Zolpidem Xantis 10 mg tbl flm 10 mg (blis.PVC/PVDC/Al) 1x10 ks

Kategorizačné údaje
Maximálna cena 1,29 € 0,00 € (0,0 %)
Doplatok pacienta 0,74 € 0,00 € (0,0 %)
Úhrada poisťovne 0,55 € 0,00 € (0,0 %)
Štatistika vývoja cien a doplatkov
Mesiac Doplatok pacienta Úhrada poisťovne
11/17 0,74 € (0,0 %) 0,55 € (0,0 %)
10/17 0,74 € (0,0 %) 0,55 € (0,0 %)
09/17 0,74 € (0,0 %) 0,55 € (0,0 %)
08/17 0,74 € 0,55 €
Indikačné obmedz. NIE
Súhlas revíz. lek. NIE
Preskrip. obmedz. Žiadne
Spôsob úhrady S - čiastočná
Pôvod lieku Generický liek
Mohlo by vás zaujímať


Upozornenie

Niektoré informácie sú podľa zákona dostupné len odborníkom.

Zolpidem Xantis 10 mg
Výdaj
Viazaný na lekársky predpis
Typ produktu
Legislatívne zatriedenie
Registrované humánne lieky
Registračné číslo produktu
57/0063/16-S
Kód štátnej autority (ŠÚKL)
8264B
Názov produktu podľa ŠÚKL
Zolpidem Xantis 10 mg tbl flm 10x10 mg (blis.PVC/PVDC/Al)
Aplikačná forma
TBL FLM - Filmom obalené tablety
Držiteľ rozhodnutia

Popis a určenie

Liek obsahuje účinnú látku zolpidémiumtartát. Patrí do skupiny liekov nazývaných hypnotiká a sedatíva.

Liek je určený pre dospelých s prechodnou poruchou spánku, ktorá spôsobuje ťažké vyčerpanie alebo ovplyvňuje každodenný život. Skracuje dobu nástupu spánku, znižuje počet prebudení, predlžuje celkovú dobu spánku a zlepšuje jeho kvalitu obnovením fyziologickej štruktúry spánku.

Použitie

Výdaj lieku je viazaný na lekársky predpis.
Prípravok môže vyvolať návyk a závislosť, jeho použitie je časovo obmedzené.
Prípravok môže ovplyvňovať pozornosť. Po užití by pacient nemal viesť motorové vozidlá, alebo vykonávať iné činnosti vyžadujúce zvýšenú pozornosť.
Liek obsahuje omamné alebo psychotropné látky.
Počas užívania prípravku nie je vhodné konzumovať alkoholické nápoje.
Prípravok je potrebné zapiť (v prípade, ak to lekárnik povolí, je možné prípravok rozpustiť vo vode).
Liek je nutné užívať v stanovených časových odstupoch, prípadne je nutný minimálny odstup medzi dvomi dávkami lieku.
Prípravok sa užije alebo aplikuje neskoro večer, alebo tesne pred spaním.
Prípravok sa nesmie užívať alebo používať počas celej dĺžky tehotenstva. Nemá sa používať u žien vo fertilnom veku, pokiaľ nie sú chránené účinnou antikoncepciou.
Podávanie deťom a mladistvím mladším ako 18 rokov je kontraindikované.

Dávkovanie a dávkovacie schémy

Dospelí:
Užíva sa 1 tableta tesne pred spaním a nesmie sa znovu užiť počas tej istej noci. Liek sa má užiť len vtedy, ak je zabezpečená dostatočná dĺžka spánku (8 hodín). Maximálna dávka je 10 mg (1 tableta) denne.

Starší pacienti, pacienti s poruchou funkcie pečene:
U starších alebo oslabených pacientov a u pacientov s poruchou funkcie pečene sa odporúča denná dávka 5 mg (pol tablety). Táto dávka sa má zvýšiť u pacientov mladších ako 65 rokov na 10 mg (1 tableta) len vtedy, ak klinická odpoveď nie je dostatočná a liek je dobre tolerovaný.

Dĺžka liečby:
Liečba má byť čo najkratšia. Priemerná dĺžka liečby sa pohybuje od niekoľkých dní až po maximálne 4 týždne, vrátane znižovania dávky až po ukončenie liečby. Proces ukončovania liečby je potrebné prispôsobiť individuálnym potrebám pacienta.

Spôsob použitia

Tableta sa užíva tesne pred spaním a zapíja sa tekutinou. Liek sa nemá zapíjať grapefruitovou šťavou. Tablety majú deliacu ryhu, ktorá umožňuje rozdeliť tabletu na rovnaké dávky.

Upozornenie

Liek sa nemá užívať v tehotenstve, najmä počas prvého trimestra.
Ak sa liek predpisuje žene vo fertilnom veku je potrebné ju upozorniť, že ak bude plánovať tehotenstvo alebo bude mať podozrenie, že je tehotná, musí kontaktovať svojho lekára kvôli ukončeniu liečby.
Užívanie lieku u dojčiacich matiek sa neodporúča.
U detí a dospievajúcich do 18 rokov je liek kontraindikovaný.
Pred predpísaním hypnotika treba najskôr liečiť základné príčiny, ktoré spôsobujú nespavosť.
O dĺžke liečby rozhoduje lekár.
Po opakovanom užívaní lieku v priebehu niekoľkých týždňov sa môže rozvinúť tolerancia a môže dôjsť ku strate hypnotického účinku.
Užívanie lieku môže viesť k rozvoju fyzickej a psychickej závislosti, pričom toto riziko sa zvyšuje s dávkou a dĺžkou liečby a je väčšie u pacientov s psychickými poruchami a/alebo nadmerným užívaním alkoholu alebo návykových látok v anamnéze. Keď sa vyvinie fyzická závislosť, náhle ukončenie liečby sprevádzajú abstinenčné príznaky.
Po náhlom vysadení lieku sa môže vo zvýšenej miere opätovne objaviť návrat nespavosti, preto sa odporúča postupné znižovanie dávky.
Liek môže navodiť anterográdnu amnéziu. Na zníženie tohto rizika má pacient spať nepretržite 8 hodín.
Liek má veľký vplyv na schopnosť viesť vozidlá a obsluhovať stroje. Ráno po podaní lieku je možné riziko malátnosti, predĺženého reakčného času, závratov, ospalosti, rozmazaného/dvojitého videnia, zníženej ostražitosti a zhoršenej schopnosti viesť vozidlá. Na minimalizovanie tohto rizika sa odporúča obdobie odpočinku v trvaní najmenej 8 hodín medzi užitím lieku a vedením vozidla, obsluhou strojov a prácou vo výškach. Riziko zhoršenia psychomotorických schopností nasledujúci deň je vyššie, ak sa liek užije menej ako 8 hodín pred vykonávaním činností, ktoré si vyžadujú zvýšenú pozornosť, ďalej ak sa podáva súčasne s inými liekmi s tlmivým účinkom na CNS, s alkoholom alebo s nezákonnými drogami.
Počas liečby nepiť alkohol.
Tablety obsahujú laktózu.
Ďalšie osobitné upozornenia sú uvedené v SPC (časť 4.4).

Nežiaduce účinky

Tak ako všetky lieky, aj tento liek môže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa neprejavia u každého.
Prestante užívať Zolpidem Xantis a vyhľadajte lekára alebo choďte na pohotovosť, ak máte alergickú reakciu. Príznaky zahŕňajú: vyrážka, problémy s dýchaním alebo prehĺtaním, opuch pier, tváre, hrdla ... viac >

Účinné látky

zolpidémium tartarát

Indikačná skupina

57 - Hypnotiká, sedatíva

Všeobecné informácie vzťahujúce sa k produktu

Typ registrácie: DCP - Decentralizovaná
Exspirácia: 24