Aripiprazol Mylan 15 mg orodispergovateľné tablety tbl oro (blis.PA/Al/PVC/Al/papier/PET-perfor.) 1x28 ks

Kategorizačné údaje
Maximálna cena 21,83 € 0,00 € (0,0 %)
Dopl. pacienta max. 0,00 € 0,00 € (0,0 %)
Úhrada poisťovne 21,83 € 0,00 € (0,0 %)
Štatistika vývoja cien a doplatkov
Mesiac Dopl. pacienta
maximálny
Úhrada poisťovne
07/22 0,00 € (0,0 %) 21,83 € (0,0 %)
06/22 0,00 € (0,0 %) 21,83 € (0,0 %)
05/22 0,00 € (0,0 %) 21,83 € (0,0 %)
04/22 0,00 € 21,83 €
Indikačné obmedz. NIE
Súhlas revíz. lek. NIE
Preskrip. obmedz. PSY
Spôsob úhrady I - plná
Pôvod lieku Generický liek
Mohlo by vás zaujímať

Výdaj
Viazaný na lekársky predpis
Typ produktu
Legislatívne zatriedenie
Registrované humánne lieky
Registračné číslo produktu
68/0297/17-S
Kód štátnej autority (ŠÚKL)
5332C
Názov produktu podľa ŠÚKL
Aripiprazol Mylan 15 mg orodispergovateľné tablety tbl oro 28x15 mg (blis.PA/Al/PVC/Al/papier/PET-perfor.)
Aplikačná forma
TBL ORO - Orodispergovateľné tablety
Držiteľ rozhodnutia

Popis a určenie

Liek obsahuje liečivo aripiprazol, ktoré patrí do skupiny liekov nazývaných antipsychotiká. Používa sa na liečbu dospelých a dospievajúcich vo veku od 15 rokov a starších, ktorí majú ochorenie charakterizované príznakmi, ako sú počutie, videnie alebo cítenie vecí, ktoré neexistujú, podozrievavosť, chybné presvedčenia, nesúvislá reč a správanie a citová sploštenosť. Ľudia s týmto stavom sa môžu tiež cítiť skľúčení, vinní, úzkostliví alebo napätí.

Liek sa používa na liečbu dospelých a dospievajúcich vo veku 13 rokov a starších, ktorí majú stav s príznakmi, ako sú pocit „povznesenej nálady“, nadmerné množstvo energie, omnoho menšia potreba spánku ako zvyčajne, rýchly tok reči a myšlienok a niekedy silná podráždenosť. U dospelých pacientov, ktorí odpovedajú na liečbu liekom, sa tento liek používa aj na predchádzanie opakovania sa tohoto stavu.

Použitie

Výdaj lieku je viazaný na lekársky predpis. POZOR: Pri výdaji na lekársky predpis musí byť uvedený názov liečiva - účinnej látky.
Počas užívania prípravku nie je vhodné konzumovať alkoholické nápoje.
Prípravok sa užíva v celku, nesmie sa hrýzť, drviť alebo rozpúšťať (pokiaľ to lekárnik povolí, je možné liek rozdeliť).
Prípravok je potrebné zapiť (v prípade, ak to lekárnik povolí, je možné prípravok rozpustiť vo vode).
Prípravok je určený na cmúľanie, vstrekuje sa pod jazyk, umiestňuje sa na vnútornú stranu líca, alebo sa nechá iba voľne rozplynúť pod jazykom. O presnom použití je vhodné sa poradiť so svojím lekárom alebo lekárnikom.
Liek je nutné užívať v stanovených časových odstupoch, prípadne je nutný minimálny odstup medzi dvomi dávkami lieku.
Prípravok sa nesmie užívať v období dojčenia (v prípade nutnosti užitia nedojčiť).

Dávkovanie a dávkovacie schémy

Dospelí

Schizofrénia:
Odporúčaná počiatočná dávka je 10 alebo 15 mg/deň s udržiavacou dávkou 15 mg/deň, podávaná 1x denne. Liek je účinný v rozsahu dávky 10-30 mg/deň. Maximálna denná dávka nesmie presiahnuť 30 mg.

Manické epizódy pri bipolárnej poruche typu I:
Odporúčaná počiatočná dávka je 15 mg 1x denne v monoterapii alebo kombinovanej liečbe. Maximálna denná dávka nesmie presiahnuť 30 mg.

Prevencia rekurencie manických epizód pri bipolárnej poruche typu I:
U pacientov užívajúcich aripiprazol v monoterapii alebo kombinovanej liečbe sa má pokračovať v liečbe v rovnakej dávke. Úprava dennej dávky vrátane zníženia dávky sa má zvážiť na základe klinického stavu.

Pediatrická populácia

Schizofrénia u dospievajúcich vo veku od 15 rokov a starších:
Odporúčaná dávka je 10 mg/deň podávaná 1x denne. Liečba má začať dávkou 2 mg (použitím perorálneho roztoku 1 mg/ml) prvé 2 dni, titrovanou na 5 mg ďalšie 2 dni, až do dosiahnutia odporúčanej dennej dávky 10 mg. Ak je potrebné, ďalšie zvyšovanie dávky sa má uskutočňovať postupne, v 5 mg prírastkoch, bez prekročenia maximálnej dennej dávky 30 mg. Liek je účinný v rozsahu 10-30 mg/deň.
Liek nie je odporúčaný na použitie u pacientov so schizofréniou mladších ako 15 rokov, kvôli chýbajúcim údajom o bezpečnosti a účinnosti.

Manické epizódy pri bipolárnej poruche typu I u dospievajúcich vo veku 13 rokov a starších:
Odporúčaná dávka je 10 mg/deň podávaná 1x denne. Liečba sa má začať dávkou 2 mg (použitím perorálneho roztoku 1 mg/ml) prvé 2 dni, titrovanou na 5 mg ďalšie 2 dni, aby sa dosiahla odporúčaná denná dávka 10 mg.
Dĺžka liečby má byť čo najkratšia a nesmie prekročiť 12 týždňov. Dávky vyššie než 10 mg/deň sa môžu používať len vo výnimočných prípadoch. U pacientov mladších ako 13 rokov sa liek neodporúča.

Pacienti s poruchou funkcie pečene:
U pacientov s miernou až stredne ťažkou poruchou funkcie pečene nie je potrebná žiadna úprava dávkovania. Maximálna denná dávka 30 mg sa však musí podávať s opatrnosťou u pacientov s ťažkou poruchou funkcie pečene.

Starší ľudia:
Vzhľadom na väčšiu citlivosť v tejto časti populácie sa má zvážiť nižšia počiatočná dávka, pokiaľ si to vyžadujú klinické faktory.

Úprava dávkovania pri interakciách:
V prípade súbežného podávania silných inhibítorov CYP3A4 alebo CYP2D6 s aripiprazolom, sa má dávka aripiprazolu znížiť. 
V prípade súbežného podávania silných induktorov CYP3A4 s aripiprazolom, sa má dávka aripiprazolu zvýšiť.

Trvanie liečby: Počas liečby antipsychotikami sa môže zlepšenie klinického stavu pacienta prejaviť po niekoľkých dňoch až niekoľkých týždňoch. Dĺžku liečby určuje lekár.

Spôsob použitia

Tablety sa užívajú v pravidelných časových odstupoch, vždy v celku, nezávisle od jedla. Tableta sa má dať do úst na jazyk, kde sa rýchlo rozpustí v slinách. Môže sa užiť s tekutinou alebo bez nej. Tableta sa môže tiež rozpustiť vo vode a vytvorená suspenzia sa vypije.

Upozornenie

Liek sa nemá podávať počas tehotenstva, pokiaľ očakávaný prínos liečby zreteľne neprevýši potenciálne riziko pre plod. U novorodencov, ktorí boli vystavení počas tretieho trimestra aripiprazolu, existuje riziko vzniku nežiaducich reakcií, preto majú byť starostlivo sledovaní.
Aripiprazol sa vylučuje do materského mlieka. Počas užívania lieku ženy nemajú dojčiť.
Tento liek sa neodporúča používať u pacientov mladších ako 13 rokov.
Liek môže mať vplyv na schopnosť viesť vozidlá a obsluhovať stroje. Niektorí pediatrickí pacienti s bipolárnou poruchou typu I majú zvýšenú incidenciu somnolencie a únavy.
Počas užívania lieku sa má vyhnúť požívaniu alkoholu.
Liek obsahuje sacharózu. 
Ďalšie osobitné upozornenia sú uvedené v SPC (časť 4.4).

Nežiaduce účinky

Tak ako všetky lieky, aj tento liek môže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa neprejavia u každého.
Prestaňte užívať váš liek a ihneď kontaktujte lekára, ak sa u vás vyskytne ktorýkoľvek z nasledovných vedľajších účinkov:
Časté vedľajšie účinky (môžu postihnúť menej ako 1 z 10 ľudí):
úbytok hmot ... viac >

Účinné látky

aripiprazol

Indikačná skupina

68 - Antipsychotiká (neuroleptiká)

Všeobecné informácie vzťahujúce sa k produktu

Stav registrácie: D - Registrácia bez obmedzenia platnosti, podľa §50 zák. 362/2011 Z.z. a §49 písm. b) zák. 362/2011 Z.z.
Typ registrácie: DCP - Decentralizovaná
Exspirácia: 36