Tresiba 100 jednotiek/ml injekčný roztok sol inj (pero napl.skl.FlexTouch) 5x3 ml

SÚHRN CHARAKTERISTICKÝCH VLASTNOSTÍ LIEKU

1. NÁZOV LIEKU

Tresiba 100 jednotiek/ml injekčný roztok naplnený v injekčnom pere

Tresiba 200 jednotiek/ml injekčný roztok naplnený v injekčnom pere Tresiba 100 jednotiek/ml injekčný roztok v náplni

2. KVALITATÍVNE A KVANTITATÍVNE ZLOŽENIE

Tresiba 100 jednotiek/ml injekčný roztok naplnený v injekčnom pere

Jedno naplnené pero obsahuje 300 jednotiek inzulínu degludeku v 3 ml roztoku.

1 ml roztoku obsahuje 100 jednotiek inzulínu degludeku* (čo zodpovedá 3,66 mg inzulínu degludeku).

Tresiba 200 jednotiek/ml injekčný roztok naplnený v injekčnom pere

Jedno naplnené pero obsahuje 600 jednotiek inzulínu degludeku v 3 ml roztoku.

1 ml roztoku obsahuje 200 jednotiek inzulínu degludeku* (čo zodpovedá 7,32 mg inzulínu degludeku).

Tresiba 100 jednotiek/ml injekčný roztok v náplni

Jedna náplň obsahuje 300 jednotiek inzulínu degludeku v 3 ml roztoku.

1 ml roztoku obsahuje 100 jednotiek inzulínu degludeku* (čo zodpovedá 3,66 mg inzulínu degludeku).

*Vyrobené v Saccharomyces cerevisiae technológiou rekombinantnej DNA.

Úplný zoznam pomocných látok, pozri časť 6.1.

3. LIEKOVÁ FORMA

Tresiba 100 jednotiek/ml injekčný roztok naplnený v injekčnom pere

Injekčný roztok (FlexTouch).

Tresiba 200 jednotiek/ml injekčný roztok naplnený v injekčnom pere

Injekčný roztok (FlexTouch).

Tresiba 100 jednotiek/ml injekčný roztok v náplni

Injekčný roztok (Penfill).

Číry, bezfarebný, neutrálny roztok.

4. KLINICKÉ ÚDAJE

4.1 Terapeutické indikácie

Liečba diabetu mellitus dospelých, dospievajúcich a detí od 1 roka.

4.2 Dávkovanie a spôsob podávania

Dávkovanie

Tento liek je bazálny inzulín na subkutánne podávanie raz denne kedykoľvek v priebehu dňa, najlepšie každý deň v tom istom čase.

Sila inzulínových analógov vrátane inzulínu degludeku sa vyjadruje v jednotkách. Jedna (1) jednotka inzulínu degludeku zodpovedá 1 medzinárodnej jednotke ľudského inzulínu, 1 jednotke inzulínu glargínu (100 jednotiek/ml) alebo 1 jednotke inzulínu detemiru.

Pacientom s diabetom mellitus 2. typu sa tento liek môže podávať samostatne alebo v akejkoľvek kombinácii s perorálnymi antidiabetikami, agonistami GLP-1 receptora a bolusovým inzulínom (pozri časť 5.1).

V prípade diabetu mellitus 1. typu sa Tresiba musí kombinovať s krátkodobo pôsobiacim alebo rýchlo pôsobiacim inzulínom na pokrytie potreby inzulínu v čase jedla.

Tresiba sa má dávkovať v súlade s individuálnymi potrebami pacienta. Odporúča sa optimalizovať glykemickú kontrolu úpravou dávky na základe glykémie nalačno.

Úprava dávky môže byť potrebná pri zvýšenej fyzickej námahe pacienta, zmene obvyklých stravovacích návykov alebo počas sprievodného ochorenia.

Tresiba 100 jednotiek/ml a Tresiba 200 jednotiek/ml injekčný roztok naplnený v injekčnom pere

Tresiba je dostupná v dvoch silách. V oboch prípadoch sa potrebná dávka nastavuje v jednotkách. Líšia sa však prírastkom dávky pre tieto dve sily lieku.

  • Tresiba 100 jednotiek/ml možno podať ako dávku 1–80 jednotiek v injekcii s možnosťou nastavenia po 1 jednotke.
  • Tresiba 200 jednotiek/ml možno podať ako dávku 2–160 jednotiek v injekcii s možnosťou nastavenia po 2 jednotkách. Dávka poskytuje polovičný objem ako v prípade bazálnych inzulínov s koncentráciou 100 jednotiek/ml.

Počítadlo dávky ukazuje počet jednotiek bez ohľadu na silu a pri zmene liečby pacienta na novú silu sa nemá uskutočňovať konverzia dávky.

Flexibilný čas dávkovania

V prípadoch, keď podávanie v rovnakom čase v rámci dňa nie je možné, umožňuje Tresiba flexibilitu času podávania inzulínu (pozri časť 5.1). Medzi jednotlivými podávaniami injekcie musí byť vždy odstup aspoň 8 hodín. Neexistuje žiadna klinická skúsenosť s časovou flexibilitou v dávkovaní lieku Tresiba u detí a dospievajúcich.

Pacientom, ktorí si zabudnú podať dávku, sa odporúča nahradiť ju ihneď, ako to zistia, a potom pokračovať vo svojej zvyčajnej dávkovacej schéme raz denne.

Začiatok liečby

Pacienti s diabetom mellitus 2. typu

Odporúčaná počiatočná denná dávka je 10 jednotiek s následnou individuálnou úpravou dávkovania.

Pacienti s diabetom mellitus 1. typu

Tresiba sa má používať raz denne spolu s prandiálnym inzulínom a vyžaduje následnú individuálnu úpravu dávkovania.

Prechod z iných inzulínov

Počas zmeny liečby a v nasledujúcich týždňoch sa odporúča dôsledné monitorovanie glukózy. Možno bude potrebné upraviť dávku a čas podávania súbežne používaných rýchlo pôsobiacich alebo krátkodobo pôsobiacich inzulínov alebo iných súbežne používaných antidiabetík.

Pacienti s diabetom mellitus 2. typu

U pacientov s diabetom 2. typu používajúcich raz denne bazálny, bazál-bolusový, premixovaný inzulín alebo inzulín, ktorý si namiešali sami, možno zmeniť bazálny inzulín na inzulín Tresiba nahradením jednotky bazálneho inzulínu jednotkou inzulínu Tresiba na základe predchádzajúcej dávky bazálneho inzulínu s následnou individuálnou úpravou dávkovania.

Má sa zvážiťzníženie dávky o 20 % na základe prechádzajúcej dávky bazálneho inzulínu následnou individuálnou úpravou dávkovania keď

-sa prechádza na liek Tresiba z bazálneho inzulínu podávaného dvakrát denne

-sa prechádza na liek Tresiba z inzulínu glargínu (300 jednotiek/ml)

Pacienti s diabetom mellitus 1. typu

U pacientov s diabetom 1. typu sa má zvážiť zníženie dávky o 20 % na základe predchádzajúcej dávky bazálneho inzulínu alebo bazálneho komponentu v režime kontinuálnej subkutánnej inzulínovej infúzie s následnou individuálnou úpravou dávkovania na základe glykemickej odpovede.

Použitie lieku Tresiba v kombinácii s agonistami GLP-1 receptora u pacientov s diabetom mellitus 2 typu

Keď sa pridá Tresiba k agonistom GLP-1 receptora, odporúčaná počiatočná denná dávka je 10 jednotiek, potom má nasledovať individuálna úprava dávkovania.

Keď sa pridá agonista GLP-1 receptora k lieku Tresiba, odporúča sa zníženie dávky lieku Tresiba o 20 %, aby sa minimalizovalo riziko hypoglykémie. Následne sa má dávkovanie upraviť individuálne.

Osobitné skupiny pacientov

Staršie osoby (≥65 rokov)

Liek Tresiba môžu používať staršie osoby. Monitorovanie glukózy sa má zintenzívniť a dávka inzulínu sa má prispôsobiť individuálnym potrebám (pozri časť 5.2).

Porucha funkcie obličiek a pečene

Liek Tresiba môžu používať pacienti s poruchou funkcie obličiek a pečene. Monitorovanie glukózy sa má zintenzívniť a dávka inzulínu sa má upraviť na základe individuálnej potreby (pozri časť 5.2).

Pediatrická populácia

Nie sú žiadne klinické skúsenosti s používaním tohto lieku u detí mladších ako 1 rok. Tento liek môžu používať dospievajúci a deti od 1 roka (pozri časť 5.1). Pri zmene bazálneho inzulínu na liek Tresiba, je potrebné uvažovať o znížení dávky bazálneho a bolusového inzulínu na základe individuálnej potreby, aby sa minimalizovalo riziko hypoglykémie (pozri časť 4.4).

Spôsob podávania

Len na subkutánne použitie.

Tresiba sa nesmie podávať intravenózne, pretože môže spôsobiť závažnú hypoglykémiu.

Tento liek sa nesmie podávať intramuskulárne, keďže takéto podávanie môže zmeniť jej absorpciu.

Tento liek sa nesmie používať v inzulínových infúznych pumpách.

Tresiba sa nesmie nasať z náplne v naplnenom pere do injekčnej striekačky (pozri časť 4.4).

Tresiba sa podáva subkutánne injekciou do stehna, nadlaktia alebo brušnej steny. Miesta podania injekcie sa majú v tej istej oblasti striedať, aby sa znížilo riziko lipodystrofie a kožnej amyloidózy (pozri časti 4.4 a 4.8).

Pacienti majú byť poučení, aby vždy použili novú ihlu. Opakované používanie ihiel s inzulínovým perom zvyšuje riziko upchatia ihiel, čo môže spôsobiť poddávkovanie alebo predávkovanie. V prípade upchatia ihiel sa musia pacienti riadiť pokynmi, ktoré sú uvedené v návode na použitie, ktorý je súčasťou písomnej informácie (pozri časť 6.6).

Tresiba 100 jednotiek/ml a Tresiba 200 jednotiek/ml injekčný roztok naplnený v injekčnom pere Tresiba sa dodáva v naplnenom pere (FlexTouch) určenom na používanie s ihlami NovoFine alebo NovoTwist.

  • Naplnené pero 100 jednotiek/ml dávkuje 1–80 jednotiek s možnosťou nastavenia po 1 jednotke.
  • Naplnené pero 200 jednotiek/ml dávkuje 2–160 jednotiek s možnosťou nastavenia po 2 jednotkách.

Tresiba 100 jednotiek/ml injekčný roztok v náplni

Tresiba sa dodáva v náplni (Penfill) určenej na používanie s pomôckami na podávanie inzulínu od spoločnosti Novo Nordisk a s ihlami NovoFine alebo NovoTwist.

4.3 Kontraindikácie

Precitlivenosť na liečivo alebo na ktorúkoľvek z pomocných látok uvedených v časti 6.1.

4.4 Osobitné upozornenia a opatrenia pri používaní

Hypoglykémia

Vynechanie jedla alebo neplánovaná namáhavá fyzická aktivita môžu viesť k hypoglykémii.

Hypoglykémia môže nastať vtedy, keď je dávka inzulínu príliš vysoká v porovnaní s potrebou inzulínu (pozri časti 4.5, 4.8 a 4.9).

U detí je potrebné dbať na to, aby dávky inzulínu zodpovedali (zvlášť v režime bazál-bolus ) príjmu potravy a fyzickej aktivite, aby sa minimalizovalo riziko hypoglykémie.

Pacienti, u ktorých nastalo významné zlepšenie kontroly hladiny glukózy v krvi (napr. po intenzifikovanej inzulínovej liečbe), môžu pocítiť zmenu obvyklých varovných príznakov hypoglykémie a majú byť o nich primerane poučení. Obvyklé varovné príznaky môžu u pacientov dlhodobo chorých na diabetes vymiznúť.

Sprievodné ochorenia, najmä infekcie a horúčka, si obvykle vyžadujú zvýšenie dávky inzulínu u pacienta. Sprievodné ochorenia obličiek, pečene alebo ochorenia ovplyvňujúce nadobličky, hypofýzu alebo štítnu žľazu môžu vyžadovať zmeny dávky inzulínu.

Tak ako v prípade iných bazálnych inzulínov, predĺžený účinok lieku Tresiba môže oddialiť zotavenie sa z hypoglykémie.

Hyperglykémia

V prípadoch závažnej hyperglykémie sa odporúča podať rýchlo pôsobiaci inzulín.

Neprimerané dávkovanie a/alebo ukončenie liečby u pacientov, ktorí potrebujú inzulín, môže viesť k hyperglykémii a potenciálne k diabetickej ketoacidóze. Sprievodné ochorenia, najmä infekcie, môžu tiež viesť k hyperglykémii a vyvolať zvýšenú potrebu inzulínu.

Zvyčajne sa prvé príznaky hyperglykémie objavujú postupne počas niekoľkých hodín alebo dní. Patrí k nim smäd, častejšie močenie, nauzea, vracanie, ospalosť, začervenaná suchá koža, sucho v ústach, nechutenstvo a acetónový dych. Neliečené prípady hyperglykémie u pacientov s diabetom mellitus 1. typu v konečnom dôsledku vedú ku vzniku diabetickej ketoacidózy, ktorá je potenciálne smrteľná.

Prechod z iných inzulínov

Prechod pacienta na iný typ, značku alebo výrobcu inzulínu sa musí uskutočniť pod kontrolou lekára a môže vyžadovať zmenu dávkovania.

Poruchy kože a podkožného tkaniva

Pacienti musia byť poučení o tom, aby miesto podania injekcie neustále menili, čím sa zníži riziko vzniku lipodystrofie a kožnej amyloidózy. Na miestach s týmito reakciami existuje potenciálne riziko oneskorenej absorpcie inzulínu a zhoršenej kontroly glykémie po podaní inzulínových injekcií.

V prípade náhlej zmeny miesta podania injekcie na nepostihnutú oblasť bol hlásený vznik hypoglykémie. Po zmene miesta podania injekcie z postihnutej oblasti na nepostihnutú oblasť sa odporúča monitorovanie hladiny glukózy v krvi a je možné zvážiť úpravu dávky antidiabetík.

Kombinácia pioglitazónu a inzulínov

Boli zaznamenané prípady zlyhávania srdca, keď sa užíval pioglitazón v kombinácii s inzulínom, zvlášť u pacientov s rizikovými faktormi pre rozvoj kardiálneho zlyhávania. Na toto sa má pamätať, ak sa uvažuje o liečbe s kombináciou pioglitazónu a lieku Tresiba. Ak sa používa táto kombinácia, majú sa u pacientov sledovať prejavy a príznaky zlyhávania srdca, zvýšenie telesnej hmotnosti a edémy. Užívanie pioglitazónu má byť ukončené, ak sa objaví akékoľvek zhoršenie kardiálnych symptómov.

Poruchy oka

Intenzifikácia inzulínovej liečby a náhle zlepšenie glykemickej kontroly môžu byť spojené s dočasným zhoršením diabetickej retinopatie, zatiaľ čo dlhodobé zlepšenie glykemickej kontroly znižuje riziko progresie diabetickej retinopatie.

Zamedzenie chybám pri liečbe

Pacienti musia byť poučení, aby pred každým podaním injekcie vždy skontrolovali štítok na inzulíne, aby nedošlo k neúmyselnej zámene medzi dvoma rôznymi silami lieku Tresiba či inými inzulínmi.

Pacienti musia vizuálne skontrolovať nastavené jednotky na počítadle dávky pera. Predpokladom toho, aby si pacienti mohli sami injekčne podávať dávku, je schopnosť prečítať údaje na počítadle dávky pera. Nevidiacich alebo slabozrakých pacientov je nutné poučiť, že vždy musia požiadať o pomoc/asistenciu inú osobu s dobrým zrakom, ktorá je vyškolená v používaní zdravotníckej pomôcky na podávanie inzulínu.

S cieľom vyhnúť sa chybám v dávkovaní a možnému predávkovaniu, pacienti a ani zdravotnícki pracovníci nemajú nikdy použiť injekčnú striekačku na nasatie lieku z náplne v naplnenom pere. V prípade upchatia ihiel sa musia pacienti riadiť pokynmi, ktoré sú uvedené v návode na použitie, ktorý je súčasťou písomnej informácie (pozri časť 6.6).

Protilátky proti inzulínu

Podávanie inzulínu môže spôsobiť tvorbu protilátok proti inzulínu. V zriedkavých prípadoch si prítomnosť protilátok proti inzulínu môže vynútiť úpravu dávky inzulínu, aby sa korigovala tendencia k hyperglykémii alebo hypoglykémii.

Sodík

Tento liek obsahuje menej ako 1 mmol sodíka (23 mg) v jednej dávke, t. j. v podstate zanedbateľné množstvo sodíka.

Sledovateľnosť

Aby sa zlepšila (do)sledovateľnosť biologického lieku, má sa zrozumiteľne zaznamenať názov a číslo šarže podaného lieku.

4.5 Liekové a iné interakcie

O viacerých liekoch je známe, že ovplyvňujú metabolizmus glukózy.

Látky, ktoré môžu znižovať potrebu inzulínu

Perorálne antidiabetiká, agonisty receptora GLP-1, inhibítory monoaminooxidázy (IMAO), betablokátory, inhibítory enzýmu konvertujúceho angiotenzín (ACE), salicyláty, anabolické steroidy a sulfónamidy.

Látky, ktoré môžu zvyšovať potrebu inzulínu

Perorálne kontraceptíva, tiazidy, glukokortikoidy, tyroidálne hormóny, sympatomimetiká, rastový hormón a danazol.

Betablokátory môžu maskovať príznaky hypoglykémie. Oktreotid/lanreotid môže znižovať alebo zvyšovať potrebu inzulínu. Alkohol môže zosilniť alebo znížiť hypoglykemický účinok inzulínu.

4.6 Fertilita, gravidita a laktácia

Gravidita

Nie sú k dispozícii žiadne klinické skúsenosti s používaním lieku Tresiba u gravidných žien.

Reprodukčné štúdie na zvieratách nepreukázali žiadny rozdiel medzi inzulínom degludekom a ľudským inzulínom, pokiaľ ide o embryotoxicitu a teratogenicitu.

Počas gravidity a pri plánovaní gravidity sa vo všeobecnosti odporúča intenzívna kontrola glykémie a monitorovanie gravidných žien s diabetom mellitus. Potreba inzulínu v prvom trimestri obvykle poklesne a následne sa zvýši počas druhého a tretieho trimestra. Po pôrode sa potreba inzulínu zvyčajne rýchlo vracia na hodnoty pred graviditou.

Dojčenie

Nie sú k dispozícii žiadne klinické skúsenosti s používaním lieku Tresiba počas dojčenia. V prípade potkanov sa inzulín degludek vylučoval do mlieka. Koncentrácia v mlieku bola nižšia ako v plazme.

Nie je známe, či sa inzulín degludek vylučuje do ľudského mlieka. Neočakáva sa žiaden metabolický účinok u dojčených novorodencov/dojčiat.

Fertilita

Reprodukčné štúdie na zvieratách s inzulínom degludekom nepreukázali žiadne nežiaduce účinky na fertilitu.

4.7 Ovplyvnenie schopnosti viesť vozidlá a obsluhovať stroje

Tento liek nemá žiadny alebo má zanedbateľný vplyv na schopnosť viesť vozidlá alebo obsluhovať stroje. Pacientova schopnosť koncentrácie, ako aj reakčná schopnosť však môže byť znížená v dôsledku hypoglykémie. Táto skutočnosť vytvára riziko v situáciách, ktoré si vyžadujú mimoriadnu pozornosť (napr. pri vedení vozidiel alebo pri obsluhe strojov).

Pacienti musia byť poučení o opatreniach, ako zabrániť vzniku hypoglykémie pri vedení vozidiel. Zvlášť dôležité je to u pacientov, ktorí si nedostatočne uvedomujú, alebo si neuvedomujú varovné signály hypoglykémie alebo ktorí mávajú časté epizódy hypoglykémie. V takýchto prípadoch sa má zvážiť vhodnosť vedenia vozidiel.

4.8 Nežiaduce účinky

Prehľad bezpečnostného profilu

Najčastejšou nežiaducou reakciou hlásenou počas liečby je hypoglykémia (pozri časť „Opis vybraných nežiaducich reakcií“ nižšie).

Tabuľkový zoznam nežiaducich reakcií

Nežiaduce reakcie uvedené nižšie vychádzajú z údajov z klinického skúšania a sú klasifikované do tried orgánových systémov podľa MedDRA. Kategórie frekvencií sú definované podľa nasledujúcich konvencií: veľmi časté (≥ 1/10), časté (≥ 1/100 až < 1/10), menej časté (≥ 1/1 000 až < 1/100), zriedkavé (≥ 1/10 000 až < 1/1 000), veľmi zriedkavé (< 1/10 000) a neznáme (nedá sa odhadnúť z dostupných údajov).

Trieda orgánových systémov Frekvencia Nežiaduca reakcia
Poruchy imunitného systému Zriedkavé Precitlivenosť Žihľavka
Poruchy metabolizmu a výživy Veľmi časté Hypoglykémia
Poruchy kože a podkožného tkaniva Menej časté Lipodystrofia
Neznáme Kožná amyloidóza†
Celkové poruchy a reakcie v mieste
podania
Časté Reakcie v mieste podania injekcie
Menej časté Periférny edém

† nežiaduce reakcie z postmarketingových zdrojov

Opis vybraných nežiaducich reakcií

Poruchy imunitného systému

Pri používaní inzulínov sa môžu vyskytnúť alergické reakcie. Okamžité alergické reakcie na samotný inzulín alebo na pomocné látky môžu byť potenciálne život ohrozujúce.

Počas používania lieku Tresiba bol hlásený zriedkavý výskyt precitlivenosti (ktorá sa prejavila ako opuch jazyka a pier, hnačka, nauzea, únava a svrbenie) a žihľavky.

Hypoglykémia

Hypoglykémia môže nastať vtedy, keď je dávka inzulínu príliš vysoká v porovnaní s potrebou inzulínu. Závažná hypoglykémia môže viesť k bezvedomiu alebo kŕčom a môže spôsobiť dočasné alebo trvalé poškodenie činnosti mozgu alebo až smrť. Príznaky hypoglykémie sa zvyčajne objavujú náhle. Môžu medzi ne patriť studený pot, studená a bledá pokožka, vyčerpanosť, nervozita alebo triaška, úzkosť, nezvyčajná únava alebo slabosť, zmätenosť, problémy s koncentráciou, ospalosť, nadmerný hlad, zmeny videnia, bolesť hlavy, nauzea a búšenie srdca.

Poruchy kože a podkožného tkaniva

Lipodystrofia (vrátane lipohypertrofie, lipoatrofie) a kožná amyloidóza sa môže vyskytnúť v mieste podávania injekcie, čím sa môže oneskoriť lokálna absorpcia inzulínu. Pravidelné striedanie miesta podania injekcie v danej oblasti môže pomôcť pri zmiernení týchto reakcií alebo môže týmto reakciám zabrániť (pozri časť 4.4).

Reakcie v mieste podávania injekcie

U pacientov liečených liekom Tresiba sa vyskytli reakcie v mieste podávania injekcie (vrátane hematómu v mieste podávania injekcie, bolesti, hemorágie, erytému, uzlíkov, opuchu, zmeny sfarbenia, pruritu, pocitu tepla a zdurenia miesta podávania injekcie). Tieto reakcie sú zvyčajne mierne a prechodné a zvyčajne počas ďalšej liečby vymiznú.

Pediatrická populácia

Tresiba sa podávala deťom a dospievajúcim vo veku do 18 rokov s cieľom zhodnotenia farmakokinetických vlastností (pozri časť 5.2). Bezpečnosť a účinnosť sa dokázali v dlhodobých štúdiách s deťmi vo veku od 1 do 18 rokov. Frekvencia, typ a závažnosť nežiaducich reakcií v pediatrickej populácii neukázala rozdiely v porovnaní so skúsenosťami v bežnej populácii diabetikov (pozri časť 5.1).

Iné osobitné skupiny pacientov

Podľa výsledkov klinických skúšaní frekvencia, typ a závažnosť nežiaducich reakcií pozorovaných u starších osôb a pacientov s poškodením obličiek alebo pečene, nevykazujú žiadne rozdiely v porovnaní so skúsenosťami v bežnej populácii.

Hlásenie podozrení na nežiaduce reakcie

Hlásenie podozrení na nežiaduce reakcie po registrácii lieku je dôležité. Umožňuje priebežné monitorovanie pomeru prínosu a rizika lieku. Od zdravotníckych pracovníkov sa vyžaduje, aby hlásili akékoľvek podozrenia na nežiaduce reakcie na národné centrum hlásenia uvedené v Prílohe V.

4.9 Predávkovanie

Predávkovanie inzulínom nie je možné presne definovať. Ak však pacient dostáva viac inzulínu, ako potrebuje, môžu sa postupne rozvinúť nasledujúce štádiá hypoglykémie:

  • V prípade miernej hypoglykémie, je možné podať perorálne pacientovi glukózu alebo potraviny obsahujúce cukor. Preto sa odporúča, aby diabetik mal vždy pri sebe potraviny obsahujúce cukor. 
  • Pri závažnej hypoglykémii, ak sa pacient nedokáže liečiť sám, môže mu podať intramuskulárne alebo subkutánne glukagón (0,5 až 1 mg) osoba oboznámená s podávaním injekcie alebo mu môže podať zdravotnícky pracovník intravenózne glukózu. Ak pacient do 10 až 15 minút nezareagoval na glukagón, musí sa mu podať intravenózne glukóza. Po nadobudnutí vedomia sa odporúča podať pacientovi perorálne cukor, ako prevenciu proti recidíve.

5. FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI

5.1 Farmakodynamické vlastnosti

Farmakoterapeutická skupina: Antidiabetiká. Inzulíny a analógy na injekciu, pôsobiace dlhodobo. ATC kód: A10AE06.

Mechanizmus účinku

Inzulín degludek sa špecificky viaže na ľudský inzulínový receptor, čo vedie k rovnakým farmakologickým účinkom, ako v prípade ľudského inzulínu.

Účinok inzulínu na znižovanie hladiny glukózy v krvi je spôsobený uľahčeným vychytávaním glukózy po naviazaní inzulínu na receptory v svalových a tukových bunkách a súbežnou inhibíciou tvorby glukózy v pečeni.

Farmakodynamické účinky

Rýchlosť infúzie glukózy (mg/(kg*min))

Tresiba je bazálny inzulín, ktorý po subkutánnom podaní injekcie vytvára rozpustné multihexaméry. Vznikne tak zásoba, z ktorej sa inzulín degludek kontinuálne pomaly absorbuje do krvného obehu, čo vedie k rovnomernému a stabilnému účinku lieku Tresiba na znižovanie hladiny glukózy (pozri obrázok 1). Na rozdiel od inzulínu glargínu bol počas 24 hodín účinok lieku Tresiba podávaného raz denne na znižovanie hladiny glukózy rovnomerne rozdelený medzi prvých a druhých 12 hodín (AUCGIR,0-12h,SS/AUCGIR,celk.,SS= 0,5).

Čas od podania injekcie (hodiny) Liečba  IDeg 0,6 jednotky/kg

Obrázok 1 Profily rýchlosti infúzie glukózy, vyrovnaný, ustálený stav – priemerné profily 0 – 24 hodín – IDeg 100 jednotiek/ml 0,6 jednotky/kg – skúšanie 1 987

Trvanie účinku lieku Tresiba je viac ako 42 hodín v rozsahu liečebnej dávky.

Ustálený stav sa dostaví po 2 – 3 dňoch podávania lieku.

Variabilita medzi jednotlivými dňami vyjadrená ako koeficient variability účinku na znižovanie hladiny glukózy počas jedného dávkovacieho intervalu 0-24 hodín v ustálenom stave (AUCGIR,τ,SS) je pre inzulín degludek 20 %, čo je signifikantne nižšie ako pre inzulín glargín (100 jednotiek/ml).

Celkový účinok na zníženie hladiny glukózy lieku Tresiba sa lineárne zvyšuje s rastúcou dávkou. Celkový účinok na znižovanie hladiny glukózy po podaní rovnakých dávok je porovnateľný pri liekoch Tresiba 100 jednotiek/ml a 200 jednotiek/ml.

Neexistuje žiadny klinicky významný rozdiel vo farmakodynamických účinkoch tohto lieku medzi staršími a mladšími pacientmi.

Klinická účinnosť a bezpečnosť

Vykonalo sa 11 kontrolovaných, otvorených, randomizovaných, paralelných, medzinárodných klinických skúšaní typu „treat-to-target“ (liečba na dosahovanie cieľových hodnôt) trvajúcich 26 alebo 52 týždňov, v ktorých bolo liečených 4 275 pacientov liekom Tresiba (1 102 pacientov s diabetom mellitus 1. typu a 3 173 pacientov s diabetom mellitus 2. typu).

V otvorených klinických skúšaniach sa účinky lieku Tresiba testovali u pacientov s diabetom 1. typu (Tabuľka 2), u inzulín naivných pacientov (začiatok liečby inzulínom pri diabete 2. typu, Tabuľka 3), a u pacientov, ktorí predtým používali inzulín (intenzifikácia liečby inzulínom pri diabete 2. typu, Tabuľka 4), s fixným i flexibilným časom podávania (Tabuľka 5) a bola potvrdená non-inferiorita zníženia HbA1c od začiatku liečby do konca skúšania vo všetkých skúšaniach v porovnaní so všetkými komparátormi (inzulín detemir a inzulín glargín (100 jednotiek/ml)). Kým zlepšenia v hladine HbA1c boli v porovnaní s inými inzulínovými liekmi non-inferiórne, v porovnaní so sitagliptínom bol liek Tresiba štatisticky signifikantne lepší z hľadiska znižovania hladiny HbA1c (Tabuľka 4).

V prospektívne plánovanej metaanalýze siedmich otvorených konfirmačných skúšaní typu „treat-to- target“ u pacientov s diabetom mellitus 1. a 2. typu dosiahol liek Tresiba superioritu, pokiaľ ide o nižší počet potvrdených hypoglykémií súvisiacich s liečbou (vďaka lepšiemu výsledku v prípade diabetu mellitus 2. typu, pozri Tabuľku 1) a nočných potvrdených hypoglykémií v porovnaní s inzulínom glargínom (100 jednotiek/ml) (podávaný podľa SPC). Zníženie hypoglykémie sa v prípade lieku Tresiba dosiahlo pri nižšej priemernej hodnote glykémie nalačno ako v prípade inzulínu glargínu.

Tabuľka 1 Výsledky metaanalýzy hypoglykémie

Potvrdená hypoglykémiaa
Odhadovaný pomer rizika (inzulín degludek/inzulín glargín) Celková Nočná
Diabetes mellitus 1. typu + 2. typu (spolu) 0,91* 0,74*
Udržiavacie obdobie b 0,84* 0,68*
Geriatrickí pacienti ≥ 65 rokov 0,82 0,65*
Diabetes mellitus 1. typu 1,10 0,83
Udržiavacie obdobie b 1,02 0,75*
Diabetes mellitus 2. typu 0,83* 0,68*
Udržiavacie obdobie b 0,75* 0,62*
Len bazálna liečba u inzulín naivných pacientov 0,83* 0,64*

*Štatisticky významné a Potvrdená hypoglykémia bola definovaná ako prípady potvrdené glykémiou < 3,1 mmol/l alebo ako situácia, keď pacient potreboval pomoc tretej strany. Potvrdená nočná hypoglykémia bola definovaná ako prípady medzi polnocou a 6. hodinou rannou. b Prípady počínajúc 16. týždňom

Dlhodobá liečba inzulínom Tresiba nevedie ku klinicky významnej tvorbe protilátok proti inzulínu.

Tabuľka 2 Výsledky otvorených klinických skúšaní s diabetom mellitus 1. typu

  52 týždňov liečby 26 týždňov liečby
  Tresiba1 Inzulín glargín
(100 jednotiek/ml)1
Tresiba1 Inzulín
detemir1
N 472 157 302 153
HbA1c (%)
Koniec skúšania 7,3 7,3 7,3 7,3
Priemerná zmena –0,40 –0,39 –0,73 –0,65
  Rozdiel: –0,01 [–0,14; 0,11] Rozdiel: –0,09 [–0,23; 0,05]
Glykémia nalačno
(mmol/l)
Koniec skúšania 7,8 8,3 7,3 8,9
Priemerná zmena –1,27 –1,39 –2,60 –0,62
  Rozdiel: –0,33 [–1,03; 0,36] Rozdiel: –1,66 [–2,37; –0,95]
Miera hypoglykémie (na rok liečby pacienta)
Závažná 0,21 0,16 0,31 0,39
Potvrdená2 42,54 40,18 45,83 45,69
  Pomer: 1,07 [0,89; 1,28] Pomer: 0,98 [0,80; 1,20]
Potvrdená nočná2 4,41 5,86 4,14 5,93
  Pomer: 0,75 [0,59; 0,96] Pomer: 0,66 [0,49; 0,88]

1 Režim raz denne + inzulín aspartát na pokrytie potreby inzulínu v čase jedla

2 Potvrdená hypoglykémia bola definovaná ako prípady potvrdené glykémiou < 3,1 mmol/l alebo ako situácia, keď pacient potreboval pomoc tretej strany. Potvrdená nočná hypoglykémia bola definovaná ako prípady medzi polnocou a 6. hodinou rannou.

Tabuľka 3 Výsledky otvorených klinických skúšaní s inzulín naivným diabetom mellitus 2. typu (začiatok liečby inzulínom)

  52 týždňov liečby 26 týždňov liečby
  Tresiba1 Inzulín glargín
(100 jednotiek/ml)1
Tresiba1 Inzulín glargín
(100 jednotiek/ml)1
N 773 257 228 229
HbA1c (%)
Koniec skúšania 7,1 7,0 7,0 6,9
Priemerná zmena –1,06 –1,19 –1,30 –1,32
  Rozdiel: 0,09 [–0,04; 0,22] Rozdiel: 0,04 [–0,11; 0,19]
Glykémia nalačno
(mmol/l)
 
Koniec skúšania 5,9 6,4 5,9 6,3
Priemerná zmena –3,76 –3,30 –3,70 –3,38
  Rozdiel: –0,43 [–0,74; –0,13] Rozdiel: –0,42 [–0,78; –0,06]
Miera hypoglykémie (na rok liečby pacienta)
Závažná 0 0,02 0 0
Potvrdená2 1,52 1,85 1,22 1,42
  Pomer: 0,82 [0,64; 1,04] Pomer: 0,86 [0,58; 1,28]
Potvrdená nočná2 0,25 0,39 0,18 0,28
  Pomer: 0,64 [0,42; 0,98] Pomer: 0,64 [0,30; 1,37]

1 Režim raz denne + metformín ± DPP-IV inhibítor

2 Potvrdená hypoglykémia bola definovaná ako prípady potvrdené glykémiou < 3,1 mmol/l alebo ako situácia, keď pacient potreboval pomoc tretej strany. Potvrdená nočná hypoglykémia bola definovaná ako prípady medzi polnocou a 6. hodinou rannou.

Tabuľka 4 Výsledky otvorených klinických skúšaní s diabetom mellitus 2. typu: vľavo – predtým používajúci bazálny inzulín, vpravo – inzulín naivní

  52 týždňov liečby 26 týždňov liečby
  Tresiba1 Inzulín glargín
(100 jednotiek/ml)1
Tresiba2 Sitagliptín2
N 744 248 225 222
HbA1c (%)
Koniec skúšania 7,1 7,1 7,2 7,7
Priemerná zmena –1,17 –1,29 –1,56 –1,22
  Rozdiel: 0,08 [–0,05; 0,21] Rozdiel: –0,43 [–0,61; –0,24]
Glykémia nalačno
(mmol/l)
Koniec skúšania 6,8 7,1 6,2 8,5
Priemerná zmena –2,44 –2,14 –3,22 –1,39
  Rozdiel: –0,29 [–0,65; 0,06] Rozdiel: –2,17 [–2,59; –1,74]
Miera hypoglykémie (na rok liečby pacienta)
Závažná hypoglykémia 0,06 0,05 0,01 0
Potvrdená 3 11,09 13,63 3,07 1,26
  Pomer: 0,82 [0,69; 0,99] Pomer: 3,81 [2,40; 6,05]
Potvrdená nočná3 1,39 1,84 0,52 0,30
  Pomer: 0,75 [0,58; 0,99] Pomer: 1,93 [0,90; 4,10]

1 Režim raz denne + inzulín aspartát na pokrytie potreby inzulínu v čase jedla + metformín + pioglitazón

2 Režim raz denne + metformín SU/glinid ± pioglitazón

3 Potvrdená hypoglykémia bola definovaná ako prípady potvrdené glykémiou < 3,1 mmol/l alebo ako situácia, keď pacient potreboval pomoc tretej strany. Potvrdená nočná hypoglykémia bola definovaná ako prípady medzi polnocou a 6. hodinou rannou.

Tabuľka 5 Výsledky otvoreného klinického skúšania s diabetom mellitus 2. typu s flexibilným dávkovaním lieku Tresiba

  Tresiba1 26 týždňová liečba
Tresiba Flex2
Inzulín glargín
(100 jednotiek/ml)3
N 228 229 230
HbA1c (%)      
Koniec skúšania 7,3 7,2 7,1
Priemerná zmena -1,07 -1,28 -1,26
  Rozdiel: -0,13 [-0,29; 0,03]5 Rozdiel: 0,04 [-0,12; 0,20]
Glykémia nalačno (mmol/l)
Koniec skúšania 5,8 5,8 6,2
Priemerná zmena voči
východiskovej hodnote
-2,91 -3,15 -2,78
  Rozdiel: -0,05 [-0,45; 0,35]5 Rozdiel: -0,42 [-0,82; -0,02]
Miera hypoglykémie(na rok liečby pacienta)
Závažná 0,02 0,02 0,02
Potvrdená4 3,63 3,64 3,48
  Pomer: 1,10 [0,79;1,52]6 Pomer: 1,03 [0,75;1,40]
Potvrdená nočná4 0,56 0,63 0,75
  Pomer: 1,18 [0,66;2,12]6 Pomer: 0,77 [0,44;1,35]

1 Režim raz denne (s hlavným večerným jedlom) + jedno alebo dve z nasledujúcich perorálnych antidiabetík: SU, metformín alebo inhibítor DPP-4.

2 Flexibilný režim raz denne (intervaly približne 8 – 40 hodín medzi dávkami) + jedno alebo dve z nasledujúcich perorálnych antidiabetík: SU, metformín alebo inhibítor DPP-4.

3 Režim raz denne + jedno alebo dve z nasledujúcich perorálnych antidiabetík: SU, metformín alebo inhibítor DPP-4.

4 Potvrdená hypoglykémia bola definovaná ako prípady potvrdené glykémiou < 3,1 mmol/l alebo ako situácia, keď pacient potreboval pomoc tretej strany. Potvrdená nočná hypoglykémia bola definovaná ako prípady medzi polnocou a 6. hodinou rannou.

5 Rozdiel medzi liekmi Tresiba Flex - Tresiba.

6 Pomer v prípade liekov Tresiba Flex/Tresiba.

V 104-týždňovom klinickom skúšaní, 57 % pacientov s diabetom 2. typu, ktorí boli liečení liekom Tresiba (inzulín degludek) v kombinácii s metformínom, dosiahlo cieľovú hodnotu HbA1c ˂ 7,0 % a zostávajúci pacienti pokračovali v 26-týždňovom otvorenom klinickom skúšaní a boli randomizovaní, aby sa im pridal liraglutid alebo jedna dávka inzulínu aspartátu (s hlavným jedlom). V skupine inzulín degludek + liraglutid, bola dávka inzulínu znížená o 20 %, aby sa minimalizovalo riziko hypoglykémie. Pridanie liraglutidu spôsobilo štatisticky významné väčšie zníženie HbA1c (-0,73 % v prípade liraglutidu vs. -0,40 % v prípade komparátora, odhadované priemerné hodnoty) a telesnej hmotnosti (-3,03 vs. 0,72 kg, odhadované priemerné hodnoty). Výskyt hypoglykémií (na pacienta na rok liečby) bol štatisticky významne nižší, keď sa pridal liraglutid, v porovnaní s pridaním jednej dávky inzulínu aspartátu (1,0 vs. 8,15; pomer: 0,13; 95 % CI: 0,08 až 0,21).

Okrem toho, dve 64-týždňové kontrolované, dvojito zaslepené, randomizované, prekrížené klinické skúšania typu „treat-to- target“ (liečba na dosahovanie cieľových hodnôt) boli vykonané s pacientmi s aspoň jedným rizikovým faktorom hypoglykémie a s diabetom 1. typu (501 pacientov) alebo diabetom 2. typu (721 pacientov). Pacienti boli randomizovaní, buď na liek Tresiba alebo inzulín glargín (100 jednotiek/ml) s následným prekríženým skúšaním. Tieto skúšania hodnotili výskyt hypoglykémie pri liečbe liekom Tresiba v porovnaní s inzulínom glargínom (100 jednotiek/ml) (pozri Tabuľka 6).

Tabuľka 6 Výsledky dvojito zaslepených, prekrížených klinických skúšaní pri diabete mellitus 1. a 2. typu

  Diabetes mellitus 1. typu Diabetes mellitus 2. typu
  Tresiba1 Inzulín glargín
(100 jednotiek/ml)1
Tresiba2 Inzulín glargín (100 jednotiek/ml)2
N 501 721
HbA1c (%)
Východisková hodnota 7,6 7,6
Koniec liečby 6,9 6,9 7,1 7,0
Glykémia nalačno (mmol/l)
Východisková hodnota 9,4 7,6
Koniec liečby 7,5 8,4 6,0 6,1
Miera závažnej hypoglycaemie3
Udržiavacie
obdobie4
0,69 0,92 0,05 0,09
Pomer: 0,65 [0,48; 0,89] Pomer: 0,54 [0,21; 1,42]
         
   
Miera závažnej alebo BG potvrdenej symptomatickej hypoglykémie3,5
Udržiavacie
obdobie4
22,01 24,63 1,86 2,65
Pomer: 0,89 [0,85; 0,94] Pomer: 0,70 [0,61; 0,80]
         
   
Miera závažnej alebo BG potvrdenej symptomatickej nočnej hypoglykémie3.5
Udržiavacie
obdobie4
2,77 4,29 0,55 0,94
Pomer: 0,64 [0,56; 0,73] Pomer: 0,58 [0,46; 0,74]
         
   

1 Režim raz denne + inzulín aspartát na pokrytie potreby inzulínu v čase jedla

2 Režim raz denne +OAD (niektorá kombinácia metformínu, inhibítora dipeptyl peptidázy-4, inhibítora alfa-glukozidázy, tiazolidíndiónu a inhibítora-sodíkovo-glukózového kotransportéra-2

3 Expozícia na pacientorok

4 Epizódy od 16. týždňa v každom období liečby

5 Glykémia (BG) potvrdená symptomatickou hypoglykémiou bola definovaná ako epizódy potvrdené hodnotou plazmatickej glukózy menej ako 3,1 mmol/l, so syptómami zhodnými s hypoglykémiou. Nočná potvrdená hypoglykémia bola definovaná ako prípady medzi polnocou a 6 hodinou rannou.

Kardiovaskulárne hodnotenie

DEVOTE bolo randomizované, dvojito zaslepené a udalosťami riadené klinické skúšanie s priemerným trvaním 2 roky porovnávajúce kardiovaskulárnu bezpečnosť lieku Tresiba s inzulínom glargínom (100 jednotiek/ml) na 7 637 pacientoch s diabetes mellitus 2. typu s vysokým rizikom kardiovaskulárnych príhod.

Primárnou analýzou bol čas od randomizácie do prvého výskytu 3-komponentej závažnej nežiaducej kardiovaskulárnej príhody (MACE) definovanej ako kardiovaskulárne úmrtie, nefatálny infarkt myokardu alebo nefatálna cievna mozgová príhoda. Toto skúšanie bolo navrhnuté ako non-inferiórne skúšanie, aby sa vylúčila vopred špecifikovaná miera rizika (HR) 1,3 MACE porovnávajúca liek Tresiba s inzulínom glargínom. Kardiovaskulárna bezpečnosť lieku Tresiba v porovnaní s inzulínom glagínom bola potvrdená (HR 0,91 [0,78; 1,06] (Obrázok 2).

Výsledky analýzy podskupín (napr. pohlavie, trvanie diabetu, kardiovaskulárna riziková skupina a predchádzajúci inzulínový režim) bol v súlade s primárnou analýzou.

MACE) 0,91 (0,78-1,06) 325 (8,51) 356 (9,32)
CV Úmrtie 0,96 (0,76-1,21) 136 (3,56) 142 (3,72)

V prospech inzulínu degludeku

V prospech inzulínu glargínu

N: Počet jedincov s prvou príhodou potvrdenou EAC počas skúšania. %: Percento jedincov s prvou príhodou potvrdenou EAC v pomere k počtu randomizovaných jedincov. EAC: Komisia pre posudzovanie príhod. CV: Kardiovaskulárny. MI: Infarkt myokardu. CI: 95 % interval spoľahlivosti.

Obrázok 2: Pruhový graf analýzy kompozitnej 3-zložkovej MACE a individuálnych kardiovaskulárnych cieľových ukazovateľov v DEVOTE

Východisková hodnota HbA1c bola 8,4 % v obidvoch liečených skupinách a po 2 rokoch hodnota HbA1c bola 7,5 % v obidvoch s liekom Tresiba aj s glargínom.

Tresiba bola superiórna v porovnaní s inzulínom glargínom z hľadiska nižšieho výskytu závažných hypoglykémií a nižšieho podielu subjektov, ktorí mali závažnú hypoglykémiu. Výskyt nočných závažných hypoglykémií bol signifikantne nižší s liekom Tresiba v porovnaní s inzulínom glargínom (Tabuľka 7).

Tabuľka 7 Výsledky DEVOTE

  Tresiba1 Inzulín glargín (100 jednotiek/ml)1
N 3 818 3,819
Výskyt hypoglykémií (na 100 pacientorokov pozorovania)
Závažná 3,70 6,25
  Miera výskytu: 0,60 [0,48; 0,76]
Nočná závažná2 0,65 1,40
  Miera výskytu: 0,47 [0,31; 0,73]
Podiel pacientov s hypoglykémiou (percento pacientov)
Závažná 4,9 6,6
  Pomer šancí: 0,73 [0,60; 0,89]

1 Doplnok k štandardnej liečbe diabetu a kardiovaskulárneho ochorenia

2 Nočná hypoglykémia bola definovaná ako epizóda medzi polnocou a 6 hodinou rannou

Pediatrická populácia

Európska agentúra pre lieky udelila výnimku z povinnosti predložiť výsledky štúdií pre liek Tresiba v nasledujúcich prípadoch:

  • Novorodenci a dojčatá od narodenia do veku 12 mesiacov s diabetom mellitus 1. typu a deti od narodenia do veku 10 rokov s diabetom mellitus 2. typu vzhľadom na to, že ochorenie alebo stav, na liečenie ktorého je konkrétny liek určený, sa nevyskytuje v uvedenej podskupine detí a dospievajúcich (pozri časť 4.2, pre informácie o použití v pediatrickej populácii).

Účinnosť a bezpečnosť lieku Tresiba boli sledované v 1:1 randomizovanom kontrolovanom klinickom skúšaní s deťmi a dospievajúcimi s diabetom 1. typu počas 26 týždňov (n=350), ktorá následne pokračovala predĺžením o ďalších 26 týždňov (n=280). V skupine s liekom Tresiba bolo zahrnutých 43 detí vo veku 1–5 rokov, 70 detí vo veku 6–11 rokov a 61 dospievajúcich vo veku 12–17 rokov.

Tresiba, dávkovaná raz denne, ukázala podobné zníženie HbA1c v 52. týždni a väčšie zníženie FPG z východiskovej hodnoty v porovnaní s komparátorom inzulínom detemirom, dávkovaným raz alebo dvakrát denne. To sa dosiahlo o 30 % nižšou dennou dávkou lieku Tresiba v porovnaní s inzulínom detemirom. Výskyt (prípady na pacientoroky liečby) závažných hypoglykémií (ISPAD definícia; 0,51 vs. 0,33), potvrdených hypoglykémií (57,71 vs. 54,05) a nočných potvrdených hypoglykémií (6,03 vs. 7,60) bol porovnateľný u lieku Tresiba s inzulínom detemirom. V oboch liečebných skupinách, mali deti vo veku 6-11 rokov numericky vyšší výskyt potvrdených hypoglykémií, ako iné vekové skupiny. Numericky vyšší výskyt závažných hypoglykémií u detí vo veku 6-11 rokov bol pozorovaný v skupine s liekom Tresiba. Výskyt prípadov hypoglykémie s ketoacidózou bol významne nižší pri lieku Tresiba v porovnaní s detemirom, 0,68 a 1,09 v uvedenom poradí. Pri lieku Tresiba sa nepreukázali žiadne problémy s bezpečnosťou v súvislosti s nežiaducimi udalosťami a štandardnými parametrami bezpečnosti. Vznik protilátok bol zriedkavý a nemal žiadny klinický dopad. Údaje o účinnosti a bezpečnosti u dospievajúcich pacientov s diabetom 2. typu boli extrapolované z údajov o dospievajúcich a dospelých pacientoch s diabetom 1. typu a dospelých pacientoch s diabetom 2. typu. Výsledky podporujú používanie lieku Tresiba u dospievajúcich pacientov s diabetom 2. typu.

5.2 Farmakokinetické vlastnosti

Absorpcia

Po subkutánnom podaní injekcie sa vytvoria rozpustné a stabilné multihexaméry, ktoré vytvoria zásobu inzulínu v podkožnom tkanive. Monoméry inzulínu degludeku sa postupne oddeľujú z multihexamérov, čo vedie k pomalému a nepretržitému dávkovaniu inzulínu degludeku do krvného obehu.

Rovnovážna koncentrácia v sére sa dosiahne po 2–3 dňoch každodenného podávania lieku Tresiba.

Počas obdobia 24 hodín bola expozícia inzulínu degludeku podávanému raz denne rovnomerne rozdelená medzi prvých a druhých 12 hodín. Pomer medzi hodnotami AUCIDeg,0-12h,SS a AUCIDeg,τ,SS bol 0,5.

Distribúcia

Afinita inzulínu degludeku k sérovému albumínu zodpovedá väzbe na plazmatický proteín >99 % v ľudskej plazme.

Biotransformácia

Degradácia inzulínu degludeku je podobná degradácii ľudského inzulínu. Všetky vzniknuté metabolity sú neaktívne.

Eliminácia

Polčas premeny lieku Tresiba po subkutánnom podaní je určený rýchlosťou absorpcie z podkožného tkaniva. Polčas premeny lieku Tresiba je približne 25 hodín nezávisle od dávky.

Linearita

Po subkutánnom podaní sa v rozsahu liečebnej dávky pozoruje úmernosť dávky v rámci celej expozície. V priamom porovnaní boli splnené požiadavky na bioekvivalenciu liekov Tresiba 100 jednotiek/ml a Tresiba 200 jednotiek/ml (na základe hodnôt AUCIDeg,τ,SS a Cmax IDeg,SS).

Pohlavie

Nie sú žiadne rozdiely medzi pohlaviami vo farmakokinetických vlastnostiach tohto lieku.

Staršie osoby, rasa, poškodenie obličiek a pečene

Nie sú žiadne rozdiely vo farmakokinetických vlastnostiach inzulínu degludeku medzi staršími a mladšími dospelými pacientmi, medzi rasami ani medzi zdravými osobami a pacientmi s poškodením obličiek alebo pečene.

Pediatrická populácia

Farmakokinetické vlastnosti inzulínu degludeku u detí (1–11 rokov) a dospievajúcich (12–18 rokov) boli v ustálenom stave porovnateľné s výsledkami pozorovanými u dospelých s diabetom 1. typu. Celková expozícia po podaní jednej dávky bola však vyššia u detí a dospievajúcich, ako u dospelých s diabetom 1. typu.

5.3 Predklinické údaje o bezpečnosti

Predklinické údaje získané na základe farmakologických štúdií bezpečnosti, toxicity po opakovanom podávaní, karcinogénneho potenciálu a reprodukčnej toxicity neodhalili žiadne bezpečnostné riziká pre ľudí.

Pomer mitogénneho indexu k metabolickej sile inzulínu degludeku je porovnateľný s ľudským inzulínom.

6. FARMACEUTICKÉ INFORMÁCIE

6.1 Zoznam pomocných látok

glycerol

metakrezol

fenol

octan zinočnatý

kyselina chlorovodíková (na úpravu pH)

hydroxid sodný (na úpravu pH)

voda na injekciu

6.2 Inkompatibility

Tento liek sa nesmie miešať so žiadnymi inými liekmi.

Látky pridané do lieku Tresiba môžu zapríčiniť degradáciu inzulínu degludeku. Tresiba sa nesmie pridávať do infúznych roztokov.

6.3 Čas použiteľnosti

30 mesiacov.

Tresiba 100 jednotiek/ml injekčný roztok naplnený v injekčnom pere

Po prvom otvorení alebo keď sa nosí ako rezerva, možno tento liek uchovávať maximálne 8 týždňov.

Uchovávajte pri teplote neprevyšujúcej 30 °C. Môže sa uchovávať v chladničke (2 °C – 8 °C). Ponechajte kryt na pere na ochranu pred svetlom.

Tresiba 200 jednotiek/ml injekčný roztok naplnený v injekčnom pere

Po prvom otvorení alebo keď sa nosí ako rezerva, možno tento liek uchovávať maximálne 8 týždňov.

Uchovávajte pri teplote neprevyšujúcej 30 °C. Môže sa uchovávať v chladničke (2 °C – 8 °C). Ponechajte kryt na pere na ochranu pred svetlom.

Tresiba 100 jednotiek/ml injekčný roztok v náplni

Po prvom otvorení alebo keď sa nosí ako rezerva, možno tento liek uchovávať maximálne 8 týždňov.

Uchovávajte pri teplote neprevyšujúcej 30 °C. Neuchovávajte v chladničke. Náplne uchovávajte vo vonkajšom obale na ochranu pred svetlom.

6.4 Špeciálne upozornenia na uchovávanie

Tresiba 100 jednotiek/ml injekčný roztok naplnený v injekčnom pere

Pred prvým použitím:

Uchovávajte v chladničke (2 °C – 8 °C). Neuchovávajte v mrazničke. Neuchovávajte v blízkosti mraziacej jednotky.

Ponechajte kryt na pere na ochranu pred svetlom.

Tresiba 200 jednotiek/ml injekčný roztok naplnený v injekčnom pere

Pred prvým použitím:

Uchovávajte v chladničke (2 °C – 8 °C). Neuchovávajte v mrazničke. Neuchovávajte v blízkosti mraziacej jednotky.

Ponechajte kryt na pere na ochranu pred svetlom.

Tresiba 100 jednotiek/ml injekčný roztok v náplni

Pred prvým použitím:

Uchovávajte v chladničke (2 °C – 8 °C). Neuchovávajte v mrazničke. Neuchovávajte v blízkosti mraziacej jednotky.

Náplne uchovávajte vo vonkajšom obale na ochranu pred svetlom. Podmienky na uchovávanie po prvom otvorení lieku, pozri časť 6.3.

6.5 Druh obalu a obsah balenia

Tresiba 100 jednotiek/ml injekčný roztok naplnený v injekčnom pere

Jednorazové naplnené pero na viac dávok vyrobené z polypropylénu obsahuje 3 ml roztoku v náplni (sklo typ 1) s piestom (halobutyl) a s laminátovým gumovým uzáverom (halobutyl/polyizoprén).

Veľkosti balenia 1 (s ihlami alebo bez ihiel), 5 (bez ihiel) a multibalenie obsahujúce 10 (2 balenia po 5) (bez ihiel) naplnených pier.

Na trh nemusia byť uvedené všetky veľkosti balenia.

Tresiba 200 jednotiek/ml injekčný roztok naplnený v injekčnom pere

Jednorazové naplnené pero na viac dávok vyrobené z polypropylénu obsahuje 3 ml roztoku v náplni (sklo typ 1) s piestom (halobutyl) a s laminátovým gumovým uzáverom (halobutyl/polyizoprén).

Veľkosti balenia: 1 (s ihlami alebo bez ihiel), 2 (bez ihiel), 3 (bez ihiel), 5 (bez ihiel) a multibalenie obsahujúce 6 (2 balenia po 3) (bez ihiel) naplnených pier.

Na trh nemusia byť uvedené všetky veľkosti balenia.

Tresiba 100 jednotiek/ml injekčný roztok v náplni

3 ml roztoku v náplni (sklo typ 1) s piestom (halobutyl) a s laminátovým gumovým uzáverom (halobutyl/polyizoprén) v škatuľke.

Veľkosť balenia je 5 alebo 10 náplní.

Na trh nemusia byť uvedené všetky veľkosti balenia.

6.6 Špeciálne opatrenia na likvidáciu a iné zaobchádzanie s liekom

Tento liek je určený na použitie len pre jednu osobu. Nesmie sa znova naplniť.

Tresiba sa nesmie použiť, ak roztok nie je číry a bezfarebný. Tresiba, ktorá bola zmrazená, sa nesmie použiť.

Pred každým použitím sa vždy musí nasadiť nová ihla. Ihly sa nesmú používať opakovane. Pacient má po každom podaní injekcie ihlu zlikvidovať.

V prípade upchatia ihiel sa musia pacienti riadiť pokynmi, ktoré sú uvedené v návode na použitie, ktorý je súčasťou písomnej informácie.

Všetok odpad vzniknutý z lieku sa má zlikvidovať v súlade s národnými požiadavkami. Podrobný návod na používanie nájdete v písomnej informácii pre používateľa.

Tresiba v naplnenom pere je dostupná v dvoch silách. „Tresiba 100 jednotiek/ml“ alebo „Tresiba 200 jednotiek/ml“ je zreteľne označená na štítku pera a na obale.

Tresiba 100 jednotiek/ml injekčný roztok naplnený v injekčnom pere

Tresiba 100 jednotiek/ml má obal a štítok svetlozelený.

Naplnené pero (FlexTouch) je určené na použitie s ihlami NovoFine/NovoTwist s maximálnou dĺžkou 8 mm. Dávkuje 1–80 jednotiek s možnosťou nastavenia po 1 jednotke. Musí sa dodržiavať podrobný návod priložený k naplnenému peru.

Tresiba 200 jednotiek/ml injekčný roztok naplnený v injekčnom pere

Tresiba 200 jednotiek/ml má obal a štítok tmavozelený s pruhovaním a s červeným políčkom, ktoré zvýrazňuje silu tohto lieku.

Naplnené pero (FlexTouch) je určené na použitie s ihlami NovoFine/NovoTwist s maximálnou dĺžkou 8 mm. Dávkuje 2–160 jednotiek s možnosťou nastavenia po 2 jednotkách. Musí sa dodržiavať podrobný návod priložený k naplnenému peru.

Tresiba 100 jednotiek/ml injekčný roztok v náplni

Náplň (Penfill) je určená na použitie s pomôckami na podávanie inzulínu od spoločnosti Novo Nordisk (zdravotnícke pomôcky na opakované používanie nie sú súčasťou tohto balenia) a ihlami NovoFine/NovoTwist s maximálnou dĺžkou 8 mm. Musí sa dodržiavať podrobný návod priložený k pomôcke.

7. DRŽITEĽ ROZHODNUTIA O REGISTRÁCII

Novo Nordisk A/S

Novo Allé

DK-2880 Bagsværd

Dánsko

8. REGISTRAČNÉ ČÍSLA

Tresiba 100 jednotiek/ml injekčný roztok naplnený v injekčnom pere

EU/1/12/807/001

EU/1/12/807/002

EU/1/12/807/003

EU/1/12/807/004

EU/1/12/807/005

Tresiba 200 jednotiek/ml injekčný roztok naplnený v injekčnom pere EU/1/12/807/009

EU/1/12/807/006

EU/1/12/807/010

EU/1/12/807/012

EU/1/12/807/013

EU/1/12/807/015

EU/1/12/807/016

Tresiba 100 jednotiek/ml injekčný roztok v náplni

EU/1/12/807/007

EU/1/12/807/008

9. DÁTUM PRVEJ REGISTRÁCIE/PREDĹŽENIA REGISTRÁCIE

Dátum prvej registrácie: 21. januára 2013

Dátum posledného predĺženia registrácie: 21. septembra 2017

10. DÁTUM REVÍZIE TEXTU

Podrobné informácie o tomto lieku sú dostupné na internetovej stránke Európskej agentúry pre lieky http://www.ema.europa.eu.

 

Posledná zmena: 15/01/2021