Abilify Maintena 400 mg plu igf 400 mg + 1x2 ml + samost.bal.(liek.inj.skl.) 1x1 set

Zobraziť oficiálny zdrojový dokument od príslušnej autority (EMA)

Písomná informácia pre používateľa

Abilify Maintena 300 mg prášok a disperzné prostredie na injekčnú suspenziu s predĺženým uvoľňovaním

Abilify Maintena 400 mg prášok a disperzné prostredie na injekčnú suspenziu s predĺženým uvoľňovaním

aripiprazol

Pozorne si prečítajte celú písomnú informáciu predtým, ako dostanete tento liek, pretože obsahuje pre vás dôležité informácie.

 • Túto písomnú informáciu si uschovajte. Možno bude potrebné, aby ste si ju znovu prečítali.
 • Ak máte akékoľvek ďalšie otázky, obráťte sa na svojho lekára alebo zdravotnú sestru.
 • Ak sa u vás vyskytne akýkoľvek vedľajší účinok, obráťte sa na svojho lekára alebo zdravotnú sestru. To sa týka aj akýchkoľvek vedľajších účinkov, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii. Pozri časť 4.

V tejto písomnej informácii pre používateľa sa dozviete:

 1. Čo je Abilify Maintena a na čo sa používa
 2. Čo potrebujete vedieť predtým, ako vám bude podaný liek Abilify Maintena
 3. Ako sa podáva liek Abilify Maintena
 4. Možné vedľajšie účinky
 5. Ako uchovávať liek Abilify Maintena
 6. Obsah balenia a ďalšie informácie

1. Čo je Abilify Maintena a na čo sa používa

Abilify Maintena obsahuje liečivo aripiprazol a patrí do skupiny liekov nazývaných antipsychotiká. Používa sa na liečbu schizofrénie - ochorenia s príznakmi, ako napríklad počutie, videnie alebo cítenie vecí, ktoré neexistujú, podozrievavosť, chybné presvedčenia, nesúvislá reč a správanie a citová apatia. Ľudia trpiaci týmto ochorením môžu pociťovať aj depresiu, pocit viny, úzkosť alebo napätie.

Abilify Maintena je určená pre dospelých pacientov trpiacich schizofréniou, ktorí sú dostatočne stabilní počas liečby perorálnym aripiprazolom.

2. Čo potrebujete vedieť predtým, ako vám bude podaný liek Abilify Maintena

Nepoužívajte liek Abilify Maintena

 • ak ste alergický na aripiprazol alebo na ktorúkoľvek z ďalších zložiek tohto lieku (uvedených v časti 6).

Upozornenia a opatrenia

Predtým, ako vám bude podaný liek Abilify Maintena, obráťte sa na svojho lekára alebo zdravotnú sestru.

Samovražedné myšlienky a správanie boli hlásené počas liečby aripiprazolom. Ak máte myšlienky alebo pocit, že by ste si chceli ublížiť, okamžite to oznámte svojmu lekárovi.

Pred liečbou liekom Abilify Maintena oznámte svojmu lekárovi, ak trpíte:

 • akútnym stavom vzrušenia alebo závažným psychickým ochorením,
 • problémami so srdcom alebo ak sa u vás v minulosti vyskytla mozhová príhoda, obzvlášť ak viete, že trpíte ďalšími rizikovými faktormi pre mozgovú príhodu,
 • vysokou hladinou cukru v krvi (charakteristické príznaky sú nadmerný smäd, vylučovanie veľkého množstva moču, zvýšená chuť do jedla a pocit slabosti) alebo sa cukrovka vyskytla vo vašej rodine,
 • kŕčmi (záchvatmi), pretože váš lekár vás možno bude chcieť sledovať dôkladnejšie,
 • nedobrovoľnými nepravidelnými pohybmi svalov, hlavne na tvári,
 • kombináciou horúčky, potenia, zrýchleného dýchania, stuhnutosti svalov a závratu alebo ospalosti (môžu to byť príznaky neuroleptického malígneho syndrómu),
 • demenciou (stratou pamäti a ďalších mentálnych schopností), obzvlášť, ak ste staršia osoba,
 • srdcovo-cievnym ochorením (ochorenie srdca a krvného obehu), ak sa srdcovo-cievne ochorenie vyskytlo u vás v rodine, mozgovou príhodou alebo „malou“ mozgovou príhodou, neobvyklým krvným tlakom,
 • nepravidelným srdcovým tepom alebo ak sa u vás v rodine vyskytol nepravidelný srdcový tep (vrátane takzvaného predĺženia QT intervalu, ktoré sa ukáže pri sledovaní prostredníctvom EKG),
 • zrazeninami krvi alebo sa zrazeniny krvi v minulosti vyskytli u vás v rodine, pretože antipsychotiká sú spojené s tvorbou krvných zrazenín,
 • ťažkosťami pri prehĺtaní,
 • skúsenosťami s nadmerným hazardným hráčstvom v minulosti,
 • závažnými problémami s pečeňou.

Ak u seba spozorujete prírastok hmotnosti, vyskytnú sa u vás neobvyklé pohyby, pocítite ospalosť, ktorá ovplyvňuje vaše bežné denné aktivity, problémy pri prehĺtaní alebo máte alergické príznaky, okamžite sa poraďte so svojím lekárom.

Ak vy alebo vaša rodina/opatrovateľ spozorujete vývoj nutkaní alebo túžob v spôsobe správania, ktoré nie je pre vás bežné alebo nemôžete odolať nutkaniu, pudu alebo pokušeniu vykonať určité činnosti, ktoré môžu poškodiť vás alebo iných, povedzte to svojmu lekárovi. Takého správania sa nazývajú poruchy kontroly impulzov a môžu zahŕňať správanie, ako je návykové patologické hráčstvo, nadmerné jedenie alebo míňanie, nezvyčajne vysoký záujem o sex alebo nezvyčajná zaujatosť s nárastom sexuálnych myšlienok alebo pocitov.

Môže byť potrebné, aby vám lekár upravil dávku alebo aby ukončil podávanie lieku.

Aripiprazol môže spôsobiť ospalosť, pokles tlaku krvi pri vstávaní, závraty a zmeny vo vašej schopnosti pohybovať sa a udržiavať rovnováhu, čo môže viesť k pádom. Je potrebná opatrnosť, najmä ak ste starší pacient alebo máte ochorenie oslabujúce váš organizmus.

Deti a dospievajúci

Tento liek sa nemá použiť u detí a dospievajúcich mladších ako 18 rokov. Nie je známe, či je u týchto pacientov bezpečný a účinný.

Iné lieky a liek Abilify Maintena

Ak teraz užívate, alebo ste v poslednom čase užívali, či práve budete užívať ďalšie lieky, povedzte to svojmu lekárovi.

Lieky znižujúce krvný tlak: Abilify Maintena môže zvyšovať účinok liekov, ktoré sa používajú na znižovanie krvného tlaku. Nezabudnite svojmu lekárovi oznámiť, ak užívate lieky na kontrolu krvného tlaku.

Podanie lieku Abilify Maintena s niektorými liekmi môže znamenať, že lekár bude potrebovať zmeniť dávku lieku Abilify Maintena alebo iných liekov. Je obzvlášť dôležité, aby ste svojmu lekárovi oznámili užívanie nasledovných liekov:

 • lieky na úpravu srdcového rytmu (napr. chinidín, amiodarón, flekainid),
 • antidepresíva alebo bylinné prípravky na liečbu depresie a úzkosti (napr. fluoxetín, paroxetín, ľubovník bodkovaný),
 • lieky proti plesniam (napr. ketokonazol, itrakonazol),
 • niektoré lieky na liečbu infekcie HIV (napr. efavirenz, nevirapin, inhibítory proteázy, napr. indinavir, ritonavir),
 • antikonvulzíva (lieky proti kŕčom) na liečbu epilepsie (napr. karbamazepín, fenytoín, fenobarbital),
 • niektoré antibiotiká na liečbu tuberkulózy (rifabutin, rifampicín),
 • lieky, o ktorých je známe, že predlžujú QT interval.

Tieto lieky môžu zvyšovať riziko výskytu vedľajších účinkov alebo znížiť účinok lieku Abilify Maintena. Ak sa u vás vyskytnú neobvyklé príznaky pri užívaní niektorého z týchto liekov spolu s liekom Abilify Maintena, navštívte svojho lekára.

Lieky, ktoré zvyšujú hladiny sérotonínu sa bežne používajú pri stavoch ako napríklad depresia, generalizovaná úzkostná porucha, obsedantno-kompulzívna porucha (OCD) a sociálna fóbia, ako aj migréna a bolesť:

 • triptány, tramadol a tryptofán používané pri stavoch ako napríklad depresia, generalizovaná úzkostná porucha, obsedantno-kompulzívna porucha (OCD) a sociálna fóbia, ako aj migréna a bolesť,
 • SSRI (ako napríklad paroxetín a fluoxetín) na liečbu depresie, OCD, paniky a úzkosti,
 • ďalšie antidepresíva (napr. venlafaxín a tryptofán) používané pri veľkej depresii,
 • tricyklické látky (napr. klomipramín a amitriptylín) na liečbu depresívneho ochorenia,
 • ľubovník bodkovaný (Hypericum perforatum) ako bylinný prípravok na liečbu miernej depresie,
 • lieky proti bolesti (napr. tramadol a petidín) na úľavu od bolesti,
 • triptány (napr. sumatriptán a zolmitripitán) na liečbu migrény.

Tieto lieky môžu zvyšovať riziko výskytu vedľajších účinkov. Ak sa u vás vyskytnú neobvyklé príznaky pri užívaní niektorého z týchto liekov spolu s liekom Abilify Maintena, navštívte svojho lekára.

Liek Abilify Maintena a alkohol

Vyhýbajte sa alkoholu.

Tehotenstvo, dojčenie a plodnosť

Ak ste tehotná alebo dojčíte, ak si myslíte, že ste tehotná alebo ak plánujete otehotnieť, poraďte sa so svojím lekárom predtým, ako vám bude podaný tento liek.

Nemali by ste dostať liek Abilify Maintena, ak ste tehotná, pokiaľ ste sa o tom neporadili so svojim lekárom. Okamžite informujte svojho lekára, ak ste tehotná alebo dojčíte, ak si myslíte, že ste tehotná alebo ak plánujete otehotnieť.

Nasledujúce príznaky sa môžu objaviť u novorodencov matiek, ktoré dostali liek Abilify Maintena v poslednom trimestri (posledné tri mesiace tehotenstva): triaška, stuhnutie svalov a/alebo slabosť, ospalosť, vzrušenie, problémy s dýchaním a problémy pri kŕmení.

Ak sa u vášho dieťaťa vyskytne niektorý z týchto príznakov, musíte kontaktovať svojho lekára.

Ak dostávate liek Abilify Maintena, váš lekár vám poradí, či by ste mali dojčiť po zvážení prínosu vašej liečby pre vás a prínosu dojčenia pre vaše dieťa. Nemali by ste robiť oboje. Poraďte sa svojim lekárom o najlepšom spôsobe ako kŕmiť svoje dieťa, ak dostávate liek Abilify Maintena.

Vedenie vozidiel a obsluha strojov

Počas liečby týmto liekom sa môže vyskytnúť závrat a problémy s videním (pozri časť 4). Je potrebné to zohľadniť najmä v prípadoch, ktoré si vyžadujú plnú pozornosť, napr. pri vedení vozidla alebo pri obsluhe strojov.

Abilify Maintena obsahuje sodík

Tento liek obsahuje menej ako 1 mmol sodíka (23 mg) v jednej dávke, t. j. v podstate zanedbateľné množstvo sodíka.

3. Ako sa podáva liek Abilify Maintena

Abilify Maintena sa dodáva ako prášok, ktorý váš lekár alebo zdravotná sestra rozpustí na suspenziu. Váš lekár rozhodne, koľko lieku Abilify Maintena potrebujete. Odporúčaná a úvodná dávka je 400 mg, pokiaľ lekár neurčil nižšiu úvodnú alebo následnú dávku (300 mg, 200 mg alebo 160 mg).

Existujú dva spôsoby ako začať s podávaním lieku Abilify Maintena. O spôsobe vhodnom pre vás rozhodne váš lekár.

 • Ak vám bude v prvý deň liečby podaná jedna injekcia Abilify Maintena, liečba perorálnym aripiprazolom bude pokračovať 14 dní po prvej injekcii.
 • Ak vám budú v prvý deň liečby podané dve injekcie Abilify Maintena, počas tejto návštevy užijete perorálne aj jednu tabletu aripiprazolu.

Následne liečba pokračuje injekciami Abilify Maintena, pokiaľ váš lekár neurčí inak.

Váš lekár vám ju každý mesiac formou injekcie vpichne do vášho sedacieho alebo deltoidného svalu (zadok alebo rameno). Počas injekcie možno pocítite miernu bolesť. Váš lekár bude striedať miesta podania injekcie medzi ľavou a pravou stranou. Injekcia nebude podaná intravenózne.

Ak dostanete viac lieku Abilify Maintena, ako máte

Tento liek vám bude podaný pod lekárskym dozorom. Je preto nepravdepodobné, že by ste ho dostali príliš veľa. Ak navštevujete viac ako jedného lekára, nezabudnite im oznámiť, že dostávate liek Abilify Maintena.

U pacientov, ktorí dostali príliš veľa aripiprazolu, sa vyskytli tieto príznaky:

 • rýchly srdcový pulz, vzrušenie/agresivita, problémy s rečou,
 • neobvyklé pohyby (hlavne tváre a jazyka) a znížená hladina vedomia. Ďalšie príznaky zahŕňajú:
 • akútnu zmätenosť, záchvaty (epilepsia), kómu, kombináciu horúčky, zrýchleného dýchania, potenia,
 • stuhnutie svalov a závraty alebo ospalosť, spomalené dýchanie, dusenie sa, vysoký alebo nízky krvný tlak, neobvyklý srdcový rytmus.

Ak sa u vás vyskytne niektorý z vyššie uvedených príznakov, okamžite sa obráťte na svojho lekára alebo choďte do nemocnice.

Ak vynecháte injekciu Abilify Maintena

Je dôležité, aby ste nevynechali naplánovanú dávku. Mali by ste dostať jednu injekciu každý mesiac, nie však pred uplynutím 26 dní po poslednej injekcii. Ak vynecháte injekciu, kontaktujte svojho lekára a čo najskôr sa dohodnite na podaní ďalšej injekcie.

Ak prestanete dostávať liek Abilify Maintena

Neukončite liečbu len preto, že sa už cítite lepšie. Je dôležité, aby ste liek Abilify Maintena užívali tak dlho, ako vám povedal lekár.

Ak máte akékoľvek ďalšie otázky týkajúce sa použitia tohto lieku, opýtajte sa svojho lekára alebo zdravotnej sestry.

4. Možné vedľajšie účinky

Tak ako všetky lieky, aj tento liek môže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa neprejavia u každého.

Ak sa u vás vyskytne niektorý z nasledujúcich závažných vedľajších účinkov, okamžite informujte svojho lekára:

 • kombinácia niektorých z týchto príznakov: nadmerná ospalosť, závrat, zmätenosť, dezorientácia, problémy s rečou, problémy s chôdzou, stuhnutie svalov alebo triaška, horúčka, slabosť, dráždivosť, agresia, úzkosť, zvýšený krvný tlak alebo záchvaty, ktoré môžu viesť k bezvedomiu,
 • neobvyklý pohyb hlavne tváre a jazyka, následkom čoho váš lekár môže znížiť dávku,
 • ak trpíte príznakmi, ako je opuch, bolesť a začervenanie na nohe, pretože to môže znamenať, že máte krvnú zrazeninu, ktorá môže prechádzať cez krvné cievy do pľúc a spôsobiť bolesť v hrudníku a problémy s dýchaním. Ak sa u vás vyskytne niektorý z týchto príznakov, vyhľadajte okamžite lekársku pomoc,
 • kombinácia horúčky, zrýchleného dýchania, potenia, stuhnutosti svalov a závratu alebo ospalosti, pretože to môže byť znak stavu, ktorý sa nazýva neuroleptický malígny syndróm (NMS),
 • väčší smäd ako obvykle, potreba močiť častejšie ako obvykle, pocit veľkého hladu, pocit slabosti alebo únavy, pocit nevoľnosti od žalúdka, pocit zmätenosti alebo váš dych má ovocnú vôňu, pretože to môže byť znak cukrovky.

Vedľajšie účinky uvedené nižšie sa môžu tiež vyskytnúť po podaní lieku Abilify Maintena.

Časté vedľajšie účinky (môžu postihnúť menej ako 1 z 10 osôb):

 • prírastok telesnej hmotnosti,
 • cukrovka,
 • úbytok telesnej hmotnosti,
 • pocit nepokoja,
 • pocit úzkosti,
 • neschopnosť udržať sa v pokoji, problémy zostať pokojne sedieť,
 • problémy so spánkom (nespavosť),
 • trhavý odpor pri pasívnych pohyboch pri napnutí a uvoľnení svalov, neobvykle zvýšený tonus svalov, pomalé pohyby tela,
 • akatízia (pocit nepohodlia a vnútorného nepokoja, nutkavá potreba neustáleho pohybu),
 • tras alebo triaška,
 • nekontrolované zášklby, trhanie alebo zvíjanie sa,
 • zmeny vašej úrovne pozornosti, spavosť,
 • ospalosť,
 • závrat,
 • bolesť hlavy,
 • sucho v ústach,
 • svalová stuhnutosť,
 • neschopnosť dosiahnuť alebo udržať erekciu počas pohlavného styku,
 • bolesť v mieste vpichu injekcie, stvrdnutie pokožky v mieste vpichu injekcie,
 • slabosť, strata sily alebo extrémna únava,
 • pri vyšetrení krvi u vás lekár môže zistiť zvýšené množstvo kreatínfosfokinázy v krvi (enzým dôležitý pre funkciu svalov).

Menej časté vedľajšie účinky (môžu postihnúť menej ako 1 zo 100 osôb):

 • nízka hladina špecifického typu bielych krviniek (neutropénia), nízka hladina hemoglobínu alebo červených krviniek, nízka hladina krvných doštičiek,
 • alergické reakcie (precitlivenosť),
 • pokles alebo nárast hladiny hormónu prolaktínu v krvi,
 • zvýšená hladina cukru v krvi,
 • zvýšené hladiny tukov v krvi, ako napríklad vysoká hladina cholesterolu, vysoká hladina triglyceridov a taktiež nízka hladina cholesterolu a nízka hladina triglyceridov,
 • zvýšené hladiny inzulínu, hormónu riadiaceho hladiny cukru v krvi,
 • nárast alebo pokles chuti do jedla,
 • samovražedné myšlienky,
 • mentálna porucha charakterizovaná chybným alebo žiadnym stykom s realitou,
 • halucinácie,
 • klamné predstavy,
 • zvýšený záujem o sex,
 • panická reakcia,
 • depresia,
 • výkyvy nálad,
 • stav ľahostajnosti bez emócií, emocionálne a mentálne nepríjemné pocity,
 • poruchy spánku,
 • škrípanie zubami a zatínanie sánky,
 • znížený záujem o sex (pokles libida),
 • zmena nálady,
 • problémy so svalmi,
 • pohyby svalov, ktoré nemôžete ovládať, ako napríklad grimasy, zovieranie pier a pohyby jazyka. Zvyčajne je najskôr postihnutá tvár a ústa, ale môžu postihnúť aj ďalšie časti tela. Môžu to byť príznaky stavu nazývaného tardívna dyskinéza,
 • parkinsomizmus – zdravotný stav s mnohými odlišnými príznakmi, ktoré zahŕňajú znížené a spomalené pohyby, spomalené myšlienky, zášklby pri ohyboch končatín (tzv. fenomén ozubeného kolesa), šuchtavá chôdza, zrýchlené kroky, tras, malý alebo žiadny výraz tváre, stuhnutie svalov, slintanie,
 • pohybové ťažkosti,
 • extremný nepokoj a nepokojné nohy,
 • porucha vnímania chuti a čuchu,
 • fixácia očných gúľ v jednej polohe,
 • rozmazané videnie,
 • bolesť oka,
 • dvojité videnie,
 • citlivosť očí na svetlo,
 • neobvyklý srdcový tep, pomalá alebo rýchla srdcová frekvencia, neobvyklá elektrická vodivosť srdca (spôsobujúca arytmiu), neobvyklý záznam o činnosti srdca (EKG),
 • vysoký krvný tlak,
 • závrat pri vstávaní z ľahu alebo zo sedu z dôvodu poklesu krvného tlaku,
 • kašeľ,
 • štikútanie,
 • ochorenie nazývané gastroezofageálny reflux. Nadmerné množstvo žalúdočných štiav prúdi späť (vyviera) do pažeráka (úžina alebo kanál, ktorý spája ústa a žalúdok a cez ktorý prechádza potrava), spôsobuje pálenie záhy a môže poškodzovať pažerák.
 • pálenie záhy,
 • vracanie,
 • hnačka,
 • nevoľnosť,
 • bolesť žalúdka,
 • žalúdočné ťažkosti,
 • zápcha,
 • častá stolica,
 • slintanie, viac slín v ústach ako obvykle,
 • neobvyklé vypadávanie vlasov,
 • akné, stav pokožky tváre, keď sú nos a líca neobvykle červené, ekzém, stvrdnutie kože,
 • stuhnutosť svalov, svalové kŕče, svalové zášklby, napätie svalov, bolesť svalov (myalgia), bolesti končatín,
 • bolesti kĺbov (artralgia), bolesť chrbta, zníženie rozsahu pohybu kĺbov, stuhnutý krk, obmedzené otváranie úst,
 • obličkové kamene, cukor (glukóza) v moči,
 • spontánne vylučovanie mlieka z prsníkov (galaktorea),
 • zväčšenie prsníkov u mužov, citlivosť prsníkov, vaginálna suchosť,
 • horúčka,
 • strata sily,
 • poruchy pri chôdzi,
 • nepríjemný pocit v hrudníku,
 • reakcie v mieste vpichu injekcie ako začervenanie, opuch, nepríjemný pocit a svrbenie miesta vpichu injekcie,
 • smäd,
 • vyčerpanosť,
 • abnormálne výsledky pečeňových testov,
 • počas vyšetrení váš lekár môže zistiť
  • zvýšené hladiny pečeňových enzýmov,
  • zvýšené hladiny alanínaminotransferázy,
  • zvýšené hladiny gamaglutamyltransferázy,
  • zvýšené hladiny bilirubínu v krvi,
  • zvýšené hladiny aspartátaminotransferázy,
  • zvýšené alebo znížené hladiny glukózy v krvi,
  • zvýšené hladiny glykozylovaného hemoglobínu,
  • znížené hladiny cholesterolu v krvi,
  • znížené hladiny triglyceridov v krvi,
  • väčší obvod pásu.

Nasledujúce vedľajšie účinky boli hlásené po uvedení perorálneho aripiprazolu na trh, ich frekvencia výskytu je však neznáma (nedá sa stanoviť z dostupných údajov):

 • nízky počet bielych krviniek,
 • alergická reakcia (napr. opuch v ústach, jazyka, tváre a hrdla, svrbenie, triaška), vyrážka,
 • neobvyklý srdcový tep, náhla nevysvetliteľná smrť, infarkt,
 • diabetická ketoacidóza (ketóny v krvi a v moči) alebo kóma,
 • strata chuti do jedla (anorexia), problémy pri prehĺtaní,
 • nízka hladina sodíka v krvi,
 • pokus o samovraždu a samovražda,
 • neschopnosť odolať nutkaniu, pudu alebo pokušeniu vykonať činnosť, ktorá môže ohroziť vás alebo iných, čo môže zahŕňať:
  • silné nutkanie k nadmernému patologickému hráčstvu napriek závažným osobným alebo rodinným následkom,
  • zmenený alebo zvýšený záujem o sex a sexuálne správanie významne sa dotýkajúce vás alebo iných, napríklad zvýšená sexuálna túžba,
  • nekontrolovateľné nadmerné nakupovanie alebo míňanie,
  • prejedanie sa (jedenie veľkých množstiev jedla v krátkom čase) alebo chorobné jedenie (jedenie väčšieho množstva jedla než normálne a viac než je potrebné na utíšenie hladu),
  • tendencia túlať sa.

Ak sa u vás vyskytne niektorý z týchto prejavov správania, povedzte to lekárovi. Porozpráva sa s vami o spôsoboch zvládnutia alebo zmiernenia príznakov.

 • nervozita,
 • agresia,
 • neuroleptický malígny syndróm (syndróm, ktorý zahŕňa príznaky, ako napríklad horúčka, stuhnutosť svalov, zrýchlené dýchanie, potenie, znížené vedomie a náhle zmeny krvného tlaku a srdcového tepu),
 • záchvaty (kŕče),
 • serotonínový syndróm (reakcia, ktorá môže vyvolať pocity veľkého šťastia, spavosť, nemotornosť, nepokojnosť, pocit opitosti alebo opitosť, horúčku, potenie alebo stuhnutie svalov),
 • poruchy reči,
 • problémy so srdcom vrátane torsades de pointes, zástavy srdca, nepravidelného srdcového rytmu, ktoré môžu spôsobovať abnormálne nervové impulzy v srdci, neobvyklé výsledky pri vyšetrení srdca (EKG) – predĺženie QT intervalu,
 • mdloby,
 • príznaky spojené s krvnými zrazeninami v cievach, obzvlášť v nohách (príznaky zahŕňajúce opuch, bolesť a sčervenanie nôh), ktoré môžu putovať krvnými cievami do pľúc a spôsobiť bolesť na hrudníku a ťažkosti s dýchaním,
 • kŕče svalov v oblasti hlasiviek,
 • náhodné vdýchnutie jedla s rizikom pneumónie (pľúcna infekcia),
 • zápal pankreasu,
 • ťažkosti pri prehĺtaní,
 • zlyhanie pečene,
 • žltačka (zožltnutie pokožky a bielku v očiach),
 • zápal pečene,
 • vyrážka,
 • citlivosť kože na svetlo,
 • nadmerné potenie,
 • závažné alergické reakcie, ako napríklad reakcia na liek s eozinofíliou a systémovými príznakmi (Drug Reaction with Eosinophilia and Systemic Symptoms, DRESS). DRESS sa spočiatku javí ako príznaky podobné chrípke s vyrážkou na tvári a neskôr s rozšírenou vyrážkou, vysokou teplotou, zväčšenými lymfatickými uzlinami, zvýšenými hladinami pečeňových enzýmov pozorovanými pri krvných testoch a zvýšením počtu bielych krviniek (eozinofília).
 • ochabnutie svalov, citlivosť alebo bolesť a obzvlášť, ak sa zároveň necítite dobre, trpíte vysokou teplotou alebo máte tmavý moč. Môže to byť spôsobené abnormálnym rozpadom svalov, ktorý môže byť život ohrozujúci a spôsobiť problémy s obličkami (ochorenie nazývané rabdomyolýza).
 • problémy pri močení,
 • nedobrovoľný únik moču (inkontinencia),
 • abstinenčné príznaky u novorodencov,
 • predĺžená a/alebo bolestivá erekcia,
 • problém ovládať strednú telesnú teplotu alebo prehriatie,
 • bolesť v hrudi,
 • opuch rúk, členkov alebo chodidiel,
 • počas vyšetrení váš lekár môže zistiť
  • zvýšené hladiny alkalickej fosfatázy,
  • kolísavé výsledky vyšetrení prítomnosti glukózy vo vašej krvi.

Hlásenie vedľajších účinkov

Ak sa u vás vyskytne akýkoľvek vedľajší účinok, obráťte sa na svojho lekára alebo zdravotnú sestru. To sa týka aj akýchkoľvek vedľajších účinkov, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii.

Vedľajšie účinky môžete hlásiť aj priamo na národné centrum hlásenia uvedené v Prílohe V. Hlásením vedľajších účinkov môžete prispieť k získaniu ďalších informácií o bezpečnosti tohto lieku.

5. Ako uchovávať liek Abilify Maintena

Tento liek uchovávajte mimo dohľadu a dosahu detí.

Nepoužívajte tento liek po dátume exspirácie, ktorý je uvedený na škatuli a na injekčnej liekovke. Dátum exspirácie sa vzťahuje na posledný deň v danom mesiaci.

Neuchovávajte v mrazničke.

Suspenziu použite okamžite po rozriedení, je však možné ju uchovávať pri teplote do 25 °C maximálne 4 hodiny v injekčnej liekovke. Rozriedenú suspenziu neuchovávajte v striekačke.

6. Obsah balenia a ďalšie informácie

Čo liek Abilify Maintena obsahuje

 • Liečivo je aripiprazol.

Každá injekčná liekovka obsahuje 300 mg aripiprazolu.

Po rozriedení každý ml suspenzie obsahuje 200 mg aripiprazolu. Každá injekčná liekovka obsahuje 400 mg aripiprazolu.

Po rozriedení každý ml suspenzie obsahuje 200 mg aripiprazolu.

 • Ďalšie zložky sú

Prášok

Sodná soľ karmelózy, manitol, monohydrát dihydrogénfosforečnanu sodného, hydroxid sodný

Disperzné prostredie

Voda na injekciu

Ako vyzerá liek Abilify Maintena a obsah balenia

Liek Abilify Maintena je prášok a rozpúšťadlo na suspenziu na injekciu s predĺženým uvoľňovaním.

Liek Abilify Maintena sa dodáva ako biely až sivobiely prášok v čírej sklenenej injekčnej liekovke. Váš lekár alebo zdravotná sestra z neho vyrobia suspenziu, ktorá sa podá vo forme injekcie pomocou injekčnej liekovky s disperzným prostredím pre Abilify Maintena, ktorá sa dodáva ako číry roztok v čírej sklenenej injekčnej liekovke.

Samostatné balenie:

Každé samostatné balenie obsahuje jednu injekčnú liekovku s práškom, 2 ml injekčnú liekovku s disperzným prostredím, jednu 3 ml striekačku typu Luer lock s vopred nasadenou 38 mm hypodermickou bezpečnostnou ihlou veľkosti 21 G s ochranným krytom na ihlu, jednu 3 ml jednorazovú striekačku s hrotom typu Luer lock, jeden adaptér na injekčnú liekovku a tri hypodermické bezpečnostné ihly: jednu 25 mm ihlu rozmer 23 G, jednu 38 mm ihlu rozmer 22 G a jednu 51 mm ihlu rozmer 21 G.

Viacnásobné balenie

Hromadné balenie 3 samostatných balení.

Na trh nemusia byť uvedené všetky veľkosti balenia.

Držiteľ rozhodnutia o registrácii

Otsuka Pharmaceutical Netherlands B.V.

Herikerbergweg 292

1101 CT, Amsterdam

Holandsko

Výrobca

H. Lundbeck A/S Ottiliavej 9, 2500 Valby Dánsko

Ak potrebujete akúkoľvek informáciu o tomto lieku, kontaktujte miestneho zástupcu držiteľa rozhodnutia o registrácii:

België/Belgique/Belgien
Lundbeck S.A./N.V.
Tél/Tel: +32 2 535 79 79
Lietuva
H. Lundbeck A/S
Tel: +45 36301311
България
Lundbeck Export A/S Representative Office
Tel: +359 2 962 4696
Luxembourg/Luxemburg
Lundbeck S.A.
Tél: +32 2 535 79 79
Česká republika
Lundbeck Česká republika s.r.o.
Tel: +420 225 275 600
Magyarország
Lundbeck Hungaria Kft.
Tel: +36 1 4369980
Danmark
Otsuka Pharma Scandinavia AB
Tel: +46 8 54528660
Malta
H. Lundbeck A/S
Tel: +45 36301311
Deutschland
Otsuka Pharma GmbH
Tel: +49 69 1700860
Nederland
Lundbeck B.V.
Tel: +31 20 697 1901
Eesti
H. Lundbeck A/S
Tel: +45 36301311
Norge
Otsuka Pharma Scandinavia AB
Tel: +46 8 54528660
Ελλάδα
Lundbeck Hellas S.A.
Τηλ: +30 210 610 5036
Österreich
Lundbeck Austria GmbH
Tel: +43 1 266 91 08
España
Otsuka Pharmaceutical S.A.
Tel: +34 93 208 10 20
Polska
Lundbeck Poland Sp. z o. o.
Tel.: +48 22 626 93 00
France
Otsuka Pharmaceutical France SAS
Tél: +33 (0)1 47 08 00 00
Portugal
Lundbeck Portugal Lda
Tel: +351 21 00 45 900
Hrvatska
Lundbeck Croatia d.o.o.
Tel.: +385 1 644 82 63
România
Lundbeck Romania SRL
Tel: +40 21319 88 26
Ireland
Lundbeck (Ireland) Limited
Tel: +353 1 468 9800
Slovenija
Lundbeck Pharma d.o.o.
Tel.: +386 2 229 4500
Ísland
Vistor hf.
Sími: +354 535 7000
Slovenská republika
Lundbeck Slovensko s.r.o.
Tel: +421 2 5341 42 18
Italia
Otsuka Pharmaceutical Italy S.r.l
Tel: +39 02 00 63 27 10
Suomi/Finland
Otsuka Pharma Scandinavia AB
Tel: +46 8 54528660
Κύπρος
Lundbeck Hellas A.E Τηλ.: +357 22490305
Sverige
Otsuka Pharma Scandinavia AB
Tel: +46 8 54528660
Latvija
H. Lundbeck A/S
Tel: +45 36301311
United Kingdom (Northern Ireland)
Otsuka Pharmaceutical Netherlands B.V.
Tel: +31 (0) 20 85 46 555

Táto písomná informácia bola naposledy aktualizovaná v {MM/RRRR}. Ďalšie zdroje informácií

Podrobné informácie o tomto lieku sú dostupné na internetovej stránke Európskej agentúry pre lieky http://www.ema.europa.eu.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Nasledujúca informácia je určená len pre zdravotníckych pracovníkov:

POKYNY PRE ZDRAVOTNÍCKYCH PROFESIONÁLOV

Nepoužitý liek alebo odpad vzniknutý z lieku treba vrátiť do lekárne.

Abilify Maintena 300 mg prášok a disperzné prostredie na injekčnú suspenziu s predĺženým uvoľňovaním

Abilify Maintena 400 mg prášok a disperzné prostredie na injekčnú suspenziu s predĺženým uvoľňovaním

aripiprazol

1. krok: Príprava pred rekonštitúciou prášku.

Rozložte a skontrolujte, či jednotlivé komponenty uvedené nižšie sú v balení:

 • písomná informácia pre používateľa a pokyny pre zdravotníckych pracovníkov Abilify Maintena,
 • injekčná liekovka s práškom,
 • injekčná liekovka s 2 ml disperzného prostredia,

Dôležité: injekčná liekovka s disperzným prostredím obsahuje nadbytočné množstvo.

 • jedna 3 ml striekačka typu Luer lock s vopred nasadenou 38 mm hypodermickou bezpečnostnou ihlou veľkosti 21 G s ochranným krytom na ihlu,
 • jedna 3 ml jednorazová striekačka s hrotom typu Luer lock,
 • jeden adaptér na injekčnú liekovku,
 • jedna 25 mm hypodermická bezpečnostná ihla veľkosti 23 G s ochranným krytom na ihlu,
 • jedna 38 mm hypodermická bezpečnostná ihla veľkosti 22 G s ochranným krytom na ihlu,
 • jedna 51 mm hypodermická bezpečnostná ihla veľkosti 21 G s ochranným krytom na ihlu,
 • pokyny k striekačke a k ihle.

2. krok: Rekonštitúcia prášku

a)  Odstráňte viečka z injekčnej liekovky s disperzným prostredím a s práškom a vrchné časti utrite sterilným alkoholovým tampónom.
b)  Pomocou striekačky s vopred nasadenou ihlou natiahnite vopred stanovený objem disperzného prostredia z injekčnej liekovky s disperzným prostredím do striekačky.
     300 mg injekčná liekovka:
     Pridajte 1,5 ml disperzného prostredia na rekonštitúciu prášku.
     400 mg injekčná liekovka:
     Pridajte 1,9 ml disperzného prostredia na rekonštitúciu prášku.

Malé množstvo zvyškového disperzného prostredia zostane po natiahnutí v injekčnej liekovke. Všetko nadbytočné množstvo zlikvidujte.

[OBRAZOK]

c)  Disperzné prostredie pomaly vstreknite do injekčnej liekovky s práškom.
d)  Natiahnite vzduch, aby ste vyrovnali tlak v liekovke jemným spätným potiahnutím piestu.

[OBRAZOK]

e)  Následne ihlu odstráňte z liekovky.
     Jednou rukou nasaďte ochranný kryt na ihlu.
     Jemne potlačte puzdro proti plochému povrchu, pokiaľ ihla pevne nezapadne do ochranného krytu na ihlu.
     Vizuálne overte, či ihla úplne zapadla do ochranného krytu na ihlu a zlikvidujte ju.

[OBRAZOK]

f)  Injekčnú liekovku riadne pretrepávajte minimálne 30 sekúnd, kým suspenzia nebude vyzerať homogénne.

[OBRAZOK]

g)  Pred podaním vizuálne skontrolujte, či rekonštituovaná suspenzia neobsahuje cudzie častice alebo či nezmenila farbu. Rekonštituovaný liek je biela až sivobiela tekutá suspenzia. Nepoužívajte, ak rekonštituovaná suspenzia obsahuje cudzie častice alebo zmenila farbu.
h)  Ak sa injekcia nepodá okamžite po rekonštitúcii, injekčnú liekovku uchovávajte pri teplote do 25 °C maximálne 4 hodiny a pred vstreknutím injekčnú liekovku minimálne 60 sekúnd riadne pretrepávajte, aby sa obsah opätovne dispergoval.
i)  Rekonštituovanú suspenziu neuchovávajte v striekačke.

3. krok: Príprava pred podaním injekcie

a)  Odstráňte kryt z obalu na adaptér injekčnej liekovky, adaptér však z obalu nevyberajte.
b)  Pomocou obalu manipulujte s adaptérom a nasaďte priloženú striekačku typu Luer lock na adaptér.

[OBRAZOK]

c)  Pomocou striekačky typu Luer lock vyberte adaptér z obalu a obal na adaptér zlikvidujte. Nikdy sa nedotýkajte hrotu adaptéra.

[OBRAZOK]

d)  Určite odporúčaný objem injekcie.

Abilify Maintena 300 mg injekčná liekovka
Dávka Objem určený na vstreknutie
--- ---
300 mg 1,5 ml
200 mg 1,0 ml
160 mg 0,8 ml

 

Abilify Maintena 400 mg injekčná liekovka
Dávka Objem určený na vstreknutie
400 mg 2,0 ml
300 mg 1,5 ml
200 mg 1,0 ml
160 mg 0,8 ml

e)  Vrchnú časť injekčnej liekovky s rekonštituovanou suspenziou utrite sterilným alkoholovým tampónom.
f)   Umiestnite a podržte injekčnú liekovku s rekonštituovanou suspenziou na tvrdom povrchu. Pripojte súpravu adaptéra a striekačky na injekčnú liekovku pridržaním vonkajšej časti adaptéra a pevným pritlačením hrotu adaptéra cez gumenú zátku, pokým adaptér nezapadne do správnej polohy.
g)  Pomaly natiahnite odporúčaný objem z injekčnej liekovky do striekačky typu Luer lock.
     Malé množstvo nadbytočného lieku zostane v injekčnej liekovke.

[OBRAZOK]

4. krok: Postup podania injekcie:

a)  Odpojte striekačku typu Luer lock obsahujúcu odporúčaný objem rekonštituovanej suspenzie Abilify Maintena z injekčnej liekovky.
b)  Zvoľte jednu z nasledujúcich hypodermických bezpečnostných ihiel podľa miesta vpichu a telesnej hmotnosti pacienta a pripojte ihlu ku striekačke typu Luer lock obsahujúcej suspenziu na injekciu. Stlačením a otočením v smere hodinových ručičiek overte, či ihla pevne drží v ochrannom kryte na ihlu a následne odstráňte obal z ihly.

Telesný typ Miesto vpichu Veľkosť ihly
Neobézny Deltoidný sval 25 mm, 23 G
Sedací sval 38 mm, 22 G
Obézny Deltoidný sval 38 mm, 22 G
Sedací sval 51 mm, 21 G

c)  Pomaly vstreknite odporúčaný objem ako jednu intramuskulárnu injekciu do sedacieho alebo deltoidného svalu. Miesto vpichu injekcie nemasírujte. Je potrebná opatrnosť, aby nedošlo k náhodnému vstreknutiu do cievy. Nevstrekujte do oblasti s príznakmi zápalu, poškodeniami pokožky, s hrčami alebo s modrinami.
   Len na hlboké intramuskulárné gluteálne alebo deltoidné podanie.

[OBRAZOK]

Nezabudnite, že miesta vpichu injekcie je potrebné striedať medzi dvoma sedacími alebo deltoidnými svalmi.

Ak sa začína s dvomi injekciami, podajte ich do dvoch rôznych svalov na dvoch rôznych miestach. NEPODÁVAJTE obe injekcie spoločne do toho istého deltoidného alebo sedacieho svalu.

U pacientov, u ktorých je známa znížená metabolická aktivita CYP2D6, podávajte buď do oboch deltoidných svalov alebo do jedného deltoidného a jedného sedacieho svalu.

NEPODÁVAJTE do oboch sedacích svalov.

Sledujte znaky a príznaky náhodného intravenózneho podania.

5. krok: Postup po podaní injekcie:

Nasaďte ochranný kryt na ihlu tak, ako je opísané v 2. kroku e). Po podaní injekcie injekčné liekovky, adaptér, ihly a striekačku zlikvidujte.

Injekčné liekovky s práškom a s disperzným prostredím sú len na jednorazové použitie.

[OBRAZOK]

 

POsledná zmena: