Febuxostat Sandoz 120 mg tbl flm (blis.Al/PVC/PE/PVDC) 1x28 ks

Kategorizačné údaje
Maximálna cena 14,14 € 0,00 € (0,0 %)
Dopl. pacienta max. 0,56 € 0,00 € (0,0 %)
Úhrada poisťovne 13,58 € 0,00 € (0,0 %)
Štatistika vývoja cien a doplatkov
Mesiac Dopl. pacienta
maximálny
Úhrada poisťovne
01/21 0,56 € (0,0 %) 13,58 € (0,0 %)
12/20 0,56 € (0,0 %) 13,58 € (0,0 %)
11/20 0,56 € (0,0 %) 13,58 € (0,0 %)
10/20 0,56 € 13,58 €
Indikačné obmedz. ÁNO
Súhlas revíz. lek. NIE
Preskrip. obmedz. REU
Spôsob úhrady S - čiastočná
Pôvod lieku Generický liek
Mohlo by vás zaujímať

Upozornenie

Niektoré informácie sú podľa zákona dostupné len odborníkom.

Febuxostat Sandoz 120 mg
Výdaj
Viazaný na lekársky predpis
Typ produktu
Legislatívne zatriedenie
Registrované humánne lieky
Registračné číslo produktu
29/0191/17-S
Kód štátnej autority (ŠÚKL)
4501C
Názov produktu podľa ŠÚKL
Febuxostat Sandoz 120 mg tbl flm 28x120 mg (blis.Al/PVC/PE/PVDC)
Aplikačná forma
TBL FLM - Filmom obalené tablety

Popis a určenie

Tablety obsahujú liečivo febuxostát a používajú sa u dospelých na liečbu dny, ktorá je spojená s nadbytkom látky nazývanej kyselina močová (urát) v tele. Febuxostát sa tiež používa na liečbu a prevenciu vysokej hladiny kyseliny močovej v krvi, ktorá môže nastať po začatí chemoterapie pri rakovine krvi.
Liek účinkuje prostredníctvom zníženia hladiny kyseliny močovej.

Použitie

Výdaj lieku je viazaný na lekársky predpis. POZOR: Pri výdaji na lekársky predpis musí byť uvedený názov liečiva - účinnej látky.
Prípravok sa užíva v celku, nesmie sa hrýzť, drviť alebo rozpúšťať (pokiaľ to lekárnik povolí, je možné liek rozdeliť).
Prípravok je potrebné zapiť (v prípade, ak to lekárnik povolí, je možné prípravok rozpustiť vo vode).
Liek je nutné užívať v stanovených časových odstupoch, prípadne je nutný minimálny odstup medzi dvomi dávkami lieku.
Prípravok sa nesmie užívať alebo používať počas celej dĺžky tehotenstva. Nemá sa používať u žien vo fertilnom veku, pokiaľ nie sú chránené účinnou antikoncepciou.
Prípravok sa nesmie užívať v období dojčenia (v prípade nutnosti užitia nedojčiť).

Dávkovanie a dávkovacie schémy

Dospelí
Dna:
Odporúčaná dávka je 80 mg 1x denne. Ak je po 2-4 týždňoch koncentrácia kyseliny močovej v sére > 6 mg/dl (357 µmol/l), môže sa zvážiť podávanie 120 mg 1x denne. Terapeutickým cieľom je znížiť a udržiavať kyselinu močovú v sére pod 6 mg/dl (357 µmol/l).
Pri začatí liečby sa odporúča profylaxia dnavého záchvatu najmenej 6 mesiacov pomocou NSAID alebo kolchicínu.

Syndróm rozpadu nádoru:
Odporúčaná dávka je 120 mg 1x denne.
Liek sa má začať podávať dva dni pred začiatkom cytotoxickej liečby a pokračovať v podávaní minimálne 7 dní, avšak liečba sa môže predĺžiť na 9 dní podľa dĺžky trvania chemoterapie na základe klinického posúdenia.

Pacienti s poruchou funkcie pečene:
U pacientov s miernym poškodením pečene je odporúčaná dávka 80 mg denne pri dne. U pacientov s ťažkou poruchou funkcie pečene sa účinnosť a bezpečnosť lieku nestanovila.

Pacienti s poruchou funkcie obličiek:
U pacientov s miernou alebo stredne ťažkou poruchou funkcie obličiek nie je potrebná úprava dávky. Účinnosť a bezpečnosť lieku neboli vyhodnotené u pacientov s vážnym poškodením funkcie obličiek (klírens kreatinínu <30 ml/min).

Spôsob použitia

Tablety sa užívajú vcelku, nezávisle od jedla a zapíjajú sa dostatočným množstvom tekutiny.

Upozornenie

Počas tehotenstva sa liek nemá používať.
V období dojčenia sa liek nemá používať.
U detí do 18 rokov bezpečnosť a účinnosť lieku neboli stanovené.
Pri užívaní lieku boli hlásené ospanlivosť, závraty a rozmazané videnie, preto je potrebná opatrnosť pred vedením vozidla alebo pri obsluhe strojov (pacient by mal poznať svoju reakciu na liek).
Liečba febuxostatom sa nesmie začať, pokiaľ úplne neodznie akútny dnavý záchvat. Po začatí liečby sa môžu vyskytnúť dnavé záchvaty, a to kvôli zmene koncentrácie kyseliny močovej v sére. Ak sa dnavý záchvat vyskytne počas liečby febuxostatom, liečba sa nesmie prerušiť. Nepretržité podávanie febuxostatu znižuje frekvenciu a intenzitu dnavých záchvatov.
O dĺžke liečby rozhoduje lekár.
Tablety obsahujú laktózu.
Ďalšie osobitné upozornenia sú uvedené v SPC (časť 4.4).

Nežiaduce účinky

Tak ako všetky lieky, aj tento liek môže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa neprejavia u každého.
Pri výskyte nasledujúcich zriedkavých (môžu postihovať menej ako 1 z 1 000 osôb) vedľajších účinkov, prestaňte užívať tento liek a ihneď vyhľadajte lekára, alebo choďte na pohotovosť pretože môže nas ... viac >

Účinné látky

febuxostat

Indikačná skupina

29 - Antireumatiká, antiflogistiká, antiuratiká

Všeobecné informácie vzťahujúce sa k produktu

Typ registrácie: DCP - Decentralizovaná
Exspirácia: 36