Octaplasma sol inf 1x200 ml (vak PVC)

Príloha č. 1 k rozhodnutiu o zmene registrácie, ev.č. 2591/2004Súhrn charakteristických vlastností lieku
1. Názov lieku


OCTAPLAS®2. Kvalitatívne a kvantitatívne zloženie lieku


Liečivo: Proteinum plasmatis humani 45 – 70 mg/mlPomocné látky, pozri 6.1.3. Lieková forma


Infúzny intravenózny roztok
4. Klinické údaje4.1 Terapeutické indikácieIndikácie pre Octaplas sú rovnaké ako pre čerstvo zmrazenú plazmu (FFP):


- celkový nedostatok koagulačných faktorov ako je koagulopatia pri ťažkých poruchách pečene alebo rozsiahlej transfúzie


- substitučná terapia pri liečbe deficitu koagulačných faktorov, v život ohrozujúcich situáciách, kedy špecifický koncentrát koagulačného faktora napr. faktor V alebo faktor XI, nie je k dispozícii, alebo ak nie je možné presne laboratórne stanoviť diagnózu


- opak účinku fibrinolýzy a rýchly opak účinku perorálnych antikoagulancií (kumarínového alebo indanedionového typu), kedy vitamín K je nepostačujúci v dôsledku funkčnej poruchy pečene alebo v život ohrozujúcej situácii


- trombotická trombocytopenická purpura (TTP), zvyčajne v spojení s výmenou plazmy


- pri intenzívnej výmene plazmy sa Octaplas môže použiť len na úpravu koagulačnej abnormality, keď nastane abnormálne krvácanie
4.2 Dávkovanie a spôsob podaniaDávkovanie závisí od klinického stavu a existujúcej poruchy. Vo všeobecnosti sa ako úvodná dávka podáva 12 – 15 ml lieku Octaplas/kg telesnej hmotnosti (približne 25%). Je dôležité monitorovať odpoveď na liečbu, ako klinicky , tak aj stanovením hodnôt protrombínového času (PT), parciálneho tromboplastínového času (PTT) a/alebo stanovením obsahu špecifického koagulačného faktora.Dávkovanie u pacientov s deficitom koagulačného faktora


Adekvátny hemostatický účinok pri malom a stredne silnom krvácaní alebo pri chirurgickom zákroku u pacientov s nedostatkom koagulačného faktora sa normálne dosiahne po podaní infúzie 5 – 20 ml lieku Octaplas/kg telesnej hmotnosti (10-33%).


V prípadoch ťažkého krvácania alebo chirurgického zákroku by mal situáciu posúdiť hematológ.Dávkovanie v prípade trombotickej trombocytopenickej purpury (TTP) a krvácaní pri intenzívnej výmene plazmy


U pacientov s TTP by sa celý objem plazmy mal nahradiť liekom Octaplas.


Pri liečbe krvácania pri intenzívnych výmenách plazmy by mal situáciu posúdiť hematológ.Spôsob podania:


Podávanie lieku Octaplas sa riadi kompatibilitou ABO krvných skupín. V prípadoch ohrozenia života, Octaplas krvnej skupiny AB sa považuje za univerzálnu plazmu, ktorá môže byť podávaná všetkým pacientom.Octaplas sa musí podávať intravenóznou infúziou ihneď po rozmrazení ako je popísané v odstavci 6.6, za použitia infúznej súpravy s filtrom. Počas celej doby podávania infúzie je potrebné dodržiavať aseptické podmienky.


Vzhľadom k riziku toxicity citrátu, infúzna rýchlosť by nemala prekročiť hodnoty 0,020 – 0,025 mmol citrátu/kg telesnej hmotnosti/min, čo je ekvivalentné < 1 ml lieku Octaplas/kg hmotnosti/min. Toxický účinok citrátu možno minimalizovať podaním kalciumglukonátu i.v. do inej žily.
4.3 KontraindikácieKontraindikácie sú rovnaké ako pri podaní čerstvej zmrazenej plazmy (FFP):


Nedostatok IgA s potvrdenými protilátkami proti IgA.
4.4 Špeciálne upozorneniaOctaplas sa musí podávať s opatrnosťou v nasledovných prípadoch:


- deficit IgA


- alergia na plazmatické proteíny


- reakcie v minulosti na čerstvú zmrazenú plazmu


- manifestná alebo latentná srdcová dekompenzácia


- pľúcny edémOctaplas by sa nemal používať ako doplnok objemu u pacientov, u ktorých nebol zistený nedostatok koagulačného faktora.Octaplas by sa nemal podávať v prípadoch krvácania vyvolaného von Willebrandovou chorobou (vWD) alebo inými deficienciami koagulačného faktora, ak je k dispozícii koncentrát špecifického faktora.Octaplas by sa nemal podávať ako roztok na úpravu hyperfibrinolýzy spôsobenej nedostatkom plazmínového inhibítora (PI), lebo podaním S/D plazmy budú ďalej znižované hladiny PI. Ak je nevyhnutné, musí sa začať primeraná antifibrinolytická liečba.U liečivých prípravkov z ľudskej krvi alebo plazmy nemôže byť úplne vylúčený prenos infekčných ochorení. Platí to aj pre patogény neznámeho pôvodu.Riziko prenosu patogénov je možné znížiť:


- Výberom darcov lekárskym pohovorom a skríningom jednotlivých odberov a testovaním plazmatických poolov na tri najdôležitejšie patogénne vírusy - HIV, HCV, HBV.


- Testovaním každého poolu plazmy na genóm HCV.


- Procesy inaktivácie/odstránenia vírusov zahrnuté do výroby boli validované použitím modelových vírusov a sú považované za účinné pre HIV, HCV a HBV. Procesy vírusovej inaktivácie/odstraňovania vírusov majú limitované hodnoty proti neobaleným vírusom ako je HAV a Parvovírus B19. Prenos parvovírusu B19 bol zaznamený po použití SD-metódy ošetrenia plazmy, napriek prítomnosti neutralizačných protilátok.


- Parvovírus B19 môže mať vážny účinok na séronegatívne tehotné ženy alebo imunokompromitované osoby, alebo na pacientov so zvýšenou tvorbou erytrocytov, preto sa Octaplas môže podávať týmto pacientom len v prísne indikovaných prípadoch.


Pri výrobe Octaplasu sa používa maximálne 1520 jednotlivých odberov krvi.


Ostaplas je vyrobený z plazmatických poolov obsahujúcich špecifikovanú minimálnu hladinu protilátok, ktoré ako sa ukázalo majú neutralizačný účinok proti HAV. Možnosť rizika infekcie neobalenými vírusmi je vyvážená benefitom inaktivácie vírusov s lipidovým obalom ako HIV, HBV a HCV metódou SD ošetrenia.U pacientov, ktorí dostávajú pravidelne prípravky vyrobené z ľudskej krvi alebo plazmy, sa doporučuje predbežná vakcinácia (napr. proti HAV a HBV).Octaplas sa podáva na základe kompatibility krvných skupín ABO. V prípade ohrozenia života, Octaplas krvnej skupiny AB môže byť podaný ako univerzálna plazma všetkým pacientom. Pacientov treba sledovať nejmenej 20 minút po podaní infúzie.V prípade anafylaktickej reakcie alebo šoku treba podávanie infúzie ihneď zastaviť a zahájiť protišokovú terapiu (pozri odstavec 4.8).Skúsenosti s podávanám lieku Octaplas u nedonosených detí sú obmedzené, preto liek sa má v tejto vekovej skupine podávať len vtedy, ak možný benefit prevažuje potenciálne riziko.
4.5 Liekové a iné interakciePočas klinických štúdií sa Octaplas podával v kombinácii s rôznymi inými liekmi, ale žiadne interakcie neboli pozorované.


Inkompatibility sú rovnaké ako pri podaní čerstvo zmrazenej plazmy:


- Octaplas sa nesmie miešať s inými liekmi kvôli možnej inaktivácii alebo precipitácii.


Môže sa miešať s erytrocytmi a trombocytmi.


- Aby sa vylúčilo riziko tvorby zrazeniny, nesmú sa podávať roztoky obsahujúce kalcium rovnakým


infúznym setom ako Octaplas.


- Interakcie s inými liekmi nie sú známe.

4.6 Používanie v gravidite a počas laktácieBezpečnosť podávania lieku Octaplas počas tehotenstva nebola dokázaná v kontrolovaných klinických štúdiách. Liek by sa mal podať tehotným ženám a ženám počas dojčenia, len ak je to nevyhnutné resp. nie je iná vhodná alternatívna liečba. Je to predovšetkým kvôli potenciálnemu riziku prenosu parvovírusu B19 (pozri odstavec 4.4).

4.7 Ovplyvnenie schopnosti viesť motorové vozidlá a obsluhovať strojePo ambulantnom podaní infúzie pacient má odpočívať najmenej 1 hodinu.


Nie sú známe údaje, že by Octaplas znižoval pozornosť pri riadení motorových vozidiel a obsluhe strojov.

4.8 Nežiaduce účinkyV klinických štúdiách sa po podaní lieku Octaplas zaznamenali nasledovné nežiaduce účinky:


- kožné prejavy (vyrážka, erytém, žihľavka)


- zimnica/svalový tras spolu s horúčkou alebo bez nej


- horúčka


- nauzea spolu s dávením alebo bez neho


- lokálny edém


- pľúcne problémy


- hypokalcémia


- anafylaktoidná reakciaNasledovné reakcie sa vyskytli pri podávaní FFP, preto možno predpokladať, že sa môžu tiež vyskytnúť po podaní lieku Octaplas:


- Akútna mierna alergická reakcia (napr. žihľavka, horúčka, triaška, nauzea, dávenie, bolesť brucha a chrbtice) v dôsledku precitlivenosti na podané proteíny sa vyskytuje často (>1/100).


- Akútne ťažké alergické reakcie (anafylaktické alebo anafylaktoidné) – charakterizované ako napr. sčervenanie kože, hypotenzia, substernálna bolesť, bronchospazmus, dyspnoe a kardio-respiračný kolaps v dôsledku precitlivenosti na podané proteíny alebo anti IgA sú zriedkavé (<1/1000).


- Vysoká rýchlosť podávania infúzie môže spôsobiť kardiovaskulárne problémy ako výsledok toxicity citrátu (prípad ionizovaného vápnika), zvlášť u pacientov s funkčnou poruchou pečene.


- V prípade výmeny plazmy symptómy pripisujúce sa citrátovej toxicite (napr. únava, parestézia, tremor, hypokalémia) sa vyskytujú menej často (1/100 až 1/1000).


- Zriedkavo (<1/1000) sa vyskytujú inkompatibility medzi protilátkami pri FPP a antigénmi erytrocytov príjemcu a môže dôjsť k okamžitej alebo pomalej hemolytickej transfúznej reakcii. Preto podávanie lieku Octaplas musí byť na základe kompatibility ABO krvných skupín.


- Zriedkavo (<1/1000) môžu prítomné účinné anti-leukocytárne protilátky, ako následok agregácie leukocytov v pľúcach, vyvolať akútne poškodenie pľúc, syndróm známy ako transfúziou vyvolané akútne poškodenie pľúc charakterizované zimnicou, horúčkou, suchým kašľom a dyspnoe.


- Zriedkavo (<1/1000) môžu prítomné účinné špecifické trombocytárne protilátky vyvolať pasívnu post-transfúznu purpuru (PTP) charakterizovanú s dyspnoe, vyrážkou, horúčkou, nediferencovanou purpurou a značnou trombocytopéniou.


- Keďže liek neobsahuje celé bunky (erytrocyty, leukocyty a trombocyty) riziko imunizácie je redukované.


- Infúzia lieku Octaplas môže spôsobiť vznik špecifických protilátok proti koagulačnému faktoru.Podporné opatrenia pri nežiaducich reakciách


V závislosti od závažnosti nežiaducej reakcie je potrebné infúziu prerušiť a zahájiť vhodné opatrenia, definované ako všeobecná schéma pre šokovú terapiu:
Klinické symptómy Podporné opatrenia


__________________________________________________________________________________________Subjektívne pocity (nauzea a pod.) Spomaliť rýchlosť infúzie alebo zastaviť


podávanie infúzie až do vymiznutia príznakov.
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––Kožné príznaky (sčervenanie, Zastaviť podávanie infúzie. Antihistaminiká.


žihľavka, a pod.)
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––Tachykardia, mierny pokles krvného tlaku Zastaviť podávanie infúzie. Glukokortikoidy


(<90 mm Hg systolický) intravenózne.–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––Dyspnoe. Šok. Zastaviť podávanie infúzie. Adrenalín 0,1-0,5 mg s.c. alebo i.m., vysoké dávky glukokortikoidov i.v., kyslík, doplnenie objemu, možné zvýšenie diurézy použitím frusemidu v prípade normovolémie, kontrola acidobázickej rovnováhy, v prípade potreby úprava hladiny elektrolytov.


_________________________________________________________________________________Trvalý normovolemický šok Dopamín do max. dávky 10 ?g/kg/min


v kombinácii s noradrenalínom.–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––Zástava srdca alebo dýchania Resuscitácia

Nasledovná schéma sa používa v prípade špecifických nežiaducich reakcií, ktoré môžu v súvislosti s podaním lieku Octaplas nastať:
Klinické symptómy Podporné opatrenia


––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––Citrátová toxicita Spomalenie rýchlosti infúzie alebo zastavenie


(prípad ionizovaného vápnika) infúzie do opätovného zlepšenie zdravotného stavu. Calcium gluconat 10 % i.v. v dávke


10 ml/l infúzie Octaplasu.


–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––


Hemolytická transfúzna reakcia Zastaviť podávanie infúzie. Zvýšená diuréza


(udržovať vylučovanie moču nad 100 ml/hod u dospelých najmenej počas 18-24 hodín) použitím i.v. elektrolytov a manitolu (napr. 15% manitolu, 125 ml/ hodinu) alebo frusemidu, uhličitanu sodného a v prípade anúrie dialýza.


Ak je potrebné, symptomatická šoková terapia.–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
4.9 Predávkovanie


• Vysoké dávky alebo rýchlosť podania infúzie môžu spôsobiť hypervolémiu, pľúcny edém a/alebo


srdcové zlyhanie.


• Vysoká rýchlosť infúzie môže vyvolať kardiovaskulárne potiaže ako výsledok citrátovej toxicity (prípad ionizovaného vápnika), zvlášť u pacientov s funkčnou poruchou pečene.

5. FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI
5.1 Farmakodynamické vlastnostiFarmakoterapeutická skupina: Krvný derivát, náhrada plazmy a frakcií plazmatických bielkovín


ATC kód: B05AAOctaplas má rovnaký klinický účinok ako čerstvá zmrazená plazma (FFP). Po ošetrení SD metódou a následnom odstránení SD reagentov, obsah plazmatických proteínov a ich distribúcia v lieku Octaplas sú porovnateľné s hladinami normálnej FFP, t.j. 45-70 mg/ml.


Hodnoty koagulačnej aktivity sú takmer zrovnateľné s hodnotami normálnej ľudskej FFP a pre každý koagulačný faktor je dosiahnutá minimálna hodnota 0,5 IU/ml.Konečný produkt sa testuje na koagulačné faktory V, VIII, XI.Následkom SD ošetrenia a purifikácie je redukovaný obsah lipidov a lipoproteínov. Nemá to však závažný význam pre indikácie lieku Octaplas.
5.2 Farmakokinetické vlastnosti


Octaplas má podobné farmakokinetické vlastnosti ako FFP.
5.3 Predklinické údaje vo vťahu k bezpečnosti prípravku


Vírusová inaktivácia sa zabezpečuje ošetrením SD metódou za použitia 1% roztoku tri(N-butyl) fosforečnanu (TNBP) a 1% roztoku Tritonu X-100. Tieto SD reagencie sú odstránené behom purifikačného procesu. Maximálne množstvo TNBP vo finálnom produkte môže byť 2 µg/ml a Tritonu X-100 5 µg/ml.


Farmakologické a toxikologické štúdie na zvieratách dokázali, že tieto hladiny reziduí by nemali spôsobiť žiadny klinický problém pre indikácie a dávkovanie lieku.

6. FARMACEUTICKÉ INFORMÁCIE
6.1 Zoznam pomocných látok


natrii citras dihydricus, natrii dihydrogenophosphas dihydricus, glycinum, TNBP, Triton X-100
6.2 Inkompatibility


Octaplas sa nesmie miešať s inými liekmi, môže sa objaviť inaktivácia a vyzrážanie.
6.3 Čas použiteľnosti


4roky pri uchovávaní pri teplote 

<

- 18

°

C a chránený pred svetlom.


Po otvorení vaku musí byť prípravok okamžite spotrebovaný, najneskôr 1 hodinu po rozmrazení.
6.4 Upozornenia na podmienky a spôsob skladovania


Octaplas je zmrazený prípravok a mal by sa uchovávať a transportovať za podmienok uvedených v odstavci 6.3.
6.5 Vlastnosti a zloženie obalu, veľkosť balenia


Octaplas je plnený do sterilných plastikových polyvinylchloridových krvných vakov potiahnutých polyamid/polyetylénovým filmom.Veľkosť balenia: 1 x 200 ml (vaky)
6.6 Upozornenia na spôsob zaobchádzania s liekom


Octaplas sa musí uchovávať a transportovať pri teplote < -18 °C.


Nepoužívať po uplynutí času použiteľnosti vyznačeného na obale.


Rozmraziť sa má vo vonkajšom obale ponorením vaku do vodného kúpeľa s dobrou cirkuláciou o teplote od +30 °C do +37°C. Je dôležité, aby voda nevnikla do vnútorného priestoru.


Teplota vodného kúpeľa nesmie prekročiť teplotu +37°C a nemala by byť nižšia než +30 °C.


Octaplas sa tiež môže rozmraziť v špeciálnych rozmrazovacích zariadeniach určených pre rozmrazovanie krvných produktov. Rozmrazovanie sa musí riadiť návodom výrobcu prístroja.


Obsah vaku musí mať pred podaním infúzie teplotu približne +37°C. Teplota lieku Octaplas nesmie prekročiť +37°C. Rozmrazovanie nesmie trvať dlhšie než 30 minút.


Odstráňte vonkajší obal a skontrolujte, či vak nemá trhliny alebo nepresakuje.


Netraste ním.


Nepoužívajte zakalený roztok alebo roztok s usadeninami.


Uchovávanie Octaplasu dlhšie než 1 hodinu po rozmrazení má za následok stratu aktivity koagulačných faktorov. Najlepšieho účinku koagulačných faktorov sa dosiahne, ak sa Octaplas použije okamžite, najneskôr však 1 hodinu po rozmrazení. Octaplas uchovávaný dlhšie než 1 hodinu po rozmrazení by nemal byť použitý k úprave nedostatku labilných koagulačných faktorov.


Rozmrazený Octaplas sa nesmie znova zmraziť. Nespotrebovaný roztok sa musí znehodnotiť.
7. Držiteľ rozhodnutia o registrácii


OCTAPHARMA (IP) LIMITED


6 Elm Court, Copse Drive


Coventry CV5 9 RG, Veľká Británia
8. Registračné číslo


75/0136/03-S
9. Dátum registrácie


5.5.2003
10. Dátum poslednej revízie textu


Marec 2005