Príloha č. 1 k notifikácii o zmene, ev.č.: 2014/01746-Z1B

Súhrn charakteristických vlastností lieku

1. NÁZOV LIEKU

KANAVIT

10 mg/ml

injekčnýroztok

2. KVALITATÍVNE A KVANTITATÍVNE ZLOŽENIE

Liečivo: Fytomenadión (vitamín K1) 10 mg v 1 ml.

Úplný zoznam pomocných látok, pozri časť 6.1.

3. Lieková forma

Injekčnýroztok

Opis lieku: opalizujúci až slabo zakalený, zelenožltý až žltý roztok, bez mechanických cudzorodých častíc

4. Klinické údaje

4.1 Terapeutické indikácie

Prevencia a terapia krvácania na podklade zníženej zrážanlivosti vyvolanej hypovitaminózou alebo avitaminózou K, hemoragické komplikácie liečby nepriamymi antikoagulanciami (Pelentan, Pelentanettae), hypokoagulabilita po dlhotrvajúcej obštrukcii žlčových ciest, pri črevných chorobách spojených s malabsorpciou, po dlhodobej liečbe antibiotikami, sulfónamidmi a salicylátmi, hypokoagulabilita v začiatočných štádiách pečeňových cirhóz. Preventívne pred pôrodom na zabezpečenie rodičky i novorodenca pred zvýšeným krvácaním, liečba novorodeneckých krvácaní. V chirurgii pri dlhšie trvajúcich žlčových drenážach a pri predoperačnej príprave pacientov so zníženou zrážavosťou krvi.

4.2 Dávkovanie a spôsob podania

Pediatrická populácia

36 týždenní a starší zdraví novorodenci podľa gestačného veku:

podáva sa buď:

1 mg vo forme intramuskulárnej injekcie pri narodení alebo krátko po narodení

alebo:

2 mg perorálne pri narodení alebo krátko po narodení. Druhá perorálna dávka 2 mg sa musí podať vo veku 4-7 dní. Ďalšia 2 mg perorálna dávka sa musí podať 1 mesiac po narodení. U kojencov kŕmených výhradne umelou výživou možno túto tretiu dávku vynechať.

Predčasne narodení novorodenci mladší ako 36 týždňov gestačného veku s hmotnosťou 2,5 kg alebo viac a zvlášť rizikoví novorodenci narodení v termíne (napr. nezrelosť, pôrodná asfyxia, obštrukčná žltačka, neschopnosť prehĺtať, podanie antikoagulancií alebo antiepileptík matke):

1 mg i.m. alebo i.v. pri narodení alebo krátko po narodení. Počet ďalších dávok a ich frekvenciu je potrebné stanoviť na základe stavu koagulácie.

Predčasne narodení novorodenci mladší ako 36 týždňov gestačného veku s hmotnosťou menšou ako 2,5 kg:

0,4 mg/kg (ekvivalentné k 0,04 ml/kg) i.m. nebo i.v. pri narodení alebo krátko po narodení. Táto parenterálna dávka nesmie byť prekročená. Počet ďalších dávok a ich frekvenciu je potrebné stanoviť na základe stavu koagulácie.

Je preukázané, že u pacientov s cholestatickým ochorením pečene a malabsorpciou ako základným ochorením je perorálna profylaxia nedostačujúca (viď bod 5.1).

VAROVANIE: je potrebné venovať pozornosť výpočtu a odmeriavaniu dávky vo vzťahu k telesnej hmotnosti dieťaťa (časté sú chyby v desatinnom mieste – tj. desaťnásobné)

Dávkovanie u predčasne narodených detí pri narodení ako profylaxia krvácania pri deficite vitamínu K:

Hmotnosť dieťaťa Dávka vitamínu K pri narodení Injikovaný objem

1 kg 0,4 mg 0,04 ml

1,5 kg 0,6 mg 0,06 ml

2 kg 0,8 mg 0,08 ml

2,5 kg 1 mg 0,1 ml

Viac ako 2,5 kg 1 mg 0,1 ml

U kojených detí sa odporúča podávať ďalšie perorálne dávky, ale údaje týkajúce sa bezpečnosti a účinnosti pro tieto následné dávky sú obmedzené (viď bod 5.1).

Dávkovanie dospelým

Krvácanie vyvolané nepriamymi antikoagulanciami:

V ťažkých prípadoch sa podáva 10 - 20 mg (1 až 2 ampulky) Kanavitu zriedeného 5 - 10 ml vody na injekciu alebo 5% roztokom glukózy, pomaly intravenózne. Ak krvácanie pretrváva, po 3 - 4 hodinách je možné dávku opakovať. V naliehavých situáciách je potrebná infúzia čerstvej krvi. V ľahších prípadoch sa podáva Kanavit perorálne (formou kvapiek) alebo intramuskulárne. Vždy treba mať na pamäti, že účinok vitamínu K1 je protrahovaný a najmä po vyšších dávkach a pri súčasnom prerušení antikoagulačnej liečby môže dosiahnuť maximum až o 24 hodín, kedy sa môže dostaviť nežiaduce zvýšenie zrážanlivosti krvi. Z tohoto dôvodu je potrebné postupovať opatrne, využiť pokiaľ je to možné, perorálnu alebo intramuskulárnu aplikáciu a voliť radšej nižšie dávky, aby chorý nebol ohrozený novou tromboembolickou príhodou z dôvodu rýchleho zvýšenia hladín koagulačných faktorov.

Prevencia a liečba krvácania pri chorobách žlčových ciest a pečene:

Pri miernom poklese koagulačných faktorov sa aplikuje 5 - 10 mg intramuskulárne 3 krát týždenne. Pri závažnejšom znížení zrážavosti krvi a pri manifestnom krvácaní sa podávajú 1-2 ampulky intramuskulárne 1-2 krát denne až do normalizácie hladiny protrombínového komplexu. Pri menej pokročilých štádiách pečeňovej cirhózy sa podáva intramuskulárne 20 - 30 mg Kanavitu 3 krát týždenne.

Prevencia krvácania pred chirurgickými výkonmi u chorých so zníženou hladinou koagulačných faktorov:

Pred urgentnými chirurgickými výkonmi sa podáva pol až dve ampulky intravenózne, pri menej naliehavých prípadoch 10 - 20 mg intramuskulárne denne.

Iné krvácavé stavy:

Pri zníženej hladine faktorov II, VII a X, pri krvácaní rôzneho pôvodu sa podávajú 1 - 2 ampulky intramuskulárne až do úpravy koagulačných pomerov a zastavenia krvácania.

Najvyššia jednotlivá dávka je 20 mg, najvyššia denná dávka 40 mg Kanavitu pri všetkých spôsoboch podania.

Poznámka: Na intravenózne podanie sa injekčný roztok riedi päťnásobne (vodou na injekciu alebo
5 % roztokom glukózy), aplikuje sa pomaly, rýchlosťou asi 1 ml za 20 sekúnd.

4.3 Kontraindikácie

Precitlivenosť na liek , jedinci so známym defektom G-6-P-dehydrogenázy.

4.4 Osobitné upozornenia a opatrenia pri používaní

Je potrebná opatrnosť pri podávaní pri pokročilom hepatálnom ochorení. Pri biochemickom vyšetrení zvyšuje fytomenadion hodnoty testu na bilirubín v sére.

Kanavit nie je univerzálny protikrvácavý liek a jeho podávanie pri krvácavých stavoch, ktoré sú spôsobené inými príčinami ako boli uvedené (napr. na liečbu gynekologických krvácaní), je nevhodné.

4.5 Liekové a iné interakcie

Liek môže zvýšiť riziko hemolytických účinkov iných liekov (napr. fenacetínu, sulfónamidov, chinínu a i.), u novorodencov so zvýšenou hemolýzou môže zvýšiť riziko jadrového ikteru, najmä v interakcii s liečivami vytesňujúcimi bilirubín z väzby na bielkoviny (napr. sulfónamidy). Cholestyramín znižuje resorpciu vitamínu K1 z tráviacej trubice.

4.6 Gravidita a laktácia

Fytomenadionprechádza placentárnou bariérou a v malom množstve aj do materského mlieka. Pretože u nedonosených detí a novorodencov je nedostatočne vyvinutý pečeňový enzymatický systém, môže u nich vzniknúť jadrový ikterus, žltačka a hemolytická anémia z dôvodu pomalej biotransformácie fytomenadionu v pečeni.

4.7 Ovplyvnenie schopnosti viesť vozidlá a obsluhovať stroje

Nie je známe.

4.8 Nežiaduce účinky

Vyskytujú sa u 0,5 - 1 % pacientov. Najčastejšie sú to kožné erupcie (0,2 - 0,4 %), reakcie na mieste vpichu (zápal, pálčivá bolesť asi u 0,2 %). V ojedinelých prípadoch kardiovaskulárny kolaps, potenie, cyanóza, bronchospazmus. Hemolytická anémia pri deficite G-6-P-dehydrogenázy, hyperbilirubinémia u novorodencov.

Hlásenie podozrení na nežiaduce reakcie

Hlásenie podozrení na nežiaduce reakcie po registrácii lieku je dôležité. Umožňuje priebežné monitorovanie pomeru prínosu a rizika lieku. Od zdravotníckych pracovníkov sa vyžaduje, aby hlásili akékoľvek podozrenia na nežiaduce reakcie prostredníctvom národného systému hlásenia uvedeného v Prílohe V.

4.9 Predávkovanie

Príznaky:

Fytomenadion má nízku toxicitu a jeho predávkovanie nevyvoláva klinické problémy. Intravenózne podanie môže spôsobiť akútnu hypersenzitívnu alebo anafylaktickú reakciu, prejavujúcu sa návalmi tepla, potením, bolesťami hrudníka, dušnosťou, cyanózou, bronchokonstrikciou a kardiovaskulárnym kolapsom. U novorodencov, hlavne nedonosených, môže vysoká dávka vyvolať hemolytickú anémiu. Hrozí tiež nebezpečenstvo jadrového ikteru, spôsobené vytesnením bilirubínu z väzby na albumín.

Liečba: pri predávkovaní nie je potrebná liečba, pretože biologický polčas fytomenadionu je krátky (1,2 až 3,5 hodín).

5. Farmakologické vlastnosti

5.1 Farmakodynamické vlastnosti

Farmakoterapeutická skupina: Antihemoragiká (hemostatiká), Vitamín K, ATC kód: B02BA01

Mechanizmus účinku

Preventívne i terapeutické použitie vitamínu K1 sa zakladá na jeho dôležitej úlohe pri tvorbe koagulačných faktorov v pečeni a v priaznivom ovplyvňovaní avitaminózy K po narušení črevnej flóry antibiotikami a chemoterapeutikami. Vitamín K1 zasahuje do biosyntézy faktoru II (protrombin), faktoru VII (prokonvertin), faktoru IX (Hagemanov faktor) a faktoru X (Stuart - Prowerovej faktor).

Pediatrická populácia

Do prospektivnej randomizovanej kontrolovanej štúdie bolo zahrnutých 44 kojencov (vek 1 – 26 týždňov) s konjugovanou hyperbilirubinémiou (idiopatická neonatálna hepatitída – 17 pacientov, biliárna atrézia – 13, cholestáza pri totálnej parenterálnej výžive – 3, Alagillov syndróm – 2, deficit alfa1-antitrypsínu – 2, syndróm inspisovanej žlče – 2, rôzne diagnózy – 5; fruktosémia, galaktosémia, cysty choledochu, nekrotizujúca enterokolitída, cytomegalovírová hepatitída).

Bola porovnávaná farmakokinetika a účinnosť perorálne a intravenózne podávanej profylaxie zmesovým micelárnym vitamínom K u kojencov s cholestatickým ochorením pečene.

Hlavnými meranými hodnotami boli sérové koncentrácie vitamínu K1 a nedekarboxylovaného protrombínu (PIVKA-II) pred a až 4 dni po podaní jednorazovej dávky zmesového micelárneho vitamínu K1 v dávke 1 mg intravenózne alebo 2 mg perorálne. Boli tiež porovnávané hladiny vitamínu K1 24 hodín po perorálnom podaní s hladinami u 14 zdravých novorodencov, ktorým bola podaná rovnaká dávka.

Výsledky: Na začiatku štúdie malo 18 kojencov (41 %) zvýšené sérové hladiny PIVKA-II a osem kojencov (18 %) malo nízku koncentráciu vitamínu K1, poukazujúcu na subklinický deficit vitamínu K. Stredné sérové koncentrácie vitamínu K1 boli na začiatku štúdie v skupine s p.o. podaním a i.v. podaním vitamínu K1 podobné (0,92 v.s. 1,15 ng/ml). Po šiestich hodinách po intravenóznom podaní vzrástli na 139 ng/ml, ale po perorálnom podaní len na 1,4 ng/ml.

V ostatne menovanej skupine nízka stredná hodnota (0,95 ng/ml) a široké rozmedzie (< 0,15 – 111 mg/ml) sérového vitamínu K1 vyšli v porovnaní s ďaleko vyššími hladinami (stredná hodnota 77, rozmedzie 11 – 263 ng/ml) nameranými u zdravých kojencov, ktorým bol podaný vitamín K1 v rovnakej dávke perorálne, v neprospech tejto skupiny a naznačili nedostatočnú a nepredvídateľnú intestinálnu absorpciu u kojencov s cholestázou.

Závažnosť malabsorpcie bola taká, že iba 4 z 24 (17 %) kojencov s cholestázou dosiahli postupne sa zvyšujúceho nárastu sérového vit. K1 > 10 ng/ml.

Údaje získané z retrospektívnej štúdie naznačujú, že týždenná perorálna profylaxia je účinná v prevencii VKDB (krvácanie z nedostatku vitamínu K). Počas časového úseku zahrnutého do tejto štúdie, od novembra 1992 do júna 2000, sa narodilo celkom 507 850 živých detí. 78 % z nich bola podávaná perorálna profylaxia a 22 % bola podávaná intramuskulárna profylaxia; tj. pri narodení bola perorálna profylaxia podaná 396 000 novorodencom. Týždenná perorálna profylaxia bola doporučená všetkým kojencom počas tak dlhej doby, počas akej boli prevažne kojení. Pri narodení boli podané 2 mg perorálneho vitamínu K vo forme fytomenadiónu, s následným profylaktickým podávaním vitamínu K raz týždenne; do 3 mesiacov veku bol rodičmi podávaný 1 mg fytomenadiónu. Neobjavil sa ani jeden prípad VKDB, tj. incidencia bola 0 – 0,9:100000 (95 % CI).

5.2 Farmakokinetické vlastnosti

Vitamín K je po intramuskulárnej aplikácii úplne absorbovaný. Koncentruje sa v pečeni, ale neukladá sa v nej do zásoby, jeho koncentrácia rýchle klesá. Veľmi malé množstvo vitamínu K1 sa ukladá do tkanív, ale aj tu sa pomaly rozkladá.

Fytomenadion sa rýchlo biotransformuje na polárnejšie metabolity, ktoré sú vylučované žlčou a močom (po konjugácii ako glukuronidy).

5.3 Predklinické údaje o bezpečnosti

Embryotoxické, cytotoxické, teratogénne a kancerogénne účinky lieku nie sú známe.

6. Farmaceutické údaje

6.1 Zoznam pomocných látok

polysorbát 80

octan sodný

dihydrát dinátriumedetátu

voda na injekciu

Obsah sodíka: 0,180 mg/ml, čo zodpovedá 0,0078 mmol/ml.

6.2 Inkompatibility

V roztoku je prípravok inkompatibilný s dextránom, vitamínom B12, hydantoinmi a barbiturátmi.

6.3 Čas použiteľnosti

3 roky

6.4 Špeciálne upozornenia na uchovávanie

Uchovávať pri teplote od 10 – 25 °C, uchovávajte v pôvodnom obale na ochranu pred svetlom.

Uschovávajte mimo dohľadu a dosahu detí.

6.5 Druh obalu a obsah balenia

Ampulka z hnedého skla s etiketou, výlisok z PVC, papierová škatuľka, písomná informácia pre používateľa.

Veľkosť balenia: 5 ampuliek po 1 ml

6.6 Špeciálne opatrenia na likvidáciu a iné zaobchádzanie s liekom

Žiadne zvláštne požiadavky.

Nepoužitý liek alebo odpad vzniknutý z lieku treba vrátiť do lekárne.

7. Držiteľ rozhodnutia o registrácii

BB Pharma a.s., Pod Višňovkou 1662/21, 140 00 Praha 4, Česká republika

8. Registračné číslo

86/0767/92-S

9. Dátum registrácie/ Dátum predĺženia registrácie

Dátum prvej registrácie:14.12.1992

Dátum posledného predĺženia registrácie: 22.06.2005

10. Dátum revízie textu

November 2014