Vinorelbine Glenmark 20 mg cps mol (blis.PVC/PVDC/Al s bezpeč.vrstvou) 1x1 ks

Kategorizačné údaje
Maximálna cena 26,36 € 0,00 € (0,0 %)
Dopl. pacienta max. 0,00 € 0,00 € (0,0 %)
Úhrada poisťovne 26,36 € 0,00 € (0,0 %)
Štatistika vývoja cien a doplatkov
Mesiac Dopl. pacienta
maximálny
Úhrada poisťovne
09/22 0,00 € (0,0 %) 26,36 € (0,0 %)
08/22 0,00 € (0,0 %) 26,36 € (0,0 %)
07/22 0,00 € (0,0 %) 26,36 € (0,0 %)
06/22 0,00 € 26,36 €
Indikačné obmedz. NIE
Súhlas revíz. lek. NIE
Preskrip. obmedz. ONK
Spôsob úhrady I - plná
Pôvod lieku Generický liek
Mohlo by vás zaujímať

Upozornenie

Niektoré informácie sú podľa zákona dostupné len odborníkom.

Vinorelbine Glenmark 20 mg
Výdaj
Viazaný na lekársky predpis s obmedzením predpisovania
Typ produktu
Legislatívne zatriedenie
Registrované humánne lieky
Registračné číslo produktu
44/0004/20-S
Kód štátnej autority (ŠÚKL)
3343D
Názov produktu podľa ŠÚKL
Vinorelbine Glenmark 20 mg cps mol 1x20 mg (blis.PVC/PVDC/Al s bezpeč.vrstvou)
Aplikačná forma
CPS MOL - Mäkká kapsula

Popis a určenie

Liek obsahuje liečivo vinorelbín (vo forme tartarátu) a patrí do skupiny liekov používaných na liečbu rakoviny, ktoré sa nazývajú alkaloidy z rodu Vinca. Používa sa u pacientov starších ako 18 rokov na liečbu:

  • nemalobunkového karcinómu pľúc,
  • lokálne pokročilého a metastatického karcinómu prsníka.

Použitie

Výdaj lieku je viazaný na lekársky predpis. POZOR: Pri výdaji na lekársky predpis musí byť uvedený názov liečiva - účinnej látky.
Prípravok sa užíva spolu s jedlom (v priebehu jedla).
Prípravok sa užíva v celku, nesmie sa hrýzť, drviť alebo rozpúšťať (pokiaľ to lekárnik povolí, je možné liek rozdeliť).
Prípravok je potrebné zapiť (v prípade, ak to lekárnik povolí, je možné prípravok rozpustiť vo vode).
Liek je nutné užívať v stanovených časových odstupoch, prípadne je nutný minimálny odstup medzi dvomi dávkami lieku.
Prípravok je potrebné uchovávať v chlade pri teplote +2 až +8°C (prípravok nesmie zamrznúť). Podrobnejšie informácie v časti Upozornenie.
Prípravok sa nesmie užívať v období dojčenia (v prípade nutnosti užitia nedojčiť).

Dávkovanie a dávkovacie schémy

Pri monoterapii u dospelých pacientov je odporúčaný režim:

  • prvé tri podania: 60 mg/m2 plochy povrchu tela, podávané 1x týždenne.
  • následné podania: po treťom podaní sa odporúča zvýšiť dávku lieku na 80 mg/m2 1x týždenne, s výnimkou pacientov, u ktorých počas prvých 3 podaní dávky 60 mg/m2 klesol počet neutrofilov jedenkrát pod 500/mm3 alebo viac ako jedenkrát v rozmedzí 500 až 1 000/mm3 (u týchto pacientov sa odporúča pokračovať v dávke 60 mg/m2 plochy povrchu tela 1x týždenne).

Úprava dávky
Ak je pri naplánovanom podaní dávky 80 mg/m2 počet neutrofilov pod 500/mm3 alebo bol viac ako jedenkrát v rozmedzí 500 až 1 000/mm3, podanie sa má odložiť až do normalizácie ich počtu a počas 3 nasledujúcich podaní sa má dávka znížiť z 80 na 60 mg/m2 týždenne.
Dávka sa môže znovu zvýšiť zo 60 na 80 mg/m2 týždenne, ak počas 3 podaní dávky 60 mg/m2 počet neutrofilov neklesol pod 500/mm3 alebo nebol viac než jedenkrát v rozmedzí 500 až 1 000/mm3, a to podľa pravidiel definovaných pre prvé 3 podania.

Požadovaná dávka pre rozličné plochy povrchu tela od 0,95 m2 do ≥ 1,95 m2 je uvedená v tabuľke v SPC, v časti 4.2. 
Celková dávka 120 mg týždenne pri podávaní dávky 60 mg/m2 a 160 mg týždenne pri podávaní dávky 80 mg/m2 sa nesmie prekročiť ani u pacientov s plochou povrchu tela (body surface area, BSA) ≥ 2 m2.

Porucha funkcie pečene
Pacientom s miernou poruchou funkcie pečene sa liek môže podávať v štandardnej dávke 60 mg/m2/týždeň.
Pacientom so stredne závažnou poruchou funkcie pečene sa vyžaduje podávanie lieku v dávke 50 mg/m2/týždeň.

Spôsob použitia

Liek sa musí podávať výhradne perorálnou cestou. Kapsuly sa musia prehltnúť v celku a zapiť vodou, nemajú sa žuvať, cmúľať, ani rozpúšťať. Kapsuly sa odporúča užívať s malým množstvom jedla.

Upozornenie

Liek sa nemá používať počas tehotenstva, pokiaľ individuálny očakávaný prínos zreteľne neprevažuje nad potenciálnym rizikom. 
Ženy vo fertilnom veku musia používať účinnú antikoncepciu počas liečby a ďalšie 3 mesiace po liečbe.
Dojčenie sa musí pred začiatkom liečby ukončiť. 
Bezpečnosť a účinnosť u detí neboli stanovené, a preto sa podanie tohto lieku u detí neodporúča.
Podanie lieku sa z dôvodu nedostatku údajov u pacientov so závažnou poruchou funkcie pečene neodporúča.
Vzhľadom na niektoré nežiaduce účinky lieku je nutná obozretnosť pri vedení vozidiel a obsluhe strojov.
Uchovávať v chladničke (2°C - 8°C).
Ďalšie osobitné upozornenia sú uvedené v SPC (časť 4.4).

Nežiaduce účinky

Tak ako všetky lieky, aj tento liek môže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa neprejavia u každého.
Ak sa u vás počas užívania lieku Vinorelbine Glenmark objaví ktorýkoľvek z nasledujúcich príznakov, okamžite sa obráťte na svojho lekára:
prejavy závažnej infekcie, napríklad kašeľ, horúčka, zimnic ... viac >

Účinné látky

vinorelbín

Indikačná skupina

44 - Cytostatiká

Všeobecné informácie vzťahujúce sa k produktu

Typ registrácie: MRP - Vzájomné uznávanie (mutual recognition proc.)
Exspirácia: 36