NALOXONE WZF POLFA sol inj 0,4 mg/1 ml (amp.skl.) 10x1 ml

Kategorizačné údaje
Maximálna cena 10,95 € 0,00 € (0,0 %)
Dopl. pacienta max. 4,16 € 0,00 € (0,0 %)
Úhrada poisťovne 6,79 € 0,00 € (0,0 %)
Štatistika vývoja cien a doplatkov
Mesiac Dopl. pacienta
maximálny
Úhrada poisťovne
01/24 4,16 € (0,0 %) 6,79 € (0,0 %)
12/23 4,16 € (0,0 %) 6,79 € (0,0 %)
11/23 4,16 € (0,0 %) 6,79 € (0,0 %)
10/23 4,16 € 6,79 €
Indikačné obmedz. NIE
Súhlas revíz. lek. NIE
Preskrip. obmedz. Žiadne
Spôsob úhrady AS - ambulantná, čiastočná
Pôvod lieku Generický liek
POZOR: Úhrada poisťovne sa na liek nevzťahuje, pokiaľ je vydávaný v lekárni, ale len pri poskytovaní ambulatnej starostlivosti lekárom.
Mohlo by vás zaujímať

Upozornenie

Niektoré informácie sú podľa zákona dostupné len odborníkom.

NALOXONE WZF POLFA
Výdaj
R, Viazaný na lekársky predpis
Typ produktu
Legislatívne zatriedenie
Registrované humánne lieky
Registračné číslo produktu
19/0228/90-CS
Kód štátnej autority (ŠÚKL)
94763
Názov produktu podľa ŠÚKL
NALOXONE WZF POLFA sol inj 10x0,4 mg/1 ml (amp.skl.)
Aplikačná forma
SOL INJ - Injekčný roztok

Popis a určenie

Liek obsahuje naloxónhydrochlorid, ktorý patrí do skupiny liekov nazývaných silné antagonisty opiátových narkotík (lieky na útlm alebo bolesť). Používa sa:

  • pri intoxikácii (otravou) opiátmi (silné lieky proti bolesti, napr. morfín),
  • na prebudenie z celkovej narkózy vyvolanej opiátmi (po celkovej narkóze vyvolanej narkotickými analgetikami – liekmi proti bolesti),
  • na zvrátenie útlmu dýchacieho centra u novorodencov, ktorý bol spôsobený podávaním narkotických analgetík matke počas pôrodu,
  • na diferenciálnu diagnostiku (stanovenie a odlíšenie daného ochorenia od ostatných) pri podozrení na intoxikáciu (otravu) opiátmi.

Použitie

Výdaj lieku je viazaný na lekársky predpis.
Liek patrí do rúk lekára, alebo musí byť použitý pod dohľadom lekára.
Prípravok môže ovplyvňovať pozornosť. Po užití by pacient nemal viesť motorové vozidlá, alebo vykonávať iné činnosti vyžadujúce zvýšenú pozornosť.
POZOR: Úhrada poisťovne sa nevzťahuje na výdaj lieku v lekárni.
Počas užívania prípravku nie je vhodné konzumovať alkoholické nápoje.
Liek je určený na parenterálnu aplikáciu.
Prípravok sa nesmie užívať v období dojčenia (v prípade nutnosti užitia nedojčiť).

Dávkovanie a dávkovacie schémy

Dávkovanie a spôsob podávania naloxónhydrochloridu závisí od stavu pacienta a od druhu a množstva podaného opiátu.

Intoxikácia opiátmi
Dospelí: obvykle sa úvodná dávka 400-2000 mikrogramov podáva intravenózne.
V prípade potreby je možné intravenóznu dávku zopakovať každé 2-3 minúty, až kým pacient nadobudne dostatočnú úroveň vedomia a rovnomerného rytmického dýchania.
Ak po podaní 10 mg nedôjde ani ku krátkemu zlepšeniu dýchania a nadobudnutiu vedomia, príčinou symptómov u pacienta pravdepodobne nie je predávkovanie opiátmi.
Liek môže byť tiež podávaný intramuskulárne alebo subkutánne. V stavoch ohrozenia života je potrebné liek podávať intravenózne.

Deti: o
bvyklá úvodná jediná intravenózna dávka je 10 mikrogramov/kg telesnej hmotnosti. V prípade potreby je možné podať ďalšiu dávku 100 mikrogramov/kg telesnej hmotnosti.
Ak nie je možné aplikovať naloxónhydrochlorid i.v., možno ho podať i.m. alebo s.c., rozdelený do menších dávok.

Reverzia z anestézie navodenej opiátmi
Dospelí: obvyklá dávka je 100-200 mikrogramov, t.j. 1,5-3 mikrogramy/kg telesnej hmotnosti, intravenózne.
V niektorých prípadoch pri použití opiátov s dlhodobým pôsobením môže byť potrebné podať intramuskulárne ďalšiu dávku naloxónhydrochloridu v priebehu 1-2 hodín.
Liek sa prípadne môže podávať ako intravenózna infúzia.

Deti: podáva sa intravenózne v dávke 10 mikrogramov/kg telesnej hmotnosti. V prípade potreby je možné podať ďalšiu dávku 100 mikrogramov/kg telesnej hmotnosti.
Ak nie je možné naloxónhydrochlorid podať i.v., je možné s.c. alebo i.m. podanie rozdelené do viacerých menších dávok.
Liek sa môže prípadne podávať ako intravenózna infúzia.

Reverzia útlmu dýchacieho centra u novorodencov spôsobeného podaním narkotických analgetík matke počas pôrodu
Novorodenci: podáva sa intravenózne, intramuskulárne alebo subkutánne v dávke 10 mikrogramov/kg telesnej hmotnosti. V prípade potreby sa môže dávka opakovať po 2–3 minútach.
Naloxónhydrochlorid je tiež možné aplikovať intramuskulárne v jedinej dávke 200 mikrogramov (t.j. asi 60 mikrogramov/kg telesnej hmotnosti).
Pred podaním lieku je potrebné skontrolovať, či sú dýchacie cesty priechodné.


Diferenciálna diagnostika pri podozrení na intoxikáciu opiátmi
Intravenózne podanie dávky 0,5 mikrogramov/kg telesnej hmotnosti umožňuje overiť, či depresia dýchania, ťažkosti s močením alebo zadržiavanie moču nie sú spôsobené intoxikáciou opiátom. 
Liek sa podáva s postupným zvyšovaním dávky.
Vysoké dávky lieku odstránia všetky účinky opiátov vrátane analgetických účinkov a tiež spôsobia stimuláciu sympatického nervového systému a kardiovaskulárneho systému.

Spôsob použitia

Liek je určený na intravenózne, intramuskulárne alebo subkutánne použitie alebo ako intravenózna infúzia po predchádzajúcom nariedení.

Ak sa podáva intravenózna infúzia, je potrebné roztok lieku nariediť v 0,9 % roztoku chloridu sodného alebo 5 % roztoku glukózy nasledujúcim spôsobom:
2 000 mikrogramov (5 ml roztoku obsahujúceho 400 mikrogramov/ml naloxónhydrochloridu) sa pridáva do 500 ml rozpúšťadla.
Nariedený roztok obsahuje 4 mikrogramy naloxónhydrochloridu v 1 ml.
Roztok sa má pripraviť tesne pred použitím.

Upozornenie

Liek sa nemá používať počas gravidity, pokiaľ to nie je nevyhnutné. Liek môže spôsobiť abstinenčné príznaky u novorodencov.
Dojčenie sa neodporúča 24 hodín po podaní tohto lieku.
Pri podávaní lieku pacientom s ochoreniami pečene sa odporúča opatrnosť. 
Potrebná je opatrnosť a monitorovanie pacientov, ak sa injekčný roztok naloxónhydrochloridu podáva pacientom s renálnou insuficienciou.
Pacienti, ktorí dostatočne reagujú na naloxónhydrochlorid, musia byť starostlivo sledovaní. Účinok opioidov môže byť dlhší, ako je účinok naloxónhydrochloridu a môže byť potrebná nová injekcia.
Ak sa liek použije pri akútnej otrave opiátmi, je potrebné zabezpečiť aj iné resuscitačné opatrenia.
Nepiť alkohol.

Ak sa použil tento liek na zvrátenie účinkov opioidov, neodporúča sa viesť motorové vozidlá, obsluhovať stroje alebo venovať sa iným fyzicky alebo duševne namáhavým činnostiam po dobu najmenej 24 hodín, pretože účinok opioidov sa môže vrátiť.
Liek sa nesmie podávať v 1 infúzii s inými liekmi.
Liek sa uchováva pri teplote do 25°C.
Ďalšie osobitné upozornenia sú uvedené v SPC (časť 4.4).

Nežiaduce účinky

Tak ako všetky lieky, aj tento liek môže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa neprejavia u každého.
Všetky lieky môžu spôsobiť alergické reakcie, hoci závažné alergické reakcie sú veľmi zriedkavé. Akúkoľvek náhlu dýchavičnosť, problémy s dýchaním, opuch očných viečok, tváre alebo pier, vyrážku aleb ... viac >

Účinné látky

naloxóniumchlorid

Indikačná skupina

19 - Antidotá, detoxikanciá

Všeobecné informácie vzťahujúce sa k produktu

Stav registrácie: D - Registrácia bez obmedzenia platnosti, podľa §50 zák. 362/2011 Z.z. a §49 písm. b) zák. 362/2011 Z.z.
Typ registrácie: NAR - Národná
Exspirácia: 36