Meropenem Kabi 500 mg plo jof 500 mg (20 ml like.inj.skl.) 1x10 lag

Mohlo by vás zaujímať

Upozornenie

Niektoré informácie sú podľa zákona dostupné len odborníkom.

Meropenem Kabi 500 mg
Výdaj
R, Viazaný na lekársky predpis
Typ produktu
Legislatívne zatriedenie
Registrované humánne lieky
Registračné číslo produktu
15/0704/10-S
Kód štátnej autority (ŠÚKL)
23365
Názov produktu podľa ŠÚKL
Meropenem Kabi 500 mg plo jof 10x500 mg (20 ml liek.inj.skl.)
Aplikačná forma
PLO JOF - Prášok na injekčný alebo infúzny roztok
Držiteľ rozhodnutia

Popis a určenie

Liek patrí do skupiny liekov, ktoré sa nazývajú karbapenémové antibiotiká. Spôsobuje usmrtenie baktérií, ktoré môžu spôsobovať závažné infekcie.

  • • Infekcie postihujúce pľúca (pneumónia)
  • • Infekcie pľúc a priedušiek u pacientov trpiacich na cystickú fobrózu
  • • Komplikované infekcie močových ciest
  • • Komplikované infekcie brucha
  • • Infekcie, ktoré môžete dostať počas alebo po pôrode
  • • Komplikované infekcie kože a mäkkých tkanív
  • • Akútne bakteriálne infekcie mozgu (menigitída)

Liek sa môže používať na liečbu neutropenických pacientov s horúčkou, ktorá je pravdepodobne vyvolaná bakteriálnou infekciou. Môže sa používať aj na liečbu bakteriálnej infekcie krvi, ktorá môže byť pridružená k vyššie uvedeným typom infekcií.

Použitie

Výdaj lieku je viazaný na lekársky predpis.
Liek patrí do rúk lekára, alebo musí byť použitý pod dohľadom lekára.
Liek je nutné užívať v stanovených časových odstupoch, prípadne je nutný minimálny odstup medzi dvomi dávkami lieku.
Nádobu, v ktorej sa prípravok uchováva, treba pred použitím potriasť.
Liek je určený na parenterálnu aplikáciu.

Dávkovanie a dávkovacie schémy:

500 mg prášok na injekčný alebo infúzny roztok: Jedna injekčná liekovka/fľaša obsahuje 500 mg bezvodého meropenému.
1 g prášok na injekčný alebo infúzny roztok: Jedna injekčná liekovka/fľaša obsahuje 1 g bezvodého meropenému.

Dospelí a dospievajúci:
Dávka 500 mg až 2 g, podávaná 3x denne, každých 8 hodín, závisí od typu a závažnosti infekcie.  Viď. SPC časť 4.2.

Pacienti s poruchou funkcie obličiek:

Klírens kreatinínu (ml/min)/ Dávka (na základe “jednotkových” dávok v rozmedzí od 500 mg alebo 1 g alebo 2 g, viď. SPC časť 4.2)/ Interval:
26-50/ jedna jednotková dávka/ každých 12 hodín
10-25/ polovica jednej jednotkovej dávky/ každých 12 hodín
< 10/ polovica jednej jednotkovej dávky/ každých 24 hodín

Meropeném je odstrániteľný hemodialýzou a hemofiltráciou. Požadovaná dávka sa má podať po ukončení hemodialýzy.

Deti mladšie ako 3 mesiace:
Farmakokinetické údaje naznačujú, že vhodnou dávkou môže byť 20 mg/kg každých 8 hodín.

Deti od 3 mesiacov do 11 rokov a s hmotnosťou do 50 kg:
Dávka 10mg/kg až 40mg/kg, podávaná 3x denne, každých 8 hodín, závisí od typu a závažnosti infekcie.  Viď. SPC časť 4.2.

U detí s hmotnosťou nad 50kg sa má použiť dávka ako u dospelých.

Dĺžku liečby určuje lekár. 

Spôsob použitia:

Liek sa podáva formou intravenóznej infúzie trvajúcou približne 15 až 30 minút. Na prípravu intravenóznej infúzie sa liekovky/fľaše meropenému môžu priamo riediť pomocou 0,9% infúzneho roztoku chloridu sodného alebo 5% infúzneho roztoku glukózy.
Alternatívne sa dávka meropenému do 1 g u dospelých, resp. do 20 mg/kg u detí môže podávať formou intravenóznej bolusovej injekcie trvajúcej približne 5 minút (bezpečnosť podávania dávky 2 g u dospelých, resp. 40 mg/kg u detí, formou intravenóznej bolusovej injekcie nebola dostatočne zistená). Na prípravu bolusovej intravenóznej injekcie sa má meropeném pripraviť pomocou sterilnej vody na injekciu. 
Pred použitím sa roztok má zatrepať.

Upozornenie:

Vzhľadom na preventívne opatrenie sa má vyhnúť použitiu meropenému počas tehotenstva.
Liek sa nemá používať u dojčiacich žien. Zvážiť sa má len ak možný prínos pre matku odôvodňuje použitie s možným rizikom pre dieťa.
Účinnosť a bezpečnosť lieku u detí mladších ako 3 mesiace nebola stanovená.
Ak sa vyskytnú závažné alergické reakcie, liečba sa má ukončiť. 
Počas liečby sa má starostlivo monitorovať funkcia pečene.
Môže sa objaviť pozitívny priamy alebo nepriamy Coombsov test počas liečby.
Súbežné použitie meropenému a kyseliny valproovej/valproátu sodného/valpromidu sa neodporúča. 
Liek obsahuje sodík.
Z mikrobiologického hľadiska sa má pripravený liek použiť okamžite. Pripravené roztoky sa nesmú zmraziť.
Ďalšie osobitné upozornenia sú uvedené v SPC (časť 4.4).

Nežiaduce účinky

Rovnako ako všetky lieky, aj tento liek môže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa neprejavia u každého.
Závažné alergické reakcie
Ak zaznamenáte závažnú alergickú reakciu, prestaňte používať Meropenem Kabi a ihneď navštívte lekára. Môžete potrebovať bezodkladné lekárske ošetrenie. Príznaky môžu z ... viac >

Účinné látky

meropeném

Indikačná skupina

15 - Antibiotiká (proti mikróbom a vírusovým infekciám)

Všeobecné informácie vzťahujúce sa k produktu

Stav registrácie: D - Registrácia bez obmedzenia platnosti, podľa §50 zák. 362/2011 Z.z. a §49 písm. b) zák. 362/2011 Z.z.
Typ registrácie: DCP - Decentralizovaná
Exspirácia: 48