Kategorizačné údaje
Maximálna cena 4,37 € 0,00 € (0,0 %)
Doplatok pacienta 2,27 € 0,00 € (0,0 %)
Úhrada poisťovne 2,10 € 0,00 € (0,0 %)
Štatistika vývoja cien a doplatkov
Mesiac Doplatok pacienta Úhrada poisťovne
12/17 2,27 € (0,0 %) 2,10 € (0,0 %)
11/17 2,27 € (0,0 %) 2,10 € (0,0 %)
10/17 2,27 € (0,0 %) 2,10 € (0,0 %)
09/17 2,27 € 2,10 €
Indikačné obmedz. NIE
Súhlas revíz. lek. NIE
Preskrip. obmedz. Žiadne
Spôsob úhrady S - čiastočná
Pôvod lieku Originálny liek
Mohlo by vás zaujímať


Upozornenie

Niektoré informácie sú podľa zákona dostupné len odborníkom.

APADEX
Výdaj
Viazaný na lekársky predpis
Typ produktu
Legislatívne zatriedenie
Registrované humánne lieky
Registračné číslo produktu
58/0167/05-S
Kód štátnej autority (ŠÚKL)
91992
Názov produktu podľa ŠÚKL
Apadex tbl plg 30x1,5 mg
Aplikačná forma
TBL PLG - Tableta s predĺženým uvoľňovaním
Držiteľ rozhodnutia

Popis a určenie

Liek je určený na znižovanie vysokého tlaku krvi (hypertenzie). Je to filmom obalená tableta s predĺženým uvoľňovaním obsahujúca ako liečivo indapamid. Indapamid je diuretikum, spôsobuje len mierne zvýšenie množstva vytvoreného moču.

Použitie

Výdaj lieku je viazaný na lekársky predpis. POZOR: Pri výdaji na lekársky predpis musí byť uvedený názov liečiva - účinnej látky.
Prípravok môže ovplyvňovať pozornosť. Po užití by pacient nemal viesť motorové vozidlá, alebo vykonávať iné činnosti vyžadujúce zvýšenú pozornosť.
Prípravok sa užíva v celku, nesmie sa hrýzť, drviť alebo rozpúšťať (pokiaľ to lekárnik povolí, je možné liek rozdeliť).
Prípravok je potrebné zapiť (v prípade, ak to lekárnik povolí, je možné prípravok rozpustiť vo vode).
Liek je nutné užívať v stanovených časových odstupoch, prípadne je nutný minimálny odstup medzi dvomi dávkami lieku.

Dávkovanie a dávkovacie schémy

Odporúča sa 1 tableta 1x denne, prednostne ráno.
Pri vyšších dávkach sa nezvyšuje antihypertenzný účinok indapamidu, ale zvyšuje sa jeho saluretický účinok.

Starší ľudia
U starších osôb sa musí hodnota sérového kreatinínu upraviť podľa veku, telesnej hmotnosti a pohlavia. Starší pacienti môžu byť liečení týmto liekom len pri normálnej alebo len minimálne porušenej funkcii obličiek.

Spôsob použitia

Tableta sa má prehltnúť a zapiť dostatočným množstvom tekutiny (napr. pohárom vody). Tableta sa nesmie žuvať.

Upozornenie

K dispozícii nie sú žiadne alebo len obmedzené údaje o používaní indapamidu u gravidných žien. Dlhodobé pôsobenie tiazidov počas tretieho trimestra gravidity môže spôsobiť fetoplacentárnu ischémiu a spomalenie rastu.
Indapamid sa nemá používať počas dojčenia. Nie sú dostatočné informácie o vylučovaní indapamidu/metabolitov do materského mlieka.
Indapamid je veľmi podobný tiazidovým diuretikám, ktoré sú počas dojčenia spájané so znížením alebo až potlačením laktácie.
Bezpečnosť a účinnosť lieku u detí a dospievajúcich neboli doteraz stanovené.
Liek je kontraindikovaný u pacientov s ťažkou poruchou funkcie pečene.
Liek je kontraindikovaný u pacientov s ťažkým zlyhaním obličiek (klírens kreatinínu pod 30 ml/min).
Liek je kontraindikovaný u pacientov s hypokaliémiou.
Počas liečby sa môže vyskytnúť fotosenzitivita. Frekvencia výskytu nie je známa. Neodporúča sa vystavovať priamemu slnečnému žiareniu alebo navštevovať soláriá.
Často sa u pacientov pozorovali reakcie z precitlivenosti a makulopapulárna vyrážka.
Liek môže spôsobiť pozitívnu reakciu u športovcov pri dopingových testoch.
Indapamid neovplyvňuje bdelosť, ale v individuálnych prípadoch sa môžu v súvislosti s poklesom tlaku krvi vyskytnúť rôzne reakcie, najmä na začiatku liečby alebo pri pridaní iného antihypertenzíva. Dôsledkom toho môže byť schopnosť viesť vozidlá alebo obsluhovať stroje narušená.
​Počas liečby je potrebné príjimať dostatočné množstvo tekutín.
Liek obsahuje laktózu.
Ďalšie osobitné upozornenia sú uvedené v SPC (časť 4.4).

Nežiaduce účinky

Tak ako všetky lieky, aj tento liek môže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa neprejavia u každého.
Ak spozorujete niektorý z nasledujúcich vedľajších účinkov prestaňte užívať tento liek a ihneď navštívte lekára:
- Angioedém a/alebo žihľavka. Angioedém je charakterizovaný opuchom kože končatín ale ... viac >

Účinné látky

indapamid

Indikačná skupina

58 - Hypotenzíva

Všeobecné informácie vzťahujúce sa k produktu

Stav registrácie: D - Registrácia bez obmedzenia platnosti, podľa §50 zák. 362/2011 Z.z. a §49 písm. b) zák. 362/2011 Z.z.
Typ registrácie: MRP - Vzájomné uznávanie (mutual recognition proc.)
Exspirácia: 24