Aletro 2,5 mg filmom obalené tablety tbl flm (blis. PVC/PVdC/Al) 3x10 ks (30 ks)

Kategorizačné údaje
Maximálna cena 12,81 € 0,00 € (0,0 %)
Dopl. pacienta max. 0,00 € 0,00 € (0,0 %)
Úhrada poisťovne 12,81 € 0,00 € (0,0 %)
Štatistika vývoja cien a doplatkov
Mesiac Dopl. pacienta
maximálny
Úhrada poisťovne
06/20 0,00 € (0,0 %) 12,81 € (0,0 %)
05/20 0,00 € (0,0 %) 12,81 € (0,0 %)
04/20 0,00 € (0,0 %) 12,81 € (0,0 %)
03/20 0,00 € 12,81 €
Indikačné obmedz. NIE
Súhlas revíz. lek. NIE
Preskrip. obmedz. ONK
Spôsob úhrady I - plná
Pôvod lieku Generický liek
Mohlo by vás zaujímať

Upozornenie

Niektoré informácie sú podľa zákona dostupné len odborníkom.

Aletro 2,5 mg filmom obalené tablety
Výdaj
Viazaný na lekársky predpis
Typ produktu
Legislatívne zatriedenie
Registrované humánne lieky
Registračné číslo produktu
44/0516/09-S
Kód štátnej autority (ŠÚKL)
80313
Názov produktu podľa ŠÚKL
Aletro 2,5 mg filmom obalené tablety tbl flm 30x2,5 mg (blis.PVC/PVDC/Al)
Aplikačná forma
TBL FLM - Filmom obalené tablety
Držiteľ rozhodnutia

Popis a určenie

Liek obsahuje liečivo nazývané letrozol. Patrí do skupiny liekov označovaných ako inhibítory aromatázy. Je to hormonálny (alebo endokrinný) liek na liečbu rakoviny prsníka. Používa sa:

  • na liečbu karcinómu prsníka u žien, ktoré už prešli menopauzou (už nemávajú menštruáciu).
  • na zabránenie návratu rakoviny.
    • Môže sa použiť ako prvá liečba pred operáciou karcinómu prsníka v prípade, keď okamžitá operácia nie je vhodná, alebo sa môže použiť ako prvá liečba po operácii karcinómu prsníka, alebo po piatich rokoch liečby tamoxifénom.
    • Liek sa používa aj na zabránenie šírenia nádoru prsníka do iných častí tela u pacientok s pokročilým karcinómom prsníka.

Použitie

Výdaj lieku je viazaný na lekársky predpis. POZOR: Pri výdaji na lekársky predpis musí byť uvedený názov liečiva - účinnej látky.
Prípravok môže ovplyvňovať pozornosť. Po užití by pacient nemal viesť motorové vozidlá, alebo vykonávať iné činnosti vyžadujúce zvýšenú pozornosť.
Prípravok sa užíva v celku, nesmie sa hrýzť, drviť alebo rozpúšťať (pokiaľ to lekárnik povolí, je možné liek rozdeliť).
Prípravok je potrebné zapiť (v prípade, ak to lekárnik povolí, je možné prípravok rozpustiť vo vode).
Liek je nutné užívať v stanovených časových odstupoch, prípadne je nutný minimálny odstup medzi dvomi dávkami lieku.
Prípravok sa nesmie užívať alebo používať počas celej dĺžky tehotenstva. Nemá sa používať u žien vo fertilnom veku, pokiaľ nie sú chránené účinnou antikoncepciou.
Prípravok sa nesmie užívať v období dojčenia (v prípade nutnosti užitia nedojčiť).

Dávkovanie a dávkovacie schémy

Dospelé a staršie pacientky

Odporúčaná dávka je 1 tableta (2,5 mg) 1x denne. Nevyžaduje sa úprava dávky u starších pacientok.

U pacientok s pokročilým alebo metastázujúcim karcinómom prsníka sa má v liečbe pokračovať až do zjavnej progresie nádoru.
Pri adjuvantnom a dlhodobom adjuvantnom používaní sa má v liečbe pokračovať buď 5 rokov, alebo do recidívy nádoru, podľa toho, čo nastane skôr.
Pri adjuvantnom používaní možno tiež zvážiť sekvenčný plán liečby (letrozol 2 roky, potom tamoxifén 3 roky).
Pri neoadjuvantnom používaní možno v liečbe pokračovať 4 až 8 mesiacov, aby sa dosiahlo optimálne zmenšenie nádoru. Ak odpoveď na liečbu nie je dostatočná, liečba sa má ukončiť a má sa stanoviť termín operácie a/alebo prediskutovať s pacientkou ďalšie možnosti liečby.

Spôsob použitia

Tablety sa užívajú v rovnakom čase,  nezávisle od jedla, v celku a zapijú sa dostatočným množstvom tekutiny.

Upozornenie

Liek je kontraindikovaný počas tehotenstva a dojčenia.
Použitie lieku u detí a dospievajúcich sa neodporúča. Bezpečnosť a účinnosť a dospievajúcich do 17 rokov neboli stanovené.
U pacientok s ťažkou poruchou funkcie pečene (trieda C podľa Childa-Pugha) je potrebný dôsledný dohľad. 
U pacientok s poruchou funkcie obličiek s klírensom kreatinínu nižším ako 10 ml/min sa má zvážiť pomer riziko/prínos.
Liek sa má podávať len ženám s postmenopauzálnym endokrinným stavom.
Liek môže ovplyvňovať pozornosť (môže sa vyskytnúť únava a závraty).
Ďalšie osobitné upozornenia nájdete v SPC časť 4.4.

Účinné látky

letrozol

Indikačná skupina

44 - Cytostatiká

Všeobecné informácie vzťahujúce sa k produktu

Stav registrácie: D - Registrácia bez obmedzenia platnosti, podľa §50 zák. 362/2011 Z.z. a §49 písm. b) zák. 362/2011 Z.z.
Typ registrácie: DCP - Decentralizovaná
Exspirácia: 48