AJOVY 225 mg injekčný roztok v naplnenom pere sol inj (pero inj.napl.) 1x1,5 ml

Kategorizačné údaje
Maximálna cena 442,63 € 0,00 € (0,0 %)
Dopl. pacienta max. 52,61 € 0,00 € (0,0 %)
Úhrada poisťovne 390,02 € 0,00 € (0,0 %)
Štatistika vývoja cien a doplatkov
Mesiac Dopl. pacienta
maximálny
Úhrada poisťovne
11/21 52,61 € (0,0 %) 390,02 € (0,0 %)
10/21 52,61 € (0,0 %) 390,02 € (0,0 %)
09/21 52,61 € (0,0 %) 390,02 € (0,0 %)
08/21 52,61 € 390,02 €
Indikačné obmedz. ÁNO
Súhlas revíz. lek. ÁNO
Preskrip. obmedz. NEU
Spôsob úhrady S - čiastočná
Pôvod lieku Originálny liek
Mohlo by vás zaujímať

Upozornenie

Niektoré informácie sú podľa zákona dostupné len odborníkom.

AJOVY 225 mg injekčný roztok v naplnenom pere
Výdaj
Viazaný na lekársky predpis s obmedzením predpisovania
Typ produktu
Legislatívne zatriedenie
Registrované humánne lieky
Registračné číslo produktu
EU/1/19/1358/003
Kód štátnej autority (ŠÚKL)
3332D
Názov produktu podľa ŠÚKL
AJOVY 225 mg injekčný roztok naplnený v injekčnom pere sol inj 1x1,5 ml/225 mg (pero inj.napl.)
Aplikačná forma
SOL INJ - Injekčný roztok
Držiteľ rozhodnutia

Popis a určenie

Liek obsahuje liečivo fremanezumab, monoklonálnu protilátku. Používa sa na prevenciu migrény u dospelých, ktorí majú aspoň 4 dni s migrénou za mesia
Liek znižuje častosť migrénových záchvatov a dní s bolesťou hlavy. Liek tiež znižuje neschopnosť spojenú s migrénou a znižuje potrebu liekov používaných na liečbu záchvatov migrény.

Použitie

Výdaj lieku je viazaný na lekársky predpis.
Liek je určený na parenterálnu aplikáciu.
Prípravok je potrebné uchovávať v chlade pri teplote +2 až +8°C (prípravok nesmie zamrznúť). Podrobnejšie informácie v časti Upozornenie.

Dávkovanie a dávkovacie schémy

Liečba je určená pre pacientov, ktorí majú na začiatku liečby aspoň 4 dni s migrénou za mesiac.

Sú dostupné dve možnosti dávkovania:

  • 225 mg 1x mesačne (mesačné dávkovanie) alebo
  • 675 mg každé 3 mesiace (štvrťročné dávkovanie).

Pri prechode medzi dávkovacími režimami sa má 1. dávka nového režimu podať v ďalší plánovaný dátum podania dávky predchádzajúceho režimu.
Pri začiatku liečby sa môže pokračovať v súbežnej preventívnej liečbe migrény, ak to predpisujúci lekár považuje za potrebné.
Prínos liečby sa má zhodnotiť do 3 mesiacov od začiatku liečby. Odporúča sa, aby sa potom hodnotenie potreby pokračovania v liečbe vykonávalo pravidelne.

Vynechaná dávka
Ak sa vynechá injekcia v plánovaný dátum, dávka sa má podať čo najskôr ako je to možné v indikovanej dávke a režime. Nesmie sa podať dvojnásobná dávka, aby sa nahradila vynechaná dávka.

Spôsob použitia

Liek je na subkutánne (podkožné) použitie. Nesmie sa podávať intravenóznou ani intramuskulárnou cestou. Môže sa podávať injekčne do oblastí brucha, stehna alebo ramena, ktoré nie sú citlivé, s podliatinami, sčervenané alebo podráždené. Pre viaceré injekcie sa majú miesta podania injekcie striedať.
Pacienti si môžu podávať injekciu sami, ak boli poučení o technike subkutánneho podania zdravotníckym pracovníkom.

Podrobné pokyny na podávanie sú uvedené v SPC, v časti 6.6.

Upozornenie

Liečbu má začať lekár skúsený v oblasti diagnózy a liečby migrény.
Ako preventívne opatrenie je vhodnejšie vyhnúť sa užívaniu lieku počas tehotenstva.
O použití lieku počas dojčenia sa má uvažovať len vtedy, keď je to klinicky potrebné.
Bezpečnosť a účinnosť lieku u detí a dospievajúcich vo veku menej ako 18 rokov neboli doteraz stanovené.
Uchovávať v chladničke (2-8 °C) vo vonkajšom obale na ochranu pred svetlom.
Liek sa môže uchovávať nechladený až 24 hodín pri teplote do 25 °C.  
Ďalšie osobitné upozornenia sú uvedené v SPC (časť 4.4).

Nežiaduce účinky

Tak ako všetky lieky, aj tento liek môže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa neprejavia u každého.
Môžu sa vyskytnúť nasledujúce mierne až stredne závažné krátko trvajúce kožné reakcie okolo miesta podania injekcie:
Veľmi časté (môžu postihovať viac ako 1 z 10 osôb)
Bolesť, stvrdnutie alebo sčer ... viac >

Účinné látky

fremanezumab

Indikačná skupina

33 - Antimigreniká, antiserotoniká

Všeobecné informácie vzťahujúce sa k produktu

Stav registrácie: D - Registrácia bez obmedzenia platnosti, podľa §50 zák. 362/2011 Z.z. a §49 písm. b) zák. 362/2011 Z.z.
Typ registrácie: EU - Európska
Exspirácia: 24