Adenuric 80 mg filmom obalené tablety tbl flm (blis.PVC/PE/PVDC/Al) 1x28 ks

Kategorizačné údaje
Maximálna cena 17,97 € 0,00 € (0,0 %)
Dopl. pacienta max. 2,40 € 0,00 € (0,0 %)
Úhrada poisťovne 15,57 € 0,00 € (0,0 %)
Štatistika vývoja cien a doplatkov
Mesiac Dopl. pacienta
maximálny
Úhrada poisťovne
08/20 2,40 € (0,0 %) 15,57 € (0,0 %)
07/20 2,40 € (0,0 %) 15,57 € (0,0 %)
06/20 2,40 € (0,0 %) 15,57 € (0,0 %)
05/20 2,40 € 15,57 €
Indikačné obmedz. ÁNO
Súhlas revíz. lek. NIE
Preskrip. obmedz. REU
Spôsob úhrady S - čiastočná
Pôvod lieku Originálny liek
Mohlo by vás zaujímať

Výdaj
Viazaný na lekársky predpis
Typ produktu
Legislatívne zatriedenie
Registrované humánne lieky
Registračné číslo produktu
EU/1/08/447/014
Kód štátnej autority (ŠÚKL)
9817B
Názov produktu podľa ŠÚKL
Adenuric 80 mg filmom obalené tablety tbl flm 28x80 mg (blis.PVC/PE/PVDC/Al)
Aplikačná forma
TBL FLM - Filmom obalené tablety

Popis a určenie

Tablety obsahujú liečivo febuxostat a používajú sa na liečbu dny, ktorá je spojená s nadbytkom látky nazývanej kyselina močová (urát) v tele. Liek účinkuje prostredníctvom zníženia koncentrácie kyseliny močovej. Udržiavanie nízkych koncentrácií kyseliny močovej pomocou užívania lieku zastaví vytváranie kryštálikov, a v dlhšom časovom období zmierňuje symptómy. Pri udržiavaní dostatočne nízkych koncentrácií kyseliny močovej počas dostatočne dlhého času sa môžu tiež zmenšiť tofy.

Liek sa tiež používa na liečbu a prevenciu vysokej hladiny kyseliny močovej v krvi, ktorá môže nastať po začatí chemoterapie rakoviny krvi. Pri chemoterapii sú ničené rakovinové bunky a preto sa súčasne zvyšuje hladina kyseliny močovej v krvi, ak sa nepôsobí preventívne proti jej tvorbe.

Použitie

Výdaj lieku je viazaný na lekársky predpis. POZOR: Pri výdaji na lekársky predpis musí byť uvedený názov liečiva - účinnej látky.
Prípravok môže ovplyvňovať pozornosť. Po užití by pacient nemal viesť motorové vozidlá, alebo vykonávať iné činnosti vyžadujúce zvýšenú pozornosť.
Prípravok sa užíva v celku, nesmie sa hrýzť, drviť alebo rozpúšťať (pokiaľ to lekárnik povolí, je možné liek rozdeliť).
Prípravok je potrebné zapiť (v prípade, ak to lekárnik povolí, je možné prípravok rozpustiť vo vode).
Liek je nutné užívať v stanovených časových odstupoch, prípadne je nutný minimálny odstup medzi dvomi dávkami lieku.
Prípravok sa nesmie užívať alebo používať počas celej dĺžky tehotenstva. Nemá sa používať u žien vo fertilnom veku, pokiaľ nie sú chránené účinnou antikoncepciou.
Prípravok sa nesmie užívať v období dojčenia (v prípade nutnosti užitia nedojčiť).

Dávkovanie a dávkovacie schémy

Dna:
Odporúčaná dávka je 80 mg 1x denne. Ak je po 2-4 týždňoch koncentrácia kyseliny močovej v sére > 6 mg/dl (357 µmol/l), môže sa zvážiť podávanie 120 mg 1x denne. Terapeutickým cieľom je znížiť a udržiavať kyselinu močovú v sére pod 6 mg/dl (357 µmol/l).
Pri začatí liečby sa odporúča profylaxia dnavého záchvatu najmenej 6 mesiacov pomocou NSAID alebo kolchicínu.

Syndróm rozpadu nádoru:
Odporúčaná dávka je 120 mg 1x denne.
Liek sa má začať podávať dva dni pred začiatkom cytotoxickej liečby a pokračovať v podávaní minimálne 7 dní, avšak liečba sa môže predĺžiť na 9 dní podľa dĺžky trvania chemoterapie na základe klinického posúdenia.

Pacienti s poruchou funkcie pečene:
U pacientov s miernym poškodením pečene je odporúčaná dávka 80 mg denne pri dne. Pri syndróme rozpadu nádoru u týchto pacientov nie je potrebná úprava dávky.

Spôsob použitia

Tablety sa užívajú vcelku, nezávisle od jedla a zapíjajú sa dostatočným množstvom tekutiny.
Deliaca ryha na 80 mg tablete pomáha rozlomiť tabletu, aby sa dala ľahšie prehltnúť a neslúži na rozdelenie na rovnaké dávky.

Upozornenie

Liek sa nesmie používať počas tehotenstva a počas dojčenia.
U detí do 18 rokov bezpečnosť a účinnosť lieku neboli stanovené.
U pacientov s ťažkou poruchou funkcie pečene sa účinnosť a bezpečnosť lieku nestanovila.
Účinnosť a bezpečnosť lieku neboli vyhodnotené u pacientov s vážnym poškodením funkcie obličiek (klírens kreatinínu <30 ml/min).
Liečba febuxostatom sa nesmie začať, pokiaľ úplne neodznie akútny dnavý záchvat. Po začatí liečby sa môžu vyskytnúť dnavé záchvaty, a to kvôli zmene koncentrácie kyseliny močovej v sére. Ak sa dnavý záchvat vyskytne počas liečby febuxostatom, liečba sa nesmie prerušiť. Nepretržité podávanie febuxostatu znižuje frekvenciu a intenzitu dnavých záchvatov.
Pri užívaní lieku boli hlásené ospanlivosť, závraty a rozmazané videnie, preto je potrebná opatrnosť pred vedením vozidla alebo pri obsluhe strojov (pacient by mal poznať svoju reakciu na liek).
Tablety obsahujú laktózu.
Ďalšie osobitné upozornenia sú uvedené v SPC (časť 4.4).

Nežiaduce účinky

Tak ako všetky lieky, aj tento liek môže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa neprejavia u každého.
Pri výskyte nasledujúcich zriedkavých (môžu postihnúť menej ako 1 z 1 000 pacientov) vedľajších účinkov, prestaňte užívať tento liek a ihneď vyhľadajte lekára, alebo chodťe na pohotovosť pretože môže ... viac >

Účinné látky

febuxostat

Indikačná skupina

29 - Antireumatiká, antiflogistiká, antiuratiká

Všeobecné informácie vzťahujúce sa k produktu

Stav registrácie: D - Registrácia bez obmedzenia platnosti, podľa §50 zák. 362/2011 Z.z. a §49 písm. b) zák. 362/2011 Z.z.
Typ registrácie: EU - Európska
Exspirácia: 36