Actelsar HCT 80 mg/12,5 mg tablety tbl (blis.Al/Al) 1x90 ks

Kategorizačné údaje
Maximálna cena 19,07 € 0,00 € (0,0 %)
Dopl. pacienta max. 4,58 € 0,00 € (0,0 %)
Úhrada poisťovne 14,49 € 0,00 € (0,0 %)
Štatistika vývoja cien a doplatkov
Mesiac Dopl. pacienta
maximálny
Úhrada poisťovne
01/22 4,58 € (0,0 %) 14,49 € (0,0 %)
12/21 4,58 € (0,0 %) 14,49 € (0,0 %)
11/21 4,58 € (0,0 %) 14,49 € (0,0 %)
10/21 4,58 € 14,49 €
Indikačné obmedz. ÁNO
Súhlas revíz. lek. NIE
Preskrip. obmedz. Žiadne
Spôsob úhrady S - čiastočná
Pôvod lieku Generický liek
Mohlo by vás zaujímať

Upozornenie

Niektoré informácie sú podľa zákona dostupné len odborníkom.

Actelsar HCT 80 mg/12,5 mg tablety
Výdaj
Viazaný na lekársky predpis
Typ produktu
Legislatívne zatriedenie
Registrované humánne lieky
Registračné číslo produktu
EU/1/13/817/018
Kód štátnej autority (ŠÚKL)
4637A
Názov produktu podľa ŠÚKL
Actelsar HCT 80 mg/12,5 mg tablety tbl 90x80 mg/12,5 mg (blis.Al/Al)
Aplikačná forma
TBL - Tablety
Držiteľ rozhodnutia

Popis a určenie

Liek je kombináciou dvoch liečiv, telmisartanu a hydrochlorotiazidu v jednej tablete. Obe tieto liečivá pomáhajú kontrolovať vysoký krvný tlak.

  • Telmisartan patrí do skupiny liekov nazývaných antagonisty receptora angiotenzínu II. Angiotenzín II je látka, ktorá sa vytvára v tele a zapríčiňuje zúženie krvných ciev, preto sa tlak krvi zvyšuje. Telmisartan blokuje účinok angiotenzínu II, takže cievy sa uvoľnia a tlak krvi je nižší.
  • Hydrochlorotiazid patrí do skupiny liekov nazývaných tiazidové diuretiká, ktoré spôsobujú, že sa zvyšuje vylučovanie moču, čo vedie k zníženiu krvného tlaku.

Liek sa používa na liečbu vysokého krvného tlaku (esenciálna hypertenzia) u dospelých, ktorých vysoký krvný tlak nie je dostatočne kontrolovaný používaním samotného telmisartanu alebo hydrochlorotiazidu.

Použitie

Držiteľ oznámil na ŠÚKL prerušenie dodávok lieku do SR od 15. 12. 2018.
Výdaj lieku je viazaný na lekársky predpis.
Počas užívania prípravku nie je vhodné konzumovať alkoholické nápoje.
Prípravok sa užíva v celku, nesmie sa hrýzť, drviť alebo rozpúšťať (pokiaľ to lekárnik povolí, je možné liek rozdeliť).
Prípravok je potrebné zapiť (v prípade, ak to lekárnik povolí, je možné prípravok rozpustiť vo vode).
Liek je nutné užívať v stanovených časových odstupoch, prípadne je nutný minimálny odstup medzi dvomi dávkami lieku.
Prípravok sa nesmie užívať alebo používať v II. a III. trimestri tehotenstva.

Dávkovanie a dávkovacie schémy

Podáva sa 80 mg telmisartanu/12,5 mg hydrochlorotiazidu (1 tableta) 1x denne.
Pred zmenou na fixnú kombináciu dávok sa odporúča individuálna titrácia dávky každej z oboch zložiek. Keď je to klinicky vhodné, možno zvážiť priamy prechod z monoterapie na fixnú kombináciu.

Pacienti s poruchou funkcie pečene:
Pri miernej až stredne ťažkej poruche funkcie pečene sa nemá prekročiť dávkovanie 40 mg telmisartanu/12,5 mg hydrochlorotiazidu 1x denne. U pacientov so závažnou poruchou funkcie pečene je liek kontraindikovaný.

Pacienti s poruchou funkcie obličiek:
Odporúča sa pravidelné sledovanie funkcie obličiek. U pacientov so závažnou poruchou funkcie obličiek (klírens kreatinínu < 30 ml/min) je liek kontraindikovaný.

Spôsob použitia

Tablety sa užívajú vcelku, nezávisle od jedla a zapíjajú sa dostatočným množstvom tekutiny. Liek sa má užívať každý deň v približne rovnakom čase.

Upozornenie

V druhom a treťom trimestri tehotenstva je liek kontraindikovaný. Počas prvého trimestra tehotenstva sa liek neodporúča.
Počas dojčenia sa liek neodporúča, vhodnejšie je používať alternatívnu liečbu s lepším bezpečnostným profilom pre obdobie dojčenia. Ak sa hydrochlorotiazid používa počas dojčenia, dávka má byť čo najnižšia.
U detí a dospievajúcich mladších ako 18 rokov účinnosť a bezpečnosť lieku neboli stanovené.
U pacientov sa má vo vhodných intervaloch uskutočniť pravidelné stanovenie sérových elektrolytov.
U diabetických pacientov na inzulíne alebo diabetickej liečbe a liečbe telmisartanom sa môže objaviť hypoglykémia. Je potrebné sledovanie glukózy v krvi a môže byť potrebná úprava dávky inzulínu alebo antidiabetík (ak sú indikované).
Počas liečby sa môže vyskytnúť závrat alebo ospalosť, čo je potrebné vziať do úvahy pri vedení vozidiel alebo obsluhe strojov.
Počas liečby tiazidovými diuretikami sa môže vyskytnúť fotosenzitivita. Ak sa vyskytne fotosenzitívna reakcia, odporúča sa liečbu ukončiť. Ak sa opätovné podávanie diuretík považuje za nevyhnutné, odporúča sa chrániť obnažené časti tela pred slnkom alebo umelým UVA žiarením.
Nepiť alkohol (alkohol môže zvyšovať hypotenzívny účinok lieku).
Dĺžku liečby určuje lekár. Pacient musí dodržiavať aj neliekové opatrenia a mal by si pravidelne kontrolovať krvný tlak a tepovú frekvenciu.
Ďalšie osobitné upozornenia sú uvedené v SPC (časť 4.4).

Nežiaduce účinky

Tak ako všetky lieky, aj tento liek môže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa neprejavia u každého.
Niektoré vedľajšie účinky môžu byť závažné a môžu si vyžadovať okamžitú lekársku starostlivosť.
Ak máte ktorýkoľvek z nasledujúcich príznakov, okamžite vyhľadajte lekára:
Sepsa* (často nazývaná „ot ... viac >

Účinné látky

hydrochlorotiazid, telmisartan

Indikačná skupina

58 - Hypotenzíva

Všeobecné informácie vzťahujúce sa k produktu

Stav registrácie: D - Registrácia bez obmedzenia platnosti, podľa §50 zák. 362/2011 Z.z. a §49 písm. b) zák. 362/2011 Z.z.
Typ registrácie: EU - Európska
Exspirácia: 24