Priligy 30 mg filmom obalené tablety tbl flm (blis.PVC/PE/PVDC/Al) 1x3 ks

Mohlo by vás zaujímať

Upozornenie

Niektoré informácie sú podľa zákona dostupné len odborníkom.

Priligy 30 mg filmom obalené tablety
Výdaj
Viazaný na lekársky predpis
Typ produktu
Legislatívne zatriedenie
Registrované humánne lieky
Registračné číslo produktu
87/0117/12-S
Kód štátnej autority (ŠÚKL)
32575
Názov produktu podľa ŠÚKL
Priligy 30 mg filmom obalené tablety tbl flm 3x30 mg (blis.PVC/PE/PVDC/Al)
Aplikačná forma
TBL FLM - Filmom obalené tablety
Držiteľ rozhodnutia

Popis a určenie

Liek obsahuje účinnú látku „dapoxetín”. Tá patrí do skupiny liekov, ktoré sa nazývajú “selektívne inhibítory spätného vychytávania serotonínu” (SSRIs). 
Liek sa používa na liečbu predčasnej ejakulácie u dospelých mužov vo veku 18 až 64 rokov.

Použitie

Držiteľ oznámil na ŠÚKL skončenie dodávok lieku do SR od 30. 12. 2020.
Výdaj lieku je viazaný na lekársky predpis.
Prípravok môže ovplyvňovať pozornosť. Po užití by pacient nemal viesť motorové vozidlá, alebo vykonávať iné činnosti vyžadujúce zvýšenú pozornosť.
Počas užívania prípravku nie je vhodné konzumovať alkoholické nápoje.
Prípravok sa užíva v celku, nesmie sa hrýzť, drviť alebo rozpúšťať (pokiaľ to lekárnik povolí, je možné liek rozdeliť).
Prípravok je potrebné zapiť (v prípade, ak to lekárnik povolí, je možné prípravok rozpustiť vo vode).
Liek je nutné užívať v stanovených časových odstupoch, prípadne je nutný minimálny odstup medzi dvomi dávkami lieku.
Prípravok nie je určený pre ženy.

Dávkovanie a dávkovacie schémy

Dospelí muži (vo veku 18 až 64 rokov)
Liek sa odporúča užívať v dávke 1 tableta približne 1 až 3 hodiny pred sexuálnou aktivitou. Nesmie sa užívať častejšie ako 1x za 24 hodín. Ak nie je individuálna odpoveď na dávku 1 tableta (30 mg) dostatočná, môže sa dávka zvýšiť na maximálnu odporúčanú dávku 2 tablety (60 mg). Liečba liekom sa nemá začať použitím dávky 2 tablety (60 mg).

Liek nie je určený na kontinuálne každodenné užívanie. Liek sa má užívať iba v prípade plánovanej sexuálnej aktivity. Po prvých 4 týždňoch liečby alebo prinajmenšom po 6 dávkach liečby lekár rozhodne, či má liečba ďalej pokračovať. Údaje o účinnosti a bezpečnosti lieku za obdobie dlhšie ako 24 týždňov sú obmedzené. 

Ak sa u pacienta vyskytne ortostatická reakcia po úvodnej dávke, dávka sa nemá zvýšiť na 2 tablety (60 mg) (SPC, pozri časť 4.4).

Známi pomalí metabolizéri CYP2D6 alebo pacienti liečení vysoko účinnými inhibítormi CYP2D6
U pacientov, ktorí majú genotyp pomalého metabolizmu CYP2D6, alebo u pacientov liečených vysoko účinnými inhibítormi CYP2D6, sa odporúča opatrnosť pri zvyšovaní dávky na 2 tablety (60 mg).

Pacienti liečení mierne alebo vysoko účinnými inhibítormi CYP3A4
U pacientov súčasne liečených mierne účinnými inhibítormi CYP3A4 sa má dávka obmedziť na 1 tabletu (30 mg) a odporúča sa zvýšená opatrnosť (pozri SPC, časti 4.3, 4.4 a 4.5).

Spôsob použitia

Tablety sa prehĺtajú celé (aby sa zabránilo horkej chuti) a zapíjajú jedným plným pohárom vody. Užívajú sa nezávisle od jedla. Nezapíjať ľubovníkovým čajom. Počas 24 hodín pred užitím tohto lieku sa nemá piť grapefruitová šťava, pretože môže zvýšiť hladinu tohto lieku v tele.

Upozornenie

Liek nie je určený pre ženy a deti.
Liek je kontraindikovaný u pacientov so stredne ťažkým alebo s ťažkým poškodením funkcie pečene (Childova-Pughova trieda B a C).
Liek sa neodporúča pacientom s ťažkým poškodením funkcie obličiek.
U pacientov s ľahkým alebo stredne ťažkým poškodením funkcie obličiek je nevyhnutná opatrnosť.
Súčasné užívanie vysoko účinných inhibítorov CYP3A4 je kontraindikované.
Súčasná liečba inhibítormi monoaminooxidázy (IMAO), alebo do 14 dní po ukončení liečby IMAO je kontraindikovaná. Podobne sa IMAO nesmú podávať do 7 dní po ukončení liečby.
Súčasná liečba inhibítormi spätného vychytávania serotonínu (SSRI), inhibítormi spätného vychytávania serotonínu-norepinefrínu (SNRI), tricyklickými antidepresívami (TCA) alebo inými liekmi/rastlinnými produktmi so serotonergným účinkom [napr. ľubovník bodkovaný (Hypericum perforatum)] alebo do 14 dní po ukončení liečby týmito liekmi/rastlinnými produktmi je kontraindikovaná. Tieto lieky/rastlinné produkty sa nesmú užívať do 7 dní po ukončení liečby liekom.
Počas užívania nepiť alkohol a neužívať "rekreačné" drogy!
Liek môže ovplyvniť pozornosť. Pacienti musia byť upozornení, aby sa vyhli situáciám, pri ktorých môže dôjsť k poraneniu, vrátane vedenia vozidiel a obsluhy nebezpečných strojov.
Liek obsahuje laktózu.
Ďalšie osobitné upozornenia sú uvedené v SPC (časť 4.4).

Nežiaduce účinky

Tak ako všetky lieky, aj tento liek môže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa neprejavia u každého.
Prestaňte užívať Priligy a okamžite navštívte svojho lekára, ak:
máte záchvaty (kŕče), máte závrat alebo sa vám točí hlava, keď sa postavíte, spozorujete akúkoľvek zmenu nálady, myslíte na samovraž ... viac >

Účinné látky

dapoxetín

Indikačná skupina

87 - Varia I

Všeobecné informácie vzťahujúce sa k produktu

Stav registrácie: D - Registrácia bez obmedzenia platnosti, podľa §50 zák. 362/2011 Z.z. a §49 písm. b) zák. 362/2011 Z.z.
Typ registrácie: MRP - Vzájomné uznávanie (mutual recognition proc.)
Exspirácia: 36