Idacio 40 mg injekčný roztok v naplnenom pere sol inj (striek.inj.napl.skl. v pere - Physioject) 2x0,8 ml

Kategorizačné údaje
Maximálna cena 320,16 € 0,00 € (0,0 %)
Dopl. pacienta max. 136,36 € +136,36 € (0,0 %)
Úhrada poisťovne 183,80 € -136,36 € (-42,6 %)
Štatistika vývoja cien a doplatkov
Mesiac Dopl. pacienta
maximálny
Úhrada poisťovne
05/24 136,36 € (0,0 %) 183,80 € (0,0 %)
04/24 136,36 € (0,0 %) 183,80 € (-42,6 %)
03/24 0,00 € (0,0 %) 320,16 € (0,0 %)
02/24 0,00 € 320,16 €
Indikačné obmedz. ÁNO
Súhlas revíz. lek. NIE
Preskrip. obmedz. REU, OPH, GIT, DER
Spôsob úhrady S - čiastočná
Pôvod lieku Biologicky podobný liek
Mohlo by vás zaujímať

Upozornenie

Niektoré informácie sú podľa zákona dostupné len odborníkom.

Idacio 40 mg injekčný roztok v naplnenom pere
Výdaj
Rx, Viazaný na lekársky predpis s obmedzením predpisovania
Typ produktu
Legislatívne zatriedenie
Registrované humánne lieky
Registračné číslo produktu
EU/1/19/1356/003
Kód štátnej autority (ŠÚKL)
1184D
Názov produktu podľa ŠÚKL
Idacio 40 mg injekčný roztok v naplnenom pere sol inj 2x0,8 ml/40 mg (striek.inj.napl.skl. v pere - Physioject)
Aplikačná forma
SOL INJ - Injekčný roztok

Popis a určenie

Liek obsahuje liečivo adalimumab, liek ktorý pôsobí na váš imunitný (obranný) systém. Aktívna zložka je adalimumab - ľudská monoklonálna protilátka. Monoklonálne protilátky sú bielkoviny, ktoré sa viažu na špecifický cieľ v tele. Cieľom adalimumabu je ďalšia bielkovina nazývaná tumor nekrotizujúci faktor (TNFα). Tým, že sa liečivo naviaže na TNFα, znižuje zápalový proces pri týchto ochoreniach.

Liek je určený na liečbu zápalových ochorení opísaných nižšie:

 • reumatoidná artritída,
 • polyartikulárna juvenilná idiopatická artritída,
 • artritída spojená s entezitídou,
 • ankylozujúca spondylitída,
 • axiálna spondyloartritída bez rádiografického dôkazu ankylozujúcej spondylitídy
 • psoriatická artritída,
 • psoriáza,
 • hidradenitis suppurativa,
 • Crohnova choroba,
 • ulcerózna kolitída a
 • neinfekčná uveitída.

Liek sa zvyčajne používa s metotrexátom. Ak lekár rozhodne, že metotrexát nie je vhodný, može sa liek podávať samostatne.

Pacienti vyžadujúci dávku menšiu ako 40 mg majú použiť 40 mg balenie Idacia v injekčnej liekovke (nepoužívať naplnenú injekčnú striekačku alebo pero).

Použitie

Výdaj lieku je viazaný na lekársky predpis.
Liek patrí do rúk lekára, alebo musí byť použitý pod dohľadom lekára.
Prípravok môže ovplyvňovať pozornosť. Po užití by pacient nemal viesť motorové vozidlá, alebo vykonávať iné činnosti vyžadujúce zvýšenú pozornosť.
Liek je určený na parenterálnu aplikáciu.
Prípravok je potrebné uchovávať v chlade pri teplote +2 až +8°C (prípravok nesmie zamrznúť). Podrobnejšie informácie v časti Upozornenie.

Dávkovanie a dávkovacie schémy

Liek je dostupný aj v iných formách. Nepoužívať 40 mg naplnené pero, ak sa odporúčajú dávky iné než 40 mg.

Informácie súvisiace s dávkovaním tohto lieku majú komplexný charakter a závisia od viacerých faktorov. Tieto informácie je preto vhodné čerpať v neskrátenej forme priamo zo zdrojového dokumentu.

Pre používateľa je zdrojovým dokumentom Príbalový leták (Písomná informácia pre používateľa), kde sú informácie o dávkovaní uvedené v časti 3 Ako užívať liek.

Pre zdravotníckeho pracovníka je zdrojovým dokumentom  SPC (Súhrn charakteristických vlastností lieku), kde sú informácie o dávkovaní uvedené v SPC v časti 4.2 Dávkovanie a spôsob podávania.

Spôsob použitia

Liek sa podáva subkutánnou injekciou (pod kožu). Na jednorazové použitie a podanie plnej dávky. Netriasť.
Pred aplikáciou sa má liek vizuálne skontrolovať. Roztok má byť číry a bezfarebný. Ak je roztok zakalený alebo sfarbený alebo obsahuje častice či vločky alebo vykazuje akékoľvek známky poškodenia nemá sa použiť.

Liek sa použije iba po zaškolení zdravotníckym pracovníkom (pre správne použitie naplneného pera).
Deti do 12 rokov si nesmú sami podávať injekciu, injekciu im musí podať zaškolený dospelý.

Nepodávať injekciu do miesta, ktoré je bolestivé (citlivé), zmodrané, začervenané, zatvrdnuté, zjazvené alebo, kde sú strie. Nepodávať injekciu do žiadnych postihnutých miest (lézií) alebo začervenaných, zatvrdnutých, vyvýšených alebo šupinatých miest.

Pri manipulácii a podávaní lieku je potrebné dodržiavať návod na použitie.
Znenie návodu na použitie pera aj s obrázkami nájdete v oficiálnom zdrojovom dokumente na strane 160-168.

Upozornenie

Liečbu má začať a monitorovať odborný lekár so skúsenosťami v diagnostike a liečbe ochorení, na ktoré je liek indikovaný. Pacientom, ktorí sú liečení týmto liekom, sa má poskytnúť špeciálna informačná kartička.
Ženy v reprodukčnom veku majú zvážiť používanie primeranej antikoncepcie, aby sa predišlo tehotenstvu, a pokračovať v jej používaní aspoň 5 mesiacov po poslednom podaní lieku.
Adalimumab sa má používať počas tehotenstva, iba ak je to jednoznačne potrebné.
Liek sa môže používať počas dojčenia. Podávanie živých vakcín (napr. BCG vakcína) dojčatám, ktoré boli in utero vystavené účinku adalimumabu, sa neodporúča počas 5 mesiacov po poslednej injekcii adalimumabu podanej matke počas tehotenstva.
V pediatrickej populácii pre indikácie ankylozujúca spondylitída a psoriatická artritída neexistuje relevantné použitie. Pri iných indikáciách závisí použitie lieku od veku a hmotnosti dieťaťa (časť 4.2). 
Pri liečbe starších pacientov (nad 65 rokov) je treba venovať osobitnú pozornosť riziku vzniku infekcií.
Liečba liekom sa nesmie začať u pacientov s diagnostikovanou aktívnou tuberkulózou alebo inou závažnou infekciou (ako sepsa a oportúnne infekcie).
Ak si pacientov stav vyžaduje chirurgický zákrok, musí sa kvôli infekciám dôkladne monitorovať a prípadne sa majú vykonať vhodné opatrenia.
Kombinácia lieku s anakinrou alebo kombinácia s abataceptom sa neodporúča.
Liek môže mať mierny vplyv na schopnosť viesť vozidlá a obsluhovať stroje. Po podaní lieku sa môže vyskytnúť závrat a porucha zraku.
Uchovávať v originálnej vonkajšej škatuľke na ochranu pred svetlom.
Uchovávať v chladničke pri teplote 2 °C – 8 °C. Neuchovávať v mrazničke.
V prípade potreby, napríklad pri cestovaní, sa môže jednorazové naplnené pero uchovávať pri izbovej teplote až do 28 dní.
Ďalšie osobitné upozornenia sú uvedené v SPC (časť 4.4).

Nežiaduce účinky


Tak ako všetky lieky, aj tento liek môže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa neprejavia u každého. Väčšina vedľajších účinkov je mierneho až stredného charakteru. Niektoré však môžu byť aj závažné a môžu vyžadovať liečbu. Vedľajšie účinky sa môžu vyskytnúť až do 4 mesiacov alebo aj viac po posled ... viac >

Účinné látky

adalimumab

Indikačná skupina

59 - Imunopreparáty

Všeobecné informácie vzťahujúce sa k produktu

Stav registrácie: D - Registrácia bez obmedzenia platnosti, podľa §50 zák. 362/2011 Z.z. a §49 písm. b) zák. 362/2011 Z.z.
Typ registrácie: EU - Európska
Exspirácia: 24