Pravidlá a podmienky používania ADC a vymedzenie autorského práva


1. Interpretačné ustanovenia

 1. „ADC“ je internetový portál (internetová stránka) dostupný na webovom sídle www.adc.sk, vrátane všetkých jeho subdomén.
 2. „Prevádzkovateľ ADC“: Prevádzkovateľom ADC je spoločnosť ADC Solutions s. r. o., Ružová dolina 6, 821 08 Bratislava, IČO: 48063746, (ďalej len „ADC Solutions“) zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I., Vložka číslo: 102958/B. Poskytovateľ ako právnická osoba je nositeľom a vykonávateľom všetkých majetkových práv autorov podľa Autorského zákona k produktu ako dielu (výsledku tvorivej činnosti autorov) chráneného Autorským zákonom (zákon č. 185/2015 Z.z.) s názvom ADC.
 3. „Pravidlá“ sú tieto Pravidlá a podmienky využívania ADC.
 4. „Používateľ ADC“ je fyzická osoba, ktorá má záujem o používanie ADC výlučne v súlade s týmito Pravidlami.
 5. „Autorský zákon“ je zákon č. 185/2015 Z.z. o autorskom práve a právach súvisiacich s autorským právom Prevádzkovateľa ADC a PharmINFO.
 6. „Zákon o ochrane osobných údajov“ je zákon č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov.
 7. „ADC ČÍSELNÍK“ (ďalej len „ADCC“) je elektronická databáza farmaceutických a príbuzných produktov a k nej prislúchajúce pomocné databázy (číselníky) a jej ďalšie funkcie a ďalšie náležitosti, ktorej prevádzkovateľom je spoločnosť PharmINFO spol. s r.o., Ružová dolina 6, 821 08 Bratislava, IČO: 36658111 (ďalej len PharmINFO).
 8. „PharmINFO“ je spoločnosť spolupracujúca s ADC Solutions pri prevádzke ADC, najmä pri dodávaní vybraných odborných údajov z ADCC pre ADC. PharmINFO ako právnická osoba je nositeľom a vykonávateľom všetkých majetkových práv autorov podľa Autorského zákona k produktu ako dielu (výsledku tvorivej činnosti autorov) chráneného Autorským zákonom (zákon č. 185/2015 Z.z.) s názvom ADC ČÍSELNÍK. Údaje o ochrannej známke ADCC sú dostupné na portáli Úradu priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky.

2. Právna doložka ADC Solutions pre používanie ADC

Používateľ ADC berie na vedomie, že:

ADC Solutions ani PharmINFO NIE SÚ DRŽITEĽMI POVOLENIA NA POSKYTOVANIE ZDRAVOTNEJ STAROSTLIVOSTI PODĽA ZÁKONA Č. 578/2004 Z. Z. O POSKYTOVATEĽOCH ZDRAVOTNEJ STAROSTLIVOSTI, ZDRAVOTNÍCKYCH PRACOVNÍKOCH, STAVOVSKÝCH ORGANIZÁCIÁCH V ZDRAVOTNÍCTVE A O ZMENE A DOPLNENÍ NIEKTORÝCH ZÁKONOV, AKO ANI DRŽITEĽOM POVOLENIA NA ZAOBCHÁDZANIE S LIEKMI A SO ZDRAVOTNÍCKYMI POMÔCKAMI PODĽA ZÁKONA Č. 140/1988 Z. Z. O LIEKOCH A ZDRAVOTNÍCKYCH POMÔCKACH.

ADC JE URČENÝ PREDOVŠETKÝM PRE LEKÁROV, LEKÁRNIKOV A OSTATNÝCH ZDRAVOTNÍCKYCH PRACOVNÍKOV VYŽADUJÚCICH PRI POSKYTOVANÍ ZDRAVOTNEJ STAROSTLIVOSTI SPOĽAHLIVÝ ZDROJ ODBORNÝCH INFORMÁCIÍ A SLUŽIEB.

ADC Solutions ani PharmINFO NENESÚ ŽIADNU ZODPOVEDNOSŤ ZA AKÉKOĽVEK ŠKODY SPÔSOBENÉ POUŽITÍM INFORMÁCIÍ Z ADC ANI ZA VÝSLEDKY ROZHODNUTÍ POUŽÍVATEĽOV REALIZOVANÝCH NA ZÁKLADE POUŽÍVANIA ADC.

POUŽÍVATEĽ BERIE NA VEDOMIE, ŽE INFORMÁCIE ZÍSKANÉ PROSTREDNÍCTVOM ADC NENAHRÁDZAJÚ NÁVŠTEVU LEKÁRA, LEKÁRNIKA ALEBO INÉHO ZDRAVOTNÍCKEHO PRACOVNÍKA. POUŽÍVANIE ADC NESMIE BYŤ CHÁPANÉ AKO NÁHRADA ODBORNEJ ZDRAVOTNEJ STAROSTLIVOSTI. INFORMÁCIE V ADC MAJÚ IBA INFORMAČNÝ CHARAKTER A NESMÚ BYŤ POUŽITÉ NA LIEČBU, PREVENCIU ALEBO DIAGNOSTIKU BEZ PREDCHÁDZAJÚCEJ KONZULTÁCIE S PRÍSLUŠNÝM ZDRAVOTNÍCKYM PRACOVNÍKOM!

ADC Solutions ani PharmINFO NENESÚ ZODPOVEDNOSŤ ZA PRÍPADNÉ CHYBY ALEBO NEAKTUÁLNOSŤ ÚDAJOV V KTOREJKOĽVEK ČASTI ALEBO ÚROVNI ADC. ADC NENAHRÁDZA ODBORNÉ POSÚDENIE A POSKYTNUTIE ZDRAVOTNEJ STAROSTLIVOSTI JEDNOTLIVÝMI ZDRAVOTNÍCKYMI PRACOVNÍKMI. ABSENCIA VAROVANIA PRE PREDPISOVANIE AKÉHOKOĽVEK LIEKU ALEBO KOMBINÁCIÍ LIEKOV V ADC NEZNAMENÁ, ŽE LIEK ALEBO KOMBINÁCIA LIEKOV JE BEZPEČNÁ, EFEKTÍVNA ALEBO VHODNÁ PRE POUŽÍVATEĽA ALEBO PACIENTA.

ADC NIE JE URČENÝ NA DIAGNOSTIKOVANIE ALEBO LIEČBU PACIENTOV. ADC JE INFORMAČNÝ ZDROJ URČENÝ AKO POMÔCKA PRE KAŽDODENNÚ PRAX ZDRAVOTNÍCKYCH PRACOVNÍKOV, NAJMÄ LEKÁROV A LEKÁRNIKOV ZA ÚČELOM ZVYŠOVANIA KVALITY POSKYTOVANEJ ZDRAVOTNEJ STAROSTLIVOSTI SPOJENEJ S INFORMOVANOSŤOU PACIENTOV O MOŽNÝCH RIZIKÁCH SPOJENÝCH S UŽÍVANÍM PRÍSLUŠNÝCH FARMACEUTICKÝCH PRODUKTOV.

ADC JE PREVÁDZKOVANÝ V SÚLADE S PRÍSLUŠNÝMI PLATNÝMI PRÁVNYMI PREDPISMI A NORMAMI A PRE JEHO PREVÁDZKU POUŹÍVA VLASTNÉ AJ VEREJNE DOSTUPNÉ ZDROJE INFROMÁCIÍ. ADC Solutions A PharmINFO VYNAKLADAJÚ PRI JEHO PREVÁDZKE MAXIMÁLNE ÚSILIE PRE DOSIAHNUTIE KVALIFIKOVANÉHO A BEZCHYBNÉHO OBSAHU A FUNKCIONALITY JEDNOTLIVÝCH SLUŽIEB, PRIČOM VŠA NIE JE MOŽNE VYLÚČIŤ možný vznik a výskyt chýb pri spracovaní a interpretácií dát obsiahnutých v ADC, najmä ľudský faktor, programové zlyhanie a pod. Z tohto dôvodu POUŽIVATEĽ berie na vedomie, že ADC môže obsahovať chybné dáta a je si vedomý, že ADC používa výlučne NA VLASTNÚ ZODPOVEDNOSŤ!

3. Autorské práva

POUŽÍVANIE ADC JE MOŽNÉ LEN PRI VŠETKÝCH PRÁV A OBMEDZENÍ VYPLÝVAJÚCICH Z Príslušných ustanovení autorského zákona. JE VÝSLOVNE ZAKÁZANÉ BEZ VÝSLOVNÉHO PREDHCÁDZAJÚCEHO PÍSOMNÉHO SÚHLASU ADC Solutions:

 • VYTVÁRANIE NELEGÁLNYCH KÓPIÍ ÚDAJOV Z ADC, RESP. ČASTI ADC, ROZŠIROVANIE OBSAHU ADC /JEHO KÓPII, RESP. ICH ČASTI PREDAJOM, DAROVANÍM ALEBO INÝM PREVODOM PRÁVA, PRENÁJMOM, VÝPOŽIČKOU, PUBLIKOVANÍM V AKEJKOĽVEK FORME V AKOMKOĽVEK ELEKTRONICKOM ALEBO INOM MÉDIU,
 • POUŽITIE ADC ALEBO JEHO ČASTÍ NA VÝVOJ, ÚPRAVU, IMPLEMENTÁCIU ALEBO TESTOVANIE INÉHO PRODUKTU CHARAKTERU ADC AKO JE WEBOVÁ STRÁNKA, WEBOVÉ SLUŽBY, CRM, ERP,  ALEBO AKÓHOKOĽVEK INÉHO ZNALOSTNÉHO SYSTÉMU,
 • AKÁKOĽVEK EXTRAKCIA ALEBO REUTILIZÁCIA ADC, RESP. JEHO ČASTI.

V PRÍPADE, ŽE POUŽÍVATEĽ POUŽÍVA/POUŽÍVAL ADC V ROZSAHU ALEBO SPÔSOBOM, KTORÝ JE V ROZPORE S USTANOVENIAMI PRÍSLUŠNÝCH AUTORSKÝCH ZÁKONOV, POUŽÍVATEĽ BERIE NA VEDOMIE, ŽE V TAKOMTO PRÍPADE SA DOPÚŠŤA NEOPRÁVNENÉHO POUŽÍVANIA ADC S NÁSLEDKAMI UPRAVENÝMI V TRESTNOM ZÁKONE, V § 56 A NASL. AUTORSKÉHO ZÁKONA, A TO VRÁTANE POVINNOSTI NAHRADIŤ PREVÁDZKOVATE NEMAJETKOVÚ A MAJETKOVÚ UJMU (ŠKODU). NEOPRAVENÝM ŠÍRENÍM A POUŽÍVANÍM ADC SA POUŽÍVATEĽ DOPÚŠŤA PROTIPRÁVNEHO KONANIA A VYSTAVUJE SA RIZIKU UPLATNENÍ SANKCIÍ PODĽA PLATNÝCH PRÁVNYCH PREDPISOV.