Stiahnutie z trhu: Mitomycin medac 1 mg/ml plv iiv 20 mg (20 ml liek.inj.skl.) 1x1 lag

Upozornenie

Niektoré informácie sú podľa zákona dostupné len odborníkom.

Mitomycin medac 1 mg/ml
Názov produktu
Mitomycin medac 1 mg/ml plv iiv 20 mg (20 ml liek.inj.skl.) 1x1 lag
Výdaj
Viazaný na lekársky predpis s obmedzením predpisovania
Typ produktu
Legislatívne zatriedenie
Registrované humánne lieky
Registračné číslo produktu
44/0265/16-S
Kód štátnej autority (ŠÚKL)
9703B
Názov produktu podľa ŠÚKL
Mitomycin medac 1 mg/ml prášok na injekčný/infúzny roztok alebo na intravezikálne použitie plv iiv 1x20 mg (20 ml liek.inj.skl.)

Stiahnutie z trhu


Dôvodom stiahnutia z trhu je: výsledok skúšky mimo schválenú špecifikáciu v parametri viditeľné častice

Stiahnutie šarže: L200688GB

Dostupnosť lieku týmto rozhodnutím nie je ohrozená, na slovenskom trhu sú k dispozícii iné šarže lieku.


Dňa 27. 8. 2021 oznámil ŠÚKL stiahnutie lieku z trhu s účinnosťou od 27. 8. 2021.

Štátny ústav pre kontrolu liečiv (ďalej len „Štátny ústav“) ako orgán štátnej správy na úseku
humánnej farmácie a drogových prekurzorov podľa § 129 ods. 1 zákona č. 362/2011 Z. z. o liekoch
a zdravotníckych pomôckach a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov (ďalej len „zákon č. 362/2011 Z. z.“), informuje na základe § 67a zákona č. 362/2011
Z. z. o nedostatku v kvalite lieku

Mitomycin medac 1 mg/ml prášok na injekčný/infúzny roztok alebo na intravezikálne
použitie plv iiv 1x20 mg (20 ml liek.inj.skl.)

Mitomycin medac je liek na liečbu rakoviny, t.j. liek, ktorý zabraňuje alebo značne spomaľuje delenie aktívnych buniek tým, že ovplyvňuje ich metabolizmus rôznymi spôsobmi (cytostatikum). Terapeutické použitie cytostatík v liečbe rakoviny je založené na skutočnosti, že jedným z rozdielov, ktorým sa rakovinové bunky líšia od normálnych buniek je, že ich rýchlosť delenia je zvýšená následkom nedostatočnej kontroly ich rastu.

kód ŠÚKL: 9703B

číslo šarže: L200688GB

Štátny ústav nariadil držiteľovi rozhodnutia o registrácii lieku stiahnuť uvedenú šaržu lieku
Mitomycin medac 1 mg/ml prášok na injekčný/infúzny roztok alebo na intravezikálne
použitie z trhu, z úrovne distribučných spoločností, lekární a zdravotníckych zariadení
Rozhodnutím č. R/499/2021 z dôvodu zisteného výsledku mimo schválenú špecifikáciu
v parametri viditeľné častice.

PharmDr. Zuzana Baťová PhD. riaditeľka

Zdroj: Štátny ústav pre kontrolu liečiv (ŠÚKL)