Stiahnutie z trhu: CONOXIA, stlačený medicinálny plyn gas mcp 1x2 l (400 l/200 bar) (fľ.tlak.Al+vent.uzatv. s regul.tl.)


Názov produktu
CONOXIA, stlačený medicinálny plyn gas mcp 1x2 l (400 l/200 bar) (fľ.tlak.Al+vent.uzatv. s regul.tl.)
Výdaj
Viazaný na lekársky predpis
Typ produktu
Legislatívne zatriedenie
Registrované humánne lieky
Registračné číslo produktu
87/0053/09-S
Kód štátnej autority (ŠÚKL)
64771
Názov produktu podľa ŠÚKL
CONOXIA, stlačený medicinálny plyn gas mcp 1x2 l (400 l/200 bar) (fľ.tlak.Al+vent.uzatv. s regul.tl.-povolenie uvádzať na trh končí dňa 27.01.2020)
Držiteľ rozhodnutia


Dôvodom stiahnutia z trhu je: potenciálne riziko vznietenia počas prípravy na použitie.

Stiahnutie lieku CONOXIA sa uskutočňuje podľa čiarových kódov, nie podľa čísiel šarží. V tabuľke sú uvedené čiarové kódy jednotlivých tlakových fliaš, podľa ktorých je nutné sa v prípade sťahovania orientovať. Tieto čiarové kódy sú uvedené ako na tlakových fľašiach, tak na dodacích listoch k lieku CONOXIA. 

čiarový kód fľaše = ICC kód

čiarový kód fľaše = ICC kód

70331100327705

70331100320009

70331100327473

70331100286118

70331100241461

70331100320095

70331100241583

70331100327714

70331100287057

70331100327517

70331100287882

70331100327558

70331100287764

70331100327303

70331100327070

70331100327227

70331100327005

70331100327216

70331100320080

70331100326812

70331100327938

70331100287562

70331100320123

70331100287807

70331100326243

70331100320025

70331100287890

70331100320047

70331100327284

70331100320086

70331100287851

70331100286097

70331100241453

70331100327704

70331100287108

70331100326984

70331100287128

70331100326207

70331100320048

70331100320067

70331100326733

70331100327948

70331100326919

70331100327706

70331100326270

70331100287820

70331100287849

70331100326739

70331100327987

70331100326765

70331100320026

70331100327522

70331100327581

70331100327052

70331100241433

70331100327627

70331100241780

70331100287853

70331100171806

70331100287535

70331100287496

70331100326244

70331100241481

70331100327356

Dátum oznamu: 17. 8. 2019
(Dátum oznamu je dátum oznámenia Štátneho ústavu pre kontrolu liečiv o stiahnutí lieku z trhu)

O Z N Á M E N I E
Štátny ústav pre kontrolu liečiv ako orgán štátnej správy na úseku humánnej farmácie a drogových prekurzorov podľa § 129 ods. 1 zákona č. 362/2011 Z. z. o liekoch a zdravotníckych pomôckach a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon č. 362/2011 Z. z.), informuje na základe § 67a zákona č. 362/2011 Z. z. o nedostatku v kvalite lieku
CONOXIA, stlačený medicinálny plyn, gas inh 1x2 l (400 l/200 bar)
(fľ.tlak.Al+vent.uzatv. s regul.tl.)
kód ŠÚKL: 64771
číslo šarže: viď príloha
držiteľa rozhodnutia o registrácii lieku, č. 87/0053/09-S, LINDE GAS k.s., Tuhovská 3, 831 06 Bratislava, Slovensko
zastúpeného jeho splnomocneným zástupcom LINDE GAS k.s., PharmDr. Andreou Skladanou, Tuhovská 3, 831 06 Bratislava, Slovensko
Štátny ústav pre kontrolu liečiv nariadil držiteľovi rozhodnutia o registrácii lieku stiahnuť predmetné tlakové fľaše - podľa zoznamu čiarových kódov - lieku z trhu, z úrovne distribučných spoločností a zdravotníckych zariadení rozhodnutím č. R/233/2019.
Dôvodom stiahnutia fliaš z trhu je potenciálne riziko vznietenia počas prípravy na použitie.
PharmDr. Zuzana Baťová, PhD.
riaditeľka

Zdroj: ŠÚKL

*Údaj bol aktualizovaný – bližšie informácie v detaile hlásenia.