Stiahnutie z trhu: ANGUSTA 25 mikrogramov tbl (blis.Al/Al) 1x8 ks

Názov produktu
ANGUSTA 25 mikrogramov tbl (blis.Al/Al) 1x8 ks
Výdaj
Viazaný na lekársky predpis s obmedzením predpisovania
Typ produktu
Legislatívne zatriedenie
Registrované humánne lieky
Registračné číslo produktu
81/0039/18-S
Kód štátnej autority (ŠÚKL)
6896C
Názov produktu podľa ŠÚKL
Angusta 25 mikrogramov tablety tbl 8x25 µg (blis.Al/Al)
Držiteľ rozhodnutia

Stiahnutie z trhu


Dôvodom stiahnutia z trhu je: nesúlad so špecifikáciou – prítomnosť neznámej nečistoty.

Dostupnosť liečby týmto nariadením ohrozená nie je, na trhu sú dostupné iné terapeutické náhrady.

Číslo šarže: B26789


Dňa 24. 6. 2022 oznámil ŠÚKL stiahnutie lieku z trhu s účinnosťou od 24. 6. 2022.

OZNÁMENIE

Štátny ústav pre kontrolu liečiv (ďalej len „Štátny ústav“) ako orgán štátnej správy na úseku humánnej farmácie a drogových prekurzorov podľa § 129 ods. 1 zákona č. 362/2011 Z. z. o liekoch a zdravotníckych pomôckach a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 362/2011 Z. z.“), informuje na základe § 67a zákona č. 362/2011 Z. z. o nedostatku v kvalite lieku

Angusta 25 mikrogramov tablety, tbl 8x25 µg (blis.Al/Al)

kód ŠÚKL
6896C

číslo šarže: B26789
držiteľ rozhodnutia o registrácii lieku:
(ďalej len držiteľ): Norgine B.V., Antonio Vivaldistraat 150, Amsterdam, Holandsko

Štátny ústav nariadil držiteľovi rozhodnutia o registrácii lieku stiahnuť uvedenú šaržu lieku Angusta 25 mikrogramov tablety, tbl 8x25 µg (blis.Al/Al) z trhu, z úrovne distribučných spoločností, lekární a zdravotníckych zariadení Rozhodnutím č. R/676/2022, z dôvodu nesúladu so špecifikáciou – prítomnosť neznámej nečistoty.

PharmDr. Peter Potúček, PhD., MSc.
riaditeľ
 

Metodický pokyn

Zdroj: Štátny ústav pre kontrolu liečiv (ŠÚKL)