Stiahnutie z trhu: ACCUZIDE 20 tbl flm 20 mg/12,5 mg (blis. PVC/PVDC/Al) 1x30 ks

Upozornenie

Niektoré informácie sú podľa zákona dostupné len odborníkom.

ACCUZIDE 20
Názov produktu
ACCUZIDE 20 tbl flm 20 mg/12,5 mg (blis. PVC/PVDC/Al) 1x30 ks
Výdaj
Viazaný na lekársky predpis
Typ produktu
Legislatívne zatriedenie
Registrované humánne lieky
Registračné číslo produktu
58/0056/02-S
Kód štátnej autority (ŠÚKL)
64788
Názov produktu podľa ŠÚKL
ACCUZIDE 20 tbl flm 30x20 mg/12,5 mg (blis. PVC/PVDC/Al)
Držiteľ rozhodnutia

Stiahnutie z trhu


Dôvodom stiahnutia z trhu je: prítomnosť azidovej nečistoty v účinnej látke nad povolený limit

číslo šarže: CY4264

Predmetné lieky sa sťahujú z úrovne distribučných spoločností, lekární a zdravotníckych zariadení.

Stiahnutie z trhu má preventívny charakter a ochraňuje bezpečnosť a zdravie pacienta. Pacientom, ktorí lieky užívajú, nehrozí akútne nebezpečenstvo, liečbu neprerušujte. Dostupnosť liečby pre pacientov týmto rozhodnutím ohrozená nie je, na trhu sú dostupné iné alternatívy. Ďalšiu liečbu je potrebné konzultovať s ošetrujúcim lekárom.


Dňa 11. 3. 2022 oznámil ŠÚKL stiahnutie lieku z trhu s účinnosťou od 11. 3. 2022.

OZNÁMENIE
Štátny ústav pre kontrolu liečiv (ďalej len „Štátny ústav“) ako orgán štátnej správy na úseku humánnej farmácie a drogových prekurzorov podľa § 129 ods. 1 zákona č. 362/2011 Z. z. o liekoch a zdravotníckych pomôckach a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 362/2011 Z. z.“), informuje na základe § 67a zákona č. 362/2011 Z. z. o nedostatku v kvalite lieku
ACCUZIDE 20, tbl flm 30x20 mg/12,5 mg (blis. PVC/PVDC/Al)
kód ŠÚKL 64788
číslo šarže: CY4264
držiteľ rozhodnutia o registrácii lieku: (ďalej len držiteľ):
Pfizer Europe MA EEIG, Boulevard de la Plaine 17, Bruxelles, Belgicko
Štátny ústav nariadil držiteľovi rozhodnutia o registrácii lieku stiahnuť uvedenú šaržulieku ACCUZIDE 20, tbl flm 30x20 mg/12,5 mg (blis. PVC/PVDC/Al ) z trhu, z úrovne distribučných spoločností, lekární a zdravotníckych zariadení Rozhodnutím č. R/316/2022 z dôvodu prítomnosti azidovej nečistoty v účinnej látke nad povolený limit.
PharmDr. Peter Potúček, PhD., MSc.
riaditeľ

Metodický pokyn

Zdroj: Štátny ústav pre kontrolu liečiv (ŠÚKL)