Stiahnutie z trhu: ACCUPRO 5 tbl flm 5 mg 1x30 ks

Upozornenie

Niektoré informácie sú podľa zákona dostupné len odborníkom.

ACCUPRO 5
Názov produktu
ACCUPRO 5 tbl flm 5 mg 1x30 ks
Výdaj
Viazaný na lekársky predpis
Typ produktu
Legislatívne zatriedenie
Registrované humánne lieky
Registračné číslo produktu
58/0312/91-CS
Kód štátnej autority (ŠÚKL)
94958
Názov produktu podľa ŠÚKL
ACCUPRO 5 tbl flm 30x5 mg (blis.Al/PA/Al/PVC)
Držiteľ rozhodnutia

Stiahnutie z trhu


Dôvodom stiahnutia z trhu je: prítomnosť azidovej nečistoty v účinnej látke nad povolený limit.

čísla šarží: všetky šarže

Predmetné lieky sa sťahujú z úrovne distribučných spoločností, lekární a zdravotníckych zariadení. Dôvodom stiahnutia z trhu je prítomnosť azidovej nečistoty v účinnej látke nad povolený limit.

Stiahnutie z trhu má preventívny charakter a ochraňuje bezpečnosť a zdravie pacienta. Pacientom, ktorí lieky užívajú, nehrozí akútne nebezpečenstvo, liečbu neprerušujte. Dostupnosť liečby pre pacientov týmto rozhodnutím ohrozená nie je, na trhu sú dostupné iné alternatívy. Ďalšiu liečbu je potrebné konzultovať s ošetrujúcim lekárom.


Dňa 21. 4. 2022 oznámil ŠÚKL stiahnutie lieku z trhu s účinnosťou od 21. 4. 2022.

OZNÁMENIE

Štátny ústav pre kontrolu liečiv (ďalej len „Štátny ústav“) ako orgán štátnej správy na úseku humánnej farmácie a drogových prekurzorov podľa § 129 ods. 1 zákona č. 362/2011 Z. z. o liekoch a zdravotníckych pomôckach a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 362/2011 Z. z.“), informuje na základe § 67a zákona č. 362/2011 Z. z. o nedostatku v kvalite lieku

ACCUPRO 5 tbl flm 30x5 mg (blis.Al/PA/Al/PVC)

kód ŠÚKL: 94958
čísla šarží: všetky šarže
držiteľ rozhodnutia o registrácii lieku:
(ďalej len držiteľ): Pfizer Europe MA EEIG, Boulevard de la Plaine 17, Bruxelles, Belgicko

Štátny ústav nariadil držiteľovi rozhodnutia o registrácii lieku stiahnuť všetky šarže lieku ACCUPRO 5 tbl flm 30x5 mg (blis.Al/PA/Al/PVC) z trhu, z úrovne distribučných spoločností, lekární a zdravotníckych zariadení Rozhodnutím č. R/461/2022 z dôvodu prítomnosti azidovej nečistoty v účinnej látke nad povolený limit.

PharmDr. Peter Potúček, PhD., MSc.
riaditeľ
 

Metodický pokyn

Zdroj: Štátny ústav pre kontrolu liečiv (ŠÚKL)