Príloha č.1 k notifikácii o zmene, ev. č.: 2015/01832-Z1B, 2016/00071-Z1B

 

SÚHRN CHARAKTERISTICKÝCH VLASTNOSTÍ LIEKU

 

1. NÁZOV LIEKU

WARFARIN ORION 3 mg

WARFARIN ORION 5 mg

2. KVALITATÍVNE A KVANTITATÍVNE ZLOŽENIE

3 mg tableta: 1 tableta obsahuje 3 mg warfarínu sodného.

5 mg tableta: 1 tableta obsahuje 5 mg warfarínu sodného.

Pomocné látky so známym účinkom:

Každá tableta WARFARINU ORION 3 mg obsahuje monohydrát laktózy, čo zodpovedá 85,1 mg laktózy.

Každá tableta WARFARINU ORION 5 mg obsahuje monohydrát laktózy, čo zodpovedá 84,6 mg laktózy.

Úplný zoznam pomocných látok, pozri časť 6.1.

3. LIEKOVÁ FORMA

Tablety

WARFARIN ORION 3 mg: Bledomodrá (môže byť bodkovaná) plochá, neobalená tableta s poliacou ryhou a so skosenými hranami, s priemerom 7 mm, na jednej strane označená kódom ORN 17.

WARFARIN ORION 5 mg: Ružová (môže byť bodkovaná) plochá, neobalená tableta s poliacou ryhou a so skosenými hranami, s priemerom 7 mm, na jednej strane označená kódom ORN 18.

4. KLINICKÉ ÚDAJE

4.1 Terapeutické indikácie

· Liečba a prevencia hlbokej žilovej trombózy a pľúcnej embolizácie.

· Sekundárna prevencia infarktu myokardu a prevencia tromboembolických komplikácií (mozgová príhoda alebo systémová embolizácia) po infarkte myokardu.

· Prevencia tromboembolických komplikácií u pacientov s fibriláciou predsiení, s ochorením srdcových chlopní alebo s náhradami srdcových chlopní.

4.2 Dávkovanie a spôsob podávania

Cieľová hodnota INR pri perorálnej antikoagulačnej terapii:

Prevencia tromboembolických komplikácií u pacientov s náhradami srdcových chlopní: INR 2,5-3,5.

Ostatné indikácie: INR 2,0-3,0.

Dospelí:

Pacientom s priemernou hmotnosťou a jedincom s hodnotou INR pred liečbou pod 1,2 sa podáva počas troch dní po sebe dávka 10 mg warfarínu denne. Ďalej dávkovanie pokračuje podľa nižšie uvedenej tabuľky na základe výsledku INR, ktorý sa kontroluje na štvrtý deň.

Ambulantným pacientom a tým, ktorí majú vrodený deficit proteínu C alebo S (pozri časť 4.4 a 4.8), sa odporúča aplikovať 3 dni za sebou iniciálnu dávku 5 mg warfarínu (*). Ďalej dávkovanie pokračuje podľa nižšie uvedenej tabuľky na základe výsledku INR, ktorý sa kontroluje na štvrtý deň.

Starším pacientom, osobám s menšou telesnou konštrukciou, alebo s hodnotou INR pred liečbou vyššou ako 1,2, respektíve tím, ktorí majú ochorenie (časť 4.4) alebo terapiu (časť 4.5), ovplyvňujúcu účinnosť antikoagulačnej liečby, sa odporúča začať s podávaním 5 mg warfarínu (*) počas dvoch po sebe nasledujúcich dní. Ďalej dávkovanie pokračuje podľa nižšie uvedenej tabuľky na základe výsledku INR, ktorý sa kontroluje na tretí deň.

Deň

INR

Dávka warfarínu (mg/deň)

1.

-

10 (5*)

2.

-

10 (5*)

3.

< 2,0

2,0 – 2,4

2,5 – 2,9

3,0 – 3,4

> 4,0

10 (5*)

5

3

2,5

jeden deň vynechať

4. – 6.

< 1,4

1,4 – 1,9

2,0 – 2,4

2,5 – 2,9

3,0 – 3,9

4,0 – 4,5

> 4,5

10

7,5

5

4,5

3

jeden deň vynechať, potom 1,5

dva dni vynechať, potom 1,5

7. -

1,1 – 1,4

1,5 – 1,9

2,0 – 3,0

3,1 – 4,5

> 4,5

Týždňová dávka warfarínu

zvýšiť o 20 % 

zvýšiť o 10 %

pokračovať v dávke

znížiť o 10 % 

vynechať do INR < 4,5, pokračovať dávkou o 20 % nižšou

Merania INR sa vykonávajú denne až do dosiahnutia stabilnej cieľovej hodnoty, zvyčajne to trvá 5-6 dní od začiatku podávania. Intervaly vyšetrenia INR sa postupne každý týždeň predlžujú až po 4-týždňový interval merania. Ak pretrvávajú veľké výkyvy v hodnote INR, alebo ak má pacient ochorenie pečene, respektíve iné, ktoré ovplyvní vstrebávanie vitamínu K, musí byť interval medzi kontrolami kratší ako 4 týždne. Tiež pridanie alebo prerušenie inej liečby vyžaduje častejšie stanovenie hodnôt INR. Počas dlhodobej terapie sa dávkovanie upravuje na celkové množstvo podané za týždeň, ako je to vo vyššie uvedenej tabuľke. Ak sa dávka mení, nasledujúce meranie INR sa uskutoční 1-2 týždne po vykonanej zmene. Potom sa interval môže znovu predĺžiť na 4-týždňový.

Pediatrická populácia:

Začiatok a sledovanie antikoagulačnej terapie realizuje detský lekár. Dávkovanie sa upravuje podľa nižšie uvedenej tabuľky.

I Deň 1

ak je východisková INR 1,0 – 1,3, je začiatočná dávka 0,2 mg/ kg p. o.

II Začiatočné dni 2-4 pri hodnote INR

1,1 – 1,3

1,4 – 1,9

2,0 – 3,0

3,1 – 3,5

> 3,5

Úprava

Zopakovať začiatočnú dávku

50 % začiatočnej dávky

50 % začiatočnej dávky

25 % začiatočnej dávky

zastaviť až do poklesu INR < 3,5, potom podať dávku o 50 % menšiu ako minulá

III Udržiavacia dávka pri hodnote INR

1,1 – 1,4

1,5 – 1,9

2,0 – 3,0

3,1 – 3,5

> 3,5

Týždňová dávka warfarínu

zvýšiť o 20 %

zvýšiť o 10 %

nemeniť dávkovanie

znížiť o 10 %

zastaviť až do poklesu INR < 3,5, potom podať dávku o 20 % menšiu ako minulá

Elektívny chirurgický zákrok

Pre-, peri- a postoperačná antikoagulačná liečba sa uskutočňuje nasledovným spôsobom (ak je potrebné okamžité zastavenie antikoagulačného efektu, pozri časť 4.9).

Týždeň pred plánovanou operáciou sa stanoví hodnota INR.

1 až 5 dní pred zákrokom sa preruší podávanie warfarínu. Ak má pacient vysoké riziko trombózy, ako prevencia sa subkutánne podá nízkomolekulárny heparín.

Čas prerušenia podávania warfarínu závisí od hodnoty INR:

● ak je INR > 4,0, preruší sa aplikácia 5 dní pred operáciou

● ak je INR = 3,0 - 4,0, preruší sa aplikácia 3 dni pred operáciou

● ak je INR = 2,0 - 3,0, preruší sa aplikácia 2 dni pred operáciou.

Večer pred operáciou sa znovu skontroluje INR a ak je hodnota > 1,8, podá sa p.o. alebo intravenózne 0,5 až 1 mg vitamínu K1.

V deň operácie sa priebežne zvažuje potreba infúzie s heparínom alebo preventívne podanie nízko-molekulárneho heparínu.

Pokračuje sa subkutánnym podávaním nízkomolekulárneho heparínu 5 až 7 dní po operácii spolu s obnovením terapie warfarínom.

Bežná udržiavacia dávka warfarínu sa podá večer v deň malého zákroku a po väčšej operácii v deň, keď pacient začne prijímať potravu per os.

4.3 Kontraindikácie

· Gravidita (pozri tiež časť 4.6).

· Hemoragická diatéza (von Willebrandova choroba, hemofília, trombocytopénia, poruchy funkcie krvných doštičiek).

· Ťažká porucha funkcie pečene, cirhóza pečene.

· Neliečená alebo nekontrolovaná hypertenzia.

· Nedávno prekonané intrakraniálne krvácanie, alebo predispozícia k nemu, ako sú aneuryzmy mozgových artérií.

· Poruchy rovnováhy.

· Operácie CNS alebo očí.

· Predispozícia ku krvácaniu do tráviaceho (GIT) a uropoetického traktu, napríklad krvácanie do GIT v anamnéze, divertikulóza, alebo malignity.

· Infekčná endokarditída (pozri tiež časť 4.4), alebo perikardiálny výpotok.

· Demencie, psychózy, alkoholizmus a iné stavy s nízkou compliance, kedy sa nedá zaručiť bezpečnosť antikoagulačnej terapie.

· Precitlivenosť na warfarín alebo na ktorúkoľvek z pomocných látok uvedených v časti 6.1.

4.4 Osobitné upozornenia a opatrenia pri používaní

Ak je potrebný rýchly nástup antikoagulačného účinku, začína sa ako prvý podávať heparín. Liečba pokračuje súčasnou aplikáciou heparínu a iniciálnej dávky warfarínu počas 5 až 7 dní, kým sa dosiahne cieľová hodnota INR (pozri časť 4.2), ktorá sa udrží aspoň dva dni.

Rezistencia na liečbu warfarínom je veľmi zriedkavý jav, o ktorom sa publikovali len jednotlivé kazuistiky. U týchto pacientov je na dosiahnutie terapeutickej odpovede potrebné podať 5 až 20-násobne vyššiu dávku warfarínu. Ak je reakcia na liečbu nedostatočná, treba overiť iné pravdepodobnejšie príčiny: nedostatočnú compliance pacienta, interakcie s inými liekmi alebo s potravou, chyby laboratória.

Aby sa zabránilo vzniku kumarínovej nekrózy (pozri časť 4.8), podáva sa pacientom s vrodeným deficitom proteínu C alebo S najprv heparín. Súčasne aplikovaná iniciálna dávka warfarínu nesmie prekročiť 5 mg. Liečba heparínom musí pokračovať aspoň 5 až 7 dní, ako sa uvádza v predošlom odstavci.

Mimoriadna pozornosť sa musí venovať terapii starších pacientov. Treba sa presvedčiť o compliance pacienta a o jeho schopnosti dôsledne dodržiavať dávkovanie. Vo vyššom veku sa tiež spomaľuje metabolizmus warfarínu v pečeni, ako aj syntéza koagulačných faktorov. To môže mať za následok zosilnenie účinku warfarínu. Liečba sa musí začínať opatrne (pozri časť 4.2). Aby sa zabránilo škodlivým interakciám, musí sa brať do úvahy aj konkomitantná terapia (pozri časť 4.5).

Účinok warfarínu môže zosilniť hypertyreóza, horúčkovité ochorenie alebo dekompenzovaná srdcová nedostatočnosť. Hypotyreóza môže efekt warfarínu oslabovať. Pri miernej nedostatočnosti pečeňových funkcií sa jeho účinok zvyšuje. Pri renálnej insuficiencii a nefrotickom syndróme dochádza k zvýšeniu frakcie voľného warfarínu v plazme, čo podľa celkového stavu pacienta môže efekt warfarínu zosilniť alebo oslabiť. Vo všetkých takýchto situáciách sa musí klinický stav pacienta a hodnoty INR starostlivo sledovať.

Liek obsahuje laktózu. Pacienti so zriedkavými dedičnými problémami galaktózovej intolerancie, lapónskeho deficitu laktázy alebo glukózo-galaktózovej malabsorpcie nesmú užívať tento liek.

4.5 Liekové a iné interakcie

Zistilo sa, že warfarín má interakcie s mnohými liekmi. Niektoré z nich ovplyvňujú vstrebávanie warfarínu alebo jeho entero-hepatálny obeh, napr. cholestyramín. Môže sa prejaviť indukcia (antiepileptikami, alebo tuberkulostatikami), alebo inhibícia (napr. amiodaronom, alebo metronidazolom) metabolizmu warfarínu v pečeni. Tiež sa musí brať do úvahy možné prerušenie takejto indukcie alebo inhibície.

Warfarín môže byť tiež vytesnený z väzby na plazmatické bielkoviny, čo vedie k zvýšeniu jeho voľnej frakcie a, ak pacient nemá poruchu funkcie pečene, k zvýšeniu jeho metabolizmu a vylučovania s následným oslabením účinku. Lieky, ktoré ovplyvňujú krvné doštičky a primárnu hemostázu (ASA, klopidogrel, tiklopidín, dipyridamol a väčšina nesteroidných protizápalových liečiv) môžu viesť ku vzniku farmakodynamických interakcií s rizikom závažných krvácavých komplikácií. Rovnaký účinok na primárnu hemostázu majú aj penicilíny vo vysokých dávkach. Anabolické steroidy, azapropazón, erytromycín a niektoré cefalosporíny oslabujú priamo syntézu koagulačných faktorov, závislú od vitamínu K, čím účinok warfarínu zosilňujú. Nadmerný príjem potravy bohatej na vitamín K efekt warfarínu oslabuje. Znížené vstrebávanie vitamínu K, napr. pri hnačke môže efekt terapie zosilniť. Pacienti, ktorí majú nedostatočný prísun vitamínu K potravou, sú závislí od tvorby vitamínu K2 bakteriálnou črevnou flórou. U týchto pacientov sa môže pôsobením viacerých antibiotík syntéza vitamínu K2 znížiť, čo následne zvyšuje efekt warfarínu. Nadmerná konzumácia alkoholu so súčasnou poruchou funkcie pečene potenciuje účinky warfarínu. Účinok warfarínu zvyšuje aj chinín v toniku.

Brusnicový džús a ďalšie produkty z brusníc môžu zvyšovať účinok warfarínu, a preto sa neodporúča súbežné použitie.

Ak pacient počas liečby warfarínom potrebuje analgetikum, odporúča sa podať paracetamol alebo opiáty.

Warfarín zosilňuje účinky sulfonylureových perorálnych antidiabetík.

Pri nasledovných liekoch sú publikované údaje o ich vplyve na účinok warfarínu:

Zosilnenie účinku: kyselina acetylsalicylová, allopurinol, amiodarón, amoxicylín, argatroban, azapropazón, azitromycín, bezafibrát, kapecitabín, celekoxib, cefamandol, cefalexín, cefmenoxim, cefmetazol, cefperazón, cefuroxim, cimetidín, ciprofloxacín, cyklofosfamid, dextropropoxyfén, digoxín, disulfiram, doxycyklín, erytromycín, etopozid, fenofibrát, fenylbutazón, feprazón, flukonazol, fluorouracil, flutamid, fluvastatín, fluvoxamín, gatifloxacín, gemfibrozil, grepafloxacín, ifosfamid, chinín, chinidín, chloralhydrát, indometacín, interferón alfa a beta, izoniazid, intrakonazol, karboxyuridín, ketokonazol, klaritromycín, klofibrát, kodeín, kyselina nalidixová, kyselina valproová, latamoxef, leflunomid, lepirudín, levofloxacín, lovastatín, metolazón, metotrexát, metronidazol, mikonazol (aj v gélovej forme na perorálne podanie), norfloxacín, ofloxacín, omeprazol, oxyfenylbutazón, paracetamol (prejaví sa po 1 až 2 týždňoch súčasného používania), piroxikam, proguanil, propafenón, propranolol, rofekoxib, roxitromycín, simvastatín, sulfafurazol, sulfametizol, sulfametoxazol-trimetoprim, sulfafenazol, sulfinpyrazón, sulfofenur, sulindak, steroidné hormóny (anabolické a androgénne), tamoxifén, tegafur, tetracyklín, tolmentín, tramadol, trastuzumab, troglitazon, (dextro)tyroxín, vakcína proti chrípke, vitamín A, vitamín E, zafirlukast.

Sú hlásenia, ktoré naznačujú, že noskapín rovnako ako glukozamín s alebo bez chondroitín- sulfátu môžu zvyšovať INR u pacientov s warfarínom.

Oslabenie účinku: azatioprin, (barbituráty), cyklosporín, dikloxacilín, disopyramid, grizeofulvín, fenobarbital, chlórdiazepoxid, chlórtalidon, karbamazepín, kloxacilín, merkaptopurín, mesalazín, mitotan, nafcilín, nevirapín, primidón, rifampicín, spironolaktón, trazodón, vitamín C.

Lieky rastlinného pôvodu môžu účinok warfarínu buď zosilniť, napr. ginko (Ginkgo biloba), cesnak (Allium sativum), dong quai (Angelica sinensis obsahuje kumarín), papája (Carica papaya) alebo čínska šalvia (Salvia miltiorrhiza, znižuje elimináciu warfarínu) alebo oslabiť, napr. ženšen (Panax spp.). Účinok warfarínu sa oslabuje súčasným užívaním ľubovníka bodkovaného (Hypericum perforatum). Je to následkom indukcie hepatálnych enzýmov. Preto sa čaje, ktoré ho obsahujú nesmú s aplikáciou warfarínu kombinovať. Vplyv na indukciu enzýmov môže pretrvávať až 2 týždne po ukončení podávania ľubovníka. Ak ho pacient užíva, je potrebné skontrolovať hodnotu INR, respektíve jeho podávanie ukončiť. Následne sa INR musí monitorovať, lebo po tejto zmene môže jeho hodnota stúpnuť. Dávka warfarínu sa podľa potreby upraví.

Príjem potravy s obsahom vitamínu K musí byť počas terapie warfarínom čo najkonštantnejší. Najbohatšie na vitamín K sú zelená a listová zelenina, ako: listy amarantu, avokádo, brokolica, ružičkový kel, kapusta, kanolový olej, čajové listy, pažítka, koriander, uhorková šupka (ale nie olúpané uhorky), endívia, kučeravý kel, kivi, hlávkový šalát, listy mäty, horčicové semená, olivový olej, petržlen, hrach, pistácie, červené morské riasy, špenát, jarná cibuľka, sója, sójový olej, čajové lístky (ale nie čaj), listy zeleru alebo režucha potočná.

4.6 Fertilita, gravidita a laktácia

Gravidita

Warfarín prestupuje placentárnou bariérou. Jeho podávanie žene počas gravidity môže spôsobiť warfarínovú embryopatiu (hypoplázia nosa a chondrodysplasia punctata) pri aplikácii v priebehu organogenézy (6. až 12. gestačný týždeň), v neskoršom období zase poruchy vývoja CNS. Warfarín môže u plodu vyvolať krvácanie, čo je významné najmä v čase pôrodu. Warfarínová embryopatia sa vyskytuje pri jeho použití približne v 4-6 % tehotenstiev, pravdepodobnosť jej vzniku sa zvyšuje pri dávkach vyšších ako 5 mg denne. Takže warfarín je kontraindikovaný počas 6.-12. týždňa gravidity a v druhej polovici tretieho trimestra. V iných štádiách tehotenstva sa musí zvážiť riziko pre plod v porovnaní s rizikom pre matku aj plod, ak sa terapia nepodá. Antikoagulačná liečba počas gravidity sa musí plánovať individuálne a pod dohľadom skúseného špecialistu.

Dojčenie

Warfarín nepreniká do materského mlieka, dojčenie môže počas aplikácie warfarínu pokračovať.

4.7 Ovplyvnenie schopnosti viesť vozidlá a obsluhovať stroje

WARFARIN ORION nemá žiadne účinky na schopnosť viesť vozidlá a obsluhovať stroje.

4.8 Nežiaduce účinky

Poruchy ciev

časté (1/100 až <1/10)

krvácanie

 

zriedkavé (1/10 000 až <1/1 000)

kumarínová nekróza, syndróm purpurových prstov

 

veľmi zriedkavé (<1/10 000)

vaskulitída

Poruchy dýchacej sústavy, hrudníka a mediastína

veľmi zriedkavé (<1/10 000)

kalcifikáty v trachei

Poruchy gastrointestinálneho traktu

časté (1/100 až <1/10)

nauzea, vracanie, hnačka

Poruchy pečene a žlčových ciest

veľmi zriedkavé (<1/10 000)

reverzibilné zvýšenie pečeňových enzýmov, cholestatická hepatitída

Poruchy kože a podkožného tkaniva

veľmi zriedkavé (<1/10 000)

reverzibilná alopécia, rash

Poruchy reprodukčného systému a prsníkov

veľmi zriedkavé (<1/10 000)

priapizmus

Celkové poruchy a reakcie v mieste podania

veľmi zriedkavé (<1/10 000)

alergické reakcie (väčšinou kožná vyrážka)

Nežiaduce účinky, ktoré sa pri terapii warfarínom často popisujú (1/100 až <1/10)sú krvácavé komplikácie. Krvácanie sa vyskytuje približne u 8 % pacientov počas ročnej aplikácie warfarínu. Z toho slabé krvácanie (6 % za rok) asi 1 % sa hodnotí ako závažné a asi 0,25 % je fatálne. Najčastejším rizikovým faktorom intrakraniálneho krvácania je neliečená a nekontrolovaná hypertenzia. Pravdepodobnosť vzniku krvácania stúpa úmerne so vzostupom hodnoty INR nad terapeutické rozmedzie. Ak krvácanie nastane pri hodnote INR v cieľovom rozmedzí, treba zvyčajne pátrať po inom súčasne prítomnom ochorení.

Zriedkavou (1/10 000 až <1/1 000) komplikáciou liečby warfarínom je kumarínová nekróza. Spočiatku sa prejaví ako opuchnutá a stmavnutá kožná lézia, zvyčajne na dolných končatinách alebo v oblasti sedacích svalov, môže však vzniknúť aj inde. Neskôr dochádza k nekróze poškodeného miesta. Táto komplikácia sa vyskytuje v 90 % u žien. Lézie sa objavujú na 3. až 10. deň terapie warfarínom a na ich etiológii sa podieľa relatívny nedostatok proteínov C a S. Vrodený deficit týchto bielkovín vytvára predispozíciu k tomuto nežiaducemu účinku. Preto sa liečba u týchto pacientov musí začať spolu s aplikáciou heparínu a warfarín sa podáva v nízkej iniciálnej dávke. Ak sa vyskytnú nekrózy, warfarín sa prestane podávať a pokračuje sa v aplikácii heparínu až do vyhojenia lézií.

Syndróm purpurových prstov je ešte zriedkavejším nežiaducim účinkom. Zvyčajne sa vyskytuje u mužov, ktorí majú artériosklerózu. Predpokladá sa, že warfarín spôsobí hemorágie v aterosklerotických plátoch, čo má za následok mikroembolizáciu. Na palcoch nôh a na chodidlách sa vytvoria kožné lézie purpurovej farby, ktoré spôsobujú pálčivú bolesť. Liečba warfarínom sa musí prerušiť a lézie postupne vymiznú.

Hlásenie podozrení na nežiaduce reakcie

Hlásenie podozrení na nežiaduce reakcie po registrácii lieku je dôležité. Umožňuje priebežné monitorovanie pomeru prínosu a rizika lieku. Od zdravotníckych pracovníkov sa vyžaduje, aby hlásili akékoľvek podozrenia na nežiaduce reakcie prostredníctvom národného systému hlásenia uvedeného v Prílohe V.

4.9 Predávkovanie

Pri miernom predávkovaní, ktoré sa vyvinulo postupne, zvyčajne stačí, keď sa podávanie warfarínu preruší, kým sa hodnota INR upraví na želanú úroveň. Pri liečbe závažného predávkovania sa pre riziko krvácania neodporúča robiť výplach žalúdka. Opakovane sa podáva aktívne uhlie, ktoré zabráni vstrebávaniu a entero-hepatálnemu obehu warfarínu. Po jeho aplikácii sa vitamín K musí podať parenterálne (i. v.). Ak sa objaví krvácanie, musí sa účinok warfarínu zrušiť podaním vitamínu K, koncentrátu koagulačných faktorov alebo čerstvo zmrazenej plazmy. Ak bude perorálna antikoagulačná terapia indikovaná aj v budúcnosti, nesmú sa podať vysoké dávky vitamínu K (viac ako 10 mg), aby sa predišlo rezistencii na warfarín, ktorá by mohla trvať až dva týždne.

Odporúčaný postup pri predávkovaní:

Bez klinicky závažných prejavov krvácania

Rozsah INR

Odporúčanie

< 5,0

Vynechať nasledujúcu dávku warfarínu a po poklese INR na terapeutickú hladinu obnoviť jeho podávanie nižšou dávkou

5,0-9,0

Vynechať 1-2 dávky warfarínu a po poklese INR na terapeutickú hladinu obnoviť jeho podávanie nižšou dávkou ALEBO vynechať 1 dávku a podať 1-2,5 mg vitamínu K per os

> 9,0

Prerušiť warfarín a podať 3,0-5,0 mg vitamínu K per os

Rýchle zrušenie účinku

Rozsah INR

Odporúčanie

5,0-9,0 a plánovaný chirurgický zákrok

Vynechať warfarín a podať 2-4 mg vitamínu K p.o. približne 24 hodín pred operáciou, neskôr sa môže pridať ďalších 1-2 mg p. o.

> 20 alebo závažné krvácanie

Podať 10 mg vitamín K v pomalej i. v. infúzii. V závislosti od závažnosti stavu sa môže podať čerstvo zmrazená plazma alebo koncentrát koagulačných faktorov. V prípade potreby sa aplikácia vitamínu K opakuje každých 12 hodín.

5. FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI

5.1 Farmakodynamické vlastnosti

Farmakoterapeutická skupina: perorálne antikoagulancium, antagonista vitamínu K.

ATC kód: B01AA03

Warfarín, 4-hydroxykumarín, je antikoagulans, ktoré inhibuje syntézu koagulačných faktorov závislých od vitamínu K. Z jeho izomérov je S-warfarín približne 5-krát účinnejší ako R-warfarín. Jeho mechanizmus účinku spočíva v schopnosti inhibovať redukciu a aktivitu vitamínu K v procese syntézy koagulačných faktorov II, VII, IX a X. V terapeutických dávkach redukuje syntézu koagulačných faktorov závislých od vitamínu K o 30-50 % a oslabuje ich biologickú aktivitu. Warfarínu trvá 2-7 dní kým dosiahne úplnú účinnosť. Počas tohto času sa eliminujú existujúce koagulačné faktory.

5.2 Farmakokinetické vlastnosti

Biologická dostupnosť perorálne podaného warfarínu je viac ako 90 %, maximálnu koncentráciu v plazme dosahuje za 1,2 hodiny. Súčasne prijímaná potrava vstrebávanie spomaľuje, ale nezmenšuje vstrebané množstvo. Do určitej miery je prítomná entero-hepatálna recirkulácia. Warfarín sa vo vysokej miere viaže na albumín, voľná frakcia predstavuje približne 0,5-3 %. Distribučný objem je asi 0,14 l/kg. Warfarín prestupuje placentárnou bariérou, ale nepreniká do materského mlieka. Metabolizuje sa v pečeni, kde sa pomocou enzýmov CYP2C9 (S-warfarín) a CYP1A2 a CYP3A (R-warfarín) premieňa na neaktívne metabolity, ktoré sa vylučujú močom. Polčas eliminácie je 18-35 hodín pre S-warfarín a 20-70 hodín pre R-warfarín.

5.3 Predklinické údaje o bezpečnosti

Zistilo sa, že warfarín je v pokusoch na zvieratách teratogénny. V iných ohľadoch predklinické údaje neodhalili žiadne ďalšie osobitné riziko pre ľudí.

6. FARMACEUTICKÉ INFORMÁCIE

6.1 Zoznam pomocných látok

monohydrát laktózy

kukuričný škrob

želatína

magnéziumstearát

indigokarmín (E 132) v 3 mg tablete

erytrozín (E 127) v 5 mg tablete

6.2 Inkompatibility

Neaplikovateľné.

6.3 Čas použiteľnosti

3 roky.

6.4 Špeciálne upozornenia na uchovávanie

Uchovávajte pri teplote do 25 ºC. Uchovávajte v pôvodnom obale. Liekovku udržiavajte dôkladne uzatvorenú a vo vonkajšom obale na ochranu pred svetlom a vlhkosťou.

6.5 Druh obalu a obsah balenia

Vnútorný obal: plastová HDPE liekovka s bezpečnostným HDPE uzáverom.

Vonkajší obal: papierová škatuľka.

Balenie: 100 tabliet.

6.6 Špeciálne opatrenia na likvidáciu

Žiadne zvláštne požiadavky.

7. DRŽITEĽ ROZHODNUTIA O REGISTRÁCII

Orion Corporation

Orionintie 1

FI-02200 Espoo

Fínsko

8. REGISTRAČNÉ ČÍSLO

16/0011/89-S

9. DÁTUM PRVEJ REGISTRÁCIE/PREDĹŽENIA REGISTRÁCIE

Dátum prvej registrácie: 06. marca1989

Dátum posledného predĺženia registrácie: 23.októbra 2006

10. DÁTUM REVÍZIE TEXTU

Marec 2016