TWINRIX ADULT sus inj 1x1 ml (20 µg/ ml) (skl.liek.)

PRÍLOHA I

SÚHRN CHARAKTERISTICKÝCH VLASTNOSTÍ LIEKU1. NÁZOV LIEKU

Twinrix Adult, injekčná suspenzia
Vakcína (adsorbovaná) proti hepatitíde A (inaktivovaná) a hepatitíde B (rDNA) (HAB).

2. KVALITATÍVNE A KVANTITATÍVNE ZLOŽENIE

1 dávka (1 ml) obsahuje:

Vírus hepatitídy A (inaktivovaný)1,2 720 ELISA jednotiek
Povrchový antigén hepatitídy B3,4 20 mikrogramov

1Vyrábaný na ľudských diploidných bunkách (MRC-5)
2Adsorbovaný na hydroxid hlinitý, hydratovaný 0,05 miligramov Al3+
3Vyrábaný na kultúre buni ek kvasníc (Saccharomyces cerevisiae) technológiou rekombinantnej DNA
4Adsorbovaný na fosforečnan hlinitý 0,4 miligramy Al3+

Úplný zoznam pomocných látok, pozri časť 6.1.

3. LIEKOVÁ FORMA

Injekčná suspenzia.
Biela zakalená suspenzia.

4. KLINICKÉ ÚDAJE

4.1 Terapeutické indikácie

Twinrix Adult sa používa na imunizáciu dospelých a mladistvých vo veku 16 rokov a viac, ktorí sú vystavení riziku infekcie spôsobenej vírusom hepatitídy A aj vírusom hepatitídy B.

4.2 Dávkovanie a spôsob podávania

Dávkovanie

- Veľkosť dávky

Dávka 1,0 ml je odporúčaná pre dospelých a mladistvých vo veku 16 rokov a viac.

- Základná očkovacia schéma

Štandardná základná očkovacia schéma vakcínou Twinrix Adult pozostáva z troch dávok, prvá sa podá vo zvolenej dobe, druhá o mesiac neskôr a tretia po šiestich mesiacoch po prvej dávke.

Vo výni močných prípadoch je možné u dospelých, ktorí očakávajú, že do jedného mesiaca alebo
o niečo dlhšie po zahájení očkovania budú cestovať a nemajú dosť času na ukončenie štandardného očkovania podľa schémy 0, 1 a 6 mesiacov, podať tri intramuskulárne injekcie podľa schémy 0, 7 a 21 dní. Pokiaľ sa uplatní táto schéma, odporúča sa podať štvrtú dávku, a to po 12 mesiacoch po prvej dávke.

Odporúčaná očkovacia schéma sa musí dodržať. Od začiatku základného očkovania po jeho ukončenie sa má očkovať rovnakou vakcínou.

- Posilňovacia (booster) dávka

Údaje o dlhodobom pretrvávaní protilátok po očkovaní vakcínou Twinrix Adult sú k dispozícii pre obdobie až 15-tich rokov po očkovaní. Titre anti-HBs a anti-HAV protilátok pozorované po ukončení základného očkovania kombinovanou vakcínou sú však v rozsahu titrov protilátok, ktoré boli zistené po očkovaní monovalentnými vakcínami. Kinetika poklesu protilátok je tiež podobná. Všeobecné odporúčania pre podanie posilňovacej dávky vakcíny preto môžu byť odvodené na základe skúseností s monovalentnými vakcínami.

Hepatitída B

Doposiaľ sa nestanovilo, či je potrebné podať posilňovaciu dávku vakcíny proti hepatitíde B zdravým jedincom, ktorí podstúpili celú základnú očkovaciu schému; niektoré súčasné oficiálne očkovacie programy však obsahujú odporúčanie pre podanie posilňovacej dávky vakcíny proti hepatitíde B a táto skutočnosť sa má rešpektovať.

U niektorých kategórií jedincov alebo pacientov vystavených HBV (napr. hemodialyzovaní pacienti alebo pacienti s oslabeným imunitným systémom) sa musia zvážiť preventívne opatrenia na zaistenie ochrannej hladiny protilátok ≥ 10 IU/l.

Hepatitída A

Doposiaľ nie je jednoznačne stanovené, či je potrebné podať posilňovacie dávky vakcíny imunokompetentným jedincom, u ktorých sa vyvinula odpoveď na očkovanie proti hepatitíde A, keďže ochranu pri absencii detegovateľného množstva protilátok môže zaistiť imunologická pamäť. Odporúčania pre podanie posilňovacej dávky vychádzajú z predpokladu, že protilátky sú nevyhnutné pre ochranu; predpokladá sa, že anti-HAV protilátky budú pretrvávať najmenej počas 10 rokov.

V prípadoch, kedy je žiadúce podať posilňovaciu dávku vakcíny proti hepatitíde A aj hepatitíde B, je možné použiť Twinrix Adult. Jedincom, u ktorých bolo základné očkovanie vykonané vakcínou Twinrix Adult, je naopak možné podať posilňovaciu dávku monovalentnými vakcínami.

Spôsob podáva nia

Twinrix Adult je určený na intramuskulárne podanie, prednostne do deltoidnej oblasti.

Pacientom s trombocytopéniou alebo s poruchami krvácania sa môže vakcína výnimočne podať subkutánne. Je však možné, že tento spôsob podania nezaistí optimálnu imunitnú odpoveď na vakcínu. (pozri časť 4.4).

4.3 Kontraindikácie

Precitlivenosť na liečivá alebo na niektorú z pomocných látok alebo na neomycín.
Precitlivenosť po predchádzajúcej aplikácii vakcín proti hepatitíde A a/alebo hepatitíde B. Podanie vakcíny Twinrix Adult sa musí odložiť u jedincov, ktorí trpia na závažné akútne febrilné
ochorenie.

4.4 Osobitné upozornenia a opatrenia pri používaní

Synkopa (strata vedomia) sa môže vyskytnúť po, alebo dokonca pred akýmkoľvek očkovaním zvlášť u dospievajúcich ako psychogénna odpoveď na vpich ihlou. Môže to byť sprevádzané viacerými neurologickými symptómami ako je prechodná vizuálna porucha, parestézia a tonicko-klonické pohyby končatín počas zotavovania. Je dôležité, aby sa zaviedli postupy na predchádzanie zranenia zo straty vedomia.

Je možné, že očkovaní jedinci by mohli byť v čase očkovania už v inkubačnej dobe infekcie spôsobenej vírusom hepatitídy A alebo vírusom hepatitídy B. Nie je známe, či v takýchto prípadoch Twinrix Adult chráni pred hepatitídou A a hepatitídou B.

Vakcína nechráni pred infekciou, ktorá je spôsobená inými pôvodcami, ako napr. vírusmi hepatitídy C
a hepatitídy E a inými patogénmi, o ktorých je známe, že infikujú pečeň.

Twinrix Adult sa neodporúča na postexpozičnú profylaxiu (napr. po poranení infikovanou ihlou).

Vakcína nebola skúšaná u pacientov s poškodenou imunitou. U hemodialyzovaných pacientov a
u osôb s poškodeným imunitným systémom sa po ukončení základného očkovania nemusia dosiahnuť
zodpovedajúce titre anti-HAV a anti-HBs protilátok a títo pacienti môžu potrebovať podanie ďalších
dávok vakcíny.

Zistilo sa, že obezita (definovaná ako Index telesnej hmotnosti, ITH≥ 30 kg/m2) znižuje imunitnú odpoveď na vakcíny proti hepatitíde A. Bolo pozorovaných niekoľko faktorov, ktoré znižujú imunitnú odpoveď na vakcíny proti hepatitíde B. Medzi tieto faktory patrí starší vek, mužské pohlavie, obezita, fajčenie, spôsob podávania a niektoré chronické základné ochorenia. Musí sa zvážiť sérologické testovanie tých jedincov, u ktorých existuje riziko, že po kompletnej schéme očkovania vakcínou Twinrix Adult nedosiahnu séroprotekciu. Je možné, že u osôb, ktoré nereagujú alebo majú suboptimálnu odpoveď na očkovaciu schému, môže byť potrebné zvážiť podanie ďalších dávok.

Rovnako ako u všetkých vakcín podávaných injekčne musí byť pre prípad zriedkavej anafylaktickej reakcie po podaní vakcíny vždy k dispozícii zodpovedajúca lekárska pomoc a dohľad.

Keďže intradermálna injekcia alebo intramuskulárne podanie do gluteálneho svalu môže viesť
k suboptimálnej odpovedi na vakcínu, tieto spôsoby podávania sa nemajú využívať. Twinrix Adult však môže byť výnimočne podaný subkutánne jedincom s trombocytopéniou alebo poruchami krvácania, keďže u týchto jedincov sa po intramuskulárnom podaní môže vyskytnúť krvácanie (pozri časť 4.2).
TWINRIX ADULT SA V ŽIADNOM PRÍPADE NESMIE PODÁVAŤ INTRAVASKULÁRNE. Rovnako ako u všetkých vakcín je možné, že protektívna imunitná odpoveď sa nevyvinie u všetkých
zaočkovaných.

4.5 Liekové a iné interakcie

Údaje o súčasnom podaní vakcíny Twinrix Adult so špecifickými imunoglobulínmi proti hepatitíde A alebo hepatitíde B nie sú k dispozícii. Pri podávaní monovalentných vakcín proti hepatitíde A a hepatitíde B súčasne so špecifickými imunoglobulínmi však nebol pozorovaný žiadny vplyv na sérokonverziu, ale môže sa vyvinúť nižší titer protilátok.

Aj keď súčasné podávanie vakcíny Twinrix Adult a iných vakcín nebolo špecificky skúšané, predpokladá sa, že pokiaľ budú vakcíny podané rôznymi injekčnými striekačkami a do rôznych miest, nedôjde ku žiadnym interakciám.

Je možné očakávať, že u pacientov podrobujúcich sa imunosupresívnej liečbe alebo u imunodeficientných pacientov sa nemusí dosiahnuť optimálna odpoveď.

4.6 Fertilita, gravidita a laktácia

Gravidita

Vplyv vakcíny Twinrix Adult na embryofetálne, perinatálne a postnatálne prežívanie a vývoj sa hodnotil u potkanov. Táto štúdia nepreukázala priame alebo nepriame škodlivé účinky na fertilitu, graviditu, embryonálny/fetálny vývoj, pôrod alebo postnatálny vývoj.

Vplyv vakcíny Twinrix Adult na embryofetálne, perinatálne a postnatálne prežívanie a vývoj sa v klinických štúdiách nehodnotil prospektívne.

Údaje o výsledkoch obmedzeného počtu gravidít u očkovaných žien nepreukázali žiadne nežiaduce účinky vakcíny Twinrix Adult na graviditu alebo na zdravie plodu/novorodenca. Hoci sa neočakáva, že rekombinantný povrchový antigén vírusu hepatitídy B bude mať nežiaduce účinky na graviditu alebo na plod, odporúča sa odložiť očkovanie až do času po pôrode, pokiaľ neexistuje naliehavá potreba chrániť matku pred infekciou vírusom hepatitídy B.

Laktácia

Nie je známe, či sa Twinrix Adult vylučuje do ľudského materského mlieka. U zvierat nebolo vylučovanie vakcíny Twinrix Adult do mlieka skúmané. Pri rozhodovaní o tom, či ukončiť/prerušiť dojčenie, alebo či pokračovať/prerušiť liečbu vakcínou Twinrix Adult, sa musí vziať do úvahy prínos dojčenia pre dieťa a prínos liečby vakcínou Twinrix Adult pre ženu.

4.7 Ovplyvnenie schopnosti viesť vozidlá a obsluhovať stroje

Twinrix Adult nemá žiadny alebo má len zanedbateľný vplyv na schopnosť viesť vozidlá a obsluhovať
stroje.

4.8 Nežiaduce účinky

• Klinické štúdie

Nižšie uvedený bezpečnostný profil vychádza zo súhrnnej analýzy výskytu nežiaducich účinkov
na dávku zahŕňajúcej viac ako 6000 jedincov, ktorí boli očkovaní buď podľa štandardnej schémy
0, 1, 6 mesiacov (n=5683), alebo podľa zrýchlenej schémy 0, 7, 21 dní (n=320). V dvoch klinických
štúdiách, v ktorých bola vakcína Twinrix Adult podávaná podľa schémy 0, 7, 21 dní, boli celkové sledované systémové a lokálne príznaky hlásené s rovnakými kategóriami frekvencie, ako sú nižšie uvedené. Po štvrtej dávke podanej v 12. mesiaci bol výskyt systémových a lokálnych nežiaducich reakcií porovnateľný s výskytom pozorovaným po očkovaní podľa schémy 0, 7 a 21 dní.

V komparatívnych štúdiách sa zistilo, že frekvencia sledovaných nežiaducich účinkov po podaní vakcíny Twinrix Adult sa nelíši od frekvencie sledovaných nežiaducich účinkov po podaní monovalentných vakcín.

Frekvencie sú vyjadrené takto:
Veľmi časté: ≥ 1/10
Časté: ≥ 1/100 až < 1/10
Menej časté: ≥ 1/1000 až < 1/100
Zriedkavé: ≥ 1/10 000 až < 1/1000
Veľmi zriedkavé: < 10 000

*týka sa nežiaducich reakcií pozorovaných v klinických štúdiách vykonaných s vakcínou pre deti

Ochorenia krvi a lymfatického systému
Zriedkavé: lymfadenopatia

Poruchy nervového systému Veľmi časté: bolesť hlavy Menej časté: závraty
Zriedkavé: hypoestézia, parestézia

Poruchy a ochorenia gastrointestinálneho traktu
Časté: gastrointestinálne príznaky, hnačka, nauzea

Menej časté: dávenie, bolesť brucha*

Poruchy kože a podkožného tkaniva
Zriedkavé: vyrážka, pruritus
Veľmi zriedkavé: urtikária

Poruchy kostrovej a svalovej sústavy a spojivového tkaniva
Menej časté: myalgia
Zriedkavé: artralgia

Poruchy metabolizmu a výživy
Zriedkavé: znížená chuť do jedla

Infekcie a nákazy
Menej časté: infekcia horných dýchacích ciest

Cievne poruc hy
Zriedkavé: hypotenzia

Celkové ochorenia a reakcie v mieste podania
Veľmi časté: bolesť a začervenanie v mieste vpichu, únava
Časté: opuch v mieste vpichu, reakcie v mieste vpichu (ako sú hematóm, pruritus a krvná podliatina),
malátnosť
Menej časté: horúčka (≥ 37,5°C)
Zriedkavé: ochorenie podobné chrípke, triaška

• Postmarketingové pozorovanie

Nasledujúce nežiaduce reakcie boli hlásené po očkovaní vakcínou Twinrix alebo monovalentnými
vakcínami proti hepatitíde A alebo B spoločnosti GlaxoSmithKline:

Ochorenia krvi a lymfatického systému
Trombocytopénia, trombocytopenická purpura

Poruchy nervového systému
Encefalitída, encefalopatia, neuritída, neuropatia, paralýza, kŕče

Poruchy kože a podkožného tkaniva
Angioneurotický edém, plochý lišaj, multiformný erytém

Poruchy kostrovej a svalovej sústavy a spojivového tkaniva
Artritída, svalová slabosť

Infekcie a nákazy
Meningitída

Cievne poruc hy
Vaskulitída

Poruchy imunitného systému
Anafylaxia, alergické reakcie vrátane anafylaktoidných reakcií a ochorenia podobného sérovej chorobe.

Po rozšírenom použití monovalentných vakcín proti hepatitíde A a/alebo hepatitíde B boli v časovej súvislosti s očkovaním dodatočne hlásené nasledujúce nežiaduce účinky.

Abnormálne laboratórne a funkčné vyšetrenia

Abnormálne hodnoty funkčných testov pečene

Poruchy nervového systému
Sclerosis multiplex, myelitída, paréza tváre, polyneuritída ako napr. Guillainov-Barrého syndróm
(so vzostupnou paralýzou), zápal zrakového nervu

Celkové poruchy a reakcie v mieste podania
Okamžitá bolesť v mieste vpichu, bodavý a pálivý pocit

4.9 Predávkovanie

Prípady predávkovania boli hlásené počas postmarketingového pozorovania. Nežiaduce účinky hlásené po predávkovaní boli podobné ako nežiaduce účinky hlásené po obvykl om podaní vakcíny.

5. FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI

5.1 Farmakodynamické vlastnosti

Farmakoterapeutická skupina: Vakcíny proti hepatitíde, ATC kód J07BC20.

Twinrix Adult je kombinovaná vakcína pripravovaná zmiešaním bulku purifikovaného inaktivovaného vírusu hepatitídy A (HA) a purifikovaného povrchového antigénu vírusu hepatitídy B (HBsAg), ktoré sú oddelene adsorbované na hydroxid hlinitý a fosforečnan hlinitý. Vírus HA je kultivovaný na ľudských diploidných bunkách MRC5. HBsAg je pripravovaný kultiváciou v selektívnom médiu
kultúr geneticky upravených kvasiniek.

Twinrix Adult vyvoláva imunitu proti infekcii HAV a HBV indukciou tvorby špecifických anti-HAV
a anti-HBs protilátok.

Ochrana proti hepatitíde A a hepatitíde B sa vyvinie v priebehu 2-4 týždňov. V klinických štúdiách boli špecifické humorálne protilátky proti hepatitíde A zistené u približne 94% dospelých jeden
mesiac po prvej dávke a u 100% jeden mesiac po tretej dávke (t.j. v 7. mesiaci). Špecifické humorálne protilátky proti hepatitíde B boli zistené u 70% dospelých po prvej dávke a u približne 99% po tretej dávke.

Vo výnimočných prípadoch je možné dospelých očkovať podľa základnej očkovacej schémy 0, 7 a 21 dní a podať štvrtú dávku v 12. mesiaci. V klinickej štúdii, v ktorej bola vakcína Twinrix Adult podávaná podľa tejto schémy, malo séroprotektívne hladiny anti-HBV protilátok jeden týždeň po podaní tretej dávky 82% zaočkovaných a päť týždňov po podaní tretej dávky 85% zaočkovaných (t.j. jeden a dva mesiace po úvodnej dávke). Séroprotekcia proti hepatitíde B sa tri mesiace po prvej dávke zvýšila na 95,1%.

Hodnoty séropozitivity na anti-HAV protilátky boli po jednom mesiaci po podaní úvodnej dávky
100%, po dvoch mesiacoch 99,5% a po troch mesiacoch 100%.
Jeden mesiac po štvrtej dávke mali všetci zaočkovaní séroprotektívne hladiny anti-HBs protilátok a boli séropozitívni na anti-HAV protilátky.

V klinickej štúdii vykonanej u jedincov starších ako 40 rokov bola miera séropozitivity na anti-HAV
protilátky a miera séroprotekcie proti hepatitíde B po vakcíne Twinrix Adult podávanej podľa schémy
0, 1 a 6 mesiacov porovnaná s mierou séropozitivity a mierou séroprotekcie po monovalentnej vakcíne
proti hepatitíde A a monovalentnej vakcíne proti hepatitíde B, keď sa tieto podávali do rôzneho ramena.
Miera séroprotekcie proti hepatitíde B po podaní vakcíny Twinrix Adult bola 92 % v 7. mesiaci a 56 % v 48. mesiaci oproti 80 % a 43 % po monovalentnej 20 µg vakcíne proti hepatitíde B od spoločnosti GlaxoSmithKline Biologicals a 71 % a 31 % po ďalšej registrovanej monovalentnej 10 µg vakcíne proti hepatítíde B. Koncentrácie anti-HB protilátok klesali so zvyšujúcim sa vekom a indexom

telesnej hmotnosti; taktiež boli nižšie u mužov ako u žien.
Miera séropozitivity na anti-HAV protilátky po vakcíne Twinrix Adult bola 97% v 7. aj 48 mesiaci oproti 99% a 93 % po monovalentnej vakcíne proti hepatitíde A od spoločnosti GlaxoSmithKline Biologicals a 99 % a 97 % po ďalšej registrovanej monovalentnej vakcíne proti hepatítíde A.
Jedinci dostali ďalšiu dávku rovnakej očkovacej látky (látok) 48 mesiacov po prvej dávke základnej očkovacej schémy. Jeden mesiac po tejto dávke, 95 % zaočkovaných jedincov s Twinrixom Adult dosiahlo séroprotektívne hladiny anti-HBV protilátok (≥ 10 mIU/ml) a priemerné geometrické koncentrácie (Geometric Mean Concentrations – GMC) sa zvýšili 179-násobne (GMC 7234 mIU/ml) čo poukazuje na odpoveď imunitnej pamäte.

V dvoch dlhodobých klinických štúdiách uskutočnených u dospelých vo veku 17 rokov až 43 rokov malo 56 jedincov hodnotiteľné výsledky testov 15 rokov po základnom očkovaní vakcínou Twinrix Adult; miera séropozitivity na anti-HAV protilátky bola 100 % v oboch štúdiách a séroprotektívne hladiny anti-HBs protilátok malo 89,3 % jedincov v jednej a 92,9 % jedincov v druhej štúdii. Kinetika poklesu anti-HAV a anti-HBs protilátok bola podobná ako u monovalentných vakcín.

5.2 Farmakokinetické vlastnosti

Vyhodnotenie farmakokinetických vlastností sa pre vakcíny nevyžaduje.

5.3 Predklinické údaje o bezpečnosti

Predklinické údaje na základe obvyklých štúdií bezpečnosti neodhalili žiadne osobitné riziko pre ľudí
(pozri časť 4.6).

6. FARMACEUTICKÉ INFORMÁCIE

6.1 Zoznam pomocných látok

Chlorid sodný
Voda na injekciu

Adjuvanty, pozri časť 2.

6.2 Inkompatibility

Nevykonali sa štúdie kompatibility, preto sa tento liek nesmie miešať s inými liekmi.

6.3 Čas použiteľnosti

3 roky.

6.4 Špeciálne upozornenia na uchovávanie Uchovávajte v chladničke pri teplote (2 °C – 8 °C). Neuchovávajte v mrazničke.


Uchovávajte v pôvodnom obale na ochranu pred svetlom.

6.5 Druh obalu a obsah balenia

1 ml suspenzie v injekčnej liekovke (sklo typu I) s gumovým uzáverom (butylkaučuk). Veľkosti balenia 1, 10 a 25.

Nie všetky veľkosti balenia musia byť uvedené do obehu.

6.6 Špeciálne opatrenia na likvidáciu a iné zaobchádzanie s liekom

Počas uchovávania sa môže vytvoriť jemný biely sediment a číry bezfarebný supernatant.

Pred podaním sa vakcína musí dobre pretrepať, aby vznikla mierne opalescentná biela suspenzia a opticky skontrolovať na prítomnosť cudzorodých častíc a/alebo abnormálny fyzikálny vzhľad. Pokiaľ vakcína vzhľadovo nevyhovuje, musí sa vyradiť.

Nepoužitý liek alebo odpad vzniknutý z lieku má byť zlikvidovaný v súlade s miestnymi
požiadavkami.

7. DRŽITEĽ ROZHODNUTIA O REGISTRÁCII

GlaxoSmithKline Biologicals s.a. rue de l'Institut 89
B-1330 Rixensart, Belgicko

8. REGISTRAČNÉ ČÍSLA

EU/1/96/020/004
EU/1/96/020/005
EU/1/96/020/006

9. DÁTUM PRVEJ REGISTRÁCIE/ PREDĹŽENIA REGISTRÁCIE

Dátum prvej registrácie: 20. september 1996
Dátum posledného predĺženia: 20. september 2006

10. DÁTUM REVÍZIE TEXTU