Surgam Léčiva tbl 300 mg (blis. Al/PVC) 1x20 ks

Schválený text k rozhodnutiu o zmene, ev. č.:2017/00323-ZME

Schválený text k rozhodnutiu o zmene, ev. č.:2016/02699-ZME

 

SÚHRN CHARAKTERISTICKÝCH VLASTNOSTÍ LIEKU

 

1. NÁZOV LIEKU

Surgam Léčiva

300 mg tablety

2. KVALITATÍVNE A KVANTITATÍVNE ZLOŽENIE

Jedna tableta obsahuje 300 mg kyseliny tiaprofenovej.

Úplný zoznam pomocných látok, pozri časť 6.1.

3. LIEKOVÁ FORMA

Tableta.

Biele alebo takmer biele šošovkovité tablety s deliacou ryhou, z jednej strany označené 009 a G po obidvoch stranách deliacej ryhy, z druhej strany logotypom RU. Tableta sa môže rozdeliť na rovnaké dávky.

4. KLINICKÉ ÚDAJE

4.1 Terapeutické indikácie

- akútne a chronické reumatické kĺbové ochorenia: reumatoidná artritída (polyarthritis progressiva), osteoarthritis, spondylitis ankylosans (Bechterevova choroba),

- všetky typy mimokĺbového reumatizmu,

- pooperačné zápaly a bolestivé stavy,

- bolesti chrbta a chrbtice,

- bolestivé poranenia pohybového ústrojenstva.

Liek je určený pre dospelých a dospievajúcich od 12 rokov.

4.2 Dávkovanie a spôsob podávania

Nežiaduce účinky sa môžu minimalizovať použitím najmenšej účinnej dávky počas najkratšieho obdobia, ktoré je potrebné na kontrolu symptómov (pozri časť 4.4).

Dávkovanie

Dospelí a dospievajúci nad 12 rokov

Podáva sa 2-krát denne 300 mg (1 tableta). Dávka sa môže znížiť, najmenšia jednotlivá dávka je ½ tablety, najmenšia denná dávka je 1 tableta (rozdelená do dvoch jednotlivých dávok). Dávka 600 mg denne sa nemá prekračovať.

Starší pacienti

Dávkovanie ako u dospelých (pozri časť 4.4). Nesteroidové protizápalové lieky (NSAID) treba podávať s väčšou opatrnosťou, nakoľko vo všeobecnosti sa u starších pacientov môžu častejšie vyskytovať nežiaduce reakcie.

Porucha funkcie pečene, obličiek a srdca

Majú sa udržiavať čo najnižšie dávky.

Doba podávania sa pohybuje podľa druhu ochorenia a štádia zápalu od niekoľkých dní po niekoľko týždňov, aj dlhšie.

Pediatrická populácia

Liek sa nemá používať u detí vo veku do 12 rokov (pozri časť 4.3).

Spôsob podávania

Tablety sa prehĺtajú počas jedla alebo tesne po jedle a zapijú sa vodou. Nesmú sa zapíjať alkoholickým nápojom.

4.3 Kontraindikácie

- Precitlivenosť na liečivo a jej deriváty alebo na ktorúkoľvek z pomocných látok uvedených v časti 6.1.

- V minulosti gastrointestinálne krvácanie alebo perforácia vo vzťahu k predchádzajúcej liečbe NSAID.

- Aktívny alebo rekurentný peptický vred/krvácanie (dva alebo viac prípadov potvrdeného vredu alebo krvácania).

- Závažné zlyhávanie srdca.

- Asthma bronchiale v anamnéze.

- Závažná pečeňová alebo obličková nedostatočnosť.

- Liek sa nepodáva deťom vo veku do 12 rokov.

- Liek sa nesmie podávať tehotným ženám v treťom trimestri gravidity.

4.4 Osobitné upozornenia a opatrenia pri používaní

Surgam Léčiva sa nesmie podávať súbežne s iným NSAID vrátane selektívnych inhibítorov cyclooxygenázy-2.

Nežiaduce účinky sa môžu minimalizovať použitím najmenšej účinnej dávky počas najkratšieho obdobia, ktoré je potrebné na kontrolu symptómov (pozri časť 4.2 a ďalej gastrointestinálne a kardiovaskulárne reakcie).

Starší pacienti

Majú zvýšenú frekvenciu výskytu nežiaducich účinkov spôsobených užívaním NSAID najmä gastrointestinálne krvácanie a perforácia, ktoré môžu byť fatálne (pozri časť 4.8).

Gastrointestinálne reakcie

GIT (gastrointestinálne) krvácanie, ulcerácia a perforácia, ktoré môžu byť smrteľné, sú popísané u všetkých NSAID a môžu sa vyskytnúť kedykoľvek počas liečby, a to s alebo bez varovných príznakov alebo predchádzajúcej anamnézy závažných gastrointestinálnych príhod.

Riziko gastrointestinálneho krvácania, ulcerácie a perforácia sa zvyšuje so zvyšujúcou sa dávkou NSAID, u pacientov s anamnézou vredovej choroby, obzvlášť ak bola komplikovaná s krvácaním alebo perforáciou (pozri časť 4.3) a u starších pacientov. U takýchto pacientov treba začať s najnižšou možnou dávkou. U týchto pacientov a tiež u pacientov vyžadujúcich súbežnú liečbu nízkymi dávkami kyseliny acetylsalicylovej alebo iných látok zvyšujúcich gastrointestinálne riziko by sa malo zvážiť súbežné podávanie protektívnej liečby (napr. misoprostol alebo inhibítory proteínovej pumpy).

Pacienti s anamnézou gastrointestinálnej toxicity, najmä starší pacienti, majú informovať o akýchkoľvek nezvyčajných abdominálnych príznakoch (najmä GIT krvácania) obzvlášť na začiatku liečby.

Zvýšená opatrnosť je potrebná u pacientov liečených súbežne liekmi, ktoré môžu zvyšovať riziko ulcerácie alebo krvácania, ako sú perorálne kortikosteroidy, antikoagulanciá ako warfarín, SSRI, antiagregačné lieky ako je kyselina acetylsalicylová, alebo nikorandil (pozri časť 4.5).

Ak sa u pacienta liečeného liekom Surgam Léčiva objaví GIT krvácanie alebo ulcerácia, liek musí byť vysadený.

NSAID sa majú podávať s opatrnosťou u pacientov s anamnézou gastrointestinálnych ochorení (ulcerózna kolitída, Crohnova choroba), pretože by mohlo dôjsť k exacerbácii týchto ochorení (pozri časť 4.8).

Pomer možného prínosu a eventuálneho rizika treba zvážiť pri hemofílii, iných poruchách zrážania krvi alebo poruchách funkcie trombocytov kvôli zvýšeniu rizika krvácania.

Alergické reakcie

Je vysoké riziko skríženej precitlivenosti medzi kyselinou acetylsalicylovou a nesteroidnými antiflogistikami, vrátane skupiny, do ktorej patrí kyselina tiaprofénová . Tieto pseudoalergické reakcie môžu zahŕňať symptómy, ako sú vyrážka, žihľavka, angioedém alebo ďalšie potenciálne závažné prejavy (napr. opuch hrtana, bronchokonstrikcia, šok). Riziko vzniku pseudoalergickej reakcie je takisto vyššie u pacientov s rekurentnou rinosinusitídou, nosovými polypmi alebo chronickou žihľavkou. Pacienti s astmou sú obzvlášť vystavení riziku nebezpečných reakcií. Preto sa kyselina tiaprofénová nesmie podávať pacientom s astmou v anamnéze (pozri časť 4.3).

Symptómy spojené s močovým ústrojenstvom a cystitídou

Pomer možného prínosu a eventuálneho rizika treba zvážiť pri ochorení močového mechúra a prostaty. Pri používaní kyseliny tiaprofénovej a iných NSAID boli hlásené symptómy zo strany močového ústrojenstva a cystitída. Kyselina tiaprofenová môže vyvolať zápal či dráždenie močového mechúra, preto pri objavení sa symptomatológie zo strany močového ústrojenstva je nutné liek okamžite vysadiť. Tieto symptómy potom spravidla rýchlo ustúpia.

Retencia sodíka a vody

Kyselina tiaprofénová môže spôsobiť retenciu sodíka a vody s edémom. Na začiatku liečby liekom Surgam Léčiva treba starostlivo monitorovať objem moču a funkciu obličiek u pacientov so srdcovou nedostatočnosťou, cirhózou pečene, nefrotickým syndrómom, chronickou obličkovou nedostatočnosťou v anamnéze a u pacientov liečených diuretikami.

Opatrnosť je potrebná u pacientov s hypertenziou a/alebo miernym až stredne závažným kongestívnym srdcovým zlyhaním v anamnéze, pretože v súvislosti s liečbou NSAID boli hlásené edémy a retencia tekutín.

Kyselina tiaprofenová potencuje účinky antikoagulancií (kumarínových a indandiónových derivátov), preto je nutné na začiatku a skončení liečby liekom Surgam Léčiva monitorovať hemokoagulačné parametre a prispôsobiť dávku antikoagulancií.

Kyselina tiaprofenová má byť používaná s opatrnosťou u

- pacientov s chronickou renálnou insuficienciou (odporúča sa obzvlášť starostlivo monitorovať renálne funkcie)

- pacientov s arteriálnou hypertenziou a/alebo zlyhávaním srdca

- starších pacientov (najmä v dôsledku zvýšenej frekvencie gastrointestinálneho krvácania a perforácie, ktoré môžu byť fatálne).

Podobne, ako pri iných NSAID, treba opatrne postupovať pri podávaní Surgamu Léčiva starším pacientom, pacientom s gastrointestinálnym ochorením v anamnéze a pacientom s renálnou, kardiálnou alebo hepatálnou insuficienciou, pretože užívanie lieku môže spôsobiť zhoršenie renálnych funkcií. Pacientom sa odporúča udržiavať čo najnižšie dávky a renálne funkcie pravidelne monitorovať. Renálne funkcie treba sledovať aj u pacientov užívajúcich diuretiká.

Kardiovaskulárne reakcie

Údaje z klinických a epidemiologických štúdií poukazujú na možnosť, že používanie niektorých NSAID (obzvlášť vysoké dávkovanie a dlhodobá liečba) môže byť spojené so zvýšením rizika arteriálnej trombotickej príhody (napr. infarkt myokardu, mozgová príhoda). Nie je dostatok údajov, aby sa takéto riziko vylúčilo pri používaní kyseliny tiaprofenovej.

Ako pri všetkých NSAID, pacienti s nekontrolovanou hypertenziou, kongestívnym zlyhávaním srdca, potvrdenou ischemickou chorobou srdca, ochorením periférnych tepien a/alebo cerebrovaskulárnym ochorením môžu byť liečení liekom Surgam Léčiva po starostlivej úvahe. Starostlivé zváženie je nevyhnutné urobiť i pred začatím dlhodobej liečby u pacientov s rizikovými faktormi pre kardiovaskulárne ochorenia (napr. hypertenzia, hyperlipidémia, diabetes mellitus, fajčenie).

V súvislosti s užívaním NSAID bolo hlásené zvýšené riziko atriálnej fibrilácie.

Bolo hlásené zvýšené riziko arteriálnych trombotických udalostí u pacientov liečených NSAID pre perioperačné bolesti po revaskularizačnej operácii srdca pomocou aorto-koronárneho premostenia (CABG)

Kožné reakcie

V súvislosti s liečbou NSAID boli veľmi zriedkavo hlásené závažné kožné reakcie, a to exfoliatívna dermatitída, Stevensov-Johnsonov syndróm a toxická epidermálna nekrolýza, niektoré z nich fatálne. Zdá sa, že najvyššie riziko je na začiatku liečby: väčšina z nich sa objavila v prvom mesiaci liečby. Surgam Léčiva by mal byť vysadený pri prvom výskyte kožných vyrážok, mukóznych lézií alebo iných prejavov hypersenzitivity.

Použitie kyseliny tiaprofenovej môže mať vplyv na fertilitu žien, a preto sa neodporúča ženám, ktoré sa snažia otehotnieť. Má sa zvážiť vysadenie kyseliny tiaprofenovej u žien, ktoré majú ťažkosti s otehotnením alebo podstupujú vyšetrenie neplodnosti (pozri časť 4.6).

Infekcie

Ak sa použijú NSAID na príznaky zápalu sprevádzajúce infekčné ochorenie, účinná antiinfekčná liečba je povinná.

Pri liečbe Surgamom Léčiva nie je vhodné fajčenie a pitie alkoholických nápojov.

4.5 Liekové a iné interakcie

Surgam Léčiva sa neodporúča podávať súbežne s:

- inými NSAID (vrátane selektívnych inhibítorov cyclooxygenázy-2) a salicylátmi vo vysokých dávkach: zvýšené riziko porúch hornej časti gastrointestinálneho traktu.

- antikoagulačnými liekmi kvôli zvýšenému riziku krvácania;

· heparín

· antagonisty vitamínu K (napríklad warfarín)

· inhibítory agregácie krvných doštičiek (napríklad tiklopidín, klopidogrel)

· inhibítory trombínu (napríklad dabigatran)

· priame inhibítory faktora Xa (ako apixabán, rivaroxabánu, edoxabán)

Ak sa súbežnému podávaniu nedá vyhnúť, pacienti majú byť starostlivo sledovaní.

- lítiom; nesteroidové antiflogistiká znižujú renálny klírens lítia, a tak zvyšujú jeho hladinu v krvi, z tohto dôvodu sú potrebné častejšie kontroly sérových hladín lítia u pacientov užívajúcich lítium.

- metotrexátom vo vysokých dávkach; nesteroidové antiflogistiká znižujú väzbu metotrexátu na plazmatické bielkoviny a znižujú aj jeho elimináciu obličkami. Pri súbežnom podávaní treba dávkovanie metotrexátu a jeho hladiny starostlivo monitorovať.

Surgam Léčiva má byť používaný s opatrnosťou v kombinácii s:

- káliovými suplementmi alebo kortikosteroidmi: zvýšené riziko GIT ulcerácií a hemorágií.

- diuretikami: zníženie diuretického a antihypertenzného účinku a zvýšené riziko poruchy funkcie obličiek a/alebo hyperkaliémie.

- ACE-inhibítormi, antagonistami angiotenzínu II: ďalšie zhoršenie renálnych funkcií, vrátane akútneho zlyhania obličiek u pacientov so zhoršenou funkciou obličiek (napr. dehydratovaní pacienti a starší pacienti).

- metotrexátom v nízkych dávkach: interferencia renálneho klírens a väzby metotrexátu na plazmatické bielkoviny. Nesteroidové antiflogistiká znižujú väzbu metotrexátu na plazmatické bielkoviny a znižujú aj jeho elimináciu obličkami. Pri súbežnom podávaní treba dávkovanie metotrexátu a jeho hladiny starostlivo monitorovať.

- tenofovirom: súbežné podávanie tenofoviru s NSAID môže zvýšiť riziko zlyhania obličiek.

- nikorandilom: u pacientov, ktorí súbežne užívajú nikorandil a NSAID, existuje zvýšené riziko závažných komplikácií ako je gastrointestinálna ulcerácia, perforácia a krvácanie (pozri časť 4.4).

Je potrebné vziať do úvahy možnosť interakcie s:

- trombolytikami: zvýšené riziko hemorágie.

- antihypertenzívami (diuretiká – najmä triamterén, beta-blokátory, ACE-inhibítory, antagonisti angiotenzínu II): znížený účinok týchto liekov.

- liekmi silne viazanými na plazmatické bielkoviny (perorálne antidiabetiká zo skupiny sulfonylurey, fenytoín a iné deriváty hydantoínu); kyselina tiaprofenová môže viesť k uvoľneniu niektorých liekov z väzby na plazmatické bielkoviny, a tak zvýšiť ich hladinu v krvi.

- SSRI: zvýšené riziko gastrointestinálneho krvácania.

- pentoxifylín: zvýšené riziko krvácania.

Súbežné dlhodobé podávanie paracetamolu s nesteroidovými antiflogistikami zvyšuje riziko nefrotoxicity.

Cefamandol a kyselina valproová pri súbežnej aplikácii s nesteroidovými antiflogistikami môžu viesť k hypoprotrombinémii s rizikom krvácania.

Nesteroidové antiflogistiká zvyšujú riziko nefrotoxicity cyklosporínu, zlata a všetkých liekov s rizikom nefrotoxicity.

Súbežné podanie kyseliny tiaprofenovej u pacientov liečených digoxínom mierne znižuje ich plazmatickú hladinu.

4.6 Fertilita, gravidita a laktácia

Fertilita

Použitie kyseliny tiaprofenovej môže mať vplyv na fertilitu žien, a preto sa neodporúča ženám, ktoré sa snažia otehotnieť. Má sa zvážiť vysadenie kyseliny tiaprofenovej u žien, ktoré majú ťažkosti s otehotnením alebo podstupujú vyšetrenie neplodnosti.

Gravidita

Inhibícia syntézy prostaglandínov môže mať nežiaduci vplyv na graviditu a/alebo embryonálny/fetálny vývoj. Údaje z epidemiologických štúdií naznačujú zvýšené riziko potratov a kardiálnych malformácií a gastroschízy po užívaní inhibitorov syntézy prostaglandínov na začiatku gravidity. Absolútne riziko kardiovaskulárnych malformácií sa zvýšilo z menej než 1 % na približne 1,5 %. Predpokladá sa, že sa riziko zvyšuje s dávkou a dĺžkou trvania liečby. U zvierat sa preukázalo, že podávanie inhibítorov syntézy prostaglandínov vedie k zvýšeniu pre- a postimplantačných strát a k embryonálnej/fetálnej letalite. Naviac bola hlásená zvýšená incidencia rôznych malformácií vrátane kardiovaskulárnych po podaní inhibítorov syntézy prostaglandínov zvieratám v priebehu organogenézy.

Kyselina tiaprofenová prechádza placentárnou bariérou.

V priebehu prvého trimestra gravidity by sa nemala kyselina tiaprofenová podávať.

V priebehu druhého trimestra gravidity nesmie byť kyselina tiaprofenová podávaná, pokiaľ to nie je celkom nevyhnutné.

Pokiaľ je kyselina tiaprofenová podávaná ženám, ktoré chcú otehotnieť alebo v druhom trimestri gravidity musí byť dávka čo najnižšia a trvanie liečby čo najkratšie.

Kyselina tiaprofenová sa nesmie podávať v priebehu tretieho trimestra gravidity (pozri časť 4.3).

Počas tretieho trimestra gravidity všetky inhibítory syntézy prostaglandínov môžu vystavovať:

  •  plod:

- kardiopulmonálnej toxicite (predčasný uzáver ductus arteriosus a pulmonálna hypertenzia)

- renálnej dysfunkcii, ktorá môže progredovať do renálneho zlyhania s oligohydroamniónom

  • matku a novorodenca na konci gravidity:

- potenciálnemu predĺženiu krvácania, antiagregačnému účinku, ktoré sa môže objaviť i po malých dávkach

- inhibícii kontrakcií maternice vedúcej k oneskorenému alebo predĺženému priebehu pôrodu

Preto je kyselina tiaprofenová kontraindikovaná v treťom trimestri gravidity.

Dojčenie

Vzhľadom k tomu, že kyselina tiaprofenová sa vylučuje do materského mlieka, dojčenie alebo liečba matky má byť ukončená podľa potreby.

Užívanie lieku Surgam Léčiva sa v čase dojčenia neodporúča.

4.7 Ovplyvnenie schopnosti viesť vozidlá a obsluhovať stroje

Nakoľko liek Surgam Léčiva môže spôsobiť závrat a ospalosť, môže mať vplyv na schopnosť viesť vozidlá a obsluhovať stroje.

4.8 Nežiaduce účinky

Známe nežiaduce účinky, ktoré sa môžu po užívaní liekov s obsahom kyseliny tiaprofenovej vyskytnúť, sú uvedené v nasledujúcej tabuľke, rozdelené podľa frekvencie výskytu na veľmi časté (≥ 1/10), časté (≥ 1/100 až < 1/10), menej časté (≥ 1/1 000 až < 1/100), zriedkavé (≥ 1/10 000 až < 1/1 000), veľmi zriedkavé (< 1/10 000), neznáme (z dostupných údajov):

MedDRA triedy orgánových systémov

Frekvencia výskytu

Nežiaduci účinok

Poruchy krvi a lymfatického systému

Neznáme

trombocytopénia

anémia v dôsledku krvácania

Poruchy imunitného systému

Neznáme

anafylaktický šok

Poruchy metabolizmu a výživy

Veľmi zriedkavé

hyperkaliémia

Neznáme

retencia sodíka a vody (pozri časť 4.4)

Poruchy nervového systému

Časté

bolesti hlavy

závraty

ospalosť

Veľmi zriedkavé

dezorientácia

Poruchy oka

Veľmi zriedkavé

poruchy videnia

Poruchy ucha a labyrintu

Neznáme

vertigo, tinitus

Poruchy srdca a srdcovej činnosti

Veľmi zriedkavé

zlyhanie srdca

Poruchy dýchacej sústavy, hrudníka a mediastína

Časté

astma

Poruchy gastrointestinálneho traktu

Veľmi časté

bolesť v hornej časti brucha

Časté

nauzea

vracanie

dyspepsia

hnačka

zápcha

gastritída

Neznáme

flatulencia

stomatitida

kolitída a Crohnova choroba

peptický vred

okultné alebo aktívne gastrointestinálne krvácanie, perforácia gastrointestinálneho traktu, anorektálny diskomfort

Poruchy kože a podkožného tkaniva

Časté

kožná vyrážka

žihľavka

pruritus

 

Neznáme

angioneurotický edém

multiformný erytém

Stevensov-Johnsonov syndróm, toxická epidermálna nekrolýza

reakcia fotosenzitivity

purpura

Poruchy obličiek a močových ciest

Časté

cystitída

Veľmi zriedkavé

akútna intersticiálna nefritída (podobne ako u iných nesteroidových antiflogistík)

zlyhanie obličiek

Neznáme

bolesti močového mechúra

dyzúria

časté močenie

hematúria

zápal močových ciest, (niekedy závažné⃰), tubulointersticiálna nefritída

Laboratórne a funkčné vyšetrenia

Časté

abnormálne hodnoty pečeňových testov

Neznáme

predĺžená doba krvácania

⃰Zápalové zmeny, niekedy závažné boli hlásené po kontinuálnej, dlhodobej liečbe kyselinou tiaprofenovou, pokiaľ bola podávaná pacientom s už prítomnými symptómami močových ciest.

V súvislosti s používaním NSAID boli hlásené edémy, hypertenzia a zlyhávanie srdca.

Údaje z klinických a epidemiologických štúdií poukazujú na možnosť, že používanie niektorých NSAID (obzvlášť dlhodobé vysoké dávkovanie) môže byť spojené s malým zvýšením rizika arteriálnej trombotickej príhody (napr. infarkt myokardu, mozgová príhoda) (pozri časť 4.4).

Hlásenie podozrení na nežiaduce reakcie

Hlásenie podozrení na nežiaduce reakcie po registrácii lieku je dôležité. Umožňuje priebežné monitorovanie pomeru prínosu a rizika lieku. Od zdravotníckych pracovníkov sa vyžaduje, aby hlásili akékoľvek podozrenia na nežiaduce reakcie na národné centrum hlásenia uvedené v Prílohe V.

4.9 Predávkovanie

Symptómy

Predávkovanie môže pri derivátoch kyseliny propiónovej prebiehať asymptomaticky alebo len s miernou ospanlivosťou, nauzeou a bolesťami brucha. Pozoroval sa tiež aj ťažší priebeh s krvácaním z GIT, zlyhaním obličiek a kómou.

Liečba

Liečebne sa u pacientov pri vedomí odporúča vyvolať vracanie alebo výplach žalúdka, podať aktívne uhlie a antacidá na obmedzenie nežiaducich účinkov na GIT.

Pri ťažších prejavoch je nutná celková podporná a symptomatická liečba. Pri eventuálnych závažných hypersenzitívnych reakciách sa môžu podať glukokortikoidy. Antidotum nie je známe, hemodialýza pri renálnom zlyhaní môže byť pomocou, ale neznižuje krvné hladiny kyseliny tiaprofenovej.

5. FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI

5.1 Farmakodynamické vlastnosti

Farmakoterapeutická skupina: nesteroidové antiflogistiká a antireumatiká, deriváty kyseliny propiónovej, ATC kód: M01AE11

Kyselina tiaprofenová je derivát kyseliny propiónovej. Má silné antiflogistické účinky, ktoré sa vysvetľujú jej účinkami v zápalových tkanivách: redukcia aktivity prostaglandínov, inhibícia ich syntézy a v.s. aj útlm aktivít iných lokálnych mediátorov zápalovej odpovede. Osobitne účinne ovplyvňuje vazomotorické a exsudatívne prejavy akútneho zápalu a tlmí aj bolesť, ktorá ho sprevádza. Pôsobí aj antipyreticky a má aj reverzibilný antiagregačný účinok na trombocyty.

Pri pokusoch na zvieratách neovplyvňuje syntézu proteoglykanov v kĺbovej chrupke.

5.2 Farmakokinetické vlastnosti

Absorpcia

Po perorálnom podaní sa kyselina tiaprofenová rýchlo vstrebáva, prevažne z duodéna. Prítomnosť potravy ani alumíniových antacíd resorpciu neovplyvňuje. Vrcholové hladiny v plazme dosahuje cca 1 hodinu po podaní nalačno, asi za 2 hodiny pri podaní s jedlom. Asi 98 % sa viaže sa na plazmatické bielkoviny (najmä na albumín).

Distribúcia

Biologická dostupnosť je 90 %. Difunduje do všetkých tekutín a tkanív, v synoviálnej tekutine dosahuje špičkové hladiny za 4 hodiny. Kyseliny tiaprofenová prestupuje cez placentárnu bariéru a v malom množstve do materského mlieka.

Biotransformácia

Biologický polčas je 1,5 – 1,7 hodín a v starobe sa predlžuje cca na 2,5 hodiny. Hlavné metabolity sú

5-(hydroxybenzyl) a metyl-2-tiofénoctová kyselina a 5-(4-hydroxybenzoyl) a metyl-2-tiofénoctová kyselina.

Eliminácia

Kyselina tiaprofenová a jej metabolity sa vylučujú predovšetkým vo forme konjugovaných glukuronidov, približne 60 % obličkami a 40 % žlčou do stolice. Pri znížení funkcie obličiek (klírens pod 30 ml/min) sa biologický polčas predlžuje na 4 – 5,7 hodín.

5.3 Predklinické údaje o bezpečnosti

Akútna toxicita kyseliny tiaprofenovej (LD50) v mg/kg:

per os i.v.

myš 600 – 780 600 – 640

potkan 190 – 253 350 – 370

králik 380 340

Pri štúdiách chronickej toxicity znášali paviány dennú dávku 30 mg/kg 52 týždňov dobre, zatiaľ čo psy po tej istej dávke mali počas dvadsiatich štyroch týždňov 3 úmrtia z ôsmich, potkany 16 z tridsiatich piatich.

Mutagenita ani kancerogenita sa v testoch nezistila.

6. FARMACEUTICKÉ INFORMÁCIE

6.1 Zoznam pomocných látok

kukuričný škrob

poloxamér 188

stearan horečnatý

mastenec

6.2 Inkompatibility

Neaplikovateľné.

6.3 Čas použiteľnosti

3 roky

6.4 Špeciálne upozornenia na uchovávanie

Uchovávajte pri teplote do 25 °C v pôvodnom obale na ochranu pred svetlom a vlhkosťou.

6.5 Druh obalu a obsah balenia

Druh obalu: Al/PVC blister, písomná informácia pre používateľa, papierová škatuľka.

Veľkosť balenia: 20 tabliet.

6.6 Špeciálne opatrenia na likvidáciu a iné zaobchádzanie s liekom

Žiadne zvláštne požiadavky.

7. DRŽITEĽ ROZHODNUTIA O REGISTRÁCII

sanofi-aventis Slovakia s.r.o.

Einsteinova 24

851 01 Bratislava

Slovenská republika

8. REGISTRAČNÉ ČÍSLO

29/0185/91-CS

9. DÁTUM PRVEJ REGISTRÁCIE/PREDĹŽENIA REGISTRÁCIE

Dátum prvej registrácie: 24. mája 1991

Dátum posledného predĺženia registrácie: 25. mája 2006

10. DÁTUM REVÍZIE TEXTU

05/2018