Príloha č.2 k notifikácii o zmene, ev.č.: 2013/06128

Súhrn charakteristických vlastností lieku

1. NÁZOV LIEKU

SULPIRID BELUPO 50 mg

2. KVALITATÍVNE A KVANTITATÍVNE ZLOŽENIE

Jedna kapsula obsahuje sulpiridum 50 mg.

Liek obsahuje monohydrát laktózy.

Úplný zoznam pomocných látok, pozri časť 6.1.

3. LIEKOVÁ FORMA

Kapsula

4. KLINICKÉ ÚDAJE

4.1 Terapeutické indikácie

Sulpirid Belupo 50 mg kapsuly sú indikované na liečbu:

· porúch nálady (mierne až stredne ťažké depresívne poruchy, cyklotymické a dystymické poruchy),

· somatoformných porúch,

· závratu centrálneho pôvodu (vertebrobazilárna cirkulačná insuficiencia, vestibulárna neuritída),

· závratu periférneho pôvodu (Ménierova choroba, poranenia hlavy, zápal stredného ucha),

· pomocný liek pri liečbe vredu žalúdka a dvanástnika.

4.2 Dávkovanie a spôsob podávania

Dávkovanie

Kapsuly sa podávajú perorálne.

Prítomnosť jedla v tráviacom trakte znižuje biologickú dostupnosť lieku o 30 %.

Preto sa odporúča užívať Sulpirid Belupo 50 mg kapsuly pred jedlom.

Pre možnosť vyvolania nespavosti sa neodporúča užiť poslednú dávku lieku neskoro večer.

Poruchy nálady: 100-400 mg sulpiridu denne, rozdelených do viacerých dávok.

Závrat, somatoformné poruchy: 150-300 mg Sulpiridu Belupo 50 mg denne, rozdelených do viacerých dávok, pri ťažších stavoch sa môže dávka zvýšiť.

Pomocná liečba pri vrede žalúdka a dvanástnika: 150 mg Sulpiridu Belupo 50 mg denne, rozdelených do viacerých dávok.

Dávkovanie u pacientov so zníženou funkciou obličiek:

Nakoľko sa sulpirid vylučuje prevažne obličkami, odporúča sa, v závislosti od klírensu kreatinínu, prispôsobiť dávku sulpiridu alebo predĺžiť interval medzi jednotlivými dávkami:

klírens kreatinínu (ml/min)

dávka sulpiridu vo vzťahu k zvyčajnej dávke (%)

predlžovanie intervalu dávkovania medzi jednotlivými dávkami sulpiridu

30 - 60

70

1,5 krát

10 - 30

50

2 krát

menej ako 10

34

3 krát

Pediatrická populácia

Neodporúča sa užívanie lieku u detí mladších ako 14 rokov, ale v prípade zváženia lekára, že je užívanie lieku nevyhnutné, môže sa užívať v dennej dávke 3-5 mg/kg telesnej hmotnosti.

4.3 Kontraindikácie

Precitlivenosť na sulpirid alebo na ktorúkoľvek z pomocných látok uvedených v časti 6.1.

Feochromocytóm, Parkinsonova choroba, hyperprolaktinémia, akútna otrava alkoholom, liekmi na spanie, analgetikami.

4.4 Osobitné upozornenia a opatrenia pri používaní

Je potrebné venovať pozornosť pacientom so zníženou funkciou obličiek, nakoľko 95 % sulpiridu sa vylučuje obličkami. U týchto pacientov sa odporúča prispôsobiť dávku lieku (pozri časť 4.2 inštrukcie pre túto skupinu pacientov), pre zvýšenú možnosť výskytu nežiaducich účinkov.

Je potrebné venovať pozornosť pacientom s kardiovaskulárnym ochorením a pacientom s hypertenziou.

Potrebná je opatrnosť u mladších žien s poruchami menštruačného cyklu.

Potrebná je zvýšená opatrnosť u pacientov s epilepsiou, hypertyreoidizmom, pľúcnym ochorením a pacientov s retenciou moču.

Potrebná je opatrnosť u osôb precitlivených na iné benzamidové deriváty (metoklopramid, tiaprid, sultoprid).

Riziko venózneho trombembolizmu (VTE)

V súvislosti s užívaním antipsychotík boli hlásené prípady venózneho trombembolizmu (VTE). Keďže pacienti liečení antipsychotikami majú často získané rizikové faktory pre VTE, je nutné identifikovať všetky rizikové faktory pre VTE pred, ako aj počas liečby Sulpiridom Belupo 50 mg a prijať potrebné preventívne opatrenia.

Zvýšená mortalita u starších pacientov s demenciou

Výsledky dvoch veľkých výskumných štúdií ukázali, že starší pacienti s demenciou, ktorí sú liečení antipsychotikami majú mierne zvýšené riziko úmrtia v porovnaní s tými, ktorí antipsychotiká neužívajú. V súčasnosti nie sú dostupné dostatočné údaje na spoľahlivý odhad veľkosti rizika a príčina zvýšeného rizika nie je známa.

Sulpirid Belupo 50 mg nie je vhodný na liečbu porúch správania súvisiacich s demenciou.

Nežiaduce účinky sú častejšie u starších pacientov, preto u tejto skupiny pacientov sa odporúča na začiatku liečby znížiť dávku lieku (o 25-50 %).

Opatrnosť je nevyhnutná, keď sa sulpirid podáva agitovaným a agresívnym pacientom, pretože tento liek môže zhoršiť príznaky.

Liek obsahuje laktózu. Liek sa nemá podávať pacientom so zriedkavými dedičnými poruchami: intoleranciou galaktózy, laponskou deficienciou (deficitom, nedostatkom) laktázy alebo s poruchou absorpcie glukózy a galaktózy.

4.5 Liekové a iné interakcie

Súbežné užívanie Sulpiridu Belupo 50 mg a iných liekov pôsobiacich na centrálny nervový systém (analgetiká a antitusiká, ktoré sú derivátmi morfínu, väčšina H1 antihistaminík, barbituráty, benzodiazepíny a iné anxiolytiká) môže zvýšiť sedatívny účinok týchto liekov. V kombinácii so sulpiridom sa môže tiež zvýšiť sedatívny účinok alkoholu.

Je potrebné vyhýbať sa súbežnému užívaniu s levodopou kvôli antagonistickej interakcii.

V prípade súbežného podávania Sulpiridu Belupo 50 mg s antihypertenzívami, existuje zvýšené nebezpečenstvo výskytu ortostatickej hypotenzie.

Súbežné užívanie Sulpiridu Belupo 50 mg s antiulceróznymi liekmi (antacidá s obsahom hydroxidu hlinitého alebo hydroxidu horečnatého, sukralfát), ako aj jeho podanie dve hodiny po užití uvedených liekov, môže výrazne znížiť absorpciu sulpiridu.

4.6 Fertilita, gravidita a laktácia

Gravidita

Neodporúča sa užívanie Sulpiridu Belupo 50 mg počas gravidity, iba v prípade odporúčania lekára, ak prínos pre matku je väčší ako možné riziko pre plod.

Novorodenci, vystavení pôsobeniu antipsychotík (vrátane Sulpiridu Belupo 50 mg) počas tretieho trimestra gravidity matky, sú vystavení riziku nežiaducich účinkov vrátane extrapyramidálnych príznakov a/alebo syndrómu z vysadenia, ktoré môžu byť premenlivé čo sa týka závažnosti a dĺžky trvania po pôrode. Boli hlásené prípady agitovanosti, hypertónie, hypotónie, trasu, ospalosti, dýchacích ťažkostí alebo porúch kŕmenia. V dôsledku toho majú byť novorodenci starostlivo sledovaní.

Laktácia

Sulpirid sa vylučuje do materského mlieka a kvôli možnosti rizika vzniku nežiaducich účinkov na dojča sa jeho použitie počas dojčenia neodporúča.

4.7 Ovplyvnenie schopnosti viesť vozidlá a obsluhovať stroje

Sulpirid Belupo 50 mg pôsobí na centrálny nervový systém, napríklad spomaľuje reakčný čas a znižuje schopnosť koordinácie. Pacientov je potrebné upozorniť na zníženú schopnosť viesť vozidlá a obsluhovať stroje počas liečby sulpiridom.

4.8 Nežiaduce účinky

Sulpirid Belupo 50 mg je dobre znášaný a spôsobuje nižší výskyt nežiaducich účinkov ako iné lieky podobného účinku.

Počas užívania Sulpiridu Belupo 50 mg sa môžu objaviť nežiaduce účinky na endokrinný systém ako napr. reverzibilná hyperprolaktinémia s prejavom galaktorey, amenorey, zriedkavejšie gynekomastie, impotencie alebo frigidity.

Nežiaduce účinky na centrálny nervový systém zahŕňajú zmätenosť, poruchy spánku a zhoršenú koncentráciu. Sedatívny účinok sa vyskytuje zriedka a je spôsobený vysokými dávkami. Zriedkavo, u pacientov so zvýšeným rizikom, môže užívanie sulpiridu vyvolať extrapyramidálne poruchy napr. tremor, akatízia alebo tardívna dyskinéza. Veľmi zriedkavo sa môže objaviť malígny neuroleptický syndróm.

Hepatálne nežiaduce účinky: zriedkavo môže dôjsť k vyvolaniu cholestatickej žltačky, ktorá spontánne odoznie po prerušení liečby.

Nežiaduce účinky na vegetatívny nervový systém: zriedkavo sa môže vyskytnúť pokles tlaku spôsobený vzpriamením sa alebo dlhším státím (ortostatická hypotenzia). Užívanie sulpiridu môže vyvolať aj hypertenziu, najmä u pacientov so zvýšeným rizikom.

Iné nežiaduce účinky ako napr. zvýšené potenie, suchosť v ústach a zápcha sa vyskytujú veľmi zriedkavo.

Venózny trombembolizmus (VTE)

V súvislosti s antipsychotikami boli hlásené prípady venózneho trombembolizmu, vrátane prípadov pľúcneho embolizmu a hlbokej venóznej trombózy.

Frekvencia nežiaducich účinkov: neznáma.

Stavy v gravidite, v šestonedelí a perinatálnom období

Neznáme: Novorodenecký syndróm z vysadenia (pozri časť 4.6).

Hlásenie podozrení na nežiaduce reakcie

Hlásenie podozrení na nežiaduce reakcie po registrácii lieku je dôležité. Umožňuje priebežné monitorovanie pomeru prínosu a rizika lieku. Od zdravotníckych pracovníkov sa vyžaduje, aby hlásili akékoľvek podozrenia na nežiaduce reakcie prostredníctvom národného systému hlásenia uvedeného v Prílohe V*.

4.9 Predávkovanie

Predávkovanie sulpiridom je zriedkavo život ohrozujúce, ale môže vyvolať príznaky toxicity, ktoré závisia od veľkosti dávky. V prípade jednorazového užitia dávky do 3 g sulpiridu, môže dôjsť k agitovanosti alebo nejasnému vedomiu.

Dávky vyššie ako 3 g môžu vyvolať útlm, nepokoj a extrapyramidálny syndróm. Dávky vyššie ako 7 g môžu vyvolať stratu vedomia (kóma) a hypotenziu.

Liečba predávkovania

V prípade predávkovania je potrebné okamžite prerušiť užívanie lieku, urobiť rýchle opatrenia zamedzujúce absorpcii lieku. Musia sa podniknúť štandardné opatrenia na udržanie normálnej funkcie organizmu. Vyvolaná alkalická diuréza môže urýchliť vylučovanie sulpiridu z organizmu.

5. FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI

5.1 Farmakodynamické vlastnosti

Farmakoterapeutická skupina: Antipsychotikum (neuroleptikum)

ATC kód: N05AL01

Sulpirid patrí do skupiny neuroleptík, derivátov benzamidu, s antidopamínovým účinkom. Používa sa na liečbu schizofrénie a iných psychóz, neuróz a depresií a ako pomocný liek pri liečbe psychosomatických porúch.

Sulpirid má veľkú afinitu k dopamínovým receptorom v limbickom systéme a nemá účinok na dopamínové receptory v striáte. Predpokladá sa, že antipsychotický účinok neuroleptík je výsledkom ich pôsobenia na limbický systém, zatiaľ čo extrapyramídové nežiaduce účinky sú výsledkom ich pôsobenia na dopamínové receptory v striáte. Nakoľko sulpirid v centrálnom nervovom systéme blokuje predovšetkým antagonisticky dopamínové receptory v limbickom systéme a má malý účinok na receptory v striáte, vykazuje antipsychotický účinok s malými neurologickými nežiaducimi účinkami.

Periférne pôsobenie sulpiridu spočíva v blokovaní presynaptických receptorov, čo zvyšuje prenos dopamínu (autoreceptory kontrolujú uvoľňovanie a syntézu dopamínu v CNS). Zvýšené hladiny dopamínu vedú k zlepšeniu nálady, znížené hladiny dopamínu vyvolávajú prejavy depresie. Pôsobenie malých dávok sulpiridu na aktivitu autoreceptorov vysvetľuje jeho antidepresívny účinok.

Antipsychotický účinok sulpiridu sa prejavuje v dávkach od 400 - 3200 mg na deň. Negatívne príznaky psychóz (apatia, demotivácia, emočná oploštelosť) lepšie reagujú na nižšie dávky sulpiridu a pozitívne príznaky (bludy, sluchové halucinácie) lepšie reagujú na vyššie dávky.

Sulpirid nemá významný vplyv na noradrenalínové, acetylcholínové, sérotonínové, histamínové a GABA receptory.

Sulpirid sa v nižších dávkach používa aj ako pomocná liečba psychosomatických porúch, kde sa ukázal účinný pri potláčaní negatívnych psychických príznakov, ktoré sprevádzajú aj vredy žalúdka a dvanástnika. Sulpirid redukuje pri sydróme dráždivého čreva intenzitu bolesti brucha a zlepšuje pacientov klinický stav.

Nízke dávky sulpiridu (50-300 mg/deň) sú účinné pri príznakoch závratu, bez ohľadu na jeho etiológiu. Sulpirid stimuluje sekréciu prolaktínu a má centrálny antiemetický účinok.

5.2 Farmakokinetické vlastnosti

Absorpcia

Sulpirid sa po perorálnom užití pomaly a neúplne absorbuje zo zažívacieho traktu. Po perorálnom užití je biologická dostupnosť sulpiridu u ľudí nízka: 27 % - 34 %. Sulpirid má lineárnu farmakokinetiku. Maximálna koncentrácia v plazme sa po perorálnom užití dosiahne po 2-6 hodinách.

Resorpcia

Menej ako 40 % sulpiridu sa viaže na proteíny plazmy. Sulpirid dosahuje rovnakú koncentráciu v plazme a erytrocytoch. Sulpirid sa rýchlo distribuje do tkanív, prestup hematoencefalickou bariérou je však slabý. Najvyššia koncentrácia sulpiridu je v pečeni, obličkách a tráviacom trakte. Koncentrácia sulpiridu v CNS predstavuje 2-5 % koncentrácie v plazme.

Metabolizmus

Sulpirid nepodlieha metabolizmu v pečeni.

Eliminácia

Sulpirid sa vylučuje v nezmenenej forme obličkami. Po perorálnom podaní sa obličkami vylúči iba 15 % -30 % nezmeneného sulpiridu, značné množstvo sulpiridu sa nachádza aj v stolici v dôsledku jeho slabej absorpcie z tráviaceho traktu. Novšie práce ukázali, že sa sulpirid vylučuje do materského mlieka a môže mať škodlivý vplyv na dojča.

Polčas eliminácie sulpiridu je 6-8 hodín. Významne je predĺžený u pacientov s miernou až ťažkou insuficienciou obličiek. U týchto pacientov sa musí znížiť dávka (pozri časť 4.2).

5.3 Predklinické údaje o bezpečnosti

Toxicita po jednorazovom podaní

Stanovenie toxicity po jednorazovom podaní: LD50 u myší po perorálnom podaní je 2250 mg/kg.

Stanovenie toxicity po jednorazovom podaní: LD50 u potkanov po perorálnom podaní je viac ako 4000 mg/kg.

Toxicita po viacnásobnom podaní

Stanovenie toxicity po viacnásobnom podaní: sulpirid bol podávaný perorálne počas 180 dní potkanom v dávkach od 20 až 100 mg/kg a psom v dávke od 100 mg/kg.

Pokusné zvieratá výborne znášali sulpirid počas celého skúšania a laboratórne výsledky krvi, moču a stolice boli v hraniciach normy. Po ukončení testu neboli na týchto zvieratách zistené žiadne patologické zmeny.

Karcinogenita

Nie sú dostupné údaje o karcinogénnom potenciáli sulpiridu.

Mutagenita a účinok na reprodukciu

V pokusoch in vivo a in vitro nebol zistený mutagénny účinok sulpiridu.

Výskumy teratogenity boli uskutočnené na potkanoch a zajacoch. Sulpirid bol užívaný perorálne v dávkach od 10-50 mg/kg.

Neboli zaznamenané žiadne kongenitálne malformácie alebo zmeny na plode počas liečby sulpiridom.

Odporúčané dávkovanie u ľudí je v priemere od 2-32 mg sulpiridu / kg telesnej hmotnosti na deň. Tieto dávky sú v porovnaní s toxickými dávkami používanými u pokusných zvierat takmer 100 krát nižšie.

6. FARMACEUTICKÉ INFORMÁCIE

6.1 Zoznam pomocných látok

Kukuričný škrob, monohydrát laktózy, predželatinovaný kukuričný škrob, magnéziumstearát, oxid titaničitý (E 171).

6.2 Inkompatibility

Neaplikovateľné.

6.3 Čas použiteľnosti

4 roky.

6.4 Špeciálne upozornenia na uchovávanie

Uchovávajte pri teplote do 25 °C.

6.5 Druh obalu a obsah balenia

Al/PVC blister, papierová škatuľka, písomná informácia pre používateľa.

Veľkosť balenia: 30 kapsúl

6.6 Špeciálne opatrenia na likvidáciu

Žiadne zvláštne požiadavky.

Nepoužitý liek alebo odpad z lieku treba vrátiť do lekárne.

7. DRŽITEĽ ROZHODNUTIA O REGISTRÁCII

BELUPO, s.r.o., Cukrová 14, 811 08 Bratislava,

Slovenská republika

8. REGISTRAČNÉ ČÍSLO

68/0889/94-S

9. DÁTUM PRVEJ REGISTRÁCIEPREDĹŽENIA REGISTRÁCIE

Dátum prvej registrácie: 20.12.1994

Dátum posledného predĺženia registrácie: 22.6.2009 – bez časového obmedzenia

10. DÁTUM REVÍZIE TEXTU

Október 2013