SOLUSIN 50 mikrogramov/ml int opo (fľ. LDPE ) 1x2,5 ml

Príloha č. 1 k notifikácii o zmene, ev. č.: 2018/07855-Z1B

SÚHRN CHARAKTERISTICKÝCH VLASTNOSTÍ LIEKU

1. NÁZOV LIEKU

Solusin 50 mikrogramov/ml očná roztoková instilácia

2. KVALITATÍVNE A KVANTITATÍVNE ZLOŽENIE

Jeden ml očnej roztokovej instilácie obsahuje 50 mikrogramov latanoprostu.

1 kvapka obsahuje približne 1,5 mikrogramu latanoprostu.

Pomocné látky so známym účinkom:

Každý ml roztoku obsahuje 0,2 mg benzalkóniumchloridu a 6,34 mg fosforečnanov.

Úplný zoznam pomocných látok, pozri časť 6.1.

3. LIEKOVÁ FORMA

Očná roztoková instilácia

Roztokje číra, bezfarebná tekutina.

pH 6,4‑7,0

Osmolalita 240‑290 mOsm/kg

4. KLINICKÉ ÚDAJE

4.1 Terapeutické indikácie

Zníženie zvýšeného vnútroočného tlaku u pacientov s glaukómom s otvoreným uhlom a očnou hypertenziou.

Zníženie zvýšeného vnútroočného tlaku u pediatrických pacientov so zvýšeným vnútroočným tlakom a detským glaukómom.

4.2 Dávkovanie a spôsob podávania

Dávkovanie:

Dospelí (vrátane starších pacientov)

Odporúčaná liečba je 1 kvapka do postihnutého oka (očí) jedenkrát denne. Optimálny účinok sa dosiahne, ak sa Solusin podáva večer.

Solusin sa nemá podávať častejšie ako jedenkrát denne, pretože sa dokázalo, že častejšie podávanie znižuje jeho účinok na zníženie vnútroočného tlaku.

Ak sa vynechá jedna dávka, liečba má pokračovať nasledujúcou dávkou ako zvyčajne.

Pediatrická populácia

Solusin očné kvapky môžu byť použité u pediatrických pacientov v rovnakom dávkovaní ako u dospelých. K dispozícii nie sú žiadne údaje u predčasne narodených detí (menej ako 36 týždňov gestačného veku). Údaje vo vekovej skupine <1 rok (4 pacienti) sú obmedzené (pozri časť 5.1).

Spôsob podávania

Tak ako v prípade iných očných instilácií sa na zníženie možnej systémovej absorpcie odporúča stlačiť slzný vačok v mediálnom kútiku oka (oklúzia slzného bodu – punctum lacrimalis) počas 1 minúty. Má sa tak urobiť ihneď po instilácii každej kvapky.

Kontaktné šošovky musia byť odstránené pred instiláciou a môžu byť znovu nasadené po 15 minútach.

Ak sa lokálne používa viac ako jeden očný liek, časový odstup medzi liekmi má byť aspoň 5 minút.

4.3 Kontraindikácie

Precitlivenosť na latanoprost, benzalkóniumchlorid alebo na ktorúkoľvek z pomocných látok uvedených v časti 6.1.

4.4 Osobitné upozornenia a opatrenia pri používaní

Latanoprost môže postupne meniť farbu oka zvýšením množstva hnedého pigmentu v dúhovke.

Pred začatím liečby musia byť pacienti informovaní o možnej trvalej zmene farby oka. Unilaterálna liečba môže viesť ku trvalej heterochrómii.

Táto zmena farby oka sa pozorovala prevažne u pacientov, ktorí mali zmiešanú farbu dúhoviek ako je modro-hnedá, šedo-hnedá, zeleno-hnedá alebo žlto-hnedá. V štúdii s latanoprostom dochádza k zmene obvykle počas prvých 8 mesiacov liečby, zriedkavo počas druhého alebo tretieho roka, a nebola pozorovaná po štvrtom roku liečby. Miera progresie pigmentácie dúhovky klesá s časom a je stabilná po piatich rokov. Účinok zvýšenej pigmentácie za hranicou piatich rokov nebol hodnotený. V otvorenej 5 ročnej bezpečnostnej štúdii s latanoprostom sa u 33% pacientov prejavila pigmentácia dúhovky (pozri časť 4.8). Zmena farby dúhovky je vo väčšine prípadov mierna a často klinicky nepozorovaná. Výskyt u pacientov so zmiešanou farbou dúhovky sa pohyboval v rozmedzí 7 až 85%, s najvyššou incidenciou u žlto-hnedých dúhoviek. U pacientov s homogénne modrými očami neboli pozorované žiadne zmeny a u pacientov s homogénne šedými, zelenými alebo hnedými očami boli zmeny pozorované len zriedka.

Ku zmene farby dochádza v dôsledku zvýšeného obsahu melanínu v stromálnych melanocytoch dúhovky, a nie kvôli zvýšenému počtu melanocytov. Typická je hnedá pigmentácia okolo zreníc, ktorá sa koncentricky šíri k periférii postihnutých očí, ale celá dúhovka alebo jej časti môžu byť viac hnedé. Po prerušení liečby sa nepozorovalo ďalšie zvýšenie hnedej pigmentácie dúhovky. Dosiaľ sa v klinických skúškach nezistilo spojenie so žiadnymi symptómami alebo patologickými zmenami.

Liečbou nie sú ovplyvnené ani pehy, ani névy na dúhovke. V klinických skúškach nebola pozorovaná akumulácia pigmentu v trabekulárnej sieťovine alebo na inom mieste v prednej komore. Klinické skúsenosti získané počas 5 rokov nepreukázali, že by zvýšená pigmentácia dúhovky mala nejaké negatívne klinické následky a s podávaním Solusinu sa môže pokračovať aj v prípade pigmentácie dúhovky. Pacienti však musia byť pravidelne monitorovaní, a ak si to vyžaduje klinický stav, liečba Solusinom sa môže prerušiť.

Skúsenosti s používaním Solusinu v prípade chronického glaukómu so zatvoreným uhlom, glaukómu s otvoreným uhlom u pseudofakických pacientov a u pacientov s pigmentovaným glaukómom sú limitované. Nie sú skúsenosti s používaním Solusinu v prípade zápalového a neovaskulárneho glaukómu, zápalových očných ochorení alebo kongenitálneho glaukómu.

Latanoprost nemá žiadny alebo len malý účinok na zrenicu, ale nie sú skúsenosti v prípade akútneho záchvatu pri glaukóme so zatvoreným uhlom. Preto sa odporúča Solusin v týchto prípadoch používať s opatrnosťou, pokiaľ sa nezíska viac skúseností.

Skúsenosti s používaním Solusinu v perioperačnom období pri chirurgickom zákroku na odstránenie katarakty sú obmedzené. Solusin sa musí u týchto pacientov používať s opatrnosťou.

Solusin by mal byť používaný s opatrnosťou u pacientov s anamnézou herpetickej keratitídy, a nemá byť použitý v prípade aktívnej herpes simplex keratitídy a u pacientov s anamnézou recidivujúcej herpetickej keratitídy špecificky spojenej s analógiou prostaglandínu.

Vyskytli sa hlásenia o makulárnom edéme (pozri časť 4.8) hlavne u afakických pacientov, u pseudofakických pacientov s ruptúrou zadnej časti puzdra šošovky alebo šošovkami v prednej očnej komore, alebo u pacientov so známymi rizikovými faktormi cystoidného makulárneho edému (ako je diabetická retinopatia a oklúzia retinálnej cievy). Latanoprost sa musí používať s opatrnosťou u u afakických pacientov, u pseudofakických pacientov s ruptúrou zadnej časti puzdra šošovky alebo šošovkami v prednej očnej komore, alebo u pacientov so známymi rizikovými faktormi cystoidného makulárneho edému.

U pacientov so známou predispozíciou rizikových faktorov na iritídu/uveitídu sa Solusin musí používať s opatrnosťou.

Sú len obmedzené skúsenosti u pacientov s astmou, ale v postmarketingových skúsenostiach boli pozorované prípady zhoršenia astmy a/alebo dyspnoe. Preto musia byť títo pacienti liečení s opatrnosťou, pokiaľ nebudú k dispozícii dostatočné skúsenosti (pozri tiež časť 4.8).

Pozorovali sa zmeny sfarbenia periorbitálnej pokožky; väčšina hlásení bola u japonských pacientov. Súčasné skúsenosti ukazujú, že zmeny sfarbenia periorbitálnej pokožky nie sú trvalé a v niektorých prípadoch vymiznú počas pokračovania liečby Solusinom.

Latanoprost môže postupne meniť očné riasy a jemné chĺpky u liečeného oka a okolitých oblastiach, pričom tieto zmeny zahŕňajú väčšiu dĺžku, hrúbku, pigmentáciu, počet rias alebo vlasov a nesprávny rast očných rias. Tieto zmeny sú reverzibilné po prerušení liečby.

Tento liek obsahuje fosforečnany a benzalkóniumchlorid.

V súvislosti s používaním očných kvapiek obsahujúcich fosforečnany boli veľmi zriedkavo u niektorých pacientov so závažne poškodenými rohovkami hlásené prípady kalcifikácie rohovky (pozri časť 4.8).

Benzalkóniumchlorid môže byť absorbovaný mäkkými kontaktnými šošovkami a môže zmeniť farbu kontaktných šošoviek. Pacient si musí vybrať kontaktné šošovky pred podaním lieku a počkať aspoň 15 minút pred nasadením šošoviek (pozri časť 4.2).

Bolo hlásené, že benzalkóniumchlorid spôsobuje bodovú keratopatiu a / alebo toxickú ulceróznu keratopatiu a podráždenie očí, príznaky suchých očí a môže ovplyvniť slzný film a povrch rohovky. Pozorné sledovanie je potrebné pri častom alebo dlhodobom používaní Solusinu obzvlášť u pacientov so suchými očami, alebo v podmienkach, keď rohovka je oslabená.

Dostupné údaje sú obmedzené a nevyplýva z nich žiaden rozdiel v profile nežiaducich udalostí u detí v porovnaní s dospelými. Avšak vo všeobecnosti, detské oči citlivejšie reagujú na určité podnety ako oči dospelých. Podráždenie môže ovplyvňovať dodržiavanie liečby u detí.

Pediatrická populácia

Údaje o účinnosti a bezpečnosti vo vekovej skupine < 1 rok (4 pacienti) sú veľmi obmedzené (pozri časť 5.1). K dispozícii nie sú žiadne údaje u predčasne narodených detí (menej ako 36 týždňov gestačného veku).

U detí vo veku od 0 do < 3 rokov, ktoré trpia hlavne PCG (primárny vrodený zelený glaukóm), chirurgický zákrok (napr. trabeculotomy / goniotomy) zostáva liečba prvej voľby.

Dlhodobá bezpečnosť u detí nebola stanovená.

4.5 Liekové a iné interakcie

Konečné údaje o liekových interakciách nie sú k dispozícii.

Boli hlásené paradoxné zvýšenia vnútroočného tlaku po súbežnom očnom podaní dvoch analógov prostaglandínov. Preto sa použitie dvoch alebo viacerých prostaglandínov, analógov prostaglandínov alebo derivátov prostaglandínov neodporúča.

Pediatrická populácia

Interakčné štúdie sa uskutočnili len u dospelých.

4.6 Fertilita, gravidita a laktácia

Gravidita

Bezpečnosť použitia lieku počas gravidity u ľudí nebola stanovená.

Má potenciálne rizikové farmakologické účinky na priebeh gravidity, na plod a novorodenca. Preto sa Solusin nesmie používať počas gravidity.

Dojčenie

Latanoprost a jeho metabolity môžu prechádzať do materského mlieka, a preto sa Solusin nesmie používať u dojčiacich žien alebo sa dojčenie musí ukončiť.

Fertilita

Pre latanoprost nebol zistený žiadny vplyv na samčiu alebo samičiu fertilitu v štúdiách na zvieratách (pozri časť 5.3).

4.7 Ovplyvnenie schopnosti viesť vozidlá a obsluhovať stroje

Latanoprost očné kvapky majú malý alebo mierny vplyv na schopnosť viesť vozidlá a obsluhovať stroje. Tak ako pri iných očných liekoch, instilácia očných kvapiek môže spôsobiť prechodné neostré videnie. Kým toto neprejde, pacienti by nemali viesť vozidlá ani obsluhovať stroje.

4.8 Nežiaduce účinky

Väčšina pozorovaných nežiaducich účinkov súvisela s očným systémom. V otvorenej 5 ročnej štúdii bezpečnosti latanoprostu sa u 33% pacientov vyvinula pigmentácia dúhovky (pozri časť 4.4). Ostatné očné nežiaduce účinky sú vo všeobecnosti prechodné a vyskytujú sa v závislosti od dávkovania.

Frekvencie sú definované ako: veľmi časté (≥ 1 / 10), časté (≥ 1 / 100 až <1 / 10), menej časté (≥ 1 / 1000 až <1 / 100), zriedkavé (≥ 1 / 10 000 až <1 / 1000), veľmi zriedkavé (1 <10 000), neznáme (z dostupných údajov).

Infekcie a nákazy

Neznáme:

herpetická keratitída

Poruchy nervového systému

Neznáme:

Bolesť hlavy, závraty

Poruchy oka

Veľmi časté:

Zvýšená pigmentácia dúhovky; mierna až stredne závažná konjunktiválna hyperémia, podráždenie oka (pálenie, pocit piesku v očiach, svrbenie, pichanie a pocit cudzieho predmetu v oku); zmeny očných rias a jemných chĺpkov (stmavnutie, zhrubnutie, predĺženie, zvýšenie počtu rias) (prevažná väčšina hlásení u japonskej populácie)

Časté:

Prechodné bodkovité epitelové erózie, väčšinou bez symptómov; blefaritída; bolesť oka, fotofóbia

Menej časté:

Edém viečka: suché oči; keratitída; rozmazané videnie; konjunktivitída

Zriedkavé:

iritída/uveitída (väčšina hlásení u pacientov so súčasnou predispozíciou rizikových faktorov); makulárny edém; symptomatický korneálny edém a erózia; periorbitálny edém; zlým smerom rastúce očné riasy spôsobujúce podráždenie oka; dvojitý ciliárny rad pri otvorení Meibomových žliaz (distichiáza).

Veľmi zriedkavé:

Periorbitálne zmeny a zmeny viečka spôsobujúce prehlbovanie očnej jamky

Neznáme:

Cysta dúhovky

Poruchy srdca a srdcovej činnosti

Veľmi zriedkavé:

Zhoršenie srdcovej angíny u pacientov s preexistujúcim ochorením

Neznáme:

Palpitácie

Poruchy dýchacej sústavy, hrudníka a mediastína

Zriedkavé:

Astma, zhoršenie astmy a dyspnoe

Poruchy kože a podkožného tkaniva

Menej časté:

Kožná vyrážka

Zriedkavé:

Lokalizované kožné reakcie na očných viečkach; stmavnutie palbebrálnej kože očných viečok

Poruchy kostrovej a svalovej sústavy a spojivového tkaniva

Neznáme:

Myalgia; artralgia

Celkové poruchy a reakcie v mieste podania

Veľmi zriedkavé:

Bolesť v hrudníku

Prípady kalcifikácie rohovky boli hlásené veľmi zriedkavo u niektorých pacientov s výrazne poškodenou rohovkou, v súvislosti s použitím očných kvapiek obsahujúcich fosfáty,

Pediatrická populácia

V dvoch krátkodobých klinických štúdiách (≤ 12 týždňov) zahŕňajúci 93 (25 a 68) pediatrických pacientov bol bezpečnostný profil podobný ako u dospelých a žiadne nové nežiaduce účinky boli identifikované. Krátkodobé bezpečnostné profily v rôznych pediatrických podskupinách boli podobné (pozri časť 5.1). Nežiaduce účinky pozorované častejšie u detských pacientov v porovnaní s dospelými, sú: zápal nosohltanu a pyrexia (horúčka).

Hlásenie podozrení na nežiaduce reakcie

Hlásenie podozrení na nežiaduce reakcie po registrácii lieku je dôležité. Umožňuje priebežné monitorovanie pomeru prínosu a rizika lieku. Od zdravotníckych pracovníkov sa vyžaduje, aby hlásili akékoľvek podozrenia na nežiaduce reakcie na národné centrum hlásenia uvedené v Prílohe V.

4.9 Predávkovanie

Symptómy:

Okrem podráždenia oka a konjunktiválnej hyperémie nie sú známe žiadne iné očné vedľajšie účinky pri predávkovaní Solusinom.

V prípade náhodného prehltnutia Solusinu môžu byť užitočné nasledujúce informácie:

jedna fľaška obsahuje 125 mikrogramov latanoprostu. Viac ako 90 % sa metabolizuje počas prvého prechodu pečeňou. Intravenózna infúzia dávky 3 mg/kg u zdravých dobrovoľníkov nevyvolala žiadne symptómy, ale dávka 5,5 ‑ 10 mg/kg spôsobila nauzeu, bolesti brucha, závraty, únavu, návaly horúčavy a potenie. U opíc sa podával latanoprost intravenóznou infúziou v dávkach do 500 mg/kg bez výrazných účinkov na kardiovaskulárny systém.

Intravenózne podanie latanoprostu u opíc bolo spojené s prechodnou bronchokonstrikciou. Avšak u pacientov so stredne ťažkou bronchiálnou astmou latanoprost podaný lokálne do očí v dávke zodpovedajúcej 7‑násobku klinickej dávky Solusinu nevyvolal bronchokonstrikciu.

Liečba:

V prípade predávkovania Solusinommá byť liečba symptomatická.

5. FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI

5.1 Farmakodynamické vlastnosti

Farmakoterapeutická skupina: antiglaukomatiká a miotiká/prostaglandínové analógy

ATC kód: S01EE01

Mechanizmus účinku

Liečivo latanoprost, analóg prostaglandínu F2a, je selektívny agonista prostaglandínového FP receptora, ktorý znižuje vnútroočný tlak zvýšením odtoku komorového moku.

Štúdie na zvieratách a s ľuďmi dokazujú, že hlavným mechanizmom účinku je zvýšenie uveosklerálneho odtoku, hoci u ľudí boli hlásené údaje o miernom zvýšení kapacity odtoku (zníženie odtokovej rezistencie).

Farmakodynamické účinky

Zníženie vnútroočného tlaku u ľudí sa začína asi 3 - 4 hodiny po podaní a maximálny účinok sa dosahuje po 8 - 12 hodinách. Zníženie tlaku pretrváva najmenej počas 24 hodín.

Klinická účinnosť a bezpečnosť

Pivotné štúdie dokázali, že Solusin je účinný v monoterapii. Boli uskutočnené ďalšie klinické skúšky zamerané na použitie v kombinácii. Patria sem aj štúdie, ktoré dokazujú, že latanoprost je účinný v kombinácii s betablokátormi (timolol). Krátkodobé štúdie (1 alebo 2 týždne) ukazujú, že účinok latanoprostu je aditívny v kombinácii s adrenergnými agonistami (dipivefrín), perorálnymi inhibítormi karboanhydrázy (acetazolamid) a prinajmenšom čiastočne aditívny s cholinergnými agonistami (pilokarpín).

Klinické skúšky dokázali, že latanoprost nemá významný účinok na produkciu komorového moku. Nepreukázal sa vplyv latanoprostu na hematookulárnu bariéru.

Pri použití klinickej dávky u študovaných opíc latanoprost nemá žiadne alebo len zanedbateľné účinky na vnútroočnú cirkuláciu krvi. Avšak počas lokálnej liečby sa môže vyskytnúť mierna až stredne ťažká konjunktiválna alebo episklerálna hyperémia.

Chronická liečba latanoprostom u opíc, ktoré podstúpili extrakapsulárnu extrakciu šošovky neovplyvňovala retinálne krvné cievy, čo sa dokázalo fluoresceínovou angiografiou.

Počas krátkodobej liečby u ľudí latanoprost nevyvolával únik fluoresceínu do zadného segmentu pseudofakických očí.

Zistilo sa, že latanoprost v klinických dávkach nemá signifikantné farmakologické účinky na kardiovaskulárny alebo respiračný systém.

Pediatrická populácia

Účinnosť latanoprostu u pediatrických pacientov ≤ 18 rokov veku bola preukázaná v 12-týždňovej, dvojito zaslepenej klinickej štúdii latanoprostu v porovnaní s timololom u 107 pacientov s diagnózou očnej hypertenzie a detského glaukómu. Novorodenci museli mať najmenej 36 týždňov gestačného veku. Pacienti dostávali buď latanoprost 0,005% jedenkrát denne alebo timolol 0,5% (alebo voliteľne 0,25% pre jedincov mladších ako 3 roky) dvakrát denne. Primárnym sledovaným parametrom účinnosti bol priemerný pokles vnútroočného tlaku (IOP) v 12. týždni štúdie oproti východiskovému stavu. Stredný pokles IOP s latanoprostom a timololom v skupine bol podobný. Vo všetkých sledovaných vekových skupinách (0 až <3 roky, 3 až <12 rokov a 12 až 18 rokov veku) bol priemerný pokles vnútroočného tlaku v 12. týždni podobný v skupine s latanoprostom ako v skupine timololom. Avšak, údaje o účinnosti vo vekovej skupine 0 až <3 roky boli založené iba na 13 pacientov, pre latanoprost a žiadna relevantná účinnosť nebola preukázaná od 4 pacientov reprezentujúcich vekovú skupinu 0 <1 rok v klinickej štúdii detí. Nie sú k dispozícii žiadne údaje pre predčasne narodené deti (menej ako 36 týždňov gestačného veku).

Zníženie IOP medzi subjektmi s primárne vrodeným/infantilným glaukómom (PCG) podskupiny bol podobný medzi skupinou latanoprostu a skupinou timololu. V non-PCG podskupine (napr. juvenilný glaukóm s otvoreným uhlom, afakický glaukóm) boli výsledky podobné ako v PCG podskupine.Účinok na IOP bol pozorovaný po prvom týždni liečby a bol udržiavaný počas celej doby 12 týždňov štúdie, ako u dospelých.

Tabuľka: Zníženie IOP (mm Hg) v 12. týždni aktívnej liečby a podľa východiskovej diagnózy

 

Latanoprost

N=53

Timolol

N=54

Priemerná východisková hodnota (SE)

27,3 (0,75)

27,8 (0,84)

Zmena v 12. týždni oproti priemernej východiskovej hodnotě (SE)

-7,18 (0,81)

-5,72 (0,81)

p-hodnota vs. timolol

0,2056

 

PCG

N=28

Non-PCG

N=25

PCG

N=26

Non-PCG N=28

Priemerná východisková hodnota (SE)

26,5 (0,72)

28,2 (1,37)

26,3 (0,95)

29,1 (1,33)

Zmena v 12. týždni oproti priemernej východiskovej hodnotě (SE

-5,90 (0,98)

-8,66 (1,25)

-5,34 (1,02)

-6,02 (1,18)

p-hodnota vs. timolol

0,6957

0,1317

   

SE: štandardná chyba

upravený odhad založený na modely analýzy kovariancie (ANCOVA)

5.2 Farmakokinetické vlastnosti

Absorpcia

Prekurzor sa dobre absorbuje cez rohovku a všetko liečivo, ktoré vstupuje do komorového moku sa hydrolyzuje počas prechodu rohovkou.

Distribúcia

Štúdie u ľudí ukazujú, že maximálna koncentrácia v komorovom moku sa dosahuje asi o 2 hodiny po lokálnom podaní. Po lokálnom podaní u opíc sa latanoprost primárne distribuuje do predného segmentu, spojoviek a do očných viečok. Len malé množstvo lieku sa dostane do zadného segmentu.

Biotransformácia

Latanoprost (molekulárna hmotnosť 432,58) je izopropylesterový prekurzor, ktorý je po podaní per se inaktívny, ale po hydrolýze na kyselinu latanoprostu sa stáva biologicky aktívny.

Kyselina latanoprostu sa prakticky v očiach nemetabolizuje. Ukázalo sa, že hlavné miesto metabolizmu je pečeň. Plazmatický polčas u ľudí je 17 minút.

Eliminácia

Hlavné metabolity, 1,2-dinor- a 1,2,3,4-tetranorové metabolity nevykazujú žiadnu alebo len slabú biologickú aktivitu v štúdiách na zvieratách a vylučujú sa predovšetkým močom.

Pediatrická populácia

Otvorená farmakokinetická štúdia plazmatických koncentrácií kyseliny latanoprostu bola vykonaná u 22 dospelých a 25 pediatrických pacientov (od narodenia do <18 roku veku) s očnou hypertenziou a glaukómom. Všetky vekové skupiny boli liečené latanoprostom 0,005%, jedna kvapka denne do každého oka po dobu najmenej 2 týždňov. Systémová expozícia kyselinou latanoprostu bola približne 2-krát vyššia u 3 až <12 rokov a 6-krát vyššie u detí <3 rokov v porovnaní s dospelými, ale široká bezpečnostná rezerva pre systémové nežiaduce účinky bola udržiavaná (pozri časť 4.9). Stredný čas na dosiahnutie maximálnej koncentrácie v plazme bol 5 minút po podaní dávky vo všetkých vekových skupinách. Medián polčasu eliminácie v plazme bol krátky (<20 min), rovnaký u pediatrických aj dospelých pacientov a nevyústil žiadnou akumuláciou kyseliny latanoprostu v systémovom obehu v rovnovážnom stave.

5.3 Predklinické údaje o bezpečnosti

Očná aj systémová toxicita latanoprostu bola skúmaná u niekoľkých živočíšnych druhov. Vo všeobecnosti je latanoprost veľmi dobre tolerovaný. Dávka spôsobujúca systémovú toxicitu je 1000-krát vyššia ako bežná klinická dávka. Ukázalo sa, že vysoké dávky latanoprostu, približne 100-násobok klinickej dávky/kg telesnej hmotnosti, podávané intravenózne opiciam bez anestézy spôsobujú zvýšenie respiračnej frekvencie pravdepodobne v dôsledku krátkotrvajúcej bronchokonstrikcie. V štúdiách na zvieratách sa neukázalo, že by mal latanoprost alergizujúce vlastnosti.

Nepozorovali sa očné toxické účinky pri dávkach do 100 mg/oko/deň u králikov alebo u opíc (klinická dávka je približne 1,5 mg/oko/deň). Avšak ukázalo sa, že latanoprost u opíc indukuje zvýšenú pigmentáciu dúhovky.

Mechanizmus zvýšenej pigmentácie sa pripisuje stimulácii produkcie melanínu v melanocytoch dúhovky bez pozorovania proliferatívnych zmien. Zmena farby dúhovky môže byť trvalá.

Štúdie chronickej očnej toxicity dokázali, že podávanie latanoprostu v dávke 6 mg/oko/deň indukovalo zväčšenie očnej štrbiny. Tento účinok je reverzibilný a vyskytuje sa pri dávkach presahujúcich úroveň klinickej dávky. Tento účinok nebol pozorovaný u ľudí.

Ukázalo sa, že latanoprost má negatívne výsledky reverzných mutačných testov u baktérií, génového mutačného testu u lymfómu myší a mikronukleálneho testu u myší. Chromozomálne aberácie boli pozorované v humánnych lymfocytoch in vitro. Podobné účinky boli pozorované pri prirodzene sa vyskytujúcom prostaglandíne F2a a ukazuje sa, že ide o tzv „class efect“.

Ďalšie štúdie na mutagenitu s in vitro/in vivo mimoriadnou DNA syntézou u potkanov boli negatívne a dokazujú, že latanoprost nemá mutagénnu toxicitu. Štúdie na karcinogenitu u myší a potkanov boli negatívne.

V štúdiách u zvierat sa nezistil žiadny účinok latanoprostu na fertilitu samcov alebo samičiek. V štúdii embryotoxicity u potkanov nebola pozorovaná embryotoxicita pri intravenóznych dávkach (5, 50 a 250 mg/kg/deň) latanoprostu. Avšak dávky latanoprostu 5 mg/kg/deň a viac indukovali embryoletálne účinky u králikov.

Dávka 5 mg/kg/deň (približne 100-násobok klinickej dávky) spôsobila preukázanú embryofetálnu toxicitu charakterizovanú zvýšeným výskytom neskorej resorpcie plodu a potratov ako aj nižšej hmotnosti plodu.

Teratogénny potenciál sa nezistil.

6. FARMACEUTICKÉ INFORMÁCIE

6.1 Zoznam pomocných látok

benzalkóniumchlorid
monohydrát dihydrogenfosforečnanu sodného
hydrogenfosforečnan disodný bezvodý
chlorid sodný
čistená voda

6.2 Inkompatibility

Štúdie in vitro ukázali, že ak sa Solusin kombinuje s očnými instiláciami obsahujúcimi tiomerzal, dochádza k precipitácii.

Pri použití takýchto liekov má byť časový odstup medzi podaním jednotlivých očných instilácií aspoň päť minút.

6.3 Čas použiteľnosti

Čas použiteľnosti: 2 roky

Čas použiteľnosti po prvom otvorení fľaše: 4 týždne

6.4 Špeciálne upozornenia na uchovávanie

Uchovávajte v chladničke pri teplote (2 °C – 8 °C).

Uchovávajte fľašu vo vonkajšom obale na ochranu pred svetlom.

Po prvom otvorení fľaše: uchovávajte pri teplote neprevyšujúcej 25 °C. Štyri týždne po prvom otvorení sa má liek zlikvidovať, dokonca aj vtedy, ak nie je ešte celkom spotrebovaný.

6.5 Druh obalu a obsah balenia

LDPE fľaša s HDPE uzáverom so závitom.

Každá fľaša obsahuje 2,5 ml očnej roztokovej instilácie, čo zodpovedá približne 80 kvapkám roztoku.

Veľkosti balenia: 1 x 2,5 ml, 3 x 2,5 ml a 6 x 2,5 ml

Na trh nemusia byť uvedené všetky veľkosti balenia.

6.6 Špeciálne opatrenia na likvidáciu

Žiadne zvláštne požiadavky.

7. DRŽITEĽ ROZHODNUTIA O REGISTRÁCII

Adamed Czech Republic s.r.o.

Thámova 137/16

186 00 Praha 8 - Karlín

Česká republika

8. REGISTRAČNÉ ČÍSLO

64/0321/09-S

9. DÁTUM PRVEJ REGISTRÁCIE/ PREDĹŽENIA REGISTRÁCIE

Dátum prvej registrácie: 3.júna 2009

Dátum posledného predĺženia registrácie: 7.marca 2016

10. DÁTUM REVÍZIE TEXTU

Jún 2019