Solifenacin Teva 10 mg tbl flm (blis.PVC/PVDC/Al) 1x30 ks

Schválený text k rozhodnutiu o predĺžení, ev. č.: 2016/00106-PRE, 2016/00107-PRE

SÚHRN CHARAKTERISTICKÝCH VLASTNOSTÍ LIEKU

1. NÁZOV LIEKU

Solifenacin Teva 5 mg

Solifenacin Teva 10 mg

filmom obalené tablety

2. KVALITATÍVNE A KVANTITATÍVNE ZLOŽENIE

Solifenacin Teva 5 mg

Každá filmom obalená tableta obsahuje 5 mg solifenacíniumsukcinátu, čo zodpovedá 3,8 mg solifenacínu.

Solifenacin Teva 10 mg

Každá filmom obalená tableta obsahuje 10 mg solifenacíniumsukcinátu, čo zodpovedá 7,5 mg solifenacínu.

Pomocné látky so známym účinkom

Solifenacin Teva 5 mg

Monohydrát laktózy 109,0 mg.

Solifenacin Teva 10 mg

Monohydrát laktózy 104,0 mg.

Úplný zoznam pomocných látok, pozri časť 6.1.

3. LIEKOVÁ FORMA

Filmom obalená tableta.

Solifenacin Teva 5 mg

Každá 5 mg tableta je okrúhla, svetložltá, s veľkosťou približne 8 mm, označená nápisom „390“ na jednej strane tablety.

Solifenacin Teva 10 mg

Každá 10 mg tableta je okrúhla, svetloružová, s veľkosťou približne 8 mm, označená nápisom „391“ na jednej strane tablety.

4. KLINICKÉ ÚDAJE

4.1 Terapeutické indikácie

Symptomatická liečba urgentnej inkontinencie a/alebo zvýšenej frekvencie močenia a nutkania na močenie, ktorá sa môže vyskytnúť u pacientov so syndrómom hyperaktívneho močového mechúra.

4.2 Dávkovanie a spôsob podávania

Dávkovanie

Dospelí vrátane starších pacientov

Odporúčaná dávka je 5 mg solifenacíniumsukcinátu jedenkrát denne. V prípade potreby sa dávka môže zvýšiť na 10 mg solifenacíniumsukcinátu jedenkrát denne.

Pediatrická populácia

Bezpečnosť a účinnosť solifenacínu u detí sa doteraz nestanovili. Preto sa solifenacín nemá u detí používať.

Porucha funkcie obličiek

U pacientov s miernou až stredne závažnou poruchou funkcie obličiek (klírens kreatinínu > 30 ml/min) nie je potrebná úprava dávkovania. U pacientov so závažnou poruchou funkcie obličiek (klírens kreatinínu < 30 ml/min) je pri liečbe potrebná opatrnosť; títo pacienti nemajú užívať viac ako 5 mg jedenkrát denne (pozri časť 5.2).

Porucha funkcie pečene

U pacientov s miernou poruchou funkcie pečene nie je potrebná úprava dávkovania. U pacientov so stredne závažnou poruchou funkcie pečene (Childovo-Pughovo skóre 7 až 9) je pri liečbe potrebná opatrnosť; títo pacienti nemajú užívať viac ako 5 mg jedenkrát denne (pozri časť 5.2).

Silné inhibítory cytochrómu P450 3A4

Ak sa pacient súbežne lieči ketokonazolom alebo terapeutickými dávkami iných silných inhibítorov CYP3A4, napr. ritonavir, nelfinavir, itrakonazol, maximálna dávka solifenacíniumsukcinátu sa má obmedziť na 5 mg (pozri časť 4.5).

Spôsob podávania

Tablety Solifenacin Teva sa užívajú perorálne, majú sa prehltnúť celé a zapiť tekutinou. Môžu sa užívať s jedlom alebo bez jedla.

4.3 Kontraindikácie

- Solifenacín je kontraindikovaný u pacientov s retenciou moču, so závažným gastrointestinálnym stavom (vrátane toxického megakólonu), myasténiou gravis alebo glaukómom s úzkym uhlom a u pacientov s rizikom výskytu týchto stavov.

- Pacienti precitlivení na liečivo alebo na ktorúkoľvek z pomocných látok uvedených v časti 6.1.

- Hemodialyzovaní pacienti(pozri časť 5.2).

- Pacienti so závažnou poruchou funkcie pečene (pozri časť 5.2).

- Pacienti so závažnou poruchou funkcie obličiek alebo stredne závažnou poruchou funkcie pečene, ktorí sa zároveň liečia silnými inhibítormi CYP3A4, napr. ketokonazolom (pozri časť 4.5).

4.4 Osobitné upozornenia a opatrenia pri používaní

Pred začatím liečby solifenacínom sa majú zhodnotiť ďalšie príčiny častého močenia (zlyhávanie srdca alebo ochorenie obličiek). Ak je prítomná infekcia močovej sústavy, má sa začať príslušná antibakteriálna liečba.

Solifenacín sa má používať opatrne u pacientov:

- s klinicky významnou obštrukciou vývodu z močového mechúra s možným rizikom retencie moču;

- s gastrointestinálnymi obštrukčnými poruchami;

- s rizikom zníženia gastrointestinálnej motility;

- so závažnou poruchou funkcie obličiek (klírens kreatinínu < 30 ml/min; pozri časti 4.2 a 5.2) – u týchto pacientov dávka nemá presiahnuť 5 mg;

- so stredne závažnou poruchou funkcie pečene (Childovo-Pughovo skóre 7 až 9; pozri časti 4.2 a 5.2) – u týchto pacientov dávka nemá presiahnuť 5 mg;

- ktorí súbežne užívajú silný inhibítor CYP3A4, napr. ketokonazol (pozri časti 4.2 a 4.5);

- s hiátovou prietržou/gastroezofagálnym refluxom a/alebo u pacientov, ktorí súbežne užívajú lieky (napr. bisfosfonáty), ktoré môžu spôsobiť alebo zhoršiť ezofagitídu;

- s autonómnou neuropatiou.

U pacientov s rizikovými faktormi, ktorí majú v anamnéze syndróm dlhého QT intervalu a hypokaliémiu, sa pozorovalo predĺženie QT intervalu a torsade de pointes.

U pacientov s neurogénnou príčinou hyperaktivity detruzora sa bezpečnosť a účinnosť tohto lieku zatiaľ nestanovila.

U niektorých pacientov liečených solifenacíniumsukcinátom bol hlásený angioedém s obštrukciou dýchacích ciest. Ak sa angioedém objaví, solifenacíniumsukcinát sa má vysadiť a má sa začať vhodná liečba a/alebo sa majú prijať vhodné opatrenia.

U niektorých pacientov liečených solifenacíniumsukcinátom bola hlásená anafylaktická reakcia. U pacientov, u ktorých sa rozvinie anafylaktická reakcia, sa má solifenacíniumsukcinát vysadiť a má sa začať vhodná liečba a/alebo sa majú prijať vhodné opatrenia.

Maximálny účinok solifenacínu možno stanoviť najskôr po 4 týždňoch od začatia liečby.

Pacienti so zriedkavými dedičnými problémami galaktózovej intolerancie, lapónskeho deficitu laktázy alebo glukózo-galaktózovej malabsorpcie nesmú užívať tento liek.

4.5 Liekové a iné interakcie

Farmakologické interakcie

Súbežná liečba inými liekmi s anticholinergnými vlastnosťami môže spôsobiť zosilnenie terapeutických účinkov a nežiaducich účinkov. Medzi ukončením liečby solifenacínom a začiatkom inej anticholinergnej liečby má byť odstup približne jeden týždeň.

Pri súbežnom podávaní agonistov cholinergných receptorov sa môže liečebný účinok solifenacínu znížiť.

Solifenacín môže znížiť účinok liekov, ktoré stimulujú motilitu gastrointestinálneho traktu, napr. metoklopramidu a cisapridu.

Farmakokinetické interakcie

Štúdie in vitro dokázali, že solifenacín v terapeutických koncentráciách neinhibuje CYP1A1/2, 2C9, 2C19, 2D6 alebo 3A4 pochádzajúce z mikrozómov ľudskej pečene. Preto je nepravdepodobné, že by solifenacín menil klírens liekov metabolizovaných pomocou týchto CYP-enzýmov.

Účinok iných liekov na farmakokinetiku solifenacínu

Solifenacín sa metabolizuje pomocou CYP3A4. Súbežné podanie ketokonazolu (200 mg/denne) – silného inhibítora CYP3A4 – viedlo k dvojnásobnému zvýšeniu AUC solifenacínu, zatiaľ čo podanie ketokonazolu v dávke 400 mg/deň viedlo k trojnásobnému zvýšeniu AUC solifenacínu. Preto sa má maximálna dávka solifenacíniumsukcinátu obmedziť na 5 mg v prípade, ak sa pacient súbežne lieči ketokonazolom alebo terapeutickými dávkami iných silných inhibítorov CYP3A4 (napr. ritonavir, nelfinavir, itrakonazol) (pozri časť 4.2).

Súbežná liečba solifenacínom a silným inhibítorom CYP3A4 je kontraindikovaná u pacientov so závažnou poruchou funkcie obličiek alebo stredne závažnou poruchou funkcie pečene.

Vplyv enzýmovej indukcie na farmakokinetiku solifenacínu a jeho metabolitov sa neskúmal, taktiež ani vplyv substrátov s vyššou afinitou k CYP3A4 na expozíciu solifenacínu. Keďže sa solifenacín metabolizuje prostredníctvom CYP3A4, farmakokinetické interakcie s inými substrátmi s vyššou afinitou k CYP3A4 (napr. verapamil, diltiazem) a induktormi CYP3A4 (napr. rifampicín, fenytoín, karbamazepín) sú možné.

Účinok solifenacínu na farmakokinetiku iných liekov

˗ Perorálne kontraceptíva

Užívanie solifenacínu nevykázalo žiadnu farmakokinetickú interakciu solifenacínu s kombinovanými perorálnymi kontraceptívami (etinylestradiol/levonorgestrel).

- Warfarín

Užívanie solifenacínu nezmenilo farmakokinetické vlastnosti R-warfarínu alebo S-warfarínu ani ich účinok na protrombínový čas.

- Digoxín

Užívanie solifenacínu nevykázalo žiaden vplyv na farmakokinetiku digoxínu.

4.6 Fertilita, gravidita a laktácia

Gravidita

Nie sú k dispozícii žiadne klinické údaje o ženách, ktoré otehotneli počas užívania solifenacínu. Štúdie na zvieratách nepreukázali priame škodlivé účinky na fertilitu, embryonálny/fetálny vývin alebo pôrod (pozri časť 5.3). Potenciálne riziko u ľudí nie je známe. Pri predpisovaní totho lieku gravidným ženám je potrebná opatrnosť.

Dojčenie

Nie sú k dispozícii žiadne údaje o vylučovaní solifenacínu do ľudského mlieka. U myší sa solifenacín a/alebo jeho metabolity vylučovali do mlieka a spôsobili u novonarodených myší nedostatočné prospievanie, ktoré záviselo od dávky (pozri časť 5.3). Preto sa treba počas obdobia dojčenia vyhnúť užívaniu solifenacínu.

Fertilita

Nie sú k dispozícii žiadne klinické údaje o možných účinkoch solifenacínu na fertilitu mužov a žien. Štúdie na zvieratách nepreukázali priame škodlivé účinky na fertilitu. Možné riziko pre človeka nie je známe. U pacientok plánujúcich graviditu je v rámci bezpečnostných opatrení lepšie vyhnúť sa užívaniu solifenacínu.

4.7 Ovplyvnenie schopnosti viesť vozidlá a obsluhovať stroje

Solifenacín, tak ako iné anticholinergiká, môže spôsobovať rozmazané videnie a menej často ospalosť a únavu (pozri časť 4.8), preto môže mať negatívny vplyv na schopnosť viesť vozidlá a obsluhovať stroje.

4.8 Nežiaduce účinky

Súhrn bezpečnostného profilu

Solifenacín môže vzhľadom na svoj farmakologický účinok spôsobiť anticholinergné nežiaduce účinky (obvykle) miernej alebo strednej závažnosti. Frekvencia anticholinergných nežiaducich účinkov závisí od dávky.

Najčastejšie hlásená nežiaduca reakcia pri užívaní solifenacínu bola sucho v ústach. Vyskytla sa u 11 % pacientov, ktorí užívali 5 mg jedenkrát denne, u 22 % pacientov, ktorí užívali 10 mg jedenkrát denne a u 4 % pacientov, ktorí užívali placebo. Závažnosť sucha v ústach bola obvykle mierna a len občas viedla k prerušeniu liečby. Compliance lieku bola obvykle veľmi vysoká (približne 99 %) a približne 90 % pacientov liečených solifenacínom ukončilo celú 12-týždňovú liečbu v rámci štúdie.

Tabuľkový zoznam nežiaducich účinkov

Trieda

orgánových

systémov podľa

databázy MedDRA

Veľmi

časté

≥ 1/10

Časté

≥ 1/100 až

< 1/10

Menej časté

≥ 1/1 000 až

< 1/100

Zriedkavé

≥ 1/10 000 až

< 1/1 000

Veľmi

zriedkavé

< 1/10 000

Neznáme

(z dostupných údajov)

Infekcie

a nákazy

   

infekcia

močových

ciest,

cystitída

     

Poruchy

imunitného

systému

         

anafylaktická

reakcia*

Poruchy

metabolizmu

a výživy

         

znížená chuť

do jedla*,

hyperkaliémia*

Psychické

poruchy

       

halucinácie*,

stav

zmätenosti*

delírium*

Poruchy

nervového

systému

   

somnolencia,

dysgeúzia

závrat*,

bolesť hlavy*

   

Poruchy oka

 

rozmazané

videnie

suché oči

   

glaukóm*

Poruchy srdca

a srdcovej

činnosti

         

torsade

de pointes*,

predĺženie

QT-intervalu

na elektro-

kardiagrame*,

fibrilácia pred-siení*,

palpitácie*,

tachykardia*

Poruchy dýchacej sústavy, hrudníka a mediastína

   

sucho v nose

   

dysfónia*

Poruchy

gastrointestinálneho traktu

sucho

v ústach

zápcha,

nauzea,

dyspepsia,

bolesť

brucha

gastroezofa-gálny reflux,

sucho v hrdle

obštrukcia

hrubého

čreva,

koprostáza (nahromade-nie a stvrdnutie stolice v hrubom čreve),

vracanie*

 

ileus*,

abdominálny

diskomfort*

Poruchy pečene

a žlčových ciest

         

porucha

funkcie

pečene*,

výsledky

testov funkcie pečene mimo normy*

Poruchy kože

a podkožného

tkaniva

   

suchá

pokožka

pruritus*,

vyrážka*

multiformný

erytém*,

urtikária*,

angioedém*

exfoliatívna

dermatitída*

Poruchy

kostrovej

a svalovej

sústavy

a spojivového

tkaniva

         

svalová

slabosť*

Poruchy

obličiek

a močových

ciest

   

problémy

pri močení

retencia

moču

 

porucha

funkcie

obličiek*

Celkové

poruchy

a reakcie

v mieste podania

   

únava,

periférny

edém

     

* Pozorované po uvedení lieku na trh.

Hlásenie podozrení na nežiaduce reakcie

Hlásenie podozrení na nežiaduce reakcie po registrácii lieku je dôležité. Umožňuje priebežné monitorovanie pomeru prínosu a rizika lieku. Od zdravotníckych pracovníkov sa vyžaduje, aby hlásili akékoľvek podozrenia na nežiaduce reakcie na národné centrum hlásenia uvedené v Prílohe V.

4.9 Predávkovanie

Symptómy

Predávkovanie solifenacíniumsukcinátom môže viesť k závažným anticholinergným účinkom. Najvyššia dávka solifenacíniumsukcinátu podaná neúmyselne jednému pacientovi bola 280 mg počas 5 hodín a spôsobila zmeny duševného stavu, ktoré nevyžadovali hospitalizáciu.

Liečba

V prípade predávkovania solifenacíniumsukcinátom treba pacienta liečiť aktívnym uhlím. Výplach žalúdka pomôže, ak sa vykoná do 1 hodiny, ale nemá sa vyvolávať vracanie.

Tak ako pri ostatných anticholinergikách, príznaky sa môžu liečiť takto:

- Závažné centrálne anticholinergné účinky, napr. halucinácie alebo výrazná excitácia: liečba fyzostigmínom alebo karbacholom.

- Kŕče alebo výrazná excitácia: liečba benzodiazepínmi.

- Respiračná nedostatočnosť: liečba umelou ventiláciou.

- Tachykardia: liečba betablokátormi.

- Retencia moču: liečba katetrizáciou.

- Mydriáza: liečba pilokarpínovými očnými kvapkami a/alebo umiestnenie pacienta do tmavej miestnosti.

Tak ako pri ostatných antimuskarinikách, aj v tomto prípade sa má pri predávkovaní venovať zvláštna pozornosť pacientom so známym rizikom predĺženia QT-intervalu(t. j. pri hypokaliémii, bradykardii a pri súbežnom užívaní liekov, u ktorých je známe, že predlžujú QT- interval) a pacientom , ktorí majú v anamnéze relevantné ochorenia srdca (t. j. ischémiu myokardu, arytmiu, kongestívne zlyhávanie srdca).

5. FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI

5.1 Farmakodynamické vlastnosti

Farmakoterapeutická skupina: urologiká, ATC kód: G04BD08.

Mechanizmus účinku

Solifenacín je kompetitívny špecifický antagonista cholinergných receptorov.

Močový mechúr je inervovaný parasympatikovými cholinergnými nervami. Acetylcholín kontrahuje hladký sval detruzora prostredníctvom muskarínových receptorov, predovšetkým podtypom M3. Farmakologické štúdie in vitro a in vivo naznačujú, že solifenacín je kompetitívny inhibítor muskarínového receptora podtypu M3. Ukázalo sa, že solifenacín je aj špecifickým antagonistom muskarínových receptorov – vykazuje nízku alebo žiadnu afinitu vo vzťahu k rôznym iným testovaným receptorom a testovaným iónovým kanálom.

Farmakodynamické účinky

Liečba solifenacíniumsukcinátom v dávkach 5 mg a 10 mg denne sa skúmala v niekoľkých dvojito zaslepených, randomizovaných, kontrolovaných klinických štúdiách, ktorých sa zúčastnili muži a ženy s hyperaktívnym močovým mechúrom.

Podľa nižšie uvedenej tabuľky obe dávky – 5 mg a 10 mg – solifenacíniumsukcinátu spôsobili štatisticky významné zlepšenia primárnych a sekundárnych ukazovateľov v porovnaní s placebom. Účinnosť lieku sa prejavila do jedného týždňa od začatia liečby a stabilizovala sa v priebehu 12 týždňov. Dlhodobá otvorená štúdia dokázala, že účinnosť pretrvávala najmenej počas 12 mesiacov. Po 12 týždňoch liečby došlo približne u 50 % pacientov, ktorí pred liečbou trpeli inkontinenciou, k vymiznutiu inkontinencie a okrem toho sa u 35 % pacientov dosiahlo zníženie frekvencie močenia na menej než 8-krát za deň. Liečenie príznakov hyperaktívneho močového mechúra malo prínos aj z hľadiska hodnotenia kvality života, napríklad na celkové vnímanie zdravia, vnímanie inkontinencie, funkčné obmedzenia, fyzické obmedzenia, spoločenské obmedzenia, emócie, závažnosť symptómov, úroveň závažnosti a spánok/vitalita.

Výsledky (súhrn údajov) štyroch kontrolovaných štúdií fázy 3 s liečbou trvajúcou 12 týždňov

 

placebo

solifenacín

5 mg jedenkrát denne

solifenacín

10 mg jedenkrát denne

tolterodín

2 mg

dvakrát

denne

Počet močení/24 h

Priemerná hodnota pri úvodnom vyšetrení

Priemerné zníženie v porovnaní s úvodným vyšetrením

% zmena v porovnaní s úvodným vyšetrením

počet

hodnota p*

11,9

1,4

(12 %)

1 138

12,1

2,3

(19 %)

552

< 0,001

11,9

2,7

(23 %)

1 158

< 0,001

12,1

1,9

(16 %)

250

0,004

Počet epizód nutkania na močenie/24 h

Priemerná hodnota pri úvodnom vyšetrení

Priemerné zníženie v porovnaní s úvodným vyšetrením

% zmena v porovnaní s úvodným vyšetrením

počet

hodnota p*

6,3

2,0

(32 %)

1 124

5,9

2,9

(49 %)

548

< 0,001

6,2

3,4

(55 %)

1 151

< 0,001

5,4

2,1

(39 %)

250

0,031

Počet epizód inkontinencie/24 h

Priemerná hodnota pri úvodnom vyšetrení

Priemerné zníženie v porovnaní s úvodným vyšetrením

% zmena v porovnaní s úvodným vyšetrením

počet

hodnota p*

2,9

1,1

(38 %)

781

2,6

1,5

(58 %)

314

< 0,001

2,9

1,8

(62 %)

778

< 0,001

2,3

1,1

(48 %)

157

0,009

Počet epizód nočného močenia/24 h

Priemerná hodnota pri úvodnom vyšetrení

Priemerné zníženie v porovnaní s úvodným vyšetrením

% zmena v porovnaní s úvodným vyšetrením

počet

hodnota p*

1,8

0,4

(22 %)

1 005

2,0

0,6

(30 %)

494

0,025

1,8

0,6

(33 %)

1 035

< 0,001

1,9

0,5

(26 %)

232

0,199

Vymočený objem/močenie

Priemerná hodnota pri úvodnom vyšetrení

Priemerné zníženie v porovnaní s úvodným vyšetrením

% zmena v porovnaní s úvodným vyšetrením

počet

hodnota p*

166 ml

9 ml

(5 %)

1 135

146 ml

32 ml

(21 %)

552

< 0,001

163 ml

43 ml

(26 %)

1 156

< 0,001

147 ml

24 ml

(16 %)

250

< 0,001

Počet vložiek/24 h

Priemerná hodnota pri úvodnom vyšetrení

Priemerné zníženie v porovnaní s úvodným vyšetrením

% zmena v porovnaní s úvodným vyšetrením

počet

hodnota p*

3,0

0,8

(27 %)

238

2,8

1,3

(46 %)

236

< 0,001

2,7

1,3

(48 %)

242

< 0,001

2,7

1,0

(37 %)

250

0,010

Poznámka: V 4 pivotných štúdiách sa použili filmom obalené tablety obsahujúce 10 mg solifenacínu a placebo. V 2 zo 4 štúdií sa použili taktiež filmom obalené tablety obsahujúce 5 mg solifenacínu a v jednej štúdii sa použil tolterodín 2 mg dvakrát denne.

V jednotlivých štúdiách sa nehodnotili všetky parametre a liečené skupiny. Preto sa uvedený počet pacientov môže v závislosti od parametrov a od liečených skupín líšiť.

* Hodnota p znamená párové porovnanie s placebom.

5.2 Farmakokinetické vlastnosti

Absorpcia

Po užití tabliet s obsahom solifenacínu dosiahne solifenacín maximálnu koncentráciu v plazme (cmax) po 3 až 8 hodinách. tmax nezávisí od dávky. cmax a plocha pod krivkou (AUC) rastie proporcionálne s dávkou v rozmedzí 5 až 40 mg. Absolútna biologická dostupnosť je približne 90 %. Príjem potravy neovplyvňuje cmax ani AUC solifenacínu.

Distribúcia

Zdanlivý distribučný objem solifenacínu po intravenóznom podaní je približne 600 l. Solifenacín sa značne (približne z 98 %) viaže na plazmatické bielkoviny, najmä na α1-kyslý glykoproteín.

Biotransformácia

Solifenacín sa vo veľkej miere metabolizuje v pečeni, primárne prostredníctvom cytochrómu P450 3A4 (CYP3A4). Okrem toho existujú aj alternatívne cesty metabolizácie, ktoré môžu prispieť k metabolizmu solifenacínu. Systémový klírens solifenacínu je približne 9,5 l/h a terminálny polčas solifenacínu je 45 – 68 hodín. Po perorálnom užití bol okrem solifenacínu v plazme identifikovaný jeden farmakologicky aktívny metabolit (4R-hydroxysolifenacín) a tri inaktívne metabolity
(N-glukuronid, N-oxid a 4R-hydroxy-N-oxid solifenacínu).

Eliminácia

Po jednorazovom podaní 10 mg [14C-značeného]-solifenacínu sa v priebehu 26 dní 70 % rádioaktivity detegovalo v moči a 23 % v stolici. V moči zodpovedá približne 11 % rádioaktivity nezmenenému liečivu, približne 18 % metabolitu N-oxid, 9 % metabolitu 4R-hydroxy-N-oxid a 8 % 4R-hydroxy metabolitu (aktívny metabolit).

Linearita/nelinearita

Farmakokinetika je v rozmedzí terapeutických dávok lineárna.

Osobitné skupiny pacientov

Starší pacienti

Nie je potrebná úprava dávkovania v závislosti od veku pacienta. Štúdie u starších pacientov dokázali, že expozícia solifenacínu, vyjadrená vo forme AUC, bola po podaní solifenacíniumsukcinátu (5 mg a 10 mg jedenkrát denne) podobná u zdravých starších jedincov (vo veku 65 až 80 rokov) a u zdravých mladých jedincov (vo veku do 55 rokov). U starších jedincov bola absorpcia (stredná hodnota jej rýchlosti), vyjadrená ako tmax, mierne pomalšia a terminálny polčas bol približne o 20 % dlhší. Tieto mierne odchýlky sa nepovažujú za klinicky významné.

Pediatrická populácia

U detí a dospievajúcich sa farmakokinetika solifenacínu nestanovila.

Pohlavie

Pohlavie nemá vplyv na farmakokinetiku solifenacínu.

Rasa

Rasa nemá vplyv na farmakokinetiku solifenacínu.

Porucha funkcie obličiek

Hodnoty AUC a cmax solifenacínu neboli u pacientov s miernou a stredne závažnou poruchou funkcie obličiek v porovnaní so zdravými dobrovoľníkmi významne odlišné. U pacientov so závažnou poruchou funkcie obličiek (klírens kreatinínu < 30 ml/min) bola expozícia solifenacínu významne vyššia než u kontrolnej skupiny, pričom došlo k nárastu cmax približne o 30 %, AUC o viac než 100 % a t1/2 o viac než 60 %. Medzi klírensom kreatinínu a klírensom solifenacínu sa pozoroval štatisticky významný vzťah. Farmakokinetika sa u hemodialyzovaných pacientov neskúmala.

Porucha funkcie pečene

U pacientov so stredne závažnou poruchou funkcie pečene (Childovo-Pughovo skóre 7 až 9) sa cmax nezmenila, avšak AUC sa zvýšila o 60 % a t1/2 sa zdvojnásobil. Farmakokinetika solifenacínu sa u pacientov so závažnou poruchou funkcie pečene neskúmala.

5.3 Predklinické údaje o bezpečnosti

Predklinické údaje získané na základe obvyklých farmakologických štúdií bezpečnosti, toxicity po opakovanom podávaní, fertility, vývinu embrya a plodu, genotoxicity a karcinogénneho potenciálu neodhalili žiadne osobitné riziko pre ľudí. V štúdii prenatálneho a postnatálneho vývinu u myší spôsobilo podávanie solifenacínu matke počas laktácie klinicky významné, od dávky závislé zníženie miery prežitia po narodení, nižšiu hmotnosť mláďat a pomalší fyzický vývin mláďat. Zvýšená mortalita závislá od dávky a bez predchádzajúcich klinických prejavov sa vyskytla u mláďat myší, ktoré boli liečené od 10. alebo 21. dňa po narodení dávkami, ktoré dosiahli farmakologický účinok; u obidvoch skupín bola mortalita vyššia ako u dospelých jedincov. U mláďat myší liečených od 10. dňa po narodení bola expozícia v plazme vyššia než u dospelých myší; od 21. dňa po narodení bola systémová expozícia porovnateľná s expozíciou u dospelých myší. Klinický dopad zvýšenej mortality u mláďat myší nie je známy.

6. FARMACEUTICKÉ INFORMÁCIE

6.1 Zoznam pomocných látok

Jadro tablety

kukuričný škrob

monohydrát laktózy

hypromelóza (E 464)

stearan horečnatý (E 572)

Filmový obal

Solifenacin Teva 5 mg

hypromelóza (E 464)

makrogol 8000

mastenec (E 553b)

oxid titaničitý (E 171)

žltý oxid železitý (E 172)

Solifenacin Teva 10 mg

hypromelóza (E 464)

makrogol 8000

mastenec (E 553b)

oxid titaničitý (E 171)

červený oxid železitý (E 172)

6.2 Inkompatibility

Neaplikovateľné.

6.3 Čas použiteľnosti

PVC/PVDC-ALU blistre a OPA/ALU/PVC/ALU blistre

PVC/ACLAR-ALU blistre

3 roky

6.4 Špeciálne upozornenia na uchovávanie

PVC/PVDC-ALU blistre a OPA/ALU/PVC/ALU blistre:

Tento liek nevyžaduje žiadne zvláštne podmienky na uchovávanie.

PVC/ACLAR-ALU blistre:

Uchovávajte pri teplote do 30 °C.

6.5 Druh obalu a obsah balenia

Obal

Tablety sú balené v PVC/PVDC-ALU blistroch, PVC/ACLAR-ALU blistroch alebo OPA/ALU/PVC/ALU blistroch s obsahom 10 tabliet na jeden blister. Blistre sú balené v škatuľke.

Veľkosť balenia

10, 30 alebo 100 tabliet

Na trh nemusia byť uvedené všetky veľkosti balenia.

6.6 Špeciálne opatrenia na likvidáciu a iné zaobchádzanie s liekom

Žiadne zvláštne požiadavky.

7. DRŽITEĽ ROZHODNUTIA O REGISTRÁCII

TEVA Pharmaceuticals Slovakia s.r.o.

Teslova 26

821 02 Bratislava

Slovenská republika

8. REGISTRAČNÉ ČÍSLA

Solifenacin Teva 5 mg: 73/0762/11-S

Solifenacin Teva 10 mg: 73/0763/11-S

9. DÁTUM PRVEJ REGISTRÁCIE/PREDĹŽENIA REGISTRÁCIE

Dátum prvej registrácie: 30. novembra 2011

10. DÁTUM REVÍZIE TEXTU

04/2018