SÚHRN CHARAKTERISTICKÝCH VLASTNOSTÍ LIEKU

1. NÁZOV LIEKU

RotaTeq perorálny roztok

Očkovacia látka proti rotavírusu (živá)

2. KVALITATÍVNE A KVANTITATÍVNE ZLOŽENIE

Jedna dávka (2 ml) obsahuje:

rotavírus typ* G1  nie menej ako 2,2 x 106 IU1, 2

rotavírus typ* G2  nie menej ako 2,8 x 106 IU1, 2

rotavírus typ* G3  nie menej ako 2,2 x 106 IU1, 2

rotavírus typ* G4  nie menej ako 2,0 x 106 IU1, 2

rotavírus typ* P1A[8]  nie menej ako 2,3 x 106 IU1, 2

* humánno-bovinné reasortanty rotavírusu (živé), rozmnožené na Vero bunkách

1 infekčné jednotky

2 ako spodná hranica spoľahlivosti (p = 0,95)

Pomocné látky so známym účinkom

Táto očkovacia látka obsahuje 1 080 miligramov sacharózy a 37,6 miligramov sodíka (pozri časť 4.4). Úplný zoznam pomocných látok, pozri časť 6.1.

3. LIEKOVÁ FORMA

Perorálny roztok

Bledožltá priehľadná tekutina, ktorá môže mať ružový nádych.

4. KLINICKÉ ÚDAJE

4.1 Terapeutické indikácie

RotaTeq je indikovaný na aktívnu imunizáciu dojčiat vo veku od 6 týždňov do 32 týždňov na prevenciu gastroenteritídy spôsobenej rotavírusovou infekciou (pozri časti 4.2, 4.4 a 5.1).

RotaTeq sa má používať na základe oficiálnych odporúčaní.

4.2 Dávkovanie a spôsob podávania

Dávkovanie

Od narodenia do 6 týždňov

Očkovacia látka RotaTeq nie je indikovaná v tejto podskupine pediatrickej populácie.

Bezpečnosť a účinnosť očkovacej látky RotaTeq u osôb vo veku od narodenia do 6 týždňov neboli stanovené.

Od 6 týždňov do 32 týždňov

Očkovacia schéma pozostáva z troch dávok.

Prvá dávka sa môže podať vo veku od 6 týždňov, a nie neskôr ako vo veku 12 týždňov.

RotaTeq sa môže podať predčasne narodeným dojčatám v prípade, že gravidita trvala aspoň 25 týždňov. Tieto dojčatá majú dostať prvú dávku očkovacej látky RotaTeq najskôr 6 týždňov po narodení (pozri časti 4.4 a 5.1).

Medzi dávkami majú byť minimálne 4-týždňové intervaly.

3-dávkovú očkovaciu schému sa uprednostňuje ukončiť do veku 20-22 týždňov. Ak je to nevyhnutné, môže sa tretia (posledná) dávka podať do veku 32 týždňov (pozri časť 5.1).

Keďže neexistujú žiadne údaje ohľadom zameniteľnosti očkovacej látky RotaTeq s inými očkovacími látkami proti rotavírusu, odporúča sa, aby deti, ktoré dostali RotaTeq na prvú imunizáciu proti rotavírusu, dostávali v nasledujúcich dávkach tú istú očkovaciu látku.

Ak sa spozoruje alebo je vážne podozrenie, že nebola prehltnutá celá dávka (napr. dieťa očkovaciu látku vypľuje alebo vyvráti), môže sa podať jednotlivá náhradná dávka počas tej istej návštevy, takéto podanie sa však v klinických skúšaniach nesledovalo. Ak sa problém objaví znova, ďalšie náhradné dávky sa nemajú podať.

Po splnení 3-dávkovej očkovacej schémy sa neodporúčajú žiadne ďalšie dávky (pozri časti 4.4. a 5.1 ohľadom dostupných informácií o pretrvávaní ochrany).

Od 33 týždňov do 18 rokov

Očkovacia látka RotaTeq nie je indikovaná v tejto podskupine pediatrickej populácie.

Spôsob podávania

RotaTeq je len na perorálne podanie.

RotaTeq SA NESMIE ZA ŽIADNYCH OKOLNOSTÍ PODAŤ INJEKČNE.

RotaTeq sa môže podať bez ohľadu na potravu, tekutiny alebo materské mlieko. Pokyny na podávanie, pozri časť 6.6.

4.3 Kontraindikácie

Precitlivenosť na liečivo alebo na ktorúkoľvek z pomocných látok uvedených v časti 6.1.

Precitlivenosť po predchádzajúcom podaní očkovacej látky proti rotavírusu. Intususcepcia v anamnéze.

Osoby s vrodenou malformáciou gastrointestinálneho traktu, ktorá môže predisponovať na intususcepciu.

Dojčatá, o ktorých sa vie alebo sa predpokladá, že majú imunodeficienciu (pozri časti 4.4 a 4.8).

Podanie očkovacej látky RotaTeq sa má odložiť u dojčiat s akútnym ťažkým febrilným ochorením. Prítomnosť miernej infekcie nie je kontraindikáciou imunizácie.

Podanie očkovacej látky RotaTeq sa má odložiť u osôb s akútnou hnačkou alebo vracaním.

4.4 Osobitné upozornenia a opatrenia pri používaní

Sledovateľnosť

Aby sa zlepšila (do)sledovateľnosť biologického lieku, má sa zrozumiteľne zaznamenať názov a číslo šarže podaného lieku.

Tak ako pri všetkých očkovacích látkach, vždy má byť ihneď k dispozícii vhodná lekárska liečba v prípade anafylaktickej udalosti po podaní očkovacej látky (pozri časť 4.8).

K dispozícii nie sú údaje o bezpečnosti alebo účinnosti z klinických skúšaní týkajúce sa podania očkovacej látky RotaTeq imunokompromitovaným dojčatám, tým ktoré boli vystavené imunosupresívnej liečbe v maternici, dojčatám infikovaným HIV alebo dojčatám, ktoré dostali transfúziu krvi alebo imunoglobulíny počas 42 dní pred podaním. Neočakáva sa, že asymptomatická infekcia HIV ovplyvní bezpečnosť alebo účinnosť očkovacej látky RotaTeq. Z dôvodu nedostatku postačujúcich údajov sa však podanie očkovacej látky RotaTeq dojčatám s asymptomatickou infekciou HIV neodporúča. Podanie očkovacej látky RotaTeq dojčatám, ktoré boli vystavené imunosupresívnej liečbe v maternici, má byť založené na starostlivom zvážení možných prínosov a rizík.

Po uvedení očkovacej látky na trh boli hlásené prípady gastroenteritídy súvisiace s vírusom očkovacej látky u dojčiat s ťažkou kombinovanou imunodeficienciou (severe combined immunodeficiency SCID, pozri časť 4.3).

V skúšaniach sa RotaTeq vylúčil v stolici u 8,9 % očkovaných osôb takmer výlučne v týždni po 1. dávke a iba u jednej očkovanej osoby (0,3 %) po 3. dávke. K maximálnemu vylúčeniu došlo do 7 dní od podania. Po uvedení očkovacej látky na trh sa pozoroval prenos kmeňov vírusu očkovacej látky na neočkované osoby. RotaTeq sa má podať s opatrnosťou osobám, ktoré sú v blízkom kontakte s imunodeficientnými  osobami  (napr.  osoby  s  malignitami  alebo  inak  imunokompromitované  alebo osoby dostávajúce imunosupresívnu liečbu). Taktiež osoby, ktoré sa starajú o nedávno očkované deti, majú dodržiavať dôkladnú hygienu, najmä pri manipulácii s výkalmi.

V klinickej štúdii sa RotaTeq podal približne 1 000 dojčatám, ktoré sa narodili v 25. až 36. týždni gravidity. Prvá dávka sa podala od 6 týždňov po narodení. Bezpečnosť a účinnosť očkovacej látky RotaTeq boli porovnateľné medzi touto podskupinou dojčiat a dojčatami narodenými v normálnom termíne. Medzi 25. až 28. týždňom gravidity sa však narodilo 19 z približne 1 000 dojčiat, medzi 29. až 31. týždňom gravidity sa narodilo 55 dojčiat a zvyšný počet dojčiat sa narodil medzi 32. a 36. týždňom gravidity. Pozri časti 4.2 a 5.1. Intususcepcia

Ako opatrenie majú zdravotnícki pracovníci sledovať akékoľvek príznaky naznačujúce intususcepciu (závažná bolesť brucha, pretrvávajúce vracanie, krv v stolici, nadúvanie brucha a/alebo vysoká horúčka), pretože údaje z observačných štúdií poukazujú na zvýšené riziko intususcepcie, väčšinou do 7 dní po očkovaní proti rotavírusu (pozri časť 4.8). Rodičia/opatrovníci majú byť poučení, aby takéto príznaky okamžite hlásili svojmu poskytovateľovi zdravotnej starostlivosti.

Osoby s predispozíciou na intususcepciu, pozri časť 4.3.

Údaje o bezpečnosti alebo účinnosti u dojčiat s aktívnymi gastrointestinálnymi ochoreniami (vrátane chronickej hnačky) alebo so spomaleným rastom nie sú k dispozícii. Podanie očkovacej látky RotaTeq sa môže u týchto detí s opatrnosťou zvážiť, keď podľa názoru lekára neposkytnutie očkovacej látky znamená väčšie riziko.

Stupeň ochrany, ktorý zabezpečuje očkovacia látka RotaTeq, je podmienený kompletizáciou všetkých 3 dávok. Tak ako u iných očkovacích látok, očkovanie očkovacou látkou RotaTeq nemusí viesť k úplnej ochrane u všetkých očkovaných osôb. RotaTeq nechráni pred gastroenteritídou spôsobenou inými patogénmi ako rotavírus.

Klinické skúšania účinku proti rotavírusovej gastroenteritíde sa vykonali v Európe, Spojených štátoch, Latinskej Amerike a v Ázii. Počas týchto skúšaní bol najčastejšie cirkulujúci genotyp rotavírusu G1P[8], kým genotypy rotavírusu G2P[4], G3P[8], G4P[8] a G9P[8] boli identifikované menej často. Rozsah ochrany, ktorý by RotaTeq mohol zabezpečiť proti iným typom rotavírusu a v iných populáciách, nie je známy.

Nie sú k dispozícii údaje o použití očkovacej látky RotaTeq v postexpozičnej profylaxii.

Pri podávaní základných imunizačných režimov veľmi predčasne narodeným dojčatám (narodeným ≤ 28 týždňov gravidity) a zvlášť dojčatám s respiračnou nezrelosťou v anamnéze sa má zvážiť možné riziko apnoe a potreba monitorovania dýchania počas 48-72 hodín. Keďže prínos očkovania je v tejto skupine dojčiat vysoký, očkovanie sa nemá vylúčiť alebo oddialiť.

RotaTeq SA NESMIE ZA ŽIADNYCH OKOLNOSTÍ PODAŤ INJEKČNE.

Sacharóza

RotaTeq obsahuje sacharózu. Pacientom so zriedkavými dedičnými problémami intolerancie fruktózy, glukózo-galaktózovej malabsorpcie alebo deficitu sacharázy a izomaltázy sa táto očkovacia látka nemá podávať. Pozri časť 2.

Sodík

Táto očkovacia látka obsahuje 37,6 mg sodíka na dávku, čo zodpovedá 1,88 % WHO odporúčaného maximálneho denného príjmu 2 g sodíka pre dospelú osobu. Pozri časť 2.

4.5 Liekové a iné interakcie

Súbežné podanie očkovacej látky RotaTeq s očkovacími látkami obsahujúcimi jeden alebo viacero z nasledujúcich antigénov vo veku približne 2, 4 a 6 mesiacov preukázalo, že imunitné odpovede a bezpečnostné profily podaných očkovacích látok neboli ovplyvnené:

 • očkovacia látka proti záškrtu, tetanu a čiernemu kašľu (nebunková) (DTaP),
 • očkovacia látka proti Haemophilus infuenzae typ b (Hib),
 • inaktivovaná očkovacia látka proti detskej obrne (IPV),
 • očkovacia látka proti hepatitíde B (HBV),
 • konjugovaná očkovacia látka proti pneumokokom (PCV).

Súbežné podanie očkovacej látky RotaTeq s očkovacou látkou DTaP-IPV-HBV-Hib (Infanrix hexa) vo veku približne 2, 3 a 4 mesiacov preukázalo, že imunitné odpovede a bezpečnostné profily súbežne podaných očkovacích látok neboli v porovnaní so samostatnými podaniami ovplyvnené.

Súbežné podanie očkovacej látky RotaTeq s konjugovanou očkovacou látkou proti meningokokom skupiny C (MenCC, skúšaná očkovacia látka bola konjugovaná s tetanovým toxoidom) vo veku 3 a 5 mesiacov (a prevažne v rovnakom čase ako očkovacia látka DTaP-IPV-Hib), s následným podaním tretej dávky očkovacej látky RotaTeq vo veku približne 6 mesiacov, preukázalo, že imunitné odpovede na RotaTeq ani MenCC neboli ovplyvnené. Bezpečnostný profil bol po súbežnom podaní prijateľný.

Súbežné podanie očkovacej látky RotaTeq a perorálnej očkovacej látky proti detskej obrne (oral poliomyelitis vaccine, OPV) neovplyvnilo imunitnú odpoveď na poliovírusové antigény. I keď súbežné podanie OPV mierne znížilo imunitnú odpoveď na rotavírusovú očkovaciu látku, v súčasnosti nie je dôkaz o tom, že by ovplyvnilo klinickú ochranu proti ťažkej rotavírusovej gastroenteritíde.

Imunitná odpoveď na RotaTeq nebola ovplyvnená, ak sa OPV podala dva týždne po podaní očkovacej látky RotaTeq.

RotaTeq sa preto môže podávať súbežne s monovalentnými alebo kombinovanými dojčenskými očkovacími látkami obsahujúcimi jeden alebo viacero z nasledujúcich antigénov: DTaP, Hib, IPV alebo OPV, HBV, PCV a MenCC.

4.6 Fertilita, gravidita a laktácia

RotaTeq je určený len na použitie u dojčiat. Údaje o použití počas gravidity alebo laktácie u ľudí teda nie sú dostupné a štúdie fertility alebo reprodukcie na zvieratách sa nevykonali.

4.7 Ovplyvnenie schopnosti viesť vozidlá a obsluhovať stroje

Netýka sa.

4.8 Nežiaduce účinky

a. Súhrn bezpečnostného profilu

V podskupine dojčiat z 3 placebom kontrolovaných klinických skúšaní (n=6 130 príjemcov očkovacej látky RotaTeq a 5 560 príjemcov placeba) boli hodnotené všetky nežiaduce udalosti očkovacej látky RotaTeq v priebehu 42 dní po očkovaní pri súbežnom použití alebo bez súbežného použitia s inými pediatrickými očkovacími látkami. Nežiaduca reakcia sa vyskytla celkovo u 47 % dojčiat, ktoré dostali RotaTeq, v porovnaní so 45,8 % dojčiat, ktoré dostali placebo. Najčastejšie hlásené nežiaduce reakcie, ktoré sa vyskytli častejšie v súvislosti s očkovacou látkou ako s placebom, boli pyrexia (20,9 %), hnačka (17,6 %) a vracanie (10,1 %).

Závažné nežiaduce reakcie sa hodnotili u všetkých účastníkov (36 150 príjemcov očkovacej látky RotaTeq a 35 536 príjemcov placeba) 3 klinických skúšaní počas obdobia do 42 dní po každej dávke. Celková frekvencia týchto závažných nežiaducich reakcií bola 0,1 % u príjemcov očkovacej látky RotaTeq a 0,2 % u príjemcov placeba.

b. Tabuľkový súhrn nežiaducich reakcií

Nežiaduce reakcie, ktoré sa v klinických skúšaniach vyskytli častejšie v skupine s očkovacou látkou, sú uvedené nižšie podľa tried orgánových systémov a frekvencie. Na základe údajov zhromaždených z 3 klinických skúšaní, v ktorých 6 130 dojčiat dostalo RotaTeq a 5 560 dojčiat dostalo placebo, sa uvedené nežiaduce reakcie vyskytli u príjemcov očkovacej látky RotaTeq s vyššou incidenciou, s rozdielom medzi 0,2 % a 2,5 % v porovnaní s príjemcami placeba.

Frekvencie sú hlásené ako:

veľmi časté (≥ 1/10); časté (≥ 1/100 až < 1/10); menej časté (≥ 1/1 000 až < 1/100); zriedkavé (≥ 1/10 000 až < 1/1 000), veľmi zriedkavé (< 1/10 000), neznáme (nemožno stanoviť z dostupných údajov)

Nežiaduce reakcie po podaní očkovacej látky RotaTeq v klinických skúšaniach a nežiaduce udalosti
hlásené po uvedení očkovacej látky na trh (kurzívou)
Trieda orgánového systému Frekvencia Nežiaduca reakcia/udalosť
Infekcie a nákazy Časté Infekcia horných dýchacích ciest
Menej časté Nazofaryngitída, otitis media
Poruchy imunitného systému Neznáme Anafylaktická reakcia
Poruchy dýchacej sústavy,
hrudníka a mediastína
Zriedkavé Bronchospazmus
Poruchy gastrointestinálneho Veľmi časté Hnačka, vracanie

 

Nežiaduce reakcie po podaní očkovacej látky RotaTeq v klinických skúšaniach a nežiaduce udalosti
hlásené po uvedení očkovacej látky na trh (kurzívou)
traktu Menej časté Hematochézia,†, bolesť v hornej časti brucha
Veľmi zriedkavé Intususcepcia α *
Poruchy kože a podkožného
tkaniva
Menej časté Vyrážka
Zriedkavé Urtikária
Neznáme Angioedém
Celkové poruchy a reakcie v mieste podania Veľmi časté Pyrexia
Neznáme Podráždenosť

Táto nežiaduca reakcia bola identifikovaná počas sledovania po uvedení očkovacej látky na trh.

Kategória frekvencie bola stanovená na základe príslušných klinických skúšaní.

α Kategória frekvencie bola stanovená na základe údajov z observačných štúdií.

*  Pozri časť 4.4.

Nežiaduce udalosti po uvedení očkovacej látky na trh (frekvenciu nie je možné stanoviť z dostupných údajov).

c. Popis vybraných nežiaducich reakcií

U 5 z 36 150 očkovaných osôb (< 0,1%) a u 1 z 35 536 príjemcov placeba (< 0,1%) bol hlásený morbus Kawasaki, čo predstavuje relatívne riziko (RR) 4,9 [95% IS: 0,6239,1] (nie je štatisticky signifikantné). Po uvedení očkovacej látky na trh sa v rozsiahlej observačnej štúdii sledujúcej bezpečnosť nepozorovalo u dojčiat, ktoré dostali RotaTeq, zvýšené riziko morbus Kawasaki (pozri časť 5.1).

Intususcepcia

Údaje z observačných štúdií sledujúcich bezpečnosť, ktoré sa uskutočnili v niekoľkých krajinách, poukazujú na to, že rotavírusové očkovacie látky so sebou nesú zvýšené riziko intususcepcie, do 6 prípadov navyše na 100 000 dojčiat do 7 dní po očkovaní. Existujú obmedzené dôkazy o menšom zvýšení rizika po druhej dávke. Doterajší výskyt intususcepcie u dojčiat vo veku menej ako jeden rok bol v týchto krajinách v rozmedzí od 25 do 101 na 100 000 dojčiat ročne. Na základe sledovania počas dlhšieho obdobia zostáva nejasné, či rotavírusové očkovacie látky ovplyvňujú celkový výskyt intususcepcie (pozri časť 4.4).

d. Ďalšie osobitné populácie

Apnoe u veľmi predčasne narodených dojčiat (narodených ≤ 28 týždňov gravidity) (pozri časť 4.4).

Po uvedení očkovacej látky na trh bola hlásená gastroenteritída s vylučovaním vírusu očkovacej látky u dojčiat s ťažkou kombinovanou imunodeficienciou (SCID).

Hlásenie podozrení na nežiaduce reakcie

Hlásenie podozrení na nežiaduce reakcie po registrácii lieku je dôležité. Umožňuje priebežné monitorovanie pomeru prínosu a rizika lieku. Od zdravotníckych pracovníkov sa vyžaduje, aby hlásili akékoľvek podozrenia na nežiaduce reakcie na národné centrum hlásenia uvedené v Prílohe V.

4.9 Predávkovanie

Objavili sa hlásenia o podaní vyšších dávok očkovacej látky RotaTeq, ako sú odporúčané.

Vo všeobecnosti bol profil nežiaducich udalostí hlásených pri predávkovaní porovnateľný s profilom, ktorý sa pozoroval pri odporúčaných dávkach očkovacej látky RotaTeq.

5. FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI

5.1 Farmakodynamické vlastnosti

Farmakoterapeutická skupina: očkovacie látky, vírusové očkovacie látky ATC kód: J07BH02

Účinok

V klinických skúšaniach bol preukázaný účinok proti gastroenteritíde spôsobenej genotypmi rotavírusu G1P[8], G2P[4], G3P[8], G4P[8] a G9P[8].

Protektívny účinok očkovacej látky RotaTeq sa hodnotil dvoma spôsobmi v placebom kontrolovanom skúšaní Rotavirus Efficacy and Safety Trial (REST):

 1. U 5 673 očkovaných dojčiat (2 834 v skupine s očkovacou látkou) sa protektívny účinok hodnotil ako zníženie incidencie rotavírusovej (RV) gastroenteritídy spôsobenej genotypmi očkovacej látky (G1-G4), ktoré sa vyskytli najmenej 14 dní po tretej dávke očkovacej látky počas prvej úplnej rotavírusovej sezóny po očkovaní.
 2. U 68 038 očkovaných dojčiat (34 035 v skupine s očkovacou látkou) sa protektívny účinok hodnotil ako zníženie počtu hospitalizácií a návštev na pohotovosti z dôvodu RV gastroenteritídy od 14 dní po tretej dávke.

Výsledky týchto analýz sa nachádzajú v nasledujúcich tabuľkách.

Zníženie incidencie RV gastroenteritídy počas jednej úplnej sezóny po očkovaní
(RotaTeq n=2 834) (% [95% IS])
  Účinok proti akejkoľvek závažnosti podľa genotypu rotavírusu
Ťažké*
ochorenie (G1-G4)
Akákoľvek závažnosť
(G1-G4)
G1 G2 G3 G4 G9
98,0 %
[88,3; 100,0]†
74,0 %
[66,8; 79,9]†
74,9 %
[67,3; 80,9]†
63,4 %
[2,6; 88,2]†
82,7 %
[< 0; 99,6]
48,1 %
[< 0; 91,6]
65,4 %
[< 0; 99,3]

* Ťažké ochorenie je definované ako skóre > 16/24 pri použití validovaného klinického skórovacieho systému založeného na intenzite a trvaní príznakov (horúčka, vracanie, hnačka a zmeny v správaní).

Štatisticky významné.

Zníženie hospitalizácií a návštev na pohotovosti z dôvodu RV gastroenteritídy počas 2 rokov po
očkovaní
(RotaTeq n=34 035) (% [95% IS])
G1-G4 G1 G2 G3 G4 G9
94,5 % 95,1 % 87,6 % 93,4 % 89,1 % 100 %
[91,2; 96,6]† [91,6; 97,1]† [< 0; 98,5] [49,4; 99,1]† [52,0; 97,5]† [69,6; 100]†

Štatisticky významné.

Zníženie incidencie RV gastroenteritídy spôsobenej genotypmi G1-G4 počas druhej rotavírusovej sezóny po očkovaní bolo 88,0 % [95% IS 49,4; 98,7] pre ťažké ochorenie a 62,6 % [95% IS 44,3; 75,4] pre ochorenie akejkoľvek závažnosti.

Účinok proti genotypom rotavírusu G2P[4], G3P[8], G4P[8] a G9P[8] bol založený na menšom počte prípadov ako pri G1. Účinok pozorovaný proti G2P[4] bol s najväčšou pravdepodobnosťou zabezpečený G2 zložkou očkovacej látky.

U dojčiat, ktoré boli pri 3. dávke vo veku > 26 až ≤ 32 týždňov, bol v kombinovanej post-hoc analýze štúdie REST a inej štúdie fázy III účinok očkovacej látky proti prípadom RVG (akejkoľvek závažnosti) vyvolanej sérotypmi G1, G2, G3 a G4 61,5 % [95% IS: 14,2; 84,2].

Iba vo Fínsku sa vykonalo rozšírenie štúdie REST. Táto štúdia Finnish Extension Study (FES) zahŕňala podskupinu 20 736 osôb, ktoré boli predtým zaradené do štúdie REST. V štúdii FES sa dojčatá sledovali do 3 rokov po očkovaní.

V štúdii REST sa v perprotokolovej populácii vyskytlo 403 prípadov (20 v skupine s očkovacou látkou a 383 v skupine s placebom) spojených s G1-G4 a G9 RV gastroenteritídou vyžadujúcich zdravotnícky zásah. Ďalšie údaje zo štúdie FES zvýšili celkový počet o 136 prípadov zahŕňajúc 9 prípadov v skupine s očkovacou látkou a 127 v skupine s placebom. Celkovo sa počas štúdie FES vyskytlo v patričnej skupine 31 %, resp. 25 % prípadov.

Na základe kombinovaných údajov zo štúdií REST a FES bolo zníženie miery hospitalizácií a návštev na pohotovosti z dôvodu RV gastroenteritídy počas 3 rokov po očkovaní 94,4 % (95% IS: 91,6; 96,2) pre genotypy G1-G4, 95,5 % (95% IS: 92,8; 97,2) pre genotyp G1, 81,9 % (95% IS: 16,1; 98,0) pre genotyp G2, 89,0 % (95% IS: 53,3; 98,7) pre genotyp G3, 83,4 % (95% IS: 51,2; 95,8) pre genotyp G4 a 94,2 % (95% IS: 62,2; 99,9) pre genotyp G9. Počas 3.roka sa v očkovanej skupine (n=3 112) nevyskytli žiadne prípady kontaktovania zdravotníckeho zariadenia z dôvodu RV gastroenteritídy a v skupine s placebom (n=3 126) sa vyskytol jeden prípad (typ neurčený).

Na zabezpečenie úrovne a dĺžky trvania ochrany proti rotavírusovej gastroenteritíde pozorovanej v klinických štúdiách sa majú podať úplné 3-dávkové série očkovacej látky RotaTeq (pozri časť 4.2).

Post hoc analýzy však ukázali, že pomocou očkovacej látky RotaTeq sa dosiahlo určité zníženie v počte prípadov rotavírusovej gastroenteritídy dostatočne závažnej na to, aby si vyžiadala hospitalizáciu alebo návštevu na pohotovosti, pred dokončením všetkých troch dávok (t.j. od približne 14. dňa po podaní prvej dávky).

Účinok u predčasne narodených dojčiat

V skúšaní REST sa RotaTeq podal približne 1 000 dojčatám, ktoré sa narodili v 25. až 36. týždni gravidity. Účinok očkovacej látky RotaTeq bol porovnateľný medzi touto podskupinou dojčiat a dojčatami narodenými v normálnom termíne.

Observačná štúdia sledujúca bezpečnosť po uvedení očkovacej látky na trh

V rozsiahlej prospektívnej observačnej štúdii po uvedení očkovacej látky na trh v USA sa u 85 150 dojčiat, ktoré dostali jednu alebo viac dávok očkovacej látky RotaTeq (17 433 osoborokov sledovania), analyzovalo riziko morbus Kawasaki.

Počas obdobia sledovania 0-30 dní po očkovaní nebol v miere morbus Kawasaki štatisticky signifikantný rozdiel oproti očakávanej doterajšej miere. Ďalej nebolo štatisticky signifikantne zvýšené riziko tejto nežiaducej udalosti počas obdobia sledovania 0-30 dní v porovnaní so súbežnou kontrolnou skupinou dojčiat, ktorá dostala DTaP, ale nie RotaTeq (n=62 617, 12 339 osoborokov sledovania). U dojčiat očkovaných očkovacou látkou RotaTeq bol zaznamenaný jeden prípad potvrdený v zdravotnej karte, v porovnaní s jedným, v zdravotnej karte potvrdeným, prípadom v súbežných kontrolách s DTaP (relatívne riziko = 0,7, 95% IS: 0,01-55,56). V celkových analýzach bezpečnosti sa neidentifikovali žiadne špecifické bezpečnostné obavy.

Údaje zo štúdie účinnosti

Štúdie po uvedení očkovacej látky na trh preukazujú účinnosť pri predchádzaní RV gastroenteritíde (RVGE)

Dizajn štúdie
(Oblasť)
Populácia štúdie Cieľové ukazovatele Účinnosť
% [95%IS]
RV sezóna
Analýza databázy
požiadaviek
(US)
33 140 očkovaných osôb
26 167 neočkovaných
osôb
Vo veku ≥ 7 mesiacov Podané 3 dávky
Hospitalizácia a návštevy na
pohotovosti z dôvodu RVGE
Poskytovanie ambulantnej zdravotnej starostlivosti
z dôvodu RVGE
Hospitalizácia a návštevy na pohotovosti z dôvodu gastroenteritídy spôsobenej
všetkými príčinami
100 % [87,100]
96 % [76,100]
59 % [47,68]
2007-2008
Kohortná
štúdia
(Francúzsko)
1 895 osôb očkovaných
3 dávkami
2 102 neočkovaných osôb
Vo veku < 2 roky
Hospitalizácia z dôvodu RVGE 98 % [83,100] 2007-2008
2008-2009
Štúdia
prípadov
a kontrol (US)
402 prípadov
2 559 kontrol*
Vo veku < 8 rokov
Podané 3 dávky
Hospitalizácia a návštevy na
pohotovosti z dôvodu RVGE
Podľa kmeňa
- G1P[8]
- G2P[4]
- G3P[8]
- G12P[8]
Podľa veku
 • 1. rok života
 • 2. rok života
 • 3. rok života
 • 4. rok života
 • 5. rok života
 • 6.-7. rok života
80 %[74,84]
89 % [55,97]
87 % [65,95]
80 % [64,89]
78 % [71,84]
91 % [78,96]
82 % [69,89]
88 % [78,93]
76 % [51,88]
60 % [16,81]
69 % [43,84]
2011-2012
2012-2013

*RV-negatívne kontroly akútnej gastroenteritídy

Imunogenita

Imunologický mechanizmus, ktorým RotaTeq ochraňuje proti rotavírusovej gastroenteritíde, nie je úplne jasný. Pre očkovacie látky proti rotavírusu nie je v súčasnosti stanovený imunologický korelát ochrany. V štúdiách III. fázy dosiahlo 92,5 % až 100 % príjemcov očkovacej látky RotaTeq signifikantné zvýšenie sérového antirotavírusového IgA po trojdávkovom režime. Očkovacia látka indukuje imunitnú odpoveď (t. j. prítomnosť sérových neutralizačných protilátok) na päť proteínov ľudského rotavírusu exprimovaných na reasortantoch (G1, G2, G3, G4 a P[8]).

5.2 Farmakokinetické vlastnosti

Neaplikovateľné.

5.3 Predklinické ťdaje o bezpečnosti

Štúdia toxicity po jednorazovom a opakovanom perorálnom podaní u myší nenaznačuje žiadne osobitné riziko pre ľudí. Dávka podaná myšiam bola približne 2,79 x 108 infekčných jednotiek na kg (približne 14-násobok navrhovanej dávky pre dojčatá).

6. FARMACEUTICKÉ INFORMÁCIE

6.1 Zoznam pomocných látok

sacharóza

trinátriumcitrát

monohydrát dihydrogenfosforečnanu sodného

hydroxid sodný

polysorbát 80

kultivačné médiá (obsahujúce anorganické soli, aminokyseliny a vitamíny)

čistená voda

6.2 Inkompatibility

Nevykonali sa štúdie kompatibility, preto sa táto očkovacia látka nesmie miešať s inými liekmi.

6.3 Čas použiteľnosti

2 roky

RotaTeq sa má podať okamžite po vybratí z chladničky.

6.4 Špeciálne upozornenia na uchovávanie

Uchovávajte a prepravujte v chlade (2 °C až 8 °C).

Dávkovaciu tubu uchovávajte vo vonkajšom obale na ochranu pred svetlom.

6.5 Druh obalu a obsah balenia

2 ml roztoku v naplnenej vytláčacej tube (LDPE) s otáčacím viečkom (HDPE) v ochrannom vrecúšku, vo veľkosti balenia po 1 naplnenej vytláčacej tube alebo po 10 naplnených vytláčacích tubách. Na trh nemusia byť uvedené všetky veľkosti balenia.

6.6 Špeciálne opatrenia na likvidáciu a iné zaobchádzanie s liekom

Očkovacia látka sa má podávať perorálne bez miešania s akýmikoľvek inými očkovacími látkami alebo roztokmi. Neriediť.

Podanie očkovacej látky:

 

Roztrhnite ochranné vrecúško a vyberte dávkovaciu tubu.

 

Držte tubu vo zvislej polohe a poklepaním na otáčacie viečko vyprázdnite
tekutinu z aplikátora.

 

Dávkovaciu tubu otvorte 2 jednoduchými pohybmi:
1.  Otáčaním viečka v smere hodinových ručičiek až na doraz
prepichnite aplikátor.

 

2.  Otáčaním proti smeru hodinových ručičiek odkrúťte viečko.

 

Dávku podajte jemným vytláčaním tekutiny do úst dojčaťa smerom
k vnútornej strane líca, až kým nie je dávkovacia tuba prázdna. (V aplikátore
tuby môže zostať zvyšná kvapka.)
  Prázdnu tubu a viečko vyhoďte do kontajnera určeného pre biologický odpad
v súlade s národnými nariadeniami.

Všetok nepoužitý liek alebo odpad vzniknutý z lieku sa má zlikvidovať v súlade s národnými požiadavkami.

7. DRŽITEĽ ROZHODNUTIA O REGISTRÁCII

MSD VACCINS, 162 avenue Jean Jaurès, 69007 LYON, Francúzsko.

8. REGISTRAČNÉ ČÍSLA

EU/1/06/348/001

EU/1/06/348/002

9. DÁTUM PRVEJ REGISTRÁCIE/ PREDĹŽENIA REGISTRÁCIE

Dátum prvej registrácie: 27. júna 2006

Dátum posledného predĺženia registrácie: 18. mája 2011

10. DÁTUM REVÍZIE TEXTU

Podrobné informácie o tomto lieku sú dostupné na internetovej stránke Európskej agentúry pre lieky http://www.ema.europa.eu.

 

Posledná zmena: 01/12/2021