Rotarix perorálna suspenzia sus por (napl. skl. peror. aplikátor) 1x1,5 ml

 

SÚHRN CHARAKTERISTICKÝCH VLASTNOSTÍ LIEKU

 

1. NÁZOV LIEKU

Rotarix perorálna suspenzia v naplnenom perorálnom aplikátore

Očkovacia látka proti rotavírusu (živá)

2. KVALITATÍVNE A KVANTITATÍVNE ZLOŽENIE

1 dávka (1,5 ml) obsahuje:

Ľudský kmeň rotavírusu RIX4414 (živý, oslabený)* nie menej ako 106,0 CCID50

*Kultivovaný na bunkách Vero

Pomocná látka so známym účinkom:

Tento liek obsahuje sacharózu 1073 mg (pozri časť 4.4).

Úplný zoznam pomocných látok, pozri časť 6.1.

3. LIEKOVÁ FORMA Perorálna

suspenzia.

Rotarix je číra a bezfarebná tekutina.

4. KLINICKÉ ÚDAJE

4.1 Terapeutické indikácie

Rotarix je indikovaný na aktívnu imunizáciu dojčiat vo veku od 6 do 24 týždňov na prevenciu gastroenteritídy spôsobenej rotavírusovou infekciou (pozri časti 4.2, 4.4 a 5.1).

Použitie Rotarixu sa má zakladať na oficiálnych odporúčaniach.

4.2 Dávkovanie a spôsob podávania

Dávkovanie

Vakcinačná schéma pozostáva z dvoch dávok. Prvá dávka sa môže podať vo veku od 6 týždňov. Medzi dávkami má byť časový odstup najmenej 4 týždne. Vakcinačná schéma sa má prednostne podať pred dosiahnutím veku 16 týždňov, ale musí sa ukončiť do veku 24 týždňov.

Rotarix sa môže podať v rovnakej dávkovacej schéme nedonoseným dojčatám, ktoré sa narodili aspoň v 27. týždni gestačného veku (pozri časti 4.8 a 5.1).

V klinických štúdiách bolo zriedkavo pozorované vypľutie alebo regurgitácia očkovacej látky a za takýchto okolností náhradná dávka nebola podaná. V nepravdepodobnom prípade, kedy dojča vypľuje alebo regurgituje väčšinu dávky očkovacej látky, sa môže podať jednorazová náhradná dávka na tej istej očkovacej návšteve.

Odporúča sa, aby dojčatá, ktoré dostanú prvú dávku Rotarixu, ukončili 2-dávkovú schému Rotarixom. Neexistujú žiadne údaje o bezpečnosti, imunogenite alebo účinnosti, keď sa Rotarix podá ako prvá dávka a iná očkovacia látka proti rotavírusu sa podá ako druhá dávka alebo naopak.

Pediatrická populácia

Rotarix sa nemá používať u detí starších ako 24 týždňov.

Spôsob podávania

Rotarix je určený len na perorálne použitie.

Rotarix sa nesmie za žiadnych okolností podať injekčne.

Pokyny na prípravu alebo rekonštitúciu lieku pred podaním, pozri časť 6.6.

4.3 Kontraindikácie

Precitlivenosť na liečivo alebo na ktorúkoľvek z pomocných látok uvedených v časti 6.1.

Precitlivenosť po predošlom podaní očkovacích látok proti rotavírusu.

Intususcepcia v anamnéze.

Jedinci s nekorigovanou vrodenou chybou gastrointestinálneho traktu, ktorá by bola predispozíciou k intususcepcii.

Jedinci s ťažkou kombinovanou imunodeficienciou (SCID) (pozri časť 4.8).

Podanie Rotarixu sa má odložiť u jedincov so závažným akútnym horúčkovitým ochorením. Prítomnosť slabej infekcie sa nepovažuje za kontraindikáciu imunizácie.

Podanie Rotarixu sa má odložiť u jedincov, ktorí trpia hnačkou alebo dávením.

4.4 Osobitné upozornenia a opatrenia pri používaní

V súlade s dobrou klinickou praxou sa má pred očkovaním urobiť podrobná zdravotná anamnéza, najmä s ohľadom na kontraindikácie a klinické vyšetrenie očkovaného.

Neexistujú údaje o bezpečnosti a účinnosti Rotarixu u dojčiat s gastrointestinálnymi ochoreniami alebo spomalením rastu. Podanie Rotarixu sa má zvážiť s opatrnosťou u takýchto dojčiat vtedy, keď podľa názoru lekára neposkytnutie očkovacej látky znamená vyššie riziko.

Zdravotnícki pracovníci majú preventívne ďalej sledovať akékoľvek príznaky naznačujúce intususcepciu (závažnú bolesť brucha, pretrvávajúce vracanie, krv v stolici, nafúknuté brucho a/alebo vysokú horúčku), pretože údaje z observačných štúdií poukazujú na zvýšené riziko intususcepcie, väčšinou do 7 dní po očkovaní proti rotavírusom (pozri časť 4.8). Rodičia/opatrovatelia majú byť vyzvaní, aby okamžite hlásili takéto príznaky lekárovi.

Jedinci s predispozíciou na intususcepciu, pozri časť 4.3.

Neočakáva sa, že asymptomatická alebo mierne symptomatická infekcia HIV ovplyvní bezpečnosť alebo účinnosť Rotarixu. Klinická štúdia s obmedzeným počtom pozitívnych dojčiat na asymptomatickú alebo mierne symptomatickú infekciu HIV neodhalila žiadne zjavné problémy týkajúce sa bezpečnosti (pozri časť 4.8).

Podanie Rotarixu dojčatám so známou alebo suspektnou imunodeficienciou sa má zakladať na starostlivom zvážení možných prínosov a rizík.

Je známe, že po podaní očkovacej látky dochádza k vylučovaniu vírusu očkovacej látky stolicou, pričom maximálne množstvo sa vylúči okolo 7. dňa. Častice vírusového antigénu detegované pomocou ELISA boli po prvej dávke lyofilizovanej formy Rotarixu zistené v 50% stolice a po druhej dávke v 4% stolice. Po testovaní stolice na prítomnosť kmeňa živého vírusu očkovacej látky bolo pozitívnych len 17%. V dvoch porovnávacích kontrolovaných štúdiách bolo vylučovanie vírusu očkovacej látky po očkovaní tekutou formou Rotarixu porovnateľné s vylučovaním vírusu očkovacej látky pozorovaným po očkovaní lyofilizovanou formou Rotarixu.

Pozorovali sa prípady prenosu takto vylúčeného vírusu očkovacej látky na séronegatívnych jedincov, ktorí boli v kontakte s očkovanými, bez toho, že by spôsobil nejaký klinický príznak.

Rotarix sa musí podávať opatrne jedincom, ktorí sú v blízkom kontakte s imunodeficientnými jedincami, ako sú jedinci s malignitami, s inak oslabeným imunitným systémom alebo jedinci podrobujúci sa imunosupresívnej liečbe.

Jedinci, ktorí sú v kontakte s nedávno očkovanými, musia dodržiavať osobnú hygienu (napr. musia si umyť ruky po vymenení plienky dieťaťa).

Pri podávaní základných imunizačných dávok veľmi predčasne narodeným deťom (narodené do a vrátane 28. týždňa gravidity) a obzvlášť deťom, ktoré majú v predchádzajúcej anamnéze nezrelosť dýchacej sústavy, sa má zvážiť potenciálne riziko apnoe a potreba monitorovania dýchacích funkcií počas 48-72 h.

Vzhľadom k tomu, že prínos očkovania je v tejto skupine detí vysoký, očkovanie sa nemá odoprieť alebo odložiť.

Ochranná imunitná odpoveď sa nemusí dosiahnuť u všetkých očkovaných (pozri časť 5.1).

Miera ochrany pred inými kmeňmi rotavírusu, ktoré necirkulovali v klinických štúdiách, ktorú by Rotarix mohol poskytnúť, nie je v súčasnosti známa. Klinické štúdie, z ktorých sa získali údaje o účinnosti, boli vykonané v Európe, Strednej a Južnej Amerike, Afrike a Ázii (pozri časť 5.1).

Rotarix nechráni pred gastroenteritídou spôsobenou inými patogénmi ako je rotavírus. Nie sú k dispozícii údaje o použití Rotarixu na profylaxiu po expozícii.

Rotarix sa nesmie za žiadnych okolností podať injekčne.

Očkovacia látka obsahuje sacharózu ako pomocnú látku. Pacienti so zriedkavými dedičnými problémami intolerancie fruktózy, glukózo-galaktózovej malabsorpcie alebo deficitu sacharázy a izomaltázy nesmú užiť túto očkovaciu látku.

4.5 Liekové a iné interakcie

Rotarix sa môže podať súbežne s niektorou z nasledujúcich monovalentných alebo kombinovaných očkovacích látok [vrátane hexavalentných očkovacích látok (DTPa-HBV-IPV/Hib)]: očkovacia látka proti diftérii-tetanu-pertussis (celobunková) (DTPw), očkovacia látka proti diftérii-tetanu-pertussis (acelulárna zložka) (DTPa), očkovacia látka proti Haemophilus influenzae typ b (Hib), inaktivovaná očkovacia látka proti poliomyelitíde (IPV), očkovacia látka proti hepatitíde B (HBV), pneumokoková konjugovaná očkovacia látka a konjugovaná očkovacia látka proti meningokokom séroskupiny C. Klinické štúdie preukázali, že to nemalo vplyv na imunitnú odpoveď na podané očkovacie látky a ich profil bezpečnosti.

Súbežné podanie Rotarixu a perorálnej očkovacej látky proti poliomyelitíde (OPV) nemá vplyv na imunitnú odpoveď na antigény poliomyelitídy. Aj keď súbežné podanie OPV môže mierne znížiť imunitnú odpoveď na očkovaciu látku proti rotavírusu, klinická ochrana pred ťažkou rotavírusovou infekciou je zachovaná, čo sa preukázalo v klinickej štúdii zahŕňajúcej viac ako 4 200 jedincov, ktorí dostali Rotarix súbežne s OPV.

Nie sú žiadne obmedzenia týkajúce sa jedla alebo tekutín, ktoré dojča konzumuje, pred očkovaním ani po ňom.

4.6 Fertilita, gravidita a laktácia

Rotarix nie je určený na použitie u dospelých. Neexistujú údaje o použití očkovacej látky Rotarix počas gravidity a laktácie.

Na základe dôkazov získaných v klinických štúdiách, dojčenie neznižuje Rotarixom poskytnutú ochranu pred rotavírusovou gastroenteritídou. Z tohto dôvodu sa počas vakcinačnej schémy môže pokračovať v dojčení.

4.7 Ovplyvnenie schopnosti viesť vozidlá a obsluhovať stroje

Netýka sa.

4.8 Nežiaduce účinky

Súhrn bezpečnostného profilu

Bezpečnostný profil zobrazený nižšie je na základe údajov z klinických skúšaní vykonaných buď s lyofilizovanou alebo tekutou formou Rotarixu.

V celkovo štyroch klinických skúšaniach bolo podaných približne 3 800 dávok tekutej formy Rotarixu približne 1 900 dojčatám. Tieto skúšania preukázali, že bezpečnostný profil tekutej formy je porovnateľný s lyofilizovanou formou.

V celkovo dvadsiatich troch klinických skúšaniach bolo podaných približne 106 000 dávok Rotarixu (lyofilizovaná alebo tekutá forma) približne 51 000 dojčatám.

V troch placebom-kontrolovaných klinických skúšaniach (Fínsko, India, Bangladéš), v ktorých bol Rotarix podaný samostatne (podanie bežných pediatrických očkovacích látok bolo časovo rozvrhnuté), sa výskyt a závažnosť sledovaných účinkov (zozbieraných 8 dní po očkovaní), hnačky, vracania, zníženej chuti do jedla, horúčky, podráždenosti a kašľa/nádchy významne nelíšili v skupine, ktorá dostala Rotarix, v porovnaní so skupinou, ktorá dostala placebo. Po druhej dávke nebolo pozorované žiadne zvýšenie výskytu alebo závažnosti týchto prípadov.

V spoločnej analýze zo sedemnástich placebom-kontrolovaných klinických skúšaní (Európa, Severná Amerika, Latinská Amerika, Ázia, Afrika) vrátane skúšaní, v ktorých sa Rotarix podával súbežne s bežnými pediatrickými očkovacími látkami (pozri časť 4.5) sa spojitosť medzi nasledujúcimi nežiaducimi reakciami (zozbieranými 31 dní po očkovaní) a očkovaním považuje za možnú.

Tabuľkový zoznam nežiaducich reakcií

Hlásené nežiaduce reakcie sú uvedené podľa nasledujúcej frekvencie:

Frekvencie sú hlásené ako:

Veľmi časté (≥1/10) Časté (≥1/100, <1/10) Menej časté (≥1/1000, <1/100) Zriedkavé (≥1/10 000, <1/1000) Veľmi zriedkavé (<1/10 000)

Trieda orgánových systémov Frekvencia Nežiaduce reakcie
Poruchy gastrointestinálneho traktu Časté Hnačka
Menej časté Bolesť brucha, plynatosť
Veľmi zriedkavé Intususcepcia (pozri časť 4.4)
Neznáme* Hematochézia
Neznáme* Gastroenteritída s vylučovaním vírusu očkovacej látky u dojčiat s ťažkou kombinovanou imunodeficienciou (SCID)
Poruchy kože a podkožného tkaniva Menej časté Dermatitída
Celkové poruchy a reakcie v mieste podania Časté Podráždenosť

* Pretože tieto prípady boli hlásené spontánne, nie je možné spoľahlivo stanoviť ich frekvenciu.

Popis vybraných nežiaducich reakcií

Intususcepcia

Údaje z observačných štúdií bezpečnosti vykonaných v niekoľkých krajinách naznačujú, že očkovacie látky proti rotavírusom nesú zvýšené riziko intususcepcie, väčšinou do 7 dní od očkovania. V USA a Austrálii sa pozorovalo až 6 dodatočných prípadov na 100 000 dojčiat v porovnaní s prirodzenou (referenčnou) incidenciou 33 až 101 na 100 000 dojčiat (vo veku mladších ako jeden rok) ročne.

K dispozícii sú obmedzené dôkazy o menej zvýšenom riziku po podaní druhej dávky.

Zostáva nejasné, či očkovacie látky proti rotavírusom ovplyvňujú celkovú incidenciu intususcepcie na základe dlhších období sledovania (pozri časť 4.4).

Ďalšie osobitné skupiny pacientov

Bezpečnosť u nedonosených dojčiat

V klinickej štúdii sa 670 nedonoseným dojčatám narodeným v 27. až 36. týždni gestačného veku podal Rotarix a 339 dostalo placebo. Prvá dávka sa podala 6 týždňov po narodení. Závažné nežiaduce udalosti sa pozorovali u 5,1 % dojčiat, ktoré dostali Rotarix v porovnaní so 6,8 % dojčiat, ktoré dostali placebo. U dojčiat, ktoré dostali Rotarix a u tých, ktoré dostali placebo, sa pozorovala rovnaká miera výskytu ďalších nežiaducich udalostí. Neboli hlásené žiadne prípady intususcepcie.

Bezpečnosť u dojčiat s infekciou vírusom ľudskej imunitnej nedostatočnosti (HIV)

V klinickej štúdii sa 100 dojčatám s infekciou HIV podal Rotarix alebo placebo. Bezpečnostný profil bol podobný u dojčiat, ktoré dostali Rotarix a u tých, ktoré dostali placebo.

Hlásenie podozrení na nežiaduce reakcie

Hlásenie podozrení na nežiaduce reakcie po registrácii lieku je dôležité. Umožňuje priebežné monitorovanie pomeru prínosu a rizika lieku. Od zdravotníckych pracovníkov sa vyžaduje, aby hlásili akékoľvek podozrenia na nežiaduce reakcie prostredníctvom národného systému hlásenia uvedeného v Prílohe V.

4.9 Predávkovanie

Bolo hlásených niekoľko prípadov predávkovania. Profil nežiaducich udalostí hlásený v týchto prípadoch bol vo všeobecnosti podobný tým, ktoré sa pozorovali po podaní odporúčanej dávky Rotarixu.

5. FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI

5.1 Farmakodynamické vlastnosti

Farmakoterapeutická skupina: očkovacie látky proti rotavírusovej hnačke, ATC kód: J07BH01

Účinnosť ochrany lyofilizovanej formy

V klinických štúdiách bola preukázaná účinnosť voči gastroenteritíde spôsobenej rotavírusom najčastejších genotypov G1P[8], G2P[4], G3P[8], G4P[8] a G9P[8]. Okrem toho bola preukázaná účinnosť voči menej častým genotypom rotavírusu G8P[4] (ťažká gastroenteritída) a G12P[6] (akákoľvek gastroenteritída). Tieto kmene cirkulujú po celom svete.

Klinické štúdie hodnotiace účinnosť ochrany Rotarixu pred akoukoľvek rotavírusovou gastroenteritídou a ťažkou rotavírusovou gastroenteritídou boli vykonané v Európe, Latinskej Amerike, Afrike a Ázii.

Závažnosť gastroenteritíd bola definovaná podľa dvoch rôznych kritérií:

- 20-bodovej škály od Vesikariho, ktorá hodnotí úplný klinický obraz rotavírusovej gastroenteritídy tým, že zohľadňuje závažnosť a dĺžku trvania hnačky a vracania, závažnosť horúčky a dehydratácie ako aj potrebu liečby alebo

- klinickej definície prípadu založenej na kritériách Svetovej zdrovatníckej organizácie (SZO)

Klinická ochrana bola hodnotená v skupine pre analýzu účinnosti podľa protokolu (ATP), ktorá zahŕňala všetkých jedincov z ATP skupiny pre analýzu bezpečnosti, u ktorých sa sledovala účinnosť počas stanovenej doby.

Účinnosť ochrany v Európe

Klinická štúdia vykonaná v Európe hodnotila Rotarix podávaný podľa rôznych Európskych očkovacích schém (2, 3 mesiace; 2, 4 mesiace; 3, 4 mesiace; 3, 5 mesiacov) u 4000 jedincov.

Účinnosť ochrany očkovacej látky po dvoch dávkach Rotarixu pozorovaná počas prvého a druhého roka života je uvedená v nasledujúcej tabuľke:

 

1. rok života

Rotarix N=2572

Placebo N=1302

2. rok života

Rotarix N=2554

Placebo N=1294

Účinnosť očkovacej látky (%) pred akoukoľvek a ťažkou rotavírusovou gastroenteritídou [95% CI]

Genotyp

Akákoľvek závažnosť

Ťažká

Akákoľvek závažnosť

Ťažká

G1P[8]

95,6

[87,9;98,8]

96,4

[85,7;99,6]

82,7

[67,8;91,3]

96,5

[86,2;99,6]

G2P[4]

62,0*

[<0,0;94,4]

74,7*

[<0,0;99,6]

57,1

[<0,0;82,6]

89,9

[9,4;99,8]

G3P[8]

89,9

[9,5;99,8]

100

[44,8;100]

79,7

[<0,0;98,1]

83,1*

[<0,0;99,7]

G4P[8]

88,3

[57,5;97,9]

100

[64,9;100]

69,6*

[<0,0;95,3]

87,3*

[<0,0;99,7]

G9P[8]

75,6

[51,1;88,5]

94,7

[77,9;99,4]

70,5

[50,7;82,8]

76,8

[50,8;89,7]

Kmene s P[8] genotypom

88,2

[80,8;93,0]

96,5

[90,6;99,1]

75,7

[65,0;83,4]

87,5

[77,8;93,4]

Cirkulujúce kmene rotavírusu

87,1

[79,6;92,1]

95,8

[89,6;98,7]

71,9

[61,2;79,8]

85,6

[75,8;91,9]

Účinnosť očkovacej látky (%) pred rotavírusovou gastroenteritídou vyžadujúcou si lekárske ošetrenie [95% CI]

Cirkulujúce kmene rotavírusu

91,8

[84;96,3]

76,2

[63,0;85,0]

Účinnosť očkovacej látky (%) pred rotavírusovou gastroenteritídou vyžadujúcou si hospitalizáciu [95% CI]

Cirkulujúce kmene rotavírusu

100

[81,8;100]

92,2

[65,6;99,1]

† Ťažká gastroenteritída bola definovaná ako skóre ≥11 na škále od Vesikariho

* Štatisticky nevýznamná (p ≥ 0,05). Tieto údaje sa majú interpretovať obozretne

Účinnosť očkovacej látky sa počas prvého roka života progresívne zvyšovala so zvyšujúcou sa závažnosťou ochorenia a dosiahla 100% (95% CI: 84,7;100) pre Vesikariho skóre ≥17.

Účinnosť ochrany v Latinskej Amerike

Klinická štúdia vykonaná v Latinskej Amerike hodnotila Rotarix u viac ako 20 000 jedincov. Závažnosť gastroenteritídy (GE) bola definovaná podľa kritérií SZO. Účinnosť ochrany očkovacej látky pred ťažkou rotavírusovou (RV) gastroenteritídou vyžadujúcou si hospitalizáciu a/alebo rehydratačnú liečbu v zdravotníckom zariadení a genotypovo špecifická účinnosť očkovacej látky po dvoch dávkach Rotarixu je uvedená nižšie v tabuľke.

Genotyp

Ťažká rotavírusová gastroenteritída† (1. rok života)

Rotarix N=9009

Placebo N=8858

Ťažká rotavírusová gastroenteritída† (2. rok života)

Rotarix N=7175

Placebo N=7062

 

Účinnosť (%) [95% CI]

Účinnosť (%) [95% CI]

Všetky RVGE

84,7

[71,7;92,4]

79,0

[66,4;87,4]

G1P[8]

91,8

[74,1;98,4]

72,4

[34,5;89,9]

G3P[8]

87,7

[8,3;99,7]

71,9*

[<0,0;97,1]

G4P[8]

50,8#*

[<0,0;99,2]

63,1

[0,7;88,2]

G9P[8]

90,6

[61,7;98,9]

87,7

[72,9;95,3]

Kmene s genotypom P[8]

90,9

[79,2;96,8]

79,5

[67,0;87,9]

†Ťažká rotavírusová gastroenteritída bola definovaná ako epizóda hnačky s vracaním alebo bez neho, ktorá si vyžadovala hospitalizáciu a/alebo rehydratačnú liečbu v medicínskom zariadení (podľa kritéria SZO).

* Štatisticky nevýznamná (p ≥ 0,05). Tieto údaje sa majú interpretovať obozretne.

# Počet prípadov, na ktorých sa zakladali odhady účinnosti voči G4P[8], bol veľmi malý (1 prípad v skupine s Rotarixom a 2 prípady v skupine s placebom)

V súhrnnej analýze piatich štúdií účinnosti* sa počas prvého roka života dokázala 71,4% (95% CI: 20,1;91,1) účinnosť voči ťažkej rotavírusovej gastroenteritíde (Vesikariho skóre ≥11) spôsobenej rotavírusom genotypu G2P[4].

*V týchto štúdiách boli bodové odhady a intervaly spoľahlivosti nasledujúce: 100% (95% CI:

-1858,0;100), 100% (95% CI: 21,1;100), 45,4% (95% CI: -81,5;86,6), 74,7% (95% CI: -386,2;99,6). Pre zvyšnú štúdiu nebol k dispozícii žiadny bodový odhad.

Účinnosť ochrany v Afrike

Klinická štúdia vykonaná v Afrike (Rotarix: N = 2 974; placebo: N = 1 443) hodnotila Rotarix podávaný približne vo veku 10 a 14 týždňov (2 dávky) alebo vo veku 6, 10 a 14 týždňov (3 dávky). Účinnosť očkovacej látky voči ťažkej rotavírusovej gastroenteritíde počas prvého roka života bola 61,2 % (95 % CI: 44,0;73,2). Zistená účinnosť ochrany očkovacej látky (kombinované dávky) pred akoukoľvek a ťažkou rotavírusovou gastroenteritídou je uvedená v nasledujúcej tabuľke:

Genotyp

Akákoľvek rotavírusová gastroenteritída

Rotarix N=2 974

Placebo N=1 443

Ťažká rotavírusová gastroenteritída†

Rotarix N=2 974

Placebo N=1 443

 

Účinnosť (%)

[95 % CI]

Účinnosť (%)

[95 % CI]

G1P[8]

68,3

[53,6;78,5]

56,6

[11,8;78,8]

G2P[4]

49,3

[4,6;73,0]

83,8

[9,6;98,4]

G3P[8]

43,4*

[<0;83,7]

51,5*

[<0;96,5]

G8P[4]

38,7*

[<0;67,8]

63,6

[5,9;86,5]

G9P[8]

41,8*

[<0;72,3]

56,9*

[<0;85,5]

G12P[6]

48,0

[9,7;70,0]

55,5*

[<0; 82,2]

Kmene s genotypom P[4]

39,3

[7,7;59,9]

70,9

[37,5;87,0]

Kmene s genotypom P[6]

46,6

[9,4;68,4]

55,2*

[<0;81,3]

Kmene s genotypom P[8]

61,0

[47,3;71,2]

59,1

[32,8;75,3]

† Ťažká gastroenteritída bola definovaná ako skóre ≥11 na škále od Vesikariho

* Štatisticky nevýznamná (p ≥ 0,05). Tieto údaje sa majú interpretovať obozretne.

Pretrvávajúca účinnosť do 3 rokov veku v Ázii

Klinická štúdia vykonaná v Ázii (Hong Kong, Singapur a Taiwan) (Celková očkovaná skupina: Rotarix: N = 5 359; placebo: N = 5 349) hodnotila Rotarix podávaný podľa rôznych očkovacích schém (2, 4 mesiace veku; 3, 4 mesiace veku).

Počas prvého roka bola ťažká rotavírusová gastroenteritída spôsobená cirkulujúcimi divokými kmeňmi rotavírusu (RV) hlásená u významne nižšieho počtu jedincov v skupine s Rotarixom v porovnaní s jedincami v skupine s placebom, a to v období od 2 týždňov po podaní 2. dávky až do jedného roku veku (0,0 % oproti 0,3 %), pričom účinnosť očkovacej látky bola 100 % (95 % CI: 72,2; 100).

Účinnosť ochrany očkovacej látky pred ťažkou rotavírusovou gastroenteritídou po dvoch dávkach

Rotarixu pozorovaná do 2 rokov veku je uvedená v nasledujúcej tabuľke:

 

Účinnosť do 2 rokov veku

Rotarix N = 5 263

Placebo N = 5 256

Účinnosť očkovacej látky (%) voči ťažkej rotavírusovej gastroenteritíde (95 % CI)

Genotyp

Ťažká†

G1P[8]

100,0 (80,8;100,0)

G2P[4]

100,0* (< 0;100,0)

G3P[8]

94,5 (64,9;99,9)

G9P[8]

91,7 (43,8;99,8)

Kmene s genotypom P[8]

95,8 (83,8;99,5)

Cirkulujúce kmene rotavírusu

96,1 (85;1;99,5)

Účinnosť očkovacej látky (%) voči rotavírusovej gastroenteritíde vyžadujúcej si hospitalizáciu a/alebo rehydračnú terapiu v zdravotníckom zariadení [95 % CI]

Cirkulujúce kmene rotavírusu

94,2 (82,2;98,8)

† Ťažká gastroenteritída bola definovaná ako skóre ≥ 11 na škále od Vesikariho

* Štatisticky nevýznamná (p ≥ 0,05). Tieto údaje sa majú interpretovať obozretne

Počas tretieho roka života sa v skupine s Rotarixom (N = 4 222) nevyskytli žiadne prípady ťažkej RV gastroenteritídy oproti 13 prípadom (0,3 %) v skupine s placebom (N = 4 185). Účinnosť očkovacej látky bola 100,0 % (95 % CI: 67,5; 100,0). Prípady ťažkej RV gastroenteritídy boli spôsobené kmeňmi RV G1P[8], G2P[4], G3P[8] a G9P[8]. Výskyt ťažkej RV gastroenteritídy súvisiacej s jednotlivými genotypmi bol príliš nízky, aby bolo možné vypočítať účinnosť. Účinnosť voči ťažkej RV gastroenteritíde vyžadujúcej si hospitalizáciu bola 100 % (95 % CI: 72,4; 100,0).

Účinnosť ochrany tekutej formy

Keďže imunitná odpoveď pozorovaná po podaní 2 dávok tekutej formy Rotarixu bola porovnateľná s imunitnou odpoveďou pozorovanou po podaní 2 dávok lyofilizovanej formy Rotarixu, hladiny účinnosti pozorované pri lyofilizovanej forme možno extrapolovať na tekutú formu.

Imunitná odpoveď

Imunologický mechanizmus, ktorým Rotarix chráni pred rotavírusovou gastroenteritídou nie je úplne objasnený. Vzťah medzi protilátkovými odpoveďami a očkovaním proti rotavírusu a ochranou pred rotavírusovou gastroenteritídou nebol stanovený.

Nasledujúca tabuľka ukazuje percento jedincov, ktorí boli pôvodne séronegatívni na rotavírus (titre IgA protilátok < 20 U/ml) (pomocou ELISA), s titrami sérových IgA protilátok proti rotavírusu ≥ 20U/ml po jednom až dvoch mesiacoch po druhej dávke očkovacej látky alebo placeba pozorované v rôznych štúdiách s lyofilizovanou formou Rotarixu.

Očkovacia schéma

Štúdia vykonaná

Očkovacia látka

Placebo

N

% 20U/ml

[95% CI]

N

% 20U/ml

[95% CI]

2, 3 mesiace

vo Francúzsku, Nemecku

239

82,8

[77,5;87,4]

127

8,7

[4,4;15,0]

2, 4 mesiace

v Španielsku

186

85,5

[79,6;90,2]

89

12,4

[6,3;21,0]

3, 5 mesiacov

vo Fínsku, Taliansku

180

94,4

[90,0;97,3]

114

3,5

[1,0;8,7]

3, 4 mesiace

v Českej republike

182

84,6

[78,5;89,5]

90

2,2

[0,3;7,8]

2, 3 až 4 mesiace

v Latinskej Amerike; v 11 krajinách

393

77,9% [73,8;81,6]

341

15,1% [11,7;19,0]

10, 14 týždňov a 6, 10, 14 týždňov (Súhrnné údaje)

Južná Afrika, Malawi

221

58,4 [51,6;64,9]

 

22,5 [15,1;31,4]

V troch porovnávacích kontrolovaných štúdiách bola imunitná odpoveď vyvolaná tekutou formou Rotarixu porovnateľná s imunitnou odpoveďou vyvolanou lyofilizovanou formou Rotarixu.

Imunitná odpoveď u nedonosených dojčiat

V klinickej štúdii vykonanej s nedonosenými dojčatami, ktoré sa narodili aspoň v 27. týždni gestačného veku, sa imunogenita Rotarixu hodnotila v podskupine 147 jedincov a preukázalo sa, že Rotarix je v tejto populácii imunogénny; jeden mesiac po druhej dávke očkovacej látky sa titre sérových IgA protilátok proti rotavírusu ≥ 20 U/ml (pomocou ELISA) dosiahli u 85,7 % (95 % CI: 79,0; 90,9) jedincov.

Účinnosť po 2 dávkach v prevencii RVGE vedúcej k hospitalizácii

Krajiny

Obdobie

(Vek)

Kmene

Vekové rozmedzie

N $

(prípady/kontroly)

Účinnosť % [95% CI]

Dĺžka sledovania

Štúdie, ktorých zadávateľom bola GSK

Belgicko

2008-2010

< 4 roky

Všetky

3 - 11 mes.

≥ 12 mes.

160/198

90 [81; 95]

91 [75; 97]

90 [76; 96)

2,4 roka

G1P[8]

41/53

95 [78; 99]

 

G2P[4]

3 - 11 mes.

≥ 12 mes.

80/103

85 [64; 94]

83 [11; 96] ‡

86 [58; 95] ‡

 

Brazília

(Belém)

2008-2009

< 3 roky

Všetky

3 - 11 mes.

≥ 12 mes.

249/249 £

76 [58; 86]

96 [68; 99]

65 [37; 81)

1 rok

G2P[4]

3 - 11 mes.

≥ 12 mes.

222/222 £

75 [57; 86]

95 [66; 99] ‡

64 [34; 81] ‡

 

Brazília

(Recife)

2006-2008

< 5 rokov

Všetky

6 - 11 mes.

≥ 12 mes.

NA §

NA

81 [47; 93]

5 [< 0; 69] *

2,5 roka

G2P[4]

6 - 11 mes.

≥ 12 mes.

61/424 §

NA

85 [54; 95]

5 [< 0; 69]*

 

Všetky

6 - 11 mes.

≥ 12 mes.

NA †

NA

80 [48; 92]

41 [< 0; 81] *

 

G2P[4]

6 - 11 mes.

≥ 12 mes.

61/371 †

NA

83 [51; 94]

41 [< 0; 81] *

 

Singapur

2008-2010

< 5 rokov

Všetky

136/272

84 [32; 96]

2 roky

G1P[8]

89/89

91 [30; 99]

 

Ďalšie štúdie

El Salvador

2007-2009

< 2 roky

Všetky

6 - 11 mes.

≥ 12 mes.

251/770 £

76 [64; 84] **

83 [68; 91]

59 [27; 77]

2,5 roka

mes.: mesiace

NA: nie je k dispozícii

$ Uvedený je počet kompletne očkovaných (2 dávkami) a neočkovaných prípadov a kontrol.

£ Účinnosť očkovacej látky bola vypočítaná pomocou kontrolných osôb zo susedstva.

§ Účinnosť očkovacej látky bola vypočítaná pomocou kontrolných osôb z nemocníc negatívnych na rotavírus

† Účinnosť očkovacej látky bola vypočítaná pomocou kontrolných osôb z nemocníc s akútnou respiračnou infekciou

* Štatisticky nevýznamná (P ≥ 0,05). Tieto údaje sa majú interpretovať obozretne.

** U osôb, ktoré neabsolvovali kompletnú očkovaciu schému, bola účinnosť po jednej dávke 51 % (95 % CI: 26;67)

‡ Údaje z post-hoc analýzy

Vplyv na úmrtnosť§

Štúdie overujúce vplyv očkovania Rotarixom vykonané v Paname, Brazílii a Mexiku ukázali pokles celkovej úmrtnosti v dôsledku hnačky v rozmedzí od 22 % do 56 % u detí mladších ako 5 rokov, v priebehu 2 až 3 rokov po zavedení očkovania.

Vplyv na hospitalizáciu§

V retrospektívnej štúdii využívajúcej údaje z databáz vykonanej v Belgicku u detí vo veku 5 rokov a mladších sa priamy a nepriamy vplyv očkovania Rotarixom na hospitalizáciu súvisiacu s rotavírusom pohyboval v rozmedzí od 64 % (95% CI: 49;76) do 80 % (95% CI: 77;83) po dvoch rokoch od zavedenia očkovania. Podobné štúdie v Brazílii, Austrálii a El Salvadore ukázali zníženie potreby hospitalizácie o 59 %, 75 % a 81 %, v uvedenom poradí. Okrem toho tri štúdie overujúce vplyv očkovania na celkovú hospitalizáciu v dôsledku hnačky vykonané v Latinskej Amerike ukázali zníženie potreby hospitalizácie o 29 % až 37 % po dvoch rokoch od zavedenia očkovania.

§POZNÁMKA: Štúdie overujúce vplyv očkovania sú zamerané na stanovenie časovej súvislosti, ale nie príčinnej súvislosti medzi ochorením a očkovaním. Prirodzené výkyvy vo výskyte ochorenia môžu tiež ovplyvniť pozorovaný časový efekt.

5.2 Farmakokinetické vlastnosti

Neaplikovateľné.

5.3 Predklinické údaje o bezpečnosti

Predklinické údaje získané na základe obvyklých štúdií toxicity po opakovanom podaní neodhalili žiadne osobitné riziko pre ľudí.

6. FARMACEUTICKÉ INFORMÁCIE

6.1 Zoznam pomocných látok

Sacharóza

Adipan dvojsodný

Dulbeccova modifikácia Eaglovho média (DMEM)

Sterilná voda

6.2 Inkompatibility

Nevykonali sa štúdie kompatibility, preto sa tento liek nesmie miešať s inými liekmi.

6.3 Čas použiteľnosti

3 roky.

Po otvorení sa má očkovacia látka použiť okamžite.

6.4 Špeciálne upozornenia na uchovávanie

Uchovávajte v chladničke (2 °C - 8 °C).

Neuchovávajte v mrazničke.

Uchovávajte v pôvodnom obale na ochranu pred svetlom.

6.5 Druh obalu a obsah balenia

1,5 ml perorálnej suspenzie v naplnenom perorálnom applikátore (sklo typu I) s pryžovou zátkou (butylkaučuk) a ochranným krytom hrotu (butylkaučuk) vo veľkostiach balenia po 1, 5, 10 alebo 25 ks.

Na trh nemusia byť uvedené všetky veľkosti balenia.

6.6 Špeciálne opatrenia na likvidáciu a iné zaobchádzanie s liekom

Očkovacia látka sa dodáva ako číra, bezfarebná tekutina, bez viditeľných častíc, určená na perorálne podanie.

Očkovacia látka je pripravená na použitie (nevyžaduje sa rekonštitúcia ani zriedenie).

Očkovacia látka sa podáva perorálne bez zmiešania s akýmikoľvek inými očkovacími látkami alebo roztokmi.

Očkovacia látka sa má opticky skontrolovať na prítomnosť cudzorodých častíc a/alebo abnormálny fyzikálny vzhľad. V prípade ich výskytu sa musí očkovacia látka zlikvidovať.

Nepoužitý liek alebo odpad vzniknutý z lieku má byť zlikvidovaný v súlade s národnými požiadavkami.

Pokyny na podanie očkovacej látky:

Kryt hrotu perorálneho aplikátora

1. Odstráňte ochranný kryt z hrotu perorálneho aplikátora.

2. Táto očkovacia látka je určená len na perorálne podanie. Dieťa má sedieť v zaklonenej polohe. Podajte perorálne (t.j. do úst dieťaťa, smerom k vnútornej strane líca) celý obsah perorálneho aplikátora.

3. Nepodávajte injekčne.

Zlikvidujte prázdny perorálny aplikátor a kryt hrotu v nádobách určených na biologický odpad v súlade s miestnymi predpismi.

7. DRŽITEĽ ROZHODNUTIA O REGISTRÁCII

GlaxoSmithKline Biologicals s.a. Rue de l'Institut 89

B-1330 Rixensart, Belgicko

8. REGISTRAČNÉ ČÍSLO

EU/1/05/330/005

EU/1/05/330/006

EU/1/05/330/007

EU/1/05/330/008

9. DÁTUM PRVEJ REGISTRÁCIE/PREDĹŽENIA REGISTRÁCIE

Dátum prvej registrácie: 21. február 2006

Dátum posledného predĺženia registrácie: 24. január 2011

10. DÁTUM REVÍZIE TEXTU

Podrobné informácie o tomto lieku sú dostupné na internetovej stránke Európskej agentúry pre lieky http://www.ema.europa.eu.