Schválený text k rozhodnutiu o zmene, ev. č.:2019/03142-ZME

SÚHRN CHARAKTERISTICKÝCH VLASTNOSTÍ LIEKU

1. NÁZOV LIEKU

RISENDROS 35 mg

filmom obalené tablety

2. KVALITATÍVNE A KVANTITATÍVNE ZLOŽENIE

Každá filmom obalená tableta obsahuje 35 mg rizedronátu sodného, čo zodpovedá 32,5 mg kyseliny rizedrónovej.

Úplný zoznam pomocných látok, pozri časť 6.1.

3. LIEKOVÁ FORMA

Filmom obalená tableta.

Vzhľad lieku: oranžové okrúhle bikonvexné filmom obalené tablety s priemerom 9,0 – 9,2 mm.

4. KLINICKÉ ÚDAJE

4.1 Terapeutické indikácie

Liečba postmenopauzálnej osteoporózy: aby sa znížilo riziko zlomenín chrbtice.

Liečba zistenej postmenopauzálnej osteoporózy: aby sa znížilo riziko bedrových fraktúr (pozri časť 5.1).

Liečba osteoporózy u mužov s vysokým rizikom fraktúr (pozri časť 5.1).

4.2 Dávkovanie a spôsob podávania

Dávkovanie

Odporúčaná dávka pre dospelých je jedna 35 mg tableta perorálne raz týždenne. Tableta sa má užiť vždy v ten istý deň každý týždeň.

Spôsob podávania

Absorpcia rizedronátu sodného je ovplyvnená jedlom, preto na zaručenie primeranej absorpcie majú pacienti užívať Risendros 35 mg:

  • Pred raňajkami: aspoň 30 minút pred prvým denným jedlom, užitím iného lieku alebo nápojom (s výnimkou čistej vody).

Pacienti majú byť upozornení, že ak zabudnú užiť jednu tabletu Risendros 35 mg, majú tabletu užiť v deň, keď si spomenú. Pacienti sa potom majú vrátiť v užívaní jednej tablety raz týždenne v pôvodne určený deň. V jeden deň sa nemajú užiť dve tablety.

Tablety sa majú prehltnúť celé a nemajú sa cmúľať alebo žuvať. Aby sa tableta ľahšie dostala do žalúdka, Risendros 35 mg sa má užiť vo vzpriamenej polohe s pohárom čistej vody (≥ 120 ml). Pacienti si po užití tablety nemajú ľahnúť 30 minút (pozri časť 4.4).

Ak v strave nie je primeraný príjem vápnika a vitamínu D, má sa zvážiť ich suplementácia.

Optimálna dĺžka liečby osteoporózy bisfosfonátmi nebola stanovená. Potreba pokračovať v liečbe sa má u jednotlivých pacientov pravidelne prehodnocovať na základe prínosov a možných rizík rizedronátu sodného, najmä po 5 alebo viacerých rokoch užívania.

Osobitné populácie

Starší pacienti:

Nie je potrebná úprava dávkovania, pretože biologická dostupnosť, distribúcia a eliminácia u starších pacientov (> 60 rokov) v porovnaní s mladšími jedincami boli podobné. To bolo tiež preukázané u postmenopauzálnej populácie v značne pokročilom veku - 75 rokov a viac.

Renálna porucha:

U pacientov s miernou až stredne závažnou poruchou funkcie obličiek nie je potrebná úprava dávkovania. U pacientov so závažným zhoršením renálnej funkcie (klírens kreatinínu menší ako 30 ml/min) je užívanie rizedronátu sodného kontraindikované (pozri časti 4.3 a 5.2).

Pediatrická populácia:

Používanie rizedronátu sodného sa neodporúča u detí vo veku do 18 rokov pre nedostatočné údaje o bezpečnosti a účinnosti (pozri aj časť 5.1).

4.3 Kontraindikácie

Precitlivenosť na liečivo alebo na ktorúkoľvek z pomocných látok uvedených v časti 6.1.

Hypokalciémia (pozri časť 4.4).

Gravidita a laktácia.

Ťažké poškodenie obličiek (klírens kreatinínu < 30 ml/min).

4.4 Osobitné upozornenia a opatrenia pri používaní

Jedlo, nápoje (s výnimkou čistej vody) a lieky obsahujúce polyvalentné katióny (ako vápnik, horčík, železo a hliník) interferujú s absorpciou bisfosfonátov a nemajú sa užívať v tom istom čase ako Risendros 35 mg (pozri časť 4.5). Na dosiahnutie požadovaného účinku je nevyhnutné dôsledne dodržiavať odporúčania pre dávkovanie (pozri časť 4.2).

Účinnosť bisfosfonátov v liečbe osteoporózy súvisí s prítomnosťou nízkej hustoty kostí a/alebo prevalencie fraktúr.

Vysoký vek alebo samotné klinické rizikové faktory pre fraktúry nie sú dostatočnými dôvodmi na začatie liečby osteoporózy s bisfosfonátmi.

Dôkazy podporujúce účinnosť bisfosfonátov vrátane rizedronátu sodného u populácie v značne pokročilom veku (> 80 rokov) sú obmedzené (pozri časť 5.1).

Bisfosfonáty sa spájajú s ezofagitídou, gastritídou, ulceráciami ezofágu a vznikom gastroduodenálnych ulcerácií.

Preto sa má s opatrnosťou postupovať:

  • U pacientov s anamnézou porúch ezofágu, ktoré spomaľujú pasáž alebo vyprázdňovanie, napr. zúženie alebo achalázia.
  • U pacientov, ktorí nie sú schopní zostať vo vzpriamenej polohe aspoň 30 minút po užití tablety.
  • Ak sa rizedronát sodný podáva pacientom, ktorí majú aktívne problémy s ezofágom alebo horným gastrointestinálnym traktom, alebo takéto problémy mali v nedávnej minulosti (vrátane známeho Barrettovho ezofágu).

Lekári majú pacientom zdôrazniť, aké je dôležité venovať pozornosť pokynom na dávkovanie a ostražito sledovať akékoľvek prejavy a príznaky možnej reakcie ezofágu. Pacienti musia byť poučení, aby včas vyhľadali lekársku pomoc v prípade, ak pocítia príznaky podráždenia ezofágu ako je dysfágia, bolesť pri prehĺtaní, retrosternálna bolesť alebo pálenie záhy, ktorú predtým nemali, alebo sa zhoršilo.

Hypokalciémia sa má liečiť pred začiatkom liečby Risendrosom 35 mg. Iné poruchy metabolizmu kosti a minerálov (napr. paratyroidná dysfunkcia, hypovitaminóza D) sa majú liečiť v čase začatia liečby Risendrosom 35 mg.

Osteonekróza čeľuste

Osteonekróza čeľuste, ktorá sa vo všeobecnosti spája s extrakciou zuba a/alebo s lokálnou infekciou (vrátane osteomyelitídy) sa zaznamenala u pacientov s karcinómom, ktorí boli v liečebnom režime zahŕňajúcom primárne intravenózne podávané bisfosfonáty. Veľa z týchto pacientov dostávalo taktiež chemoterapiu a kortikosteroidy. Osteonekróza čeľuste sa taktiež zaznamenala u pacientov s osteoporózou užívajúcich bisfosfonáty perorálne.

Zubné vyšetrenie a príslušné preventívne stomatologické ošetrenie sa musí zvážiť pred liečbou bisfosfonátmi u pacientov so súbežnými rizikovými faktormi (napr. karcinóm, chemoterapia, rádioterapia, kortikosteroidy, zlá ústna hygiena).

Počas liečby sa títo pacienti, ak je to možné, musia vyhýbať invazívnym dentálnym zásahom. U pacientov, u ktorých sa objaví osteonekróza čeľuste počas liečby bisfosfonátmi, môže dentálny zákrok zhoršiť stav. Pokiaľ ide o pacientov, kde sa vyžaduje dentálny zásah, nie sú k dispozícii žiadne údaje preukazujúce, či prerušenie liečby bisfosfonátmi znižuje riziko osteonekrózy čeľuste.

Klinický posudok ošetrujúceho lekára musí byť súčasťou liečebného plánu pre každého jednotlivého pacienta na základe individuálneho posúdenia pomeru prínosu voči riziku.

Osteonekróza vonkajšieho zvukovodu

Pri používaní bisfosfonátov bola hlásená osteonekróza vonkajšieho zvukovodu, najmä v súvislosti s dlhodobou liečbou. K možným rizikovým faktorom osteonekrózy vonkajšieho zvukovodu patrí používanie stereoidov a chemoterapia a/alebo miestne rizikové faktory, ako je infekcia alebo trauma. Možnosť osteonekrózy vonkajšieho zvukovodu treba zvážiť u pacientov užívajúcich bisfosfonáty, ktorí majú ušné symptómy vrátane chronických ušných infekcií.

Atypické zlomeniny stehennej kosti

Pri liečbe bisfosfonátmi boli hlásené atypické subtrochanterické a diafyzárne zlomeniny stehennej kosti, predovšetkým u pacientov, ktorí sa dlhodobo liečili na osteoporózu. Tieto priečne alebo krátke šikmé zlomeniny môžu vzniknúť kdekoľvek pozdĺž stehennej kosti, tesne pod malým trochanterom až po suprakondylickú časť. K týmto zlomeninám dochádza po minimálnej alebo žiadnej traume a u niektorých pacientov sa niekoľko týždňov až mesiacov pred vznikom úplnej zlomeniny stehennej kosti vyskytne bolesť v stehne alebo slabine, pri zobrazovacom vyšetrení často spojená s charakteristikami únavovej zlomeniny. Zlomeniny sú často bilaterálne, preto sa má u pacientov liečených bisfosfonátmi, ktorí utrpeli zlomeninu stehennej kosti, vyšetriť aj kontralaterálna stehenná kosť. Hlásené bolo tiež nedostatočné hojenie týchto zlomenín. U pacientov s podozrením na atypickú zlomeninu stehennej kosti sa má na základe individuálneho zhodnotenia prínosu a rizika pre pacienta zvážiť prerušenie liečby bisfosfonátmi.

Počas liečby bisfosfonátmi treba pacientov poučiť, aby hlásili akúkoľvek bolesť v stehne, bedre alebo slabine a každého pacienta s takýmito príznakmi je potrebné vyšetriť na prítomnosť neúplnej zlomeniny stehennej kosti.

Sodík

Tento liek obsahuje menej ako 1 mmol sodíka (23 mg) v tablete, t. j. v podstate zanedbateľné množstvo sodíka.

4.5 Liekové a iné interakcie

Neuskutočnili sa žiadne formálne interakčné štúdie, avšak počas klinických štúdií sa žiadne klinicky závažné interakcie s inými liekmi nezistili.

Súbežné užívanie liekov, ktoré obsahujú polyvalentné katióny (napr. vápnik, horčík, železo a hliník), bude interferovať s absorpciou rizedronátu sodného (pozri časť 4.4).

Rizedronát sodný sa systémovo nemetabolizuje, neindukuje enzýmy cytochrómu P450 a má nízku väzbovosť na bielkoviny.

V štúdiách osteoporózy III. fázy s denným dávkovaním rizedronátu sodného sa zaznamenalo užívanie kyseliny acetylsalicylovej u 33 % pacientov alebo NSAID u 45 % pacientov. V štúdii III. fázy u postmenopauzálnych žien s dávkovaním jedenkrát týždenne bolo užívanie kyseliny acetylsalicylovej alebo NSAID zaznamenané u 57 % pacientov, resp. 40 % pacientov. Medzi pravidelnými užívateľmi kyseliny acetylsalicylovej alebo NSAID (3 alebo viac dní do týždňa) bol výskyt nežiaducich účinkov v hornej časti gastrointestinálneho traktu u rizedronátom sodným liečených pacientov podobný ako v kontrolnej skupine.

Ak sa to považuje za vhodné, rizedronát sodný možno podávať súbežne so suplementáciou estrogénov (len u žien).

4.6 Fertilita, gravidita a laktácia

Nie sú dostatočné údaje o použití rizedronátu sodného u gravidných žien. Štúdie na zvieratách preukázali reprodukčnú toxicitu (pozri časť 5.3). Nie je známe potenciálne riziko u ľudí. Štúdie na zvieratách naznačujú, že malé množstvo rizedronátu sodného sa vylučuje do materského mlieka.

Rizedronát sodný sa nesmie užívať počas gravidity alebo dojčenia.

4.7 Ovplyvnenie schopnosti viesť vozidlá a obsluhovať stroje

Risendros 35 mg nemá žiadny alebo má zanedbateľný vplyv na schopnosť viesť vozidlá a obsluhovať stroje.

4.8 Nežiaduce účinky

Používanie rizedronátu sodného sa skúmalo v klinických štúdiách fázy III, do ktorých bolo zahrnutých viac ako 15 000 pacientok. Väčšina nežiaducich účinkov, ktoré sa pozorovali v klinických štúdiách, bola miernej až strednej závažnosti a obvykle si nevyžadovala ukončenie liečby.

Nežiaduce skúsenosti, ktoré boli hlásené v klinických štúdiách fázy III, kde boli zaradené ženy po menopauze s osteoporózou liečené po dobu do 36 mesiacov rizedronátom sodným v dávke 5 mg/deň (n=5020) alebo placebom (n=5048) a ktoré sa hodnotili ako možno alebo pravdepodobne súvisiace s rizedronátom sodným, sú uvedené nižšie a zaradené sú podľa týchto kritérií (v zátvorkách je uvedený výskyt v porovnaní s placebom): veľmi časté (≥ 1/10); časté (≥ 1/100; < 1/10); menej časté (≥ 1/1000; < 1/100); zriedkavé (≥ 1/10 000; < 1/1000); veľmi zriedkavé (< 1/10 000); neznáme (nemožno odhadnúť z dostupných údajov).

Poruchy nervového systému:

Časté: bolesť hlavy (1,8 % oproti. 1,4 %)

Poruchy oka:

Menej časté: iritída*

Poruchy gastrointestinálneho traktu:

Časté: obstipácia (5,0 % oproti 4,8 %), dyspepsia (4,5 % oproti 4,1 %), nauzea (4,3 % oproti 4,0 %), abdominálna bolesť (3,5 % oproti 3,3 %), hnačka (3,0 % oproti 2,7 %)

Menej časté: gastritída (0,9 % oproti 0,7 %), ezofagitída (0,9 % oproti 0,9 %), dysfágia (0,4 % oproti 0,2 %), duodenitída (0,2 % oproti 0,1 %), vred ezofágu (0,2 % oproti 0,2 %)

Zriedkavé: glositída (< 0,1 % oproti 0,1 %), zúženie ezofágu (< 0,1 % oproti 0,0 %)

Poruchy kostrovej a svalovej sústavy a spojivového tkaniva:

Časté: bolesť kostrového svalstva (2,1 % oproti 1,9 %)

Laboratórne a funkčné vyšetrenia:

Zriedkavé: abnormálne výsledky pečeňových testov*

*Žiadny relevantný výskyt v štúdiách osteoporózy fázy III; frekvencia vychádza z nežiaducich udalostí/laboratórnych/opakovaných výsledkov v skorších klinických štúdiách.

V jednoročnej dvojito zaslepenej multicentrickej štúdii porovnávajúcej 5 mg rizedronátu sodného podávaného raz denne (n = 480) a 35 mg rizedronátu sodného podávaného raz za týždeň (n = 485) postmenopauzálnym ženám s osteoporózou boli celková bezpečnosť a profily znášanlivosti podobné. Boli hlásené nasledujúce nežiaduce účinky, ktoré sa podľa skúšajúcich dajú považovať za možno alebo pravdepodobne súvisiace s liekom (vyššia incidencia v skupine s 35 mg rizedronátu sodného než s 5 mg rizedronátu sodného): gastrointestinálne poruchy (1,6 % vs. 1,0 %) a bolesť (1,2 % vs. 0,8 %).

V dvojročnej štúdii u mužov s osteoporózou bola celková bezpečnosť a profily znášanlivosti medzi liečebnou skupinou a placebom podobné. Nežiaduce účinky sa zhodovali s tými, ktoré boli pozorované u žien.

Laboratórne výsledky: u niektorých pacientov sa pozoroval skorý, prechodný, asymptomatický a mierny pokles sérového vápnika a fosfátu.

Po uvedení lieku na trh sa ďalej zaznamenali nasledujúce nežiaduce účinky (frekvencia - neznáme):

Poruchy oka:

iritída, uveitída

Poruchy kostrovej a svalovej sústavy a spojivového tkaniva:

osteonekróza čeľuste

Poruchy kože a podkožného tkaniva:
hypersenzitivita a kožné reakcie vrátane angioedému, generalizovanej vyrážky, žihľavky a bulóznych kožných reakcií, niekedy závažných vrátane jednotlivých hlásení výskytu Stevensovho-Johnsonovho syndrómu, toxickej epidermálnej nekrolýzy a leukocytoklastickej vaskulitídy, vypadávanie vlasov.

Poruchy imunitného systému:

anafylaktická reakcia

Poruchy pečene a žlčových ciest

Ťažké ochorenia pečene. Vo väčšine hlásených prípadov boli pacienti liečení aj inými liekmi, o ktorých je známe, že spôsobujú ochorenia pečene.

Po uvedení lieku na trh boli hlásené nasledujúce nežiaduce účinky:

Zriedkavé: atypické subtrochanterické a diafyzárne zlomeniny stehennej kosti (skupinová nežiaduca reakcia na bisfosfonáty).

Veľmi zriedkavé: Osteonekróza vonkajšieho zvukovodu (nežiaduca reakcia triedy bisfosfonátov).

Hlásenie podozrení na nežiaduce reakcie

Hlásenie podozrení na nežiaduce reakcie po registrácii lieku je dôležité. Umožňuje priebežné monitorovanie pomeru prínosu a rizika lieku. Od zdravotníckych pracovníkov sa vyžaduje, aby hlásili akékoľvek podozrenia na nežiaduce reakcie na národné centrum hlásenia uvedené v Prílohe V.

4.9 Predávkovanie

O liečbe predávkovania s rizedronátom sodným nie sú dostupné žiadne konkrétne informácie.

Po veľkom predávkovaní možno očakávať pokles hladiny vápnika v sére. U niektorých týchto pacientov sa taktiež môžu prejaviť príznaky a prejavy hypokalciémie.

Mlieko alebo antacidá obsahujúce horčík, vápnik alebo hliník sa majú podávať na naviazanie a zníženie absorpcie rizedronátu sodného. V prípadoch veľkého predávkovania možno zvážiť výplach žalúdka na odstránenie neabsorbovaného rizedronátu sodného.

5. FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI

5.1 Farmakodynamické vlastnosti

Farmakoterapeutická skupina: Liečivá na liečbu ochorení kostí, Bisfosfonáty, ATC kód: M05BA07

Mechanizmus účinku

Rizedronát sodný je pyridinylbisfosfonát, ktorý sa viaže na kostný hydroxyapatit a inhibuje osteoklastickú resorpciu kostí. Kostný obrat sa znižuje, zatiaľ čo osteoblastová aktivita a mineralizácia kostí sú zachované.

Farmakodynamické účinky

Predklinické skúšanie ukázalo silný antiosteoklastický a antiresorpčný účinok rizedronátu sodného a nárast kostnej hmoty a biomechanickej skeletálnej sily v závislosti od dávky. Počas farmakodynamického a klinického skúšania sa potvrdil účinok rizedronátu sodného meraním biochemických markerov kostného obratu. V klinických štúdiách s účasťou postmenopauzálnych žien sa pozoroval pokles biochemických markerov kostného obratu v priebehu 1 mesiaca, ktorý dosahoval maximum po 3 − 6 mesiacoch. Poklesy biochemických markerov kostného obratu pri dennom užívaní 5 mg rizedronátu sodného a 35 mg rizedronátu sodného boli počas 12 mesiacov podobné.

V klinickej štúdii u mužov s osteoporózou sa pozoroval pokles biochemických markerov kostného obratu nie skôr ako po 3 mesiacoch a zostal pozorovateľný v priebehu 24 mesiacov.

Klinická účinnosť a bezpečnosť

Liečba postmenopauzálnej osteoporózy

S osteoporózou po menopauze sa spája množstvo rizikových faktorov, vrátane nízkych hodnôt kostnej hmoty a minerálnej hustoty, skorej menopauzy, fajčenia v anamnéze a osteoporózy v rodinnej anamnéze. Klinickým následkom osteoporózy sú fraktúry. Riziko fraktúr sa zvyšuje s počtom rizikových faktorov.

V jednoročnej, dvojito zaslepenej, multicentrickej štúdii, ktorej sa zúčastnili ženy s osteoporózou po menopauze sa ukázalo, že podávanie 35 mg rizedronátu sodného (n = 485) raz týždenne malo na priemernú zmenu BMD v lumbálnej chrbtici ekvivalentný účinok ako denné podávanie rizedronátu sodného 5 mg (n = 480).

V rámci klinických štúdií s rizedronátom sodným podávaným raz denne sa skúmal účinok rizedronátu sodného na riziko vzniku bedrových a vertebrálnych fraktúr a zúčastnili sa ich ženy po včasnej aj neskorej menopauze, ktoré prekonali fraktúru pred zaradením do štúdie, a ženy bez prekonanej fraktúry. Sledovali sa denné dávky 2,5 mg a 5 mg a všetky skupiny, vrátane kontrolných skupín, užívali kalcium a vitamín D (ak boli počiatočné hladiny nízke). Absolútne a relatívne riziko nových vertebrálnych a bedrových fraktúr sa určilo použitím analýzy prvej udalosti.

Uskutočnili sa dve placebom kontrolované štúdie (n = 3 661) so ženami po menopauze s vertebrálnou fraktúrou na začiatku, ktoré boli mladšie ako 85 rokov. Denné dávky 5 mg rizedronátu sodného podávané počas troch rokov znížili riziko nových vertebrálnych fraktúr v porovnaní s kontrolnou skupinou. U žien, ktoré prekonali najmenej dve alebo jednu vertebrálnu fraktúru sa znížilo relatívne riziko o 49 % alebo o 41 % (výskyt nových vertebrálnych fraktúr u žien liečených rizedronátom sodným o 18,1 % alebo 11,3 % a u žien užívajúcich placebo o 29,0 % alebo 16,3 %). Účinok liečby bol zreteľný koncom prvého roka liečby. Úžitok sa prejavil aj u žien s viacnásobnými zlomeninami na začiatku. Rizedronát sodný 5 mg denne tiež obmedzil ročnú stratu telesnej výšky v porovnaní s kontrolnou skupinou.

Ďalších dvoch placebom kontrolovaných štúdií sa zúčastnili ženy po menopauze nad 70 rokov s vertebrálnou fraktúrou alebo bez nej na začiatku. Ženy vo veku 70 – 79 mali v krčku stehnovej kosti BMD T- skóre < -3 SD (rozsah uvádzaný výrobcom; t. j. -2,5 SD použitím NHANES III (National Health and Nutrition Examination Survey)) a najmenej jeden ďalší rizikový faktor. Ženy vo veku   ≥ 80 rokov a staršie mohli byť zaradené na základe najmenej jedného neskeletárneho rizikového faktora bedrovej fraktúry alebo nízkej minerálnej kostnej hustoty v krčku stehennej kosti. Štatisticky významná účinnosť rizedronátu sodného v porovnaní s placebom sa dosiahla iba zlúčením obidvoch liečených skupín s 2,5 mg a 5 mg. Nasledujúce výsledky sú založené iba na dodatočnej analýze podskupín definovaných klinickou praxou a súčasnými definíciami osteoporózy:

V podskupine pacientok, ktoré mali v krčku stehnovej kosti BMD T-skóre ≤-2,5SD

(NHANES III) a najmenej jednu vertebrálnu fraktúru na začiatku, sa podávaním rizedronátu sodného počas 3 rokov znížilo riziko bedrových fraktúr o 46 % v porovnaní s kontrolnou skupinou (výskyt bedrových fraktúr v kombinovanej skupine s 2,5 mg a 5 mg rizedronátu sodného bol 3,8 %, pri placebe 7,4 %);

Údaje naznačujú, že u veľmi starých žien (≥ 80 rokov) môže byť táto ochrana znížená. Môže to byť spôsobené z dôvodu vzrastajúcej dôležitosti neskeletárnych faktorov pre vznik zlomeniny bedrového kĺbu so zvyšujúcim sa vekom. 

Údaje analyzované ako sekundárne ukazovatele v týchto štúdiách naznačujú pokles rizika nových vertebrálnych fraktúr u pacientok s nízkym BMD femorálneho krčku bez vertebrálnej fraktúry a u pacientok s nízkym BMD femorálneho krčku s vertebrálnou fraktúrou alebo bez nej.

Denné dávky 5 mg rizedronátu sodného podávané počas troch rokov zvýšili minerálnu kostnú hustotu (BMD) voči kontrolnej skupine v oblasti lumbálnej chrbtice, krčku stehennej kosti, trochanteru a zápästia a udržiavali hustotu kostí v strednej časti vretennej kosti.

V jednoročnom sledovaní po ukončení trojročnej liečby dennou dávkou 5 mg rizedronátu sodného sa zistila rýchla reverzibilita supresívneho účinku rizedronátu sodného na kostný obrat. 

Vzorky biopsie kostí od žien po menopauze liečených dennými dávkami 5 mg rizedronátu sodného počas 2 až 3 rokov, preukázali očakávaný mierny pokles kostného obratu. Kosti tvorené počas liečby rizedronátom sodným mali normálnu lamelárnu štruktúru a mineralizáciu. Tieto výsledky spolu so zníženým výskytom fraktúr so vzťahom k osteoporóze vo vertebrálnej oblasti u žien s osteoporózou svedčia o neškodnom pôsobení liečby na kvalitu kostí.

Endoskopické nálezy u časti pacientov s početnými stredne závažnými až závažnými gastrointestinálnymi ťažkosťami nepreukázali v skupine pacientov liečených rizedronátom sodným ani v skupine kontrolných pacientov žiadny výskyt indukovaných žalúdkových, dvanástnikových alebo pažerákových vredov, hoci v skupine pacientov liečených rizedronátom sodným sa menej často pozoroval zápal dvanástnika.

Liečba osteoporózy u mužov

Dávkovanie rizedronátu sodného 35 mg raz týždenne potvrdilo svoju účinnosť v liečbe mužov s osteoporózou (vekové rozpätie 36 až 84 rokov) v dvojročnej, dvojito zaslepenej, placebom kontrolovaniej klinickej štúdii u 284 pacientov (rizedronát sodný v dávke 35 mg, n = 191). Všetci pacienti dostávali ako výživový doplnok vápnik a vitamín D.

Nárast BMD sa pozoroval už po 6 mesiacoch od začatia liečby rizedronátom sodným . Podávanie rizedronátu sodného v dávke 35 mg raz týždenne viedlo k zvýšeniu BMD v oblasti lumbálnej chrbtice, krčka stehennej kosti, trochantera a celkovo bedrového kĺbu v porovnaní s placebom po 2 rokoch liečby. Účinnosť proti zlomeninám sa v tejto štúdii nepreukázala.

Účinok rizedronátu sodného na kosť (nárast BMD a pokles BTM) je u mužov a žien podobný.

Pediatrická populácia

Bezpečnosť a účinnosť rizedronátu sodného bola skúmaná v štúdii 3 roky (v randomizovanej, dvojito zaslepenej, placebom kontrolovanej, multicentrickej štúdii s paralelnými skupinami jednoročného trvania nasledovaného 2 rokmi otvorenej liečby) u pediatrických pacientov vo veku od 4 do menej ako 16 rokov s miernou až stredne ťažkou osteogenesis imperfecta. V tejto štúdii pacienti vážiaci 10 – 30 kg užívali 2,5 mg rizedronátu sodného denne a pacienti s hmotnosťou vyššou než 30 kg užívali 5 mg rizedronátu sodného denne.

Po ukončení jednoročnej, randomizovanej, dvojito zaslepenej placebom kontrolovanej fázy tejto štúdie sa preukázal štatisticky významný vzostup BMD v lumbálnej časti chrbtice v skupine s rizedronátom oproti skupine s placebom; avšak bol zistený zvýšený výskyt aspoň 1 novej morfometrickej (identifikovanej RTG) vertebrálnej fraktúry v skupine s rizderonátom oproti skupine s placebom. Počas jednoročnej dvojito zaslepenej štúdie bolo hlásených 30,9 % klinických zlomenín v skupine s rizedronátom a 49,0 % v skupine s placebom.

Počas otvoreného obdobia, keď všetci pacienti užívali rizedronát (od 12. do 36. mesiaca), bolo hlásených 65,3 % klinických zlomenín u pacientov na začiatku štúdie v randomizovanej skupine s placebom a 52,9 % klinických zlomenín u pacientov na začiatku štúdie v randomizovanej skupine s risedronátom.

Celkovo výsledky štúdie nepodporujú používanie rizedronátu sodného u pediatrických pacientov s miernou až stredne ťažkou osteogenesis imperfecta.

5.2 Farmakokinetické vlastnosti

Absorpcia

Po perorálnych dávkach je absorpcia pomerne rýchla (tmax  ~ 1 hodina) a nezávisí od dávky v skúmanom rozsahu (v štúdii s jednou dávkou: 2,5 až 30 mg; v štúdiách s viacerými dávkami 2,5 až 5 mg denne až do dávky 50 mg týždenne). Priemerná perorálna biologická dostupnosť tablety je 0,63 % a pri podaní rizedronátu sodného spolu s jedlom sa znižuje. Biologická dostupnosť u mužov a žien bola podobná.

Distribúcia

U ľudí je priemerný distribučný objem v rovnovážnom stave 6,3 l/kg. Väzba na bielkoviny plazmy je asi 24 %.

Biotransformácia

Neexistuje žiadny dôkaz o systémovom metabolizme rizedronátu sodného.

Eliminácia

Približne polovica absorbovanej dávky sa vylúči močom v priebehu 24 hodín a 85 % intravenóznej dávky sa obnovuje v moči po 28 dňoch. Priemerný renálny klírens je 105 ml/min a celkový priemerný klírens je 122 ml/min, s rozdielom, ktorý pravdepodobne možno pripísať klírensu spôsobenému adsorbciou na kosti.

Renálny klírens nezávisí od koncentrácie a medzi ním a klírensom kreatinínu existuje lineárny vzťah. Neabsorbovaný rizedronát sodný sa bez zmeny vylúči v stolici. Po perorálnom podaní časový profil koncentrácie vykazuje tri fázy eliminácie s terminálnym polčasom 480 hodín.

Špeciálne skupiny pacientov

Starší pacienti

Nie je potrebná úprava dávkovania.

Užívatelia kyseliny acetylsalicylovej/NSAID

Výskyt nežiaducich účinkov v hornej časti gastrointestinálneho traktu u pacientov liečených rizedronátom sodným u pravidelných užívateľov kyseliny acetylsalicylovej alebo NSAID (3 alebo viac dní v týždni) a u kontrolovaných pacientov bol podobný (pozri časť 4.5).

5.3 Predklinické údaje o bezpečnosti

V toxikologických štúdiách na potkanoch a psoch sa pozorovali hepatotoxické účinky rizedronátu sodného v závislosti od dávok, predovšetkým ako zvýšenie enzýmov s histologickými zmenami pri potkanoch. Klinický význam týchto pozorovaní nie je známy. Testikulárna toxicita sa vyskytla u potkanov  a psov  pri expozíciach považovaných za presahujúce terapeutickú expozíciu u ľudí. V závislosti od dávky sa často zaznamenal výskyt podráždenia horných dýchacích ciest pri hlodavcoch. Podobné účinky sa pozorovali aj pri ostatných bisfosfonátoch. Účinky na dolné dýchacie cesty sa tiež pozorovali v dlhodobých štúdiách na hlodavcoch, hoci klinický význam týchto nálezov nie je jasný. V štúdiách reprodukčnej toxicity pri expozíciách blízkych klinickým expozíciám sa pozorovali zmeny osifikácie hrudnej kosti a/alebo lebky plodu liečených potkanov a hypokalciémia a mortalita gravidných samíc pri pôrode. Nenašli sa žiadne dôkazy o teratogenéze pri dávkach 3,2 mg/kg/deň u potkanov a 10 mg/kg/deň u králikov, hoci údaje sú získané iba z malého počtu králikov. Testovaniu vyšších dávok zabraňovala materská toxicita. Štúdie genotoxicity a karcinogenézy nepukázali žiadne špecifické riziko pre ľudí.

6. FARMACEUTICKÉ INFORMÁCIE

6.1 Zoznam pomocných látok

Jadro:

mikrokryštalická celulóza

krospovidón

stearát horečnatý

Obal:

Opadry AMB oranžový:

  • polyvinylalkohol
  • mastenec
  • oxid titaničitý (E 171)
  • glycerol-monokaprylokaprát laurylsíran sodnýžltý oxid železitý (E 172)
  • červený oxid železitý (E 172)

6.2 Inkompatibility

Neaplikovateľné.

6.3 Čas použiteľnosti

2 roky

6.4 Špeciálne upozornenia na uchovávanie

Tento liek nevyžaduje žiadne zvláštne podmienky na uchovávanie.

6.5 Druh obalu a obsah balenia

OPA/Al/PVC//Al blister, škatuľka

Veľkosť balenia: 2, 4, 8, 12 filmom obalených tabliet.

Veľkosť balenia:

2 filmom obalené tablety (2 tablety v blistri, 1 blister v škatuľke)

4 filmom obalené tablety (4 tablety v blistri, 1 blister v škatuľke)

8 filmom obalených tabliet (4 tablety v blistri, 2 blistre v škatuľke)

12 filmom obalených tabliet (4 tablety v blistri, 3 blistre v škatuľke)

Na trh nemusia byť uvedené všetky veľkosti balenia.

6.6 Špeciálne opatrenia na likvidáciu a iné zaobchádzanie s liekom

Žiadne zvláštne požiadavky. 

7. DRŽITEĽ ROZHODNUTIA O REGISTRÁCII

Zentiva, a.s.

Einsteinova 24

851 01 Bratislava

Slovenská republika

8. REGISTRAČNÉ ČÍSLO

Reg. č.: 87/0284/07-S

9. DÁTUM PRVEJ REGISTRÁCIE/PREDĹŽENIA REGISTRÁCIE

Dátum prvej registrácie: 8.august 2007

Dátum posledného predĺženia registrácie: 19.február 2010

10. DÁTUM REVÍZIE TEXTU

03/2020