Reseligo 10,8 mg imp sip (aplik.inj.ihl.+implantát) 1x1 ks

Schválený text k rozhodnutiu o prevode, ev. č.: 2020/06879-TR, 2019/07309-TR

SÚHRN CHARAKTERISTICKÝCH VLASTNOSTÍ LIEKU

1. NÁZOV LIEKU

Reseligo 10,8 mg

implantát naplnený v injekčnej striekačke

2. KVALITATÍVNE A KVANTITATÍVNE ZLOŽENIE

Jeden implantát obsahuje 10,8 mg goserelínu (vo forme goserelíniumacetátu).

Úplný zoznam pomocných látok, pozri časť 6.1.

3. LIEKOVÁ FORMA

Implantát naplnený v injekčnej striekačke

Biele až šedobiele valcovité tyčinky (približné rozmery: priemer 1,5 mm, dĺžka 13 mm, hmotnosť 44 mg), uložené v biodegradovateľnej polymérovej matrici.

4. KLINICKÉ ÚDAJE

4.1 Terapeutické indikácie

Reseligo je indikované (pozri aj časť 5.1):

-  Pri liečbe metastatického karcinómu prostaty, keď sa preukázalo, že goserelín má porovnateľný prínos z hľadiska prežívania ako chirurgická kastrácia (pozri časť 5.1).

-  Pri liečbe lokálne pokročilého karcinómu prostaty ako alternatívy ku chirurgickej kastrácii, kde goserelín preukázal porovnateľný prínos z hľadiska prežívania ako anti-androgén (pozri časť 5.1).

-  Ako adjuvantná liečba k rádioterapii u pacientov s vysoko rizikovým lokalizovaným alebo lokálne pokročilým karcinómom prostaty, u ktorého bolo preukázané, že goserelín zlepšuje prežívanie bez ochorenia (pozri časť 5.1).

-  Ako neoadjuvantná liečba pred rádioterapiou u pacientov s vysoko rizikovým lokalizovaným alebo pokročilým lokalizovaným karcinómom prostaty, u ktorého bolo preukázané, že goserelín zlepšuje prežívanie bez ochorenia a celkové prežívanie (pozri časť 5.1).

-  Ako adjuvantná liečba po radikálnej prostatektómii u pacientov s lokálne pokročilým karcinómom prostaty s vysokým rizikom progresie ochorenia, keď sa preukázalo, že použitie goserelínu viedlo k zlepšeniu prežívania bez ochorenia (pozri časť 5.1).

4.2 Dávkovanie a spôsob podávania

Dávkovanie

Dospelí muži (vrátane starších pacientov)

Jedna podkožná injekcia depotnej dávky Reseliga sa aplikuje do prednej brušnej steny každých 12 týždňov.

Pediatrická populácia

Reseligo nie je indikované na použitie u detí.

Porucha funkcie obličiek

U pacientov s poruchami funkcie obličiek sa nevyžaduje žiadna úprava dávkovania.

Porucha funkcie pečene

U pacientov s poruchami funkcie pečene sa nevyžaduje žiadna úprava dávkovania.

Spôsob podávania

Reseligo je určené na subkutánne použite. Pokyny na správne podanie Reseliga nájdete na vnútornej strane škatuľky.

Pred podaním si musíte prečítať pokyny na podanie.

Pri podaní Reseliga do prednej brušnej steny je nutná opatrnosť pre blízkosť arteria epigastrica inferior a jej vetvenia.

Osobitná pozornosť sa musí dať u pacientov s nízkym BMI alebo u tých, ktorí užívajú antikoagulačnú liečbu (pozri časť 4.4).

Je potrebná opatrnosť a uistenie sa, že injekcia je podaná subkutánne. Nepreniknite do krevnej cievy, svalu alebo peritonea.

V prípade potreby chirurgického odstránenia implantátu goserelínu môže byť tento implantát lokalizovaný ultrazvukom.

Pre špeciálne opatrenia na likvidáciu a iné zaobchádzanie pozri časť 6.6.

4.3 Kontraindikácie

Precitlivenosť na liečivo alebo na ktorúkoľvek z pomocných látok uvedených v časti 6.1. 

4.4 Osobitné upozornenia a opatrenia pri používaní

Goserelín nie je indikovaný  na použitie u žien, pretože neexistujú dostatočné dôkazy o spoľahlivom potlačení estradiolu v sére. Pre pacientky, ktoré vyžadujú liečbu goserelínom, si pozrite informácie o predpisovaní lieku Reseligo 3,6 mg.

Androgénová deprivačná liečba môže predĺžiť QT interval.

U pacientov s výskytom predĺženia QT intervalu v anamnéze alebo s rizikovými faktormi pre predĺženie QT intervalu a tiež u pacientov, ktorí súbežne užívajú/používajú lieky, ktoré môžu predĺžiť QT interval (pozri časť 4.5), má lekár  pred začiatkom liečby Reseligom posúdiť pomer prínosu a rizika liečby, vrátane možnosti vyvolania torsade de pointes.

U goserelínu bolo hlásené poranenie v mieste podania injekcie, zahŕňajúce prípady bolesti, hematómu, krvácania a cievneho poranenia. Postihnutých pacientov sledujte pre prejavy a príznaky abdominálneho krvácania. Vo veľmi zriedkavých prípadoch chyba podania viedla k vaskulárnemu poraneniu a hemoragickému šoku, ktorý vyžadoval transfúzie krvi a chirurgický zákrok. Mimoriadna opatrnosť je potrebná pri podaní Reseliga pacientom s nízkym BMI a/alebo pacientom užívajúcim celú dávku antikoagulačného lieku (pozri časť 4.2).

Neexistujú žiadne údaje o odstránení alebo rozpustení implantátu.

U pacientov podstupujúcich liečbu agonistami GnRH, ako je goserelín, je zvýšené riziko výskytu depresie (ktorá môže byť ťažká). Pacienti majú byť podľa toho informovaní a liečení vhodným spôsobom, ak sa tieto príznaky objavia.

U pacientov so zvýšeným rizikom obštrukcie močovodov alebo kompresie miechy je potrebné starostlivo zvážiť použitie goserelínu a títo pacienti musia byť dôsledne monitorovaní v priebehu prvého mesiaca liečby. V prípade, že sa kompresia miechy alebo poškodenie obličiek v dôsledku obštrukcie močovodov objaví, je potrebné pristúpiť k špecifickej štandardnej liečbe týchto komplikácií.

Na začiatku liečby LHRH analógmi sa má zvážiť úvodné užívanie antiandrogénov (napríklad cyproteronacetát 300 mg denne počas 3 dni pred a počas 3 týždňov po začatí liečby Reseligom), nakoľko bolo hlásené, že sa tým môže predísť možným následkom úvodného zvýšenia hladiny sérového testosterónu.

Podávanie agonistov LHRH môže spôsobiť demineralizáciu kostí. Predbežné údaje u mužov svedčia o tom, že kombinácia bisfosfonátov s LHRH agonistami môže znížiť úbytok kostnej hmoty. Osobitnú pozornosť je treba venovať pacientom s ďalšími rizikovými faktormi pre osteoporózu (napr. chronické pitie alkoholu, fajčenie, dlhodobá liečba antikonvulzívami alebo kortikosteroidmi, osteoporóza v rodinnej anamnéze).

Pacienti so známou depresiou a pacienti s hypertenziou majú byť starostlivo monitorovaní.

Vo farmako-epidemiologickej štúdii LHRH agonistov používaných v liečbe karcinómu prostaty bol pozorovaný infarkt myokardu a srdcové zlyhanie. Zdá sa, že riziko je zvýšené pri súbežnom užívaní s antiandrogénmi.

U mužov užívajúcich agonisty LHRH bolo pozorované zníženie glukózovej tolerancie. Toto sa môže prejaviť ako diabetes mellitus alebo zhoršenie regulácie glykémie u pacientov s preexistujúcim diabetom mellitus. Preto je potrebné zvážiť monitorovanie hladiny glukózy v krvi.

Liečba goserelínom môže viesť k pozitívnym reakciám v antidopingových testoch.

Pediatrická populácia

Goserelín nie je indikovaný na použitie u detí, pretože u tejto skupiny pacientov nebola stanovená účinnosť a bezpečnosť.

4.5 Liekové a iné interakcie

Keďže androgénna deprivácia môže predĺžiť QT interval, je potrebné dôkladne zhodnotiť súbežné použitie Reseliga s liekmi, ktoré predlžujú QT interval alebo liekmi, ktoré môžu spôsobiť torsade de pointes ako napríklad antiarytmiká triedy IA (napr. chinidín, disopyramid) alebo triedy III (napr. amiodarón, sotalol, dofetilid, ibutilid), metadón, moxifloxacín, antipsychotiká atď. (pozri časť 4.4).

4.6 Fertilita, gravidita a laktácia

Goserelín nie je určený na použitie u žien.

4.7 Ovplyvnenie schopnosti viesť vozidlá a obsluhovať stroje

Goserelín nemá žiadny alebo má zanedbateľný vplyv na schopnosť viesť vozidlá a obsluhovať stroje.

.8. Nežiaduce účinky

Nasledujúce kategórie podľa frekvencie výskytu nežiadúcich účinkov lieku (ADRs) boli vypočítané na základe hlásení z klinických skúšaní s goserelínom a údajov po jeho uvedení na trh. Najčastejšie pozorované nežiaduce účinky zahŕňali návaly tepla, potenie a reakcie v mieste podania.

Frekvencie výskytu sú definované nasledujúcim spôsobom: veľmi časté ( 1/10), časté ( 1/100 až < 1/10), menej časté ( 1/1000 až < 1/100), zriedkavé (1/10 000 až < 1/1000), veľmi zriedkavé (<1/10 000) a neznáme (z dostupných údajov).

Tabuľka: Nežiaduce účinky goserelínu s výskytom podľa triedy orgánových systémov MedDRA

Trieda orgánových systémov MedDRA Frekvencia Nežiaduci účinok
Benígne a malígne nádory, vrátane nešpecifikovaných novotvarov ( cysty a polypy) Veľmi zriedkavé Tumor hypofýzy
Poruchy imunitného systému Menej časté Lieková hypersenzitivita
Zriedkavé Anafylaktická reakcia
Poruchy endokrinného systému Veľmi zriedkavé Hemorágia hypofýzy
Poruchy metabolizmu a výživy Časté Porucha glukózovej toleranciea
Psychické poruchy Veľmi časté Zníženie libidab
Časté Zmeny nálady, depresia
Veľmi zriedkavé Psychotické ochorenia
Poruchy nervového systému Časté Parestézia
Kompresia miechy
Poruchy srdca a srdcovej činnosti Časté Zlyhanie srdcaf Infarkt myokarduf
Neznáme Predĺženie QT intervalu (pozri časti 4.4 a 4.5)
Poruchy ciev Veľmi časté Návaly teplab
Časté Abnormálny krvný tlakc
Poruchy kože a podkožného tkaniva Veľmi časté Hyperhidrózab
Časté Vyrážkad
Neznáme Alopéciag
Poruchy kostrovej a svalovej sústavy a spojivového tkaniva Časté Bolesť kostíe
Menej časté Artralgia
Poruchy obličiek a močových ciest Menej časté Obštrukcia močovodov
Poruchy reprodukčného systému a prsníkov Veľmi časté Erektilná dysfunkcia
Časté Gynekomastia
Menej časté Citlivosť prsníkov
Celkové poruchy a reakcie v mieste podania Časté Reakcie v mieste podania injekcie
Laboratórne a funkčné vyšetrenia Časté Zníženie kostnej denzity (pozri časť 4.4), zvýšenie hmotnosti

a Pozorovalo sa zníženie glukózovej tolerancie u mužov užívajúcich LHRH agonisty. To sa môže prejaviť ako diabetes alebo strata glykemickej kontroly u pacientov s pre-existujúcim diabetom mellitus.

b Toto sú farmakologické účinky, ktoré zriedkakedy vyžadujú ukončenie liečby. Hyperhidróza a návaly tepla môžu pokračovať aj po ukončení podávania goserelínu.

c Môžu sa prejaviť ako hypotenzia alebo hypertenzia, vyskytli sa príležitostne u pacientov užívajúcich goserelín. Zmeny sú zvyčajne prechodné, vymiznú buď počas pokračujúcej liečby alebo po ukončení liečby goserelínom. Zriedkavo sa vyskytli zmeny vyžadujúce lekársku intervenciu vrátane ukončenia liečby goserelínom.

d Tieto sú vo všeobecnosti mierne a často vymiznú bez potreby ukončenia liečby.

e U pacientov s karcinómom prostaty sa môže na začiatku liečby vyskytnúť prechodné zvýšenie bolesti kostí, ktoré možno liečiť symptomaticky.

f Zistené vo farmako-epidemiologickej štúdii LHRH agonistov používaných v liečbe karcinómu prostaty. Zdá sa, že riziko je zvýšené pri užívaní v kombinácii s antiandrogénmi.

g Najmä strata ochlpenia, očakávaný účinok zníženia hladiny androgénu.

Skúsenosti po uvedení na trh

V súvislosti s goserelínom bol hlásený malý počet prípadov zmien pri vyšetrení krvi, pečeňovej dysfunkcie, pľúcnej embólie a intersticiálnej pneumónie.

Hlásenie podozrení na nežiaduce reakcie

Hlásenie podozrení na nežiaduce reakcie po registrácii lieku je dôležité. Umožňuje priebežné monitorovanie pomeru prínosu a rizika lieku. Od zdravotníckych pracovníkov sa vyžaduje, aby hlásili akékoľvek podozrenia na nežiaduce reakcie na národné centrum hlásenia uvedené v Prílohe V.

4.9  Predávkovanie

Skúsenosti s predávkovaním u ľudí sú obmedzené. V prípade, keď bol goserelín podaný pred plánovaným termínom podania, alebo keď bola podaná vyššia dávka, ako sa pôvodne plánovalo, neboli pozorované žiadne klinicky významné nežiaduce účinky. Pri pokusoch na zvieratách neboli pozorované žiadne iné než zamýšľané terapeutické účinky na sérové hladiny pohlavných hormónov a reprodukčné orgány pri vyššom dávkovaní. Ak dôjde k predávkovaniu, je treba pristúpiť k symptomatickej liečbe.

5. FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI

5.1 Farmakodynamické vlastnosti

Farmakoterapeutická skupina: Analógy hormónu uvoľňujúceho gonadotropín, ATC kód: L02AE03

Goserelín (D-Ser(But)6 6Azgly10 LHRH) je syntetickým analógom prirodzene sa vyskytujúceho hormónu uvoľňujúceho luteinizačný hormón (LHRH). Dlhodobé podávanie goserelínu vedie k inhibícii sekrécie luteinizačného hormónu v hypofýze, čo má za následok pokles sérovej hladiny testosterónu u mužov.

Na začiatku liečby môže goserelín, podobne ako ostatné agonisty LHRH, prechodne zvýšiť sérové koncentrácie testosterónu.

Približne o 21 dní po prvej depotnej injekcii klesá hladina testosterónu u mužov na kastračnú úroveň, ktorá je udržovaná aplikáciou lieku každých 12 týždňov.

Pri manažmente pacientov s metastatickým karcinómom prostaty sa v porovnávacích klinických skúšaniach ukázalo, že goserelín poskytuje podobné výsledky z hľadiska prežívania ako chirurgická kastrácia.

V kombinovanej analýze 2 randomizovaných kontrolovaných klinických skúšaní, ktoré porovnávali bicalutamid 150 mg v monoterapii verzus kastrácia (prevažne formou podávania goserelínu), nebol významný rozdiel v celkovom prežívaní medzi pacientmi liečenými bicalutamidom a pacientmi liečenými kastráciou (pomer rizík HR = 1,05 [CI 0,81 až 1,36]) s lokálne pokročilým karcinómom prostaty. Avšak ekvivalenciu týchto dvoch spôsobov liečby nemožno posúdiť zo štatistického hľadiska.

V porovnávacích skúšaniach sa preukázalo, že goserelín zlepšuje prežívanie bez ochorenia a celkové prežívanie, ak sa používa ako adjuvantná liečba k rádioterapii u pacientov s vysokým rizikom lokalizovaného karcinómu prostaty (T1-T2 a PSA s hodnotou minimálne 10 ng/ml alebo s Gleasonovým skóre minimálne 7), alebo s lokálne pokročilým (T3-T4) karcinómom prostaty. Optimálna dĺžka adjuvantnej terapie nebola stanovená; porovnávacie skúšanie preukázalo, že 3 roky podávania adjuvantnej terapie goserelínom vedie k významnému zlepšeniu prežívania v porovnaní so samotnou rádioterapiou. Preukázalo sa, že podávanie neo-adjuvantného goserelínu pred rádioterapiou zlepšuje prežívanie bez ochorenia u pacientov s vysokým rizikom lokalizovaného alebo lokálne pokročilého karcinómu prostaty.

Po prostatektómii, u pacientov so zisteným rozšírením nádoru mimo prostatu sa zistilo, že adjuvantná liečba goserelínom môže zlepšiť obdobie prežívania bez ochorenia, ale len v prípade, že pacient nemá dôkaz postihnutia lymfatických uzlín v čase chirurgického zákroku. Pacienti s patologickým štádiom lokálne pokročilého ochorenia môžu mať ďalšie rizikové faktory ako napríklad PSA minimálne 10 ng/ml alebo Gleasonovo skóre minimálne 7 predtým, ako sa zoberie do úvahy adjuvantná liečba goserelínom. Neexistujú žiadne dôkazy o zlepšení klinických výsledkov pri podávaní goserelínu ako neoadjuvantnej liečby pred radikálnou prostatektómiou.

5.2 Farmakokinetické vlastnosti

Podávanie goserelínu raz za 12 týždňov zaisťuje udržiavanie expozície goserelínu bez klinickej významnej akumulácie. Goserelín sa viaže na proteíny vo veľmi malej miere a polčas jeho eliminácie z krvi pri normálnej funkcii obličiek je 2-4 hodiny. Tento polčas je dlhší u pacientov s poruchou funkcie obličiek. Pri zlúčenine podávanej v depotnej forme 10,8 mg každých 12 týždňov táto zmena nebude viesť k žiadnej akumulácii. U týchto pacientov preto nie je potrebné dávkovanie upravovať. U pacientov so zlyhávaním pečene sa nezaznamenali významné zmeny farmakokinetických vlastností.

5.3 Predklinické údaje o bezpečnosti

Pri dlhodobom opakovanom podávaní goserelínu bol u potkaních samcov pozorovaný zvýšený výskyt benígnych nádorov hypofýzy. To zodpovedá zmenám, ktoré boli zistené u tohto živočíšneho druhu po kastrácii, avšak akýkoľvek vzťah k ľuďom nebol potvrdený.

Dlhodobé opakované podávanie mnohonásobne vyšších dávok, ako sú dávky u ľudí, viedlo u myší k histologickým zmenám v určitých oblastiach tráviaceho traktu. To sa prejavilo hyperpláziou buniek pankreatických ostrovčekov a benígnymi proliferatívnymi zmenami v žalúdku v oblasti pyloru. U tohto druhu bol hlásený aj spontánny výskyt lézií. Klinický význam týchto zistení nie je známy.

6. FARMACEUTICKÉ INFORMÁCIE

6.1 Zoznam pomocných látok

Poly (D,L-laktid)

Poly (D, L-laktid-ko-glykolid) 75:25

6.2 Inkompatibility

Neaplikovateľné.

6.3 Čas použiteľnosti

Pred prvým otvorením: 4 roky.

Po prvom otvorení: Liek sa má použiť okamžite po otvorení vrecka.

6.4 Špeciálne upozornenia na uchovávanie

Uchovávajte pri teplote neprevyšujúcej 30°C.

.5. Druh obalu a obsah balenia

Jednodávkový injekčný aplikátor pozostáva z troch hlavných častí: tela s držiakom implantátu, mandrénu a ihly. Aplikátor je zabalený spoločne s kapsulou s vysúšadlom vo vrecku tvorenom tromi laminovanými vrstvami (z vonkajšej strany): PETP fólia, hliníková  vrstva, PE fólia. Vrecká sú následne zabalené do papierovej škatule.

Reseligo je dostupné v papierových škatuliach s 1 alebo 3 vreckami s implantátmi naplnenými v injekčnej striekačke.

Na trh nemusia byť uvedené všetky veľkosti balenia.

6.6  Špeciálne opatrenia na likvidáciu a iné zaobchádzanie

Používajte podľa pokynov predpisujúceho lekára. Použite iba vtedy, ak je vnútorný obal neporušený. Použite okamžite po otvorení vrecka. Injekčnú striekačku zlikvidujte do schválenej nádoby na ostré predmety.

7. DRŽITEĽ ROZHODNUTIA O REGISTRÁCII

Zentiva, k.s.

U kabelovny 130

102 37 Praha 10 - Dolní Měcholupy

Česká republika

8. REGISTRAČNÉ ČÍSLO

44/0266/16-S

9. DÁTUM PRVEJ REGISTRÁCIE/ PREDĹŽENIA REGISTRÁCIE

Dátum prvej registrácie: 17. 05. 2016

Dátum posledného predĺženia registrácie:

10. DÁTUM REVÍZIE TEXTU

01/2021