Ovitrelle 250 mikrogramov injekčný roztok v pere sol inj 250 µg (náplň skl. v napl.pere+ihla) 1x0,5 ml

SÚHRN CHARAKTERISTICKÝCH VLASTNOSTÍ LIEKU

1. NÁZOV LIEKU

Ovitrelle 250 mikrogramov injekčný roztok v naplnenom pere

2. KVALITATÍVNE A KVANTITATÍVNE ZLOŽENIE

Každé naplnené pero obsahuje 250 mikrogramov choriogonadotropínu alfa* (zodpovedá približne 6 500 IU).

* rekombinantný ľudský choriový gonadotropín, r-hCG, produkovaný v ovariálnych bunkách čínskych škrečkov (Chinese Hamster Ovary, CHO) rekombinantnou DNA technológiou.

Úplný zoznam pomocných látok, pozri časť 6.1.

3. LIEKOVÁ FORMA

Injekčný roztok v naplnenom pere. Číry bezfarebný až žltkastý roztok.

pH roztoku je 7,0 ± 0,3, jeho osmolalita 250 – 400 mOsm/kg.

4. KLINICKÉ ÚDAJE

4.1 Terapeutické indikácie

Ovitrelle je indikovaný na liečbu

 • Dospelých žien podstupujúcich superovuláciu pred metódami asistovanej reprodukcie, ako je in vitro fertilizácia (IVF): Ovitrelle sa podáva na spustenie finálnej folikulárnej maturácie a luteinizácie po stimulácii folikulárneho rastu,
 • Dospelých žien s anovuláciou alebo oligoovuláciou: Ovitrelle sa podáva na vyvolanie ovulácie a luteinizácie u žien s anovuláciou alebo oligoovuláciou po stimulácii folikulárneho rastu.

4.2 Dávkovanie a spôsob podávania

Liečba Ovitrellom sa má vykonať pod dohľadom lekára so skúsenosťami s liečbou porúch plodnosti. Dávkovanie

Maximálna dávka je 250 mikrogramov. Má sa použiť nasledovná dávkovacia schéma:

 • Ženy podstupujúce superovuláciu pred metódami asistovanej reprodukcie, ako je in vitro fertilizácia (IVF):

Podáva sa naplnené pero Ovitrelle (250 mikrogramov) 24 až 48 hodín po poslednom podaní preparátu folikuly stimulujúceho hormónu (FSH) alebo ľudského menopauzálneho gonadotropínu (hMG), t.j. po dosiahnutí optimálnej stimulácie folikulárneho rastu.

 • Ženy s anovuláciou alebo oligoovuláciou:

Podáva sa naplnené pero Ovitrelle (250 mikrogramov) 24 až 48 hodín po dosiahnutí optimálnej stimulácie folikulárneho rastu. Pacientke sa odporučí mať pohlavný styk v deň podania Ovitrelle a v nasledujúci deň.

Osobitné skupiny pacientov

Poškodenie obličiek alebo pečene

Bezpečnosť, účinnosť a farmakokinetické vlastnosti Ovitrellu u pacientok s poškodením obličiek alebo pečene neboli stanovené.

Pediatrická populácia

Použitie Ovitrellu sa netýka pediatrickej populácie.

Spôsob podávania

Na subkutánne použitie. Prášok sa má rozpustiť bezprostredne pred použitím v priloženom rozpúšťadle. Samopodanie Ovitrellu si môžu vykonať iba pacientky, ktoré sú adekvátne zaškolené a majú prístup k odporúčaniu odborníka.

Ovitrelle je len na jednorazové použitie.

Pokyny na podávanie naplneným perom, pozri časť 6.6 a „Návod na použitie“ dodaný v škatuľke.

4.3 Kontraindikácie

 • Precitlivenosť na liečivo alebo na ktorúkoľvek z pomocných látok uvedených v časti 6.1.
 • Tumory hypotalamu alebo hypofýzy
 • Zväčšenie ovárií alebo cysty z iných príčin než polycystické ochorenie ovárií
 • Gynekologické krvácanie neznámej etiológie
 • Karcinóm ovárií, maternice alebo prsníka
 • Mimomaternicová gravidita v ostatných 3 mesiacoch
 • Aktívne tromboembolické ochorenia
 • Primárna insuficiencia ovárií
 • Malformácie pohlavných orgánov nezlúčiteľné s graviditou
 • Myómy maternice nezlúčiteľné s graviditou
 • Postmenopauzálne ženy

4.4 Osobitné upozornenia a opatrenia pri používaní

Pred začiatkom liečby sa má príslušne vyšetriť neplodnosť oboch partnerov a zhodnotiť možné kontraindikácie gravidity. Pacientky sa majú vyšetriť najmä na hypotyreoidizmus, adrenokortikálnu insuficienciu, hyperprolaktémiu a tumory hypofýzy alebo hypotalamu a podať vhodnú špecifickú terapiu.

Keďže neexistujú klinické skúsenosti s Ovitrellom v liečbe iných stavov (ako sú nedostatočnosť žltého telieska (corpus luteum) alebo mužské stavy), Ovitrelle nie pri je týchto stavoch indikovaný.

Ovariálny hyperstimulačný syndróm (OHSS)

Pacientky podstupujúce ovariálnu stimuláciu majú zvýšené riziko vzniku OHSS v dôsledku viacnásobného vývoja folikulov.

OHSS sa môže stať závažným medicínskym stavom charakterizovaným veľkými ovariálnymi cystami, ktoré majú sklon k ruptúre, prírastkom hmotnosti, dyspnoe, oligúriou alebo prítomnosťou ascitu s klinickým obrazom cirkulačnej dysfunkcie. Závažný OHSS môže byť v zriedkavých prípadoch skomplikovaný hemoperitoneom, akútnymi pulmonárnymi ťažkosťami, torziou ovárií a tromboembolizmom.

Na minimalizáciu rizika OHSS sa pred liečbou a v pravidelných intervaloch počas liečby majú vykonávať ultrasonografické vyšetrenia vývoja folikulov alebo určiť sérové koncentrácie estradiolu. Pri anovulácii je riziko OHSS zvýšené pri sérovej hladine estradiolu > 1 500 pg/ml (5 400 pmol/l) a viac ako 3 folikuloch s priemerom 14 mm alebo viac. Pri metódach asistovanej reprodukcie je riziko OHSS zvýšené pri sérovom estradiole > 3 000 pg/ml (11 000 pmol/l) a 18 alebo viacerých folikuloch s priemerom 11 mm alebo viac.

Prerušením podávania hCG možno predísť OHSS v dôsledku nadmernej ovariálnej odpovede. Preto, ak sa prejavia príznaky ovariálnej hyperstimulácie, napríklad sérová hladina estradiolu > 5 500 pg/ml (20 000 pmol/l) a/alebo celkovo je 30 alebo viac folikulov, odporúča sa prerušiť podávanie hCG a pacientke sa má odporučiť, aby sa minimálne 4 dni zdržala pohlavného styku alebo aby použila bariérové metódy antikoncepcie.

Mnohopočetné tehotenstvo

U pacientok podstupujúcich indukciu ovulácie je zvýšený výskyt mnohopočetných tehotenstiev a pôrodov (väčšinou dvojčatá) v porovnaní s prirodzeným oplodnením. Riziko mnohopočetného tehotenstva po metódach asistovanej reprodukcie je závislé od počtu použitých embryí.

Dodržiavaním odporúčanej dávky Ovitrellu, dávkovacej schémy a starostlivým monitorovaním liečby sa zminimalizuje riziko výskytu OHSS a mnohopočetného tehotenstva.

Spontánny potrat

Frekvencia spontánneho potratu, u oboch, anovulujúcich pacientok a u žien podstupujúcich metódy asistovanej reprodukcie je vyššia než ako sa našla u normálnej populácie, ale je porovnateľná s frekvenciami pozorovanými u žien s inými poruchami plodnosti.

Mimomaternicové tehotenstvo

Keďže neplodné ženy podstupujúce ART, a najmä IVF, majú často abnormality vajíčkovodov, môže sa zvýšiť výskyt mimomaternicových tehotenstiev. Je dôležité mať včasné ultrazvukové potvrdenie toho, že tehotenstvo je vnútromaternicové, a vylúčiť možnosť mimomaternicového tehotenstva.

Vrodené malformácie

Incidencia vrodených malformácií po ART môže byť mierne vyššia než po spontánnom počatí. Pripisuje sa to rozdielom v charakteristike rodičov (napr. vek matky, charakteristika spermií) a vyššej incidencii mnohopočetných tehotenstiev.

Tromboembolické príhody

U žien s nedávno prekonaným alebo pretrvávajúcim tromboembolickým ochorením alebo u žien so všeobecne známymi rizikovými faktormi pre tromboembolické príhody, ako je osobná alebo rodinná anamnéza, môže liečba gonadotropínmi ešte viac zvýšiť riziko zhoršenia alebo výskytu týchto príhod. U týchto žien je potrebné zvážiť prínos podávania gonadotropínu oproti rizikám. Treba však poukázať aj na to, že samotná gravidita, ako aj OHSS, prinášajú tiež zvýšené riziko tromboembolických príhod, ako sú pľúcna embólia, ischemická cievna mozgová príhoda alebo infarkt myokardu.

Narúšanie vyšetrovania séra alebo moču

Po aplikácii môže Ovitrelle až do desiatich dní narušovať imunologické stanovenia sérového alebo urinárneho hCG, čo môže potenciálne viesť k falošne pozitívnemu tehotenskému testu. Pacientky majú byť o tomto upovedomené.

Ďalšie informácie

Počas liečby Ovitrellom je možná mierna stimulácia štítnej žľazy, ktorej klinický význam nie je známy.

Tento liek obsahuje menej ako 1 mmol sodíka (23 mg) v dávke, t. j. v podstate zanedbateľné množstvo sodíka.

4.5 Liekové a iné interakcie

Neuskutočnili sa žiadne špecifické interakčné štúdie Ovitrellu s inými liekmi, no v priebehu liečby s hCG sa nezaznamenali žiadne klinicky významné liekové interakcie.

4.6 Fertilita, gravidita a laktácia

Gravidita

Neexistuje žiadna indikácia na použitie Ovitrellu počas gravidity. Nie sú k dispozícii žiadne klinické údaje o expozícii v gravidite. Nevykonali sa žiadne reprodukčné štúdie s choriogonadotropínom alfa na zvieratách (pozri časť 5.3). Nie je známe potenciálne riziko u ľudí.

Dojčenie

Ovitrelle nie je indikovaný počas dojčenia. Nie sú žiadne údaje o vylučovaní choriogonadotropínu alfa do mlieka.

Fertilita

Ovitrelle je indikovaný na liečbu neplodnosti (pozri časť 4.1).

4.7 Ovplyvnenie schopnosti viesť vozidlá a obsluhovať stroje

Predpokladá sa, že Ovitrelle nemá žiadny alebo má zanedbateľný vplyv na schopnosť viesť vozidlá a obsluhovať stroje.

4.8 Nežiaduce účinky

Súhrn bezpečnostného profilu

V porovnávacích štúdiách s rôznymi dávkami Ovitrellu sa objavili nasledovné nežiaduce reakcie v súvislosti s Ovitrellom v spôsobe závislom od dávky: OHSS, vracanie a nauzea. OHSS sa pozoroval približne u 4 % pacientok liečených Ovitrellom. Závažný OHSS sa zaznamenal u menej než 0,5 % pacientok (pozri časť 4.4).

Zoznam nežiaducich reakcií

Na terminológiu frekvencie výskytu používanú v tomto texte sa vzťahujú tieto definície: veľmi časté (≥ 1/10), časté (≥ 1/100 až < 1/10), menej časté (≥ 1/1 000 až < 1/100), zriedkavé (≥ 1/10 000 až < 1/1 000), veľmi zriedkavé (< 1/10 000), neznáme (z dostupných údajov).

Poruchy imunitného systému

Veľmi zriedkavé:  mierne až závažné reakcie precitlivenosti vrátane anafylaktických reakcií a šoku

Psychické poruchy

Menej časté:  depresia, dráždivosť, nepokoj

Poruchy nervového systému

Časté:  bolesť hlavy

Poruchy ciev

Veľmi zriedkavé:  tromboembolizmus (súvisiaci s OHSS, ako aj nezávislý od neho)

Poruchy gastrointestinálneho traktu

Časté:  vracanie, nauzea, bolesť brucha

Menej časté:  hnačka

Poruchy kože a podkožného tkaniva

Veľmi zriedkavé:  mierne reverzibilné kožné reakcie prejavujúce sa ako vyrážka

Poruchy reprodukčného systému a prsníkov

Časté:  mierny až stredne závažný OHSS Menej časté:  závažný OHSS, bolesti prsníkov

Celkové poruchy a reakcie v mieste podania

Časté:  únava, reakcie v mieste podania injekcie

Mimomaternicová gravidita, torzia ovárií a iné komplikácie sa zaznamenali u pacientok po podaní hCG. Považujú sa za pridružené účinky súvisiace s metódami asistovanej reprodukcie.

Hlásenie podozrení na nežiaduce reakcie

Hlásenie podozrení na nežiaduce reakcie po registrácii lieku je dôležité. Umožňuje priebežné monitorovanie pomeru prínosu a rizika lieku. Od zdravotníckych pracovníkov sa vyžaduje, aby hlásili akékoľvek podozrenia na nežiaduce reakcie na národné centrum hlásenia uvedené v Prílohe V.

4.9 Predávkovanie

Účinky predávkovania Ovitrellom nie sú známe. Predsa však existuje možnosť, že OHSS môže byť následok predávkovania Ovitrellom (pozri časť 4.4).

5. FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI

5.1 Farmakodynamické vlastnosti

Farmakoterapeutická skupina: pohlavné hormóny a modulátory genitálneho systému, gonadotropíny, ATC kód: G03GA08

Mechanizmus účinku

Ovitrelle je liek obsahujúci choriogonadotropín alfa vyrábaný rekombinantnou DNA technológiou.

Má rovnakú sekvenciu aminokyselín ako urinárny hCG. Choriový gonadotropín sa viaže na bunky ovariálneho vaku (a granulóza) na transmembránový receptor, viažuci aj luteinizačný hormón, LH/CG receptor.

Farmakodynamické účinky

Hlavná farmakodynamická aktivita u žien je obnovenie oocytovej meiózy, ruptúra folikulu (ovulácia), tvorba žltého telieska a produkcia progesterónu a estradiolu žltým telieskom.

U žien pôsobí choriový gonadotropín ako náhrada LH (luteinizačný hormón)- vlny, ktorá spúšťa ovuláciu.

Ovitrelle sa používa na spustenie konečného dozrievania folikulov a skorej luteinizácie po použití liekov na stimuláciu folikulárneho rastu.

Klinická účinnosť a bezpečnosť

V porovnávacích klinických štúdiách mala podaná dávka 250 mikrogramov Ovitrellu takú účinnosť ako 5 000 IU a 10 000 IU urinárneho hCG v navodení konečného dozrievania folikulov a skorej luteinizácie pri metódach asistovanej reprodukcie a účinnosť ako 5 000 IU urinárneho hCG na indukciu ovulácie.

Zatiaľ sa u ľudí nenašli žiadne známky tvorby protilátok na Ovitrelle. Opakovaná expozícia na Ovitrelle sa pozorovala iba u pacientov mužského pohlavia. Klinické skúšanie u žien v indikácii ART a pri anovulácii bolo limitované na jeden cyklus.

5.2 Farmakokinetické vlastnosti

Po intravenóznom podaní sa choriogonadotropín alfa distribuuje do extracelulárnych tekutín  s distribučným polčasom približne 4,5 hodiny. Distribučný objem v rovnovážnom stave je 6 l a celkový klírens 0,2 l/h. Neexistujú žiadne dôkazy o tom, že by sa choriogonadotropín alfa metabolizoval alebo vylučoval z organizmu inak ako endogénny hCG.

Po subkutánnej aplikácii sa choriogonadotropín alfa eliminuje z tela s terminálnym polčasom približne 30 hodín a celková biologická dostupnosť je približne 40 %.

Porovnávacia štúdia medzi lyofilizátom a tekutou formou ukázali bioekvivalenciu medzi oboma formami.

5.3 Predklinické údaje o bezpečnosti

Predklinické údaje získané na základe obvyklých farmakologických štúdií bezpečnosti, toxicity po opakovanom podávaní a genotoxicity neodhalili žiadne osobitné riziko pre ľudí. Štúdie karcinogénneho potenciálu sa nevykonali. Je to odôvodnené bielkovinovou povahou liečiva a negatívnym výsledkom testov na genotoxicitu. Reprodukčné štúdie na zvieratách sa nevykonali.

6. FARMACEUTICKÉ INFORMÁCIE

6.1 Zoznam pomocných látok

manitol
metionín
dihydrát hydrogénfosforečnanu sodného
monohydrát dihydrogénfosforečnanu sodného
poloxamér 188
kyselina fosforečná (na úpravu pH)
hydroxid sodný (na úpravu pH)
voda na injekcie

6.2 Inkompatibility

Nevykonali sa štúdie kompatibility, preto sa tento liek nesmie miešať s inými liekmi.

6.3 Čas použiteľnosti

2 roky

Po otvorení sa liek musí okamžite použiť.

6.4 Špeciálne upozornenia na uchovávanie

Uchovávajte v chladničke (2 °C – 8 °C). Neuchovávajte v mrazničke.

6.5 Druh obalu a obsah balenia

3 ml náplň (sklo typu I so zátkou piesta z brombutylovej gumy a hliníkovým ochranným krytom s brombutylovou gumou) zabudovaná do naplneného pera. Každé naplnené pero obsahuje 0,5 ml injekčného roztoku.

Balenie po 1 naplnenom pere a 1 injekčnej ihle.

6.6 Špeciálne opatrenia na likvidáciu a iné zaobchádzanie s liekom

Pozri „Návod na použitie“ dodaný v škatuľke.

Má sa použiť len číry roztok bez častíc. Každú ihlu a pero použite len raz.

Samopodanie Ovitrellu si môžu vykonať iba pacientky, ktoré sú adekvátne zaškolené a majú prístup k odporúčaniu odborníka.

Všetok nepoužitý liek alebo odpad vzniknutý z lieku sa má zlikvidovať v súlade s národnými požiadavkami.

7. DRŽITEĽ ROZHODNUTIA O REGISTRÁCII

Merck Europe B.V.

Gustav Mahlerplein 102

1082 MA Amsterdam

Holandsko

8. REGISTRAČNÉ ČÍSLO

EU/1/00/165/008

9. DÁTUM PRVEJ REGISTRÁCIE/PREDĹŽENIA REGISTRÁCIE

Dátum prvej registrácie: 2. februára 2001

Dátum posledného predĺženia registrácie: 2. februára 2006

10. DÁTUM REVÍZIE TEXTU

Podrobné informácie o tomto lieku sú dostupné na internetovej stránke Európskej agentúry pre lieky http://www.ema.europa.eu.

 

Posledná zmena: 14/03/2019