NUROFEN Rapid 200 mg Capsules cps mol 1x10 ks

Príloha č. 1 k notifikácii o zmene, ev. č.: 2019/07026-Z1B

SÚHRN CHARAKTERISTICKÝCH VLASTNOSTÍ LIEKU

1. NÁZOV LIEKU

Nurofen Rapid 200 mg Capsules

mäkké kapsuly

2. KVALITATÍVNE A KVANTITATÍVNE ZLOŽENIE

Každá kapsula obsahuje 200 mg ibuprofénu.

Pomocné látky:  sorbitol (E 420)   22,26 mg/kapsula

                           košenilová červeň A (E 124)   0,485 mg/kapsula

Úplný zoznam pomocných látok, pozri časť 6.1.

3. LIEKOVÁ FORMA

Mäkká kapsula.

Červená, oválna, priesvitná mäkká kapsula s identifikačnou potlačou.

4. KLINICKÉ ÚDAJE

4.1 Terapeutické indikácie

Na krátkodobú symptomatickú liečbu miernej až stredne silnej bolesti, ako je bolesť hlavy, bolesť pri menštruácii, bolesť zubov a horúčka a bolesť pri bežnom prechladnutí.

Nurofen Rapid 200 mg Capsules je určený pre dospelých, dospievajúcich a deti s telesnou hmotnosťou od 20 kg (približne vo veku 6 rokov).

4.2 Dávkovanie a spôsob podávania

Len na perorálne a krátkodobé použitie. Kapsuly sa nesmú rozhrýzť.

Nežiaduce účinky možno minimalizovať podávaním najnižšej účinnej dávky počas najkratšej doby potrebnej na kontrolu príznakov (pozri časť 4.4).

Liek je vhodný pre dospelých, dospievajúcich a deti s telesnou hmotnosťou od 20 kg (približne vo veku 6 rokov).

Dospelí a dospievajúci ≥ 40 kg:

Začiatočná dávka je 200 mg alebo 400 mg ibuprofénu. Ak je to potrebné, možno užiť ďalšiu dávku, a to 1 alebo 2 kapsuly (200 mg alebo 400 mg ibuprofénu). Je nevyhnutné zvoliť príslušný dávkovací interval s ohľadom na pozorované symptómy a maximálnu odporúčanú dennú dávku. Dávkovací interval nemá byť kratší ako 6 hodín pre dávku 400 mg a nie kratší ako 4 hodiny pre dávku 200 mg. V rámci 24 hodín sa nesmie prekročiť celková dávka 1 200 mg ibuprofénu.

Telesná hmotnosť Jednorazová dávka počtom kapsúl Maximálna denná dávka počtom kapsúl
≥ 40 kg
Dospievajúci, dospelí a starší pacienti
1 alebo 2 kapsuly
(čo zodpovedá 200 mg alebo 400 mg ibuprofénu)
6 kapsúl
(čo zodpovedá 1 200 mg ibuprofénu)

Deti ≤ 39 kg:

Nurofen Rapid 200 mg Capsules sa má používať len u detí s telesnou hmotnosťou minimálne 20 kg. Maximálna celková denná dávka ibuprofénu je 20 ‑ 30 mg na kg telesnej hmotnosti, rozdelená do 3 až 4 dávok v dávkovacích intervaloch 6 až 8 hodín. Maximálna odporúčaná denná dávka sa nesmie prekročiť. V rámci 24 hodín sa nesmie prekročiť celková dávka 30 mg/kg ibuprofénu.

Nurofen Rapid 200 mg Capsules sa má u detí podávať podľa nasledujúcich pokynov na dávkovanie:

Telesná hmotnosť Jednorazová dávka / počet kapsúl Maximálna denná dávka / počet  kapsúl
Deti s hmotnosťou 20 kg – 29 kg 1 kapsula
(čo zodpovedá 200 mg ibuprofénu)
3 kapsuly
(čo zodpovedá 600 mg ibuprofénu)
Deti s hmotnosťou 30 kg – 39 kg 1 kapsula
(čo zodpovedá 200 mg ibuprofénu)
4 kapsuly
(čo zodpovedá 800 mg ibuprofénu)

Ak je u detí a dospievajúcich potrebné podávať tento liek dlhšie ako 3 dni alebo ak sa zhoršia príznaky ochorenia, je potrebné vyhľadať lekára.

Ak je tento liek potrebný u dospelých dlhšie ako 3 dni v prípade horúčky alebo dlhšie ako 4 dni na liečbu bolesti alebo ak sa symptómy zhoršujú, pacientovi sa odporúča, aby sa poradil so svojím lekárom.

Odporúča sa, aby pacienti s citlivým žalúdkom užívali Nurofen Rapid 200 mg Capsules spolu s jedlom.

Ak sa užije krátko po jedle, nástup účinku Nurofenu Rapid 200 mg Capsules sa môže oneskoriť. Ak sa tak stane, pacient nesmie užiť viac Nurofenu Rapid 200 mg Capsules, ako sa odporúča v časti 4.2 (Dávkovanie) alebo je potrebné počkať, pokým neuplynie predpísaný interval pre opakované dávkovanie.

Osobitné populácie:

Pediatrická populácia:

Pre používanie u detí, pozri tiež časť 4.3.

Staršia populácia:

Nie je potrebná žiadna špeciálna úprava dávky. Vzhľadom na profil možných nežiaducich účinkov (pozri časť 4.4) sa odporúča starších pacientov sledovať mimoriadne starostlivo.

Porucha funkcie obličiek:

U pacientov s miernou až stredne závažnou poruchou funkcie obličiek nie je potrebné žiadne zníženie dávky (pacienti so závažnou insuficienciou obličiek pozri časť 4.3).

Porucha funkcie pečene (pozri časť 5.2):

U pacientov s miernou až stredne závažnou poruchou funkcie pečene nie je potrebné žiadne zníženie dávky (pacienti so závažnou poruchou funkcie pečene pozri časť 4.3).

4.3 Kontraindikácie

 • Precitlivenosť na ibuprofén, košelinovú červeň A (E 124) alebo na ktorúkoľvek z pomocných látok uvedených v časti 6.1.
 • Pacienti s hypersenzitívnymi reakciami (napr. bronchospazmus, astma, rinitída, angioedém alebo urtikária) súvisiacimi s užívaním kyseliny acetylsalicylovej (ASA), ibuprofénu alebo iných nesteroidných protizápalových liekov (non-steroidal anti-inflammatory drugs = NSAID) v anamnéze.
 • Aktívny alebo rekurentný peptický vred / hemorágia (dve alebo viac epizód preukázanej ulcerácie alebo krvácania) alebo ich výskyt v anamnéze.
 • Gastrointestinálne krvácanie alebo perforácia súvisiace s predchádzajúcou liečbou NSAIDs v anamnéze.
 • Pacienti so závažným zlyhávaním pečene, závažným zlyhávaním obličiek alebo závažným srdcovým zlyhávaním (trieda IV NYHA) (pozri tiež časť 4.4).
 • Deti s telesnou hmotnosťou nižšou ako 20 kg.
 • Pacienti s cerebrovaskulárnym alebo iným aktívnym krvácaním.
 • Pacienti s neobjasnenými poruchami krvotvorby.
 • Pacienti so závažnou dehydratáciou (spôsobenou vracaním, hnačkou alebo nedostatočným príjmom tekutín).
 • Posledný trimester gravidity (pozri časť 4.6).

4.4 Osobitné upozornenia a opatrenia pri používaní

Nežiaduce účinky sa môžu minimalizovať použitím najnižšej účinnej dávky po čo najkratšie možné obdobie, ktoré je nevyhnutné na kontrolu symptómov (pozri Gastrointestinálne a Kardiovaskulárne reakcie nižšie).

Starší pacienti:

U starších pacientov existuje zvýšená frekvencia nežiaducich reakcií na NSAID, predovšetkým gastrointestinálneho (GI) krvácania a perforácie, ktoré môžu byť fatálne (pozri časť 4.2). Starší pacienti sú viac ohrození následkami nežiaducich reakcií.

Opatrnosť je potrebná u pacientov s určitými ochoreniami, ktoré sa môžu zhoršiť:

 • systémový lupus erythematosus a zmiešané ochorenie spojivového tkaniva pre zvýšené riziko aseptickej meningitídy (pozri časť 4.8);
 • kongenitálna porucha metabolizmu porfyrínu (napr. akútna intermitentná porfýria);
 • gastrointestinálne poruchy a chronické zápalové ochorenie čriev (ulcerózna kolitída, Crohnova choroba) (pozri časť 4.8);
 • anamnéza hypertenzie a/alebo zlyhávania  srdca, pretože v súvislosti s liečbou NSAID boli hlásené retencia tekutín a edémy (pozri časti 4.3 a 4.8);
 • porucha funkcie obličiek (pozri časti 4.3 a 4.8), pretože funkcia obličiek sa môže zhoršiť;
 • porucha funkcie pečene (pozri časti 4.3 a 4.8);
 • ihneď po veľkom chirurgickom zákroku;
 • u pacientov, ktorí reagovali alergicky na iné liečivá, pretože u nich pri používaní Nurofenu Rapid 200 mg Capsules existuje zvýšené riziko výskytu hypersenzitívnych reakcií;
 • u pacientov, ktorí trpia sennou nádchou, nazálnymi polypmi alebo chronickou obštrukčnou chorobou pľúc, pretože u nich existuje zvýšené riziko výskytu alergických reakcií; tieto sa môžu prejavovať ako astmatické záchvaty (takzvaná analgetická astma), angioneurotický edém alebo urtikária.

Iné NSAID:

Súbežné užívanie s NSAID, vrátane selektívnych inhibítorov cyklooxygenázy-2, zvyšuje riziko nežiaducich reakcií (pozri časť 4.5) a je potrebné sa mu vyhýbať.

Gastrointestinálne účinky:

Gastrointestinálne krvácanie, ulcerácia alebo perforácia, ktoré môžu byť fatálne, boli zaznamenané pri všetkých NSAID kedykoľvek počas liečby, a to s varovnými príznakmi alebo bez nich či s predchádzajúcou anamnézou gastrointestinálnych príhod alebo bez nej.

Ak sa u pacientov užívajúcich ibuprofén vyskytne gastrointestinálne krvácanie alebo ulcerácia, odporúča sa liečbu ukončiť.

Riziko gastrointestinálneho krvácania, ulcerácie alebo perforácie sa zvyšuje so zvyšujúcimi sa dávkami NSAID a u pacientov s vredom v anamnéze, predovšetkým ak sa skomplikuje s hemorágiou alebo perforáciou (pozri časť 4.3), a u starších pacientov. Títo pacienti majú začať liečbu najnižšou dostupnou dávkou. U týchto pacientov a tiež u pacientov, ktorí potrebujú súbežnú liečbu nízkymi dávkami kyseliny acetylsalicylovej alebo iných liečiv, ktoré pravdepodobne zvyšujú gastrointestinálne riziko, sa má zvážiť kombinovaná liečba protektívnymi látkami (napr. misoprostolom alebo inhibítormi protónovej pumpy) (pozri nižšie a časť 4.5).

Pacientov s gastrointestinálnou toxicitou v anamnéze, predovšetkým starších pacientov, je potrebné poučiť, aby hlásili akékoľvek nezvyčajné abdominálne príznaky (predovšetkým gastrointestinálne krvácanie), obzvlášť v počiatočných štádiách liečby.

Opatrnosť sa odporúča u pacientov užívajúcich súbežne lieky, ktoré by mohli zvyšovať riziko ulcerácie alebo krvácania, ako sú perorálne kortikosteroidy, antikoagulanciá ako warfarín, selektívne inhibítory spätného vychytávania serotonínu alebo antiagregačné látky, ako je kyselina acetylsalicylová (pozri časť 4.5). NSAID sa majú podávať opatrne pacientom s gastrointestinálnym ochorením v anamnéze (ulceróznou kolitídou, Crohnovou chorobou), pretože tieto ochorenia sa môžu zhoršiť (pozri časť 4.8).

Závažné kožné reakcie:

V súvislosti s používaním nesteroidných protizápalových liekov (NSAID) boli zriedkavo hlásené závažné kožné reakcie, pričom niektoré z nich boli smrteľné, vrátane exfoliatívnej dermatitídy, Stevensovho-Johnsonovho syndrómu a toxickej epidermálnej nekrolýzy (pozri časť 4.8). U pacientov, u ktorých pravdepodobne existuje najvyššie riziko týchto reakcií v priebehu liečby, sa reakcia vyskytuje vo väčšine prípadov v prvom mesiaci liečby. V súvislosti s liekmi obsahujúcimi ibuprofén bola hlásená akútna generalizovaná exantematózna pustulóza (AGEP). Ibuprofén je potrebné vysadiť pri prvom výskyte prejavov a príznakov závažných kožných reakcií, ako je kožná vyrážka, lézie na slizniciach alebo akýkoľvek iný prejav precitlivenosti.

Vo výnimočných prípadoch môžu byť ovčie kiahne na počiatku závažných kožných infekčných komplikácií a infekčných komplikácií mäkkých tkanív. Doposiaľ nemožno vylúčiť, že NSAID neprispievajú k zhoršeniu týchto infekcií. Preto sa odporúča pri ovčích kiahniach Nurofen Rapid 200 mg Capsules neužívať.

Kardiovaskulárne a cerebrovaskulárne účinky:

Klinické štúdie naznačili, že používanie ibuprofénu, najmä vo vysokých dávkach (2 400 mg denne) môže byť spojené s malým zvýšeným rizikom arteriálnych trombotických udalostí (napríklad infarkt myokardu alebo mozgová príhoda). Epidemiologické štúdie celkovo nenaznačujú, že by nízke dávky ibuprofénu (napr. ≤  1 200 mg denne) boli spojené so zvýšeným rizikom arteriálnych trombotických udalostí.

Pacienti s nekontrolovanou hypertenziou, kongestívnym zlyhaním srdca (triedy II – III NYHA), diagnostikovaným ischemickým ochorením srdca, ochorením periférnych artérií a/alebo cerebrovaskulárnym ochorením majú byť liečení ibuprofénom len po dôkladnom zvážení a nemajú sa používať vysoké dávky (2 400 mg denne).

Pred začatím dlhodobej liečby pacientov s rizikovými faktormi pre vznik kardiovaskulárnych udalostí (napr. hypertenzia, hyperlipidémia, diabetes mellitus, fajčenie) je potrebné dôsledné zváženie, najmä v prípade, že sú potrebné vysoké dávky ibuprofénu (2 400 mg/denne).

Ďalšie poznámky:

Veľmi zriedkavo sa pozorovali závažné akútne hypersenzitívne reakcie (napríklad anafylaktický šok). Pri výskyte prvých príznakov hypersenzitívnej reakcie po užití / podaní Nurofenu Rapid 200 mg Capsules sa musí liečba ukončiť. Na základe príznakov musí potom odborný zdravotnícky personál začať nevyhnutné liečebné opatrenia.

Ibuprofén, liečivo Nurofenu Rapid 200 mg Capsules, môže prechodne inhibovať funkciu krvných doštičiek (agregáciu trombocytov). Preto sa odporúča starostlivo sledovať pacientov s poruchami koagulácie.

Pri dlhodobom podávaní Nurofenu Rapid 200 mg Capsules sa vyžadujú pravidelné kontroly pečeňových testov, obličkovej funkcie a krvného obrazu.

Dlhodobé užívanie akéhokoľvek analgetika môže spôsobiť zhoršenie bolesti hlavy. Ak tento stav nastane alebo existuje podozrenie na tento stav, je potrebné prekonzultovať to s lekárom a liečba sa má ukončiť. Diagnózu bolesti hlavy z nadmerného užívania liekov treba očakávať u pacientov, ktorí majú časté alebo každodenné bolesti hlavy napriek (alebo kvôli) pravidelnému užívaniu liekov proti bolesti hlavy.

Pri užívaní NSAID a súčasnom požívaní alkoholu sa môžu zosilniť nežiaduce účinky súvisiace s liečivom, predovšetkým tie, ktoré sa týkajú gastrointestinálneho traktu alebo centrálneho nervového systému.

NSAID môžu maskovať príznaky infekcie a teploty.

Renálne účinky:

Vo všeobecnosti pravidelné užívanie analgetík, predovšetkým kombinácia niekoľkých analgetík, môže mať za následok trvalé poškodenie obličiek s rizikom zlyhania obličiek (analgetická nefropatia). Riziko sa môže zvýšiť pri zvýšenej fyzickej záťaži spojenej s úbytkom solí a dehydratáciou. Preto treba tomu zabrániť.

Pediatrická populácia:

U dehydratovaných detí a dospievajúcich existuje riziko poškodenia obličiek.

Porucha fertility:

Pozri časť 4.6.

Upozornenie špecifické pre tento liek:

Tento liek obsahuje sorbitol. Pacienti so zriedkavými dedičnými problémami fruktózovej intolerancie nemajú užívať tento liek.

Tento liek obsahuje košelinovú červeň A. Tá môže vyvolať alergické reakcie.

4.5 Liekové a iné interakcie

Ibuprofén sa nemá používať v kombinácii s nasledujúcimi liekmi:

 • Iné NSAID, vrátane selektívnych inhibítorov cyklooxygenázy-2: Nepoužívajte súbežne dva alebo viac liekov typu NSAID, pretože to môže viesť k zvýšenému riziku výskytu nežiaducich účinkov (pozri časť 4.4).
 • Kyselina acetylsalicylová (ASA): Súbežné podávanie ibuprofénu a kyseliny acetylsalicylovej sa neodporúča z dôvodu možných zvýšených nežiaducich udalostí (pozri časť 4.4);
 • Experimentálne údaje naznačujú, že ibuprofén môže pri súbežnom dávkovaní kompetitívne inhibovať účinok nízkej dávky kyseliny acetylsalicylovej na agregáciu trombocytov. Hoci existujú nejasnosti s ohľadom na extrapoláciu týchto údajov na klinickú situáciu, nedá sa vylúčiť možnosť, že pravidelné, dlhodobé používanie ibuprofénu môže znížiť kardioprotektívny účinok nízkej dávky kyseliny acetylsalicylovej. V prípade príležitostného používania ibuprofénu sa žiaden klinicky relevantný účinok nepovažuje za pravdepodobný (pozri časť 5.1);
Ibuprofén (rovnako ako ďalšie NSAID) sa musí užívať so zvýšenou opatrnosťou v kombinácii s: Možné účinky:
Kardioglykozidy, napr. digoxín: NSAID môžu spôsobiť exacerbáciu porúch srdcovej činnosti, môžu znižovať hodnotu glomerulárnej filtrácie (GFR) a zvyšovať hladinu glykozidov v plazme. Súbežné užívanie Nurofenu Rapid 200 mg Capsules s liekmi obsahujúcimi digoxín môže zvýšiť sérovú hladinu tohoto liečiva. Kontrola sérového digoxínu sa pri správnom užívaní zvyčajne nevyžaduje (maximálne po dobu 4 dní).
Kortikosteroidy: Kortikosteroidy môžu zvýšiť riziko nežiaducich reakcií, predovšetkým gastrointestinálneho traktu (gastrointestinálne ulcerácia alebo krvácanie) (pozri časť 4.4).
Antiagregačné látky a selektívne inhibítory spätného vychytávania serotonínu (SSRI): Zvýšené riziko gastrointestinálneho krvácania (pozri časť 4.4).
Antikoagulanciá: NSAID môžu zosilniť účinok antikoagulancií, ako je warfarín (pozri časť 4.4).
Fenytoín: Súbežné užívanie Nurofenu Rapid 200 mg Capsules s liekmi obsahujúcimi fenytoín môže zvýšiť sérovú hladinu tohoto liečiva. Kontrola sérového fenytoínu sa pri správnom používaní zvyčajne nevyžaduje (maximálne po dobu 4 dní).
Lítium: Súbežné užívanie Nurofenu Rapid 200 mg Capsules s liekmi obsahujúcimi lítium môže zvýšiť sérovú hladinu lítia. Kontrola sérového lítia sa pri správnom používaní zvyčajne nevyžaduje (maximálne po dobu 4 dní).
Probenecid a sulfinpyrazón: Lieky, ktoré obsahujú probenecid alebo sulfinpyrazón, môžu oneskoriť vylučovanie ibuprofénu.
Antihypertenzíva (ACE inhibítory, beta‑blokátory a antagonisty angiotenzínu II) a diuretiká: NSAID môžu znížiť účinok diuretík a iných antihypertenzív. U niektorých pacientov so zhoršenou funkciou obličiek (napr. dehydrovaní pacienti alebo starší pacienti so zhoršenou funkciou obličiek) môže mať súbežné podávanie ACE inhibítorov, beta‑blokátorov alebo antagonistov angiotenzínu II a látok, ktoré inhibujú cyklooxygenázu, za následok ďalšie zhoršenie funkcie obličiek, vrátane možného akútneho zlyhania obličiek, ktoré je zvyčajne reverzibilné. Preto sa má táto kombinácia podávať opatrne, predovšetkým u starších pacientov. Pacienti majú byť adekvátne hydratovaní a je potrebné zvážiť sledovanie funkcie obličiek po začatí súbežnej liečby a potom pravidelne. Diuretiká môžu zvyšovať riziko nefrotoxicity NSAIDs.
Draslík šetriace diuretiká: Súbežné podávanie Nurofenu Rapid 200 mg Capsules a draslík šetriacich diuretík môže viesť k hyperkaliémii (odporúča sa kontrola sérového draslíka).
Metotrexát: Existujú dôkazy o možnom zvýšení hladiny metotrexátu v plazme. Podávanie Nurofenu Rapid 200 mg Capsules v priebehu 24 hodín pred podaním metotrexátu alebo v priebehu 24 hodín po jeho podaní môže viesť k zvýšeným koncentráciám metotrexátu a zvýšeniu jeho toxického účinku.
Cyklosporín: Zvýšené riziko nefrotoxicity.
Takrolimus: Riziko nefrotoxicity je zvýšené, ak sa tieto dva lieky podávajú súbežne.
Zidovudín: Existujú dôkazy o zvýšenom riziku hemartróz a hematómov u HIV pozitívnych hemofilikov užívajúcich súčasnú liečbu zidovudínom a ibuprofénom.
Deriváty sulfonylmočoviny: Klinické vyšetrenia preukázali interakcie medzi NSAID a antidiabetikami (derivátmi sulfonylmočoviny). Hoci interakcie medzi ibuprofénom a derivátmi sulfonylmočoviny neboli dosiaľ zaznamenané, preventívne sa pri súbežnom užívaní odporúča kontrola hodnôt glukózy v krvi.
Chinolónové antibiotiká: Údaje u zvierat naznačujú, že NSAID môžu zvyšovať riziko kŕčov v súvislosti s chinolónovými antibiotikami. U pacientov užívajúcich NSAID a chinolóny môže byť riziko rozvoja kŕčov zvýšené.
Inhibítory CYP2C9 Súbežné podávanie ibuprofénu s inhibítormi CYP2C9 môže zvýšiť expozíciu ibuprofénu (substrát CYP2C9). V štúdii s vorikonazolom a flukonazolom (inhibítory CYP2C9) sa preukázala zvýšená expozícia S(+)-ibuprofénu približne o 80 až 100 %. Ak sa súbežne podávajú silné inhibítory CYP2C9, a to najmä pri podávaní vysokých dávok ibuprofénu súbežne s vorikonazolom alebo flukonazolom, je potrebné zvážiť zníženie dávky ibuprofénu.

4.6 Fertilita, gravidita a laktácia

Gravidita:

Inhibícia syntézy prostaglandínov môže nepriaznivo ovplyvňovať graviditu a/alebo embryonálny / fetálny vývoj. Údaje z epidemiologických štúdií naznačujú zvýšené riziko potratu a malformácií srdca a gastroschízy po používaní inhibítorov syntézy prostaglandínov na začiatku gravidity. Absolútne riziko kardiovaskulárnych malformácií sa zvýšilo z menej než 1 % na približne až 1,5 %. Predpokladá sa, že riziko sa zvyšuje s dávkou a trvaním liečby.

U zvierat podávanie inhibítorov syntézy prostaglandínov preukázalo, že spôsobuje zvýšenie pre- a postimplantačných strát a embryo‑fetálnu letalitu. Okrem toho bola u zvierat, ktoré dostávali počas organogenézy inhibítory syntézy prostaglandínov, zaznamenaná zvýšená incidencia rôznych malformácií vrátane kardiovaskulárnych.

Pokiaľ to nie je jednoznačne nevyhnutné, ibuprofén sa nemá podávať počas prvého a druhého trimestra gravidity.

Ak ibuprofén užíva žena, ktorá sa snaží otehotnieť alebo počas prvého a druhého trimestra gravidity, dávka má byť čo najnižšia a liečba má byť čo najkratšia.

Počas tretieho trimestra gravidity môžu všetky inhibítory syntézy prostaglandínov vystaviť

 • plod:
  • kardiopulmonálnej toxicite (s predčasným uzáverom ductus arteriosus a pulmonálnou hypertenziou);
  • renálnej dysfunkcii, ktorá môže prerásť do zlyhania obličiek s oligo‑hydramniónom;
 • matku a novorodenca, na konci gravidity:
  • možnému predĺženiu času krvácania; antiagregačný účinok sa môže vyskytnúť dokonca aj pri veľmi nízkych dávkach;
  • inhibícii kontrakcií maternice, ktoré majú za následok oneskorený alebo predĺžený pôrod.

V dôsledku toho je ibuprofén kontraindikovaný počas tretieho trimestra gravidity.

Laktácia:

Ibuprofén a jeho metabolity sa vo veľmi nízkych koncentráciách vylučujú do materského mlieka. Nie sú doposiaľ známe žiadne škodlivé účinky, preto pri krátkodobej liečbe bolesti a horúčky odporúčanou dávkou nie je zvyčajne potrebné prerušiť dojčenie.

Fertilita:

Existujú dôkazy o tom, že lieky, ktoré inhibujú cyklooxygenázu / syntézu prostaglandínov, môžu spôsobiť poruchy fertility u žien ovplyvnením ovulácie. Tento účinok je reverzibilný po vysadení liečby.

4.7 Ovplyvnenie schopnosti viesť vozidlá a obsluhovať stroje

Nurofen Rapid 200 mg Capsules nemá žiadny alebo má zanedbateľný vplyv na schopnosť viesť vozidlá a obsluhovať stroje. Aj keď v priebehu užívania Nurofen Rapid 200 mg Capsules vo vyšších dávkach sa môžu vyskytnúť nežiaduce účinky zo strany centrálneho nervového systému, ako je únava a závraty, v ojedinelých prípadoch môže byť narušená schopnosť reagovať a schopnosť aktívne viesť motorové vozidlá a obsluhovať stroje Toto platí vo väčšej miere v kombinácii s alkoholom.

4.8 Nežiaduce účinky

Zoznam nasledujúcich nežiaducich účinkov pozostáva zo všetkých nežiaducich účinkov, ktoré sa vyskytovali pri liečbe ibuprofénom, vrátane tých, ktoré sa vyskytovali pri vysoko dávkovej dlhodobej liečbe u reumatických pacientov. Uvedené frekvencie, ktoré zahŕňajú aj veľmi zriedkavé hlásenia, sa týkajú krátkodobého užívania denných dávok až do maximálnej dennej dávky 1 200 mg ibuprofénu vo forme perorálnych liekových foriem a maximálne 1 800 mg pre čapíky.

V rámci nasledujúcich nežiaducich reakcií sa musí vziať do úvahy, že sú prevažne závislé od dávky a môžu sa individuálne značne líšiť.

Najčastejšie pozorované nežiaduce reakcie sú gastrointestinálne. Nežiaduce účinky sú prevažne dávkovo-závislé, čo platí najmä pre riziko gastrointestinálneho krvácania, ktoré závisí od dávky a trvania liečby. Môžu sa vyskytnúť peptické vredy, perforácia alebo gastrointestinálne krvácanie, niekedy fatálne, predovšetkým u starších pacientov (pozri časť 4.4). Po podaní bola zaznamenaná nauzea, vracanie, hnačka, flatulencia, zápcha, dyspepsia, bolesť brucha, meléna, hemateméza, ulcerózna stomatitída, exacerbácia ulceróznej kolitídy a Crohnovej choroby (pozri časť 4.4). Menej často bola pozorovaná gastritída.

V súvislosti s liečbou NSAID bol zaznamenaný edém, hypertenzia a srdcové zlyhanie.

Klinické štúdie naznačili, že používanie ibuprofénu, najmä vo vysokých dávkach (2 400 mg denne) môže byť spojené s malým zvýšeným rizikom arteriálnych trombotických udalostí (napríklad infarkt myokardu alebo mozgová príhoda) (pozri časť 4.4).

Pri užívaní NSAID bola popísaná aj exacerbácia zápalov súvisiacich s infekciou (napr. nekrotizujúca fasciitída). To môže súvisieť s mechanizmom účinku NSAID.

Ak sa objavia prejavy infekcie alebo sa tieto príznaky pri užívaní Nurofenu Rapid 200 mg Capsules zhoršia, odporúča sa, aby pacient neodkladne vyhľadal lekársku pomoc. Je potrebné vyšetriť, či ide o indikáciu pre antimikrobiálnu / antibiotickú liečbu.

Pri dlhodobom užívaní je potrebné pravidelne kontrolovať krvný obraz.

Pacienta je potrebné poučiť, aby okamžite informoval lekára a prestal Nurofen Rapid 200 mg Capsules užívať, ak sa objaví jeden z príznakov hypersenzitívnej reakcie, k čomu môže dôjsť i pri prvom užití, a v takých prípadoch je nevyhnutná okamžitá lekárska pomoc.

Pacienta je potrebné poučiť, aby liek prestal užívať a okamžite vyhľadal lekársku pomoc, ak sa u neho objaví silná bolesť v hornej časti brucha alebo meléna či hemateméza.

Nežiaduce účinky, ktoré môžu súvisieť s ibuprofénom, sú uvedené nižšie podľa tried orgánových systémov a frekvencie. Frekvencie sú definované ako:

Veľmi časté   (≥ 1/10)
Časté   (≥ 1/100 až < 1/10)
Menej časté   (≥ 1/1 000 až < 1/100)
Zriedkavé   (≥ 1/10 000 až < 1/1 000)
Veľmi zriedkavé   (< 1/10 000)
Neznáme   (z dostupných údajov)

V rámci jednotlivých skupín frekvencií sú nežiaduce účinky usporiadané v poradí podľa klesajúcej závažnosti.

Trieda orgánových systémov Frekvencia Nežiaduce udalosti
Infekcie a nákazy veľmi zriedkavé Exacerbácia zápalov súvisiaca s infekciou (napr. rozvoj nekrotizujúcej fasciitídy); vo výnimočných prípadoch sa závažné kožné infekcie a komplikácie v oblasti mäkkých tkanív môzu objaviť počas ovčích kiahní.
Poruchy krvi a lymfatického systému veľmi zriedkavé Poruchy krvotvorby (anémia, leukopénia, trombocytopénia, pancytopénia, agranulocytóza). Prvými prejavmi môžu byť horúčka, bolesť hrdla, povrchové vriedky v ústach, príznaky podobné chrípke, závažná únava, krvácanie z nosa a  do kože a tvorba modrín. V takých prípadoch sa odporúča ukončenie liečby týmto liekom a akýmkoľvek ďalším analgetikom alebo antipyretikom bez predchádzajúcej konzultácie s lekárom.
Poruchy imunitného systému menej časté Hypersenzitívne reakcie pozostávajúce z:1 urtikárie a pruritusu.
veľmi zriedkavé Závažné celkové hypersenzitívne reakcie. Môžu sa prejavovať ako edém tváre, jazyka a hrtana, dyspnoe, tachykardia, hypotenzia (anafylaxia, angioedém alebo ťažký šok). Exacerbácia astmy.
neznáme Reaktivita zo strany dýchacieho traktu, zahŕňajúca astmu, bronchospazmus alebo dýchavičnosť.
Psychické poruchy veľmi zriedkavé Psychotické reakcie, depresia.
Poruchy nervového systému menej časté Poruchy centrálneho nervového systému, ako je bolesť hlavy, závrat, nespavosť, agitácia, podráždenosť alebo únava.
veľmi zriedkavé Aseptická meningitída.2
Poruchy oka menej časté Poruchy videnia.
Poruchy ucha a labyrintu zriedkavé Tinitus.
Poruchy srdca a srdcovej činnosti veľmi zriedkavé Srdcové zlyhanie, palpitácie a opuch, infarkt myokardu.
Poruchy ciev veľmi zriedkavé Arteriálna hypertenzia, vaskulitída.
Poruchy gastrointestinálneho traktu časté Gastrointestinálne ťažkosti, ako je bolesť brucha, nauzea a dyspepsia. Hnačka, flatulencia, zápcha, pálenie žáhy, vracanie a mierne krvácanie do gastrointestinálneho traktu, ktoré môže vo výnimočných prípadoch spôsobiť anémiu.
menej časté Gastrointestinálne vredy, potenciálne s krvácaním a perforáciou. Ulcerózna stomatitída, exacerbácia ulceróznej kolitídy a Crohnovej choroby (pozri časť 4.4), gastritída.
veľmi zriedkavé Ezofagitída, pankreatitída, tvorba membranóznych striktúr.
Poruchy pečene a žlčových ciest veľmi zriedkavé Porucha funkcie pečene, poškodenie pečene, predovšetkým pri dlhodobej liečbe, zlyhanie pečene, akútna hepatitída.
Poruchy kože a podkožného tkaniva menej časté Rôzne kožné vyrážky.
veľmi zriedkavé Závažné formy kožných reakcií, ako sú bulózne reakcie vrátane Stevensovho-Johnsonovho syndrómu, erythema multiforme a toxickej epidermálnej nekrolýzy,  alopécia.
neznáme Lieková reakcia s eozinofíliou a systémovými príznakmi (syndróm DRESS), akútna generalizovaná exantematózna pustulóza (AGEP).
Poruchy obličiek a močových ciest zriedkavé Zriedkavo sa môže vyskytnúť poškodenie tkaniva obličiek (papilárna nekróza) a zvýšené koncentrácie močoviny v krvi.
veľmi zriedkavé Tvorba edémov, predovšetkým u pacientov s arteriálnou hypertenziou alebo renálnou insuficienciou, nefrotický syndróm, intersticiálna nefritída, ktorá môže byť sprevádzaná akútnou renálnou insuficienciou.
Laboratórne a funkčné vyšetrenia zriedkavé Znížené hladiny hemoglobínu.

Popis vybraných nežiaducich reakcií:

1 V súvislosti s liečbou ibuprofénom boli hlásené hypersenzitívne reakcie. Tieto reakcie môžu pozostávať z:

  a) nešpecifických alergických reakcií a anafylaxie;

  b) reaktivity dýchacieho traktu, vrátane astmy, zhoršenia astmy, bronchospazmu alebo dýchavičnosti;

  c) určitých kožných porúch, vrátane vyrážok rôznych typov, svrbenia, žihľavky, purpury, angioedému a vzácnejšie exfoliatívnych a bulóznych dermatóz (vrátane toxickej epidermálnej nekrolýzy, Stevens-Johnsonovho syndrómu a erythema multiforme).

2 Mechanizmus patogenézy liekmi vyvolanej aseptickej meningitídy nie je úplne známy. Avšak dostupné dáta týkajúce sa aseptickej meningitídy súvisiacej s NSAID poukazujú na imunitnú reakciu (z dôvodu časového vzťahu s užívaním liečiva a vymiznutím príznakov po jeho vysadení). Jednotlivé prípady príznakov aseptickej meningitídy (ako je stuhnutá šija, bolesť hlavy, nevoľnosť, vracanie, horúčka alebo porucha orientácie) sa pozorovali v priebehu liečby ibuprofénom u pacientov s existujúcimi autoimunitnými poruchami (ako napr. systémový lupus erythematosus alebo zmiešaná choroba spojivového tkaniva).

Hlásenie podozrení na nežiaduce reakcie:

Hlásenie podozrení na nežiaduce reakcie po registrácii lieku je dôležité. Umožňuje priebežné monitorovanie pomeru prínosu a rizika lieku. Od zdravotníckych pracovníkov sa vyžaduje, aby hlásili akékoľvek podozrenia na nežiaduce reakcie na národné centrum hlásenia uvedené v Prílohe V.

4.9 Predávkovanie

U detí môže požitie viac ako 400 mg/kg ibuprofénu vyvolať symptómy. U dospelých je účinok dávky a odpovede menej zreteľný.

Príznaky predávkovania:

Príznaky predávkovania môžu zahŕňať nevoľnosť, vracanie, bolesť brucha alebo vzácnejšie hnačku. Nystagmus, rozmazané videnie, tinitus, bolesť hlavy a gastrointestinálne krvácanie sú tiež možné. Vo vážnych prípadoch predávkovania, sa toxicita prejavuje v centrálnom nevovom systéme ako vertigo, závraty, ospalosť, príležitostne excitácia a dezorientácia, strata vedomia alebo kóma. Výnimočne u pacientov môže dôjsť ku kŕčom. Pri vážnej otrave sa môže vyskytnúť metabolická acidóza.Hypotermia a hyperkalémia sa môžu objaviť a môže dôjsť k predĺženiu protrombínového času/INR, pravdepodobne kvôli interferencii s účinkom cirkulujúcich faktorov zrážania krvi. Môže sa vyskytnúť tiež akútne zlyhanie obličiek, poškodenie pečene, hypotenzia, respiračná depresia a cyanóza. U astmatikov môže dôjsť k exacerbácii astmy.

Terapeutické opatrenia pri predávkovaní:

Neexistuje špecifické antidotum.

Liečba by mala byť symptomatická a podporná. Je treba zaistiť priechodnosť dýchacích ciest a monitorovaní srdcových a životných funkcií, kým nebude stav pacienta stabilizovaný. Ak pacient požil v priebehu 1 hodiny potenciálne toxické množstvo, zvážte perorálne podanie aktívneho uhlia alebo výplach žalúdka. Ak už došlo k vstrebaniu ibuprofénu, je možné zvážiť podanie alkalických látok na zvýšenie exkrécie kyslého ibuprofénu močom. V prípade častých alebo dlhších kŕčov je potrebné tieto liečiť intravenózne podávaným diazepamom alebo lorazepamom. V prípade astmy poskytnite bronchodilatanciá. Kontaktujte miestne toxikologické centrum so žiadosťou o lekárske odporúčania.

5. FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI

5.1 Farmakodynamické vlastnosti

Farmakoterapeutická skupina: antiflogistiká a antireumatiká, nesteroidné; deriváty kyseliny propiónovej.

ATC kód: M01A E01

Ibuprofén je nesteroidné antiflogistikum (NSAID), u ktorého sa na konvenčných experimentálnych modeloch na zvieratách dokázalo, že účinok spočíva v inhibícii syntézy prostaglandínov. U ľudí ibuprofén znižuje bolesť pri zápaloch, opuch a horúčku. Okrem toho reverzibilne inhibuje agregáciu krvných doštičiek indukovanú adenozíndifosfátom (ADP) a kolagénom.

Experimentálne údaje naznačujú, že ibuprofén môže pri súčasnom dávkovaní kompetitívne inhibovať účinok nízkej dávky kyseliny acetylsalicylovej na agregáciu trombocytov. Niektoré farmakodynamické štúdie preukázali, že pri jednej dávke ibuprofénu 400 mg užitého v priebehu 8 hodín pred alebo v priebehu 30 minút po užití dávky kyseliny acetylsalicylovej s okamžitým uvoľňovaním (81 mg) došlo k zníženému účinku kyseliny acetylsalicylovej na tvorbu tromboxánu alebo agregáciu trombocytov. Hoci existujú nejasnosti s ohľadom na extrapoláciu týchto údajov na klinickú situáciu, nedá sa vylúčiť možnosť, že pravidelné, dlhodobé používanie ibuprofénu môže znížiť kardioprotektívny účinok nízkej dávky kyseliny acetylsalicylovej. V prípade príležitostného používania ibuprofénu sa žiaden klinicky relevantný účinok nepovažuje za pravdepodobný (pozri časť 4.5).

5.2 Farmakokinetické vlastnosti

Po perorálnom podaní sa ibuprofén čiastočne absorbuje v žalúdku a následne úplne absorbuje v tenkom čreve.

Po metabolizácii v pečeni (hydroxylácii, karboxylácii) sa farmakologicky neaktívne metabolity úplne eliminujú, predovšetkým obličkami (90 %), taktiež však žlčou. Polčas eliminácie u zdravých jedincov a u pacientov s ochoreniami pečene a obličiek je 1,8 – 3,5 hodín, väzba na plazmatické bielkoviny je približne 99 %.

Maximálne plazmatické hladiny po perorálnom podaní liekovej formy s normálnym uvoľňovaním (tableta) sa dosahujú po 1 ‑ 2 hodinách. Ibuprofén sa však z gastrointestinálneho traku absorbuje oveľa rýchlejšie po perorálnom podaní mäkkých kapsúl Nurofen Rapid 200 mg Capsules. V 2 farmakokinetických štúdiách bol čas do dosiahnutia maximálnych plazmatických hladín (tmax) po podaní tabliet s kyselinou ibuprofénovou 60 a 90 minút v porovnaní s 35 a 40 minútami po podaní mäkkých kapsúl Nurofen Rapid 200 mg Capsules. Priemerné cmax sa u Nurofenu Rapid 200 mg Capsules dosahuje za polovicu času v porovnaní s liekovou formou s normálnym uvoľňovaním (tableta „Nurofen“). Po podaní Nurofenu Rapid 200 mg Capsules je ibuprofén v plazme detekovateľný dlhšie ako 8 hodín.

5.3 Predklinické údaje o bezpečnosti

Subchronická a chronická toxicita ibuprofénu sa v pokusoch so zvieratami prejavovala predovšetkým ako lézie a ulcerácie v gastrointestinálnom trakte. Ibuprofén nevykazoval žiadny klinicky významný dôkaz o mutagénnom potenciále v in vitroin vivo štúdiách. V štúdiách na potkanoch a myšiach sa nezistil žiadny dôkaz o karcinogénnych účinkoch ibuprofénu. Ibuprofén viedol k inhibícii ovulácie u králikov, rovnako ako k poruche implantácie u rôznych živočíšnych druhov (králik, potkan, myš). V experimentálnych štúdiách sa zistilo, že ibuprofén prechádza placentárnou bariérou, pri dávkach toxických pre matku sa pozoroval zvýšený výskyt malformácií (defektov ventrikulárneho septa).

6. FARMACEUTICKÉ INFORMÁCIE

6.1 Zoznam pomocných látok

Náplň:

makrogol 600

hydroxid draselný (minimálne 85 %‑nej čistoty)

čistená voda

Obal kapsuly:

roztok sorbitolu (E 420), čiastočne dehydrovaný

želatína

košelinová červeň A (E 124)

Atrament:

Opacode WB biely NS‑78‑18011 (pozostávajúci z 29% w/w oxidu titaničitého (E 171), 10% w/w propylénglykolu, 5% w/w hypromelózy (E 464)).

6.2 Inkompatibility

Neaplikovateľné.

6.3 Čas použiteľnosti

2 roky.

6.4 Špeciálne upozornenia na uchovávanie

Uchovávajte pri teplote neprevyšujúcej 25 °C. Uchovávajte v pôvodnom obale.

6.5 Druh obalu a obsah balenia

Blister tvorený z bielej nepriehľadnej PVC/PVdC fólie teplom zatavenej na 20 µg hliníkovú fóliu.

Každý blister obsahuje 2, 4, 6, 8, 10, 12, 16, 20, 24, 30, 40 alebo 50 kapsúl. Blistre sú zabalené v kartónovej škatuli.

Na trh nemusia byť uvedené všetky veľkosti balenia .

6.6 Špeciálne opatrenia na likvidáciu

Žiadne zvláštne požiadavky.

7. DRŽITEĽ ROZHODNUTIA O REGISTRÁCII

Reckitt Benckiser (Czech Republic), spol. s r.o.

Vinohradská 2828/151

Praha 3, 130 00

Česká republika

8. REGISTRAČNÉ ČÍSLO

07/0178/11-S

9. DÁTUM PRVEJ REGISTRÁCIE/PREDĹŽENIA REGISTRÁCIE

Dátum prvej registrácie: 23. marca 2011

Dátum posledného predĺženia registrácie: 28. októbra 2013

10. DÁTUM REVÍZIE TEXTU

09/2020