NovoRapid PumpCart 100 jednotiek/ml sol inj 1,6 ml/160 U (skl.náplň) 5x1,6 ml

Zobraziť oficiálny zdrojový dokument od príslušnej autority (EMA)

 SÚHRN CHARAKTERISTICKÝCH VLASTNOSTÍ LIEKU

1. NÁZOV LIEKU

NovoRapid 100 jednotiek/ml injekčný roztok v injekčnej liekovke
NovoRapid Penfill 100 jednotiek/ml injekčný roztok v náplni
NovoRapid FlexPen 100 jednotiek/ml injekčný roztok v naplnenom pere
NovoRapid InnoLet 100 jednotiek/ml injekčný roztok v naplnenom pere
NovoRapid FlexTouch 100 jednotiek/ml injekčný roztok v naplnenom pere
NovoRapid PumpCart 100 jednotiek/ml injekčný roztok v náplni

2. KVALITATÍVNE A KVANTITATÍVNE ZLOŽENIE

NovoRapid injekčná liekovka

1 injekčná liekovka obsahuje 10 ml, čo zodpovedá 1 000 jednotkám. 1 ml roztoku obsahuje 100 jednotiek inzulínu aspartátu* (čo zodpovedá 3,5 mg).

NovoRapid Penfill

1 náplň obsahuje 3 ml, čo zodpovedá 300 jednotkám. 1 ml roztoku obsahuje 100 jednotiek inzulínu aspartátu* (čo zodpovedá 3,5 mg).

NovoRapid FlexPen/NovoRapid InnoLet/NovoRapid FlexTouch

1 naplnené pero obsahuje 3 ml, čo zodpovedá 300 jednotkám. 1 ml roztoku obsahuje 100 jednotiek inzulínu aspartátu* (čo zodpovedá 3,5 mg).

NovoRapid PumpCart

1 náplň obsahuje 1,6 ml, čo zodpovedá 160 jednotkám. 1 ml roztoku obsahuje 100 jednotiek inzulínu aspartátu* (čo zodpovedá 3,5 mg).

*Inzulín aspartát je vyrobený v Saccharomyces cerevisiae technológiou rekombinantnej DNA. Úplný zoznam pomocných látok, pozri časť 6.1.

3. LIEKOVÁ FORMA

Injekčný roztok.

Roztok je číry, bezfarebný a vodný.

4. KLINICKÉ ÚDAJE

4.1. Terapeutické indikácie

NovoRapid je určený dospelým, dospievajúcim a deťom od 1 roka a starším na liečbu diabetes mellitus.

4.2. Dávkovanie a spôsob podávania Dávkovanie

Sila inzulínových analógov vrátane inzulínu aspartátu je vyjadrená v jednotkách, zatiaľ čo sila ľudského inzulínu je vyjadrená v medzinárodných jednotkách.

Dávkovanie lieku NovoRapid je individuálne a určené v súlade s potrebami pacienta. Bežne sa používa v kombinácii so strednodobo pôsobiacim alebo dlhodobo pôsobiacim inzulínom.

Navyše sa NovoRapid injekčná liekovka a NovoRapid PumpCart môže používať ako kontinuálna subkutánna inzulínová infúzia (CSII) v pumpách.

NovoRapid injekčnú liekovku možno použiť na intravenózne podanie inzulínu aspartátu, ak ho aplikujú lekári alebo zdravotnícki pracovníci.

Monitorovanie glukózy a nastavenie dávky inzulínu sa odporúča, aby sa dosiahla optimálna glykemická kontrola.

Obvyklá individuálna dávka u dospelých a detí je obvykle medzi 0,5 a 1,0 jednotkou/kg/deň. Pri bazál-bolusovom liečebnom režime, by mala byť požadovaná dávka tvorená z 50–70 % lieku NovoRapid a zbytok zo strednodobo pôsobiaceho alebo dlhodobo pôsobiaceho inzulínu.

Úprava dávky môže byť potrebná, ak pacienti majú zvýšenú fyzickú námahu, zmenili obvyklú diétu alebo počas sprievodného ochorenia.

Špecifické populácie

Staršie osoby (≥ 65 rokov)

NovoRapid môžu používať u starší pacienti.

U starších pacientov sa musí dôsledne monitorovať glukóza a dávka inzulínu aspartátu sa má nastaviť na individuálnom základe.

Porucha funkcie obličiek a pečene

Porucha funkcie obličiek alebo pečene môže u pacienta znižovať potrebu inzulínu.

U pacientov s poruchou funkcie obličiek alebo pečene sa musí dôsledne monitorovať glukóza a dávka inzulínu aspartátu sa má nastaviť na individuálnom základe.

Pediatrická populácia

NovoRapid môžu používať deti a dospievajúci, od 1 roka a staršie, ak sa uprednostní pred rozpustným ľudským inzulínom, keď môže byť prospešný rýchly nástup účinku, napríklad pri načasovaní podávania injekcie vzhľadom k jedlu (pozri časti 5.1 a 5.2).

Bezpečnosť a účinnosť lieku NovoRapid u detí do 1 roka neboli doteraz stanovené. K dispozícii nie sú žiadne údaje.

Prechod z iných inzulínových liekov

Prechod pacienta z iných inzulínových liekov si môže vyžadovať úpravu dávky lieku NovoRapid a môže byť potrebná dávka bazálneho inzulínu. NovoRapid má rýchlejší nástup účinku a kratšie trvanie účinku, ako rozpustný ľudský inzulín. Keď sa injekcia podáva podkožne do brušnej steny, účinok sa prejaví do 10–20 minút po podaní. Maximálny účinok sa dosiahne medzi 1. a 3. hodinou po podaní. Doba trvania účinku je 3 až 5 hodín.

Počas prechodu a v prvých týždňoch po ňom sa odporúča dôsledné monitorovanie glukózy (pozri časť 4.4).

Spôsob podávania

NovoRapid je rýchlo pôsobiaci inzulínový analóg.

NovoRapid sa podáva podkožne ako injekcia do brušnej steny, do stehna, do nadlaktia, do oblasti deltového alebo sedacieho svalu. Miesta podania injekcie sa majú v tej istej oblasti striedať, aby sa znížilo riziko lipodystrofie a kožnej amyloidózy (pozri časti 4.4 a 4.8). Podkožné podávanie do brušnej steny zaručuje rýchlejšiu absorpciu, ako z iných miest podávania. V porovnaní s rozpustným ľudským inzulínom je rýchlejší nástup účinku lieku NovoRapid zachovaný bez ohľadu na miesto podávania injekcie. Trvanie účinku sa môže meniť podľa dávky, miesta podávania, prietoku krvi, teploty a úrovne fyzickej aktivity.

Vzhľadom na rýchlejší nástup účinku sa má NovoRapid podávať tesne pred jedlom. Ak je to potrebné, môže sa NovoRapid podať hneď po jedle.

NovoRapid injekčná liekovka/NovoRapid PumpCart

Kontinuálna Subkutánna Inzulínová Infúzia (CSII)

NovoRapid sa môže použiť na kontinuálnu podkožnú inzulínovú infúziu (CSII) v inzulínovej pumpe vhodnej pre inzulínovú infúziu. CSII musí byť podaná do brušnej steny. Miesta podávania sa majú meniť.

Keď sa NovoRapid používa v inzulínovej infúznej pumpe, nemá sa miešať so žiadnymi inými inzulínovými liekmi.

Pacienti používajúci CSII majú byť podrobne oboznámení s použitím inzulínovej pumpy a použitím správnej nádržky a cievky pumpy (pozri časť 6.6). Infúzna súprava (cievka a kanyla) sa musia meniť podľa pokynov uvedených v návode, ktoré sú súčasťou infúznej súpravy.

Pacienti, ktorí si podávajú NovoRapid cez CSII musia mať vždy k dispozícii alternatívny spôsob podávania inzulínu pre prípad poruchy systému pumpy.

NovoRapid injekčná liekovka

Intravenózne použitie

Ak je to potrebné, môžu NovoRapid podať intravenózne lekári alebo zdravotnícki pracovníci.

Na intravenózne použitie, infúzne systémy s liekom NovoRapid 100 jednotiek/ml s koncentráciami od 0,05 jednotky/ml do 1,0 jednotky/ml inzulínu aspartátu v infúznych roztokoch 0,9% chloridu sodného, 5% dextrózy alebo 10% dextrózy zahŕňajúcej 40 mmol/l chloridu draselného, ktoré sa používajú v polypropylénových infúznych vakoch sú pri izbovej teplote stabilné 24 hodín.

Aj keď sú stabilné po celý čas, bude sa spočiatku určité množstvo inzulínu absorbovať do materiálu infúzneho vaku. Počas inzulínovej infúzie je potrebné monitorovanie glukózy.

Miešanie dvoch typov inzulínov

NovoRapid sa môže miešať len s NPH (Neutral Protamine Hagerdorn) inzulínom v injekčných striekačkách na subkutánne použitie. Keď sa NovoRapid mieša s NPH inzulínom, do injekčnej striekačky sa má najprv nabrať NovoRapid, a táto zmes sa má injekčne podať hneď po zmiešaní. Zmes inzulínov sa nemá podávať intravenózne alebo používať so subkutánnou inzulínovou infúznou pumpou.

Podávanie injekčnou striekačkou

NovoRapid injekčné liekovky sú určené na používanie s inzulínovými injekčnými striekačkami s vhodným rozsahom jednotiek. Pozri tiež časť 6.2.

NovoRapid Penfill

Podávanie inzulínu aplikačným systémom

NovoRapid Penfill je určený na používanie s pomôckami na aplikáciu inzulínu spoločnosti Novo Nordisk a ihlami NovoFine alebo NovoTwist. NovoRapid Penfill je vhodný len na subkutánne injekcie z opakovane použiteľného pera. Ak je nevyhnutné podanie pomocou injekčnej striekačky alebo intravenóznou injekciou, má sa použiť injekčná liekovka. Ak je nevyhnutné podanie pomocou infúznej pumpy, má sa použiť injekčná liekovka alebo NovoRapid PumpCart.

NovoRapid FlexPen

Podávanie pomocou FlexPen

NovoRapid FlexPen je naplnené pero (farebne odlíšené) určené na používanie s jednorazovými ihlami NovoFine alebo NovoTwist s dĺžkou do 8 mm. FlexPen dávkuje 1–60 jednotiek s pridávaním po

1 jednotke. NovoRapid FlexPen je vhodný len na subkutánne injekcie. Ak je nevyhnutné podanie pomocou injekčnej striekačky alebo intravenóznou injekciou, má sa použiť injekčná liekovka. Ak je nevyhnutné podanie pomocou infúznej pumpy, má sa použiť injekčná liekovka alebo NovoRapid PumpCart.

NovoRapid InnoLet

Podávanie pomocou InnoLet

NovoRapid InnoLet je naplnené pero určené na používanie s jednorazovými ihlami NovoFine alebo NovoTwist s dĺžkou do 8 mm. InnoLet dávkuje 1–50 jednotiek s pridávaním po 1 jednotke.

NovoRapid InnoLet je vhodný len na subkutánne injekcie. Ak je nevyhnutné podanie pomocou injekčnej striekačky alebo intravenóznou injekciou, má sa použiť injekčná liekovka. Ak je nevyhnutné podanie pomocou infúznej pumpy, má sa použiť injekčná liekovka alebo NovoRapid PumpCart.

NovoRapid FlexTouch

Podávanie pomcou FlexTouch

NovoRapid FlexTouch je naplnené pero (farebne odlíšené) určené na používanie s jednorazovými ihlami NovoFine alebo NovoTwist s dĺžkou do 8 mm. FlexTouch dávkuje 1–80 jednotiek s pridávaním po 1 jednotke. NovoRapid FlexTouch je vhodný len na subkutánne injekcie. Ak je nevyhnutné podanie pomocou injekčnej striekačky alebo intravenóznou injekciou, má sa použiť injekčná liekovka. Ak je nevyhnutné podanie pomocou infúznej pumpy, má sa použiť injekčná liekovka alebo NovoRapid PumpCart.

NovoRapid PumpCart

Podávanie pomocou Kontinuálnej Subkutánnej Inzulínovej Infúzie (CSII)

NovoRapid PumpCart je určený na používanie len s inzulínovou pumpou, ktorá sa má používať s touto náplňou, ako je Accu-Chek Insight a YpsoPump inzulínové pumpy.

CSII sa má podávať do brušnej steny. Miesta podávania sa majú meniť. NovoRapid PumpCart je vhodný len na CSII v pumpách vhodných na inzulínovú infúziu. Ak je nevyhnutné podanie pomocou injekčnej striekačky alebo intravenóznou injekciou, má sa použiť injekčná liekovka.

Podrobné informácie o používaní, nájdete v písomnej informácii pre používateľa.

4.3. Kontraindikácie

Precitlivenosť na liečivo alebo na ktorúkoľvek z pomocných látok (pozri časť 6.1).

4.4. Osobitné upozornenia a opatrenia pri používaní

Pred cestou medzi rôznymi časovými pásmami sa má pacient poradiť s lekárom, pretože môže nastať zmena v čase podávania inzulínu a príjmu jedla.

NovoRapid PumpCart

Nesprávne používanie NovoRapid PumpCart

NovoRapid PumpCart je určená na používanie len s inzulínovými infúznymi pumpami, ako sú inzulínové pumpy Accu-Chek Insight a YpsoPump, ktoré sú určené na používanie s touto náplňou. Nesmie sa používať s inými pomôckami, ktoré nie sú určené do NovoRapid PumpCart, pretože to môže mať za následok nepresné dávkovanie inzulínu a následnú hyperglykémiu alebo hypoglykémiu.

Hyperglykémia

Neprimerané dávky alebo prerušenie liečby môžu viesť, najmä pri diabetes mellitus 1. typu, k hyperglykémii a diabetickej ketoacidóze. Zvyčajne sa prvé príznaky hyperglykémie objavujú postupne počas hodín alebo dní. Patrí k nim smäd, časté močenie, nevoľnosť, vracanie, ospalosť, suchá začervenaná kožu, sucho v ústach, nechutenstvo, ako aj acetónový dych. Neliečené hyperglykemické stavy u pacientov s diabetes mellitus 1. typu v konečnom dôsledku vedú k vzniku diabetickej ketoacidózy, ktorá je potenciálne letálna.

Hypoglykémia

Vynechanie jedla alebo neplánované, namáhavé fyzické vypätie môže viesť k hypoglykémii. Najmä u detí treba dbať na to, aby dávky inzulínu (zvlášť v režime bazál-bolus) zodpovedali príjmu potravy, fyzickým aktivitám a aktuálnej glykémii, aby sa minimalizovalo riziko hypoglykémie.

Hypoglykémia môže nastať, ak je dávka inzulínu veľmi vysoká v porovnaní s potrebou inzulínu. V prípade hypoglykémie alebo podozrenia na hypoglykémiu, sa NovoRapid nesmie podávať. Po stabilizácii krvnej glukózy pacienta sa má uvažovať o úprave dávky (pozri časti 4.8 a 4.9).

Pacienti, u ktorých nastalo významné zlepšenie kompenzácie diabetes mellitus, napr. po intenzifikovanej inzulínovej liečbe, môžu pocítiť zmenu obvyklých varovných príznakov hypoglykémie a majú byť o nich primerane poučení. Obvyklé varovné príznaky sa môžu stratiť u pacientov dlhodobo chorých na diabetes.

Dôsledkom farmakodynamiky inzulínových analógov s rýchlym nástupom účinku je, že ak sa vyskytne hypoglykémia, tak jej nástup po podaní injekcie je rýchlejší, v porovnaní s rozpustným ľudským inzulínom.

Pretože NovoRapid sa má podávať bezprostredne pred jedlom, rýchly nástup účinku lieku sa má brať do úvahy u pacientov so sprievodnými ochoreniami alebo u liečby, kde sa predpokladá spomalenie absorpcie jedla.

Sprievodné ochorenia, najmä infekcie a horúčkovité stavy si obvykle vyžadujú zvýšenie dávky inzulínu. Sprievodné ochorenia obličiek, pečene, alebo ochorenia ovplyvňujúce nadobličky, podmozgovú alebo štítnu žľazu môžu vyžadovať zmeny v dávke inzulínu.

Keď sú pacienti prevádzaní medzi rôznymi typmi inzulínových prípravkov, môžu sa včasné varovné príznaky hypoglykémie zmeniť alebo prichádzať oneskorene, v porovnaní s predchádzajúcim inzulínom.

Prechod z iných inzulínových liekov

Prechod pacientov na iný typ alebo na inú značku inzulínu sa musí uskutočniť len za prísnej lekárskej kontroly. Zmeny v sile, značke (výrobca), type, pôvode (zvierací, ľudský inzulín alebo analóg ľudského inzulínu) a/alebo v spôsobe jeho výroby (rekombinantná DNA oproti inzulínu zvieracieho pôvodu) môžu vyžadovať zmenu dávky. Pacienti prechádzajúci na NovoRapid z iného typu inzulínu môžu vyžadovať zvýšenie počtu injekčných podaní za deň alebo zmenu dávky oproti pôvodne používaným inzulínovým liekom. Ak je potrebná úprava dávky, môže sa vykonať pri prvej dávke, alebo počas prvých niekoľkých týždňov alebo mesiacov.

Reakcie v mieste podávania injekcie

Ako pri liečbe inými inzulínmi, môžu sa objaviť reakcie v mieste podávania injekcie, ktoré sa prejavia bolesťou, začervenaním, žihľavkou, zápalom, podliatinou, opuchom a svrbením. Neustále striedanie miesta podávania v rámci danej oblasti znižuje riziko vzniku týchto reakcií. Reakcie zvyčajne vymiznú do niekoľkých dní až niekoľkých týždňov. V zriedkavých prípadoch si reakcie v mieste podávania môžu vyžiadať prerušenie liečby liekom NovoRapid.

Poruchy kože a podkožného tkaniva

Pacienti musia byť poučení o tom, aby miesto podania injekcie neustále menili, čím sa zníži riziko vzniku lipodystrofie a kožnej amyloidózy. Na miestach s týmito reakciami existuje potenciálne riziko oneskorenej absorpcie inzulínu a zhoršenej kontroly glykémie po podaní inzulínových injekcií.

V prípade náhlej zmeny miesta podania injekcie na nepostihnutú oblasť bol hlásený vznik hypoglykémie. Po zmene miesta podania injekcie z postihnutej oblasti na nepostihnutú oblasť sa odporúča monitorovanie hladiny glukózy v krvi a je možné zvážiť úpravu dávky antidiabetík.

Kombinácia lieku NovoRapid s pioglitazónom

Boli zaznamenané prípady kardiálneho zlyhania, keď sa užíval pioglitazón v kombinácii s inzulínom, zvlášť u pacientov s rizikovými faktormi pre rozvoj kardiálneho zlyhania srdca. Na toto sa má pamätať, ak sa uvažuje o liečbe s kombináciou pioglitazónu a lieku NovoRapid. Ak sa používa táto kombinácia, majú sa u pacientov sledovať príznaky a symptómy zlyhania srdca, zvýšenie telesnej hmotnosti a edémy. Užívanie pioglitazónu má byť ukončené, ak sa objaví akékoľvek zhoršenie kardiálnych symptómov.

Zamedzenie náhodným zámenám/medicínskym chybám

Pacient musí byť upozornený, aby vždy pred každým injekčným podaním skontroloval obal inzulínu, aby sa zamedzilo náhodnej zámene lieku NovoRapid za iné inzulíny.

Protilátky proti inzulínu

Podávanie inzulínu môže spôsobiť tvorbu protilátok proti inzulínu. V zriedkavých prípadoch prítomnosť takých protilátok proti inzulínu, môže vyžadovať úpravu dávky inzulínu, aby sa upravila náchylnosť k hyperglykémii alebo hypoglykémii.

Sledovateľnosť

Aby sa zlepšila (do)sledovateľnosť biologického lieku, má sa zrozumiteľne zaznamenať názov a číslo šarže podaného lieku.

4.5. Liekové a iné interakcie

O mnohých druhoch liekov je známe, že ovplyvňujú glukózový metabolizmus. Látky, ktoré môžu znižovať pacientovu potrebu inzulínu sú nasledovné:

Perorálne antidiabetiká, inhibítory monoaminooxidázy (IMAO), betablokátory, ACE inhibítory, salicyláty, anabolické steroidy a sulfónamidy.

Látky, ktoré môžu zvyšovať pacientovu potrebu inzulínu sú nasledovné:

Perorálne antikoncepčné prípravky, tiazidy, glukokortikoidy, tyroidálne hormóny, sympatomimetiká, rastový hormón a danazol.

Betablokátory môžu maskovať príznaky hypoglykémie. Oktreotid/lanreotid môžu zvyšovať alebo znižovať potrebu inzulínu. Alkohol môže zosilňovať alebo redukovať hypoglykemický efekt inzulínu.

4.6. Fertilita, gravidita a laktácia Gravidita

NovoRapid (inzulín aspartát) sa môže používať počas gravidity. Údaje z dvoch randomizovaných kontrolovaných klinických štúdií (322 a 27 gravidných žien) nepreukázali žiadne nežiaduce účinky inzulínu aspartátu na graviditu alebo na zdravie plodu/novorodenca v porovnaní s ľudským inzulínom (pozri časť 5.1).

Intenzívna kontrola glukózy v krvi a sledovanie gravidných žien s diabetom mellitus (1. typu, 2. typu alebo gestačný diabetes mellitus) sa odporúča počas gravidity a pri plánovaní gravidity. Potreba inzulínu v prvom trimestri obvykle poklesne a následne sa zvyšuje počas druhého a tretieho trimestra. Po pôrode sa potreba inzulínu rýchlo vracia na hodnoty pred graviditou.

Dojčenie

Nie sú žiadne obmedzenia na liečbu liekom NovoRapid počas dojčenia. Liečba dojčiacich matiek inzulínom nepreukazuje žiadne riziko pre dojča. Predsa len, môže byť potrebné dávku lieku NovoRapid upraviť.

Fertilita

Štúdie na zvieratách nepreukázali žiadne rozdiely medzi inzulínom aspartátom a ľudským inzulínom, čo sa týka fertility.

4.7. Ovplyvnenie schopnosti viesť vozidlá a obsluhovať stroje

Schopnosť koncentrácie ako aj reakčná schopnosť u pacientov môže byť znížená v dôsledku hypoglykémie. Táto skutočnosť vytvára riziko v situáciách, ktoré si vyžadujú mimoriadnu pozornosť (napr. pri vedení vozidiel alebo pri obsluhe strojov).

Pacienti musia byť upozornení na vplyv hypoglykémie na vedenie vozidiel. Dôležité je to u tých pacientov, ktorí si znížene, alebo nedostatočne uvedomujú varovné signály hypoglykémie, alebo majú časté hypoglykémie. V týchto situáciách treba zvážiť vhodnosť vedenia vozidiel.

4.8. Nežiaduce účinky Prehľad bezpečnostného profilu

Nežiaduce reakcie spozorované u pacientov používajúcich NovoRapid sú spôsobené hlavne farmakologickým účinkom inzulínu.

Hypoglykémia je najčastejšie pozorovaná nežiaduca reakcia. Frekvencia hypoglykémie sa mení s populáciou pacientov, dávkovacími schémami a úrovňou glykemickej kontroly (pozri časť 4.8 Opis vybraných nežiaducich reakcií).

Na začiatku liečby inzulínom sa môžu objaviť refrakčné poruchy, edémy a reakcie v mieste podávania injekcie (bolesť, začevenanie, žihľavka, zápal, podliatina, opuch, a svrbenie v mieste podávania).

Tieto reakcie majú obvykle prechodný charakter. Náhle zlepšenie glykémie môže byť spojené s akútnou bolestivou neuropatiou, ktorá je zvyčajne reverzibilná. Stupňovanie liečby inzulínom s prudkým zlepšením glykemickej kontroly môže byť spojená s prechodným zhoršením diabetickej retinopatie, kým dlhodobé zlepšenie kontroly glykémie znižuje riziko progresie diabetickej retinopatie.

Tabuľkový zoznam nežaducich reakcií

Nežiaduce reakcie uvedené nižšie na základe údajov z klinickej štúdie, sú klasifikované podľa MedDRA frekvencie a triedy orgánových systémov. Kategórie frekvencií sú definované podľa nasledovnej konvencie: Veľmi časté (≥ 1/10); časté (≥ 1/100 až < 1/10); menej časté (≥ 1/1000 až < 1/100); zriedkavé (≥ 1/10 000 až < 1/1 000); veľmi zriedkavé (< 1/10 000); neznáme (nemôžu byť stanovené z dostupných údajov).

Poruchy imunitného systému Menej časté – Žihľavka, vyrážka, výsev
Veľmi zriedkavé – Anafylaktické reakcie*
Poruchy metabolizmu a výživy Veľmi časté – Hypoglykémia*
Poruchy nervového systému Zriedkavé – Periférna neuropatia (bolestivá neuropatia) 
Poruchy oka Menej časté– Refrakčné poruchy
Menej časté – Diabetická retinopatia
Poruchy kože a podkožného
tkaniva
Menej časté – Lipodystrofia*
Neznáme – Kožná amyloidóza*†
Celkové poruchy a reakcie v mieste podávania Menej časté – Reakcie v mieste podávania injekcie
Menej časté – Edém

* pozri časť 4.8 Opis vybraných nežiaducich reakcií
† nežiaduce reakcie z postmarketingových zdrojov

Opis vybraných nežiaducich reakcií

Anafylaktické reakcie:

Výskyt generalizovaných hypersenzitívnych reakcií (zahŕňajúcich generalizovanú kožnú vyrážku, svrbenie, potenie, gastrointestinálne ťažkosti, angioneurotický edém, ťažkosti s dýchaním, palpitácie a pokles krvného tlaku) sú veľmi zriedkavé, ale môžu byť potenciálne život ohrozujúce.

Hypoglykémia:

Hypoglykémia je najčastejšie pozorovaná nežiaduca reakcia. Môže sa objaviť vtedy, keď je dávka inzulínu veľmi vysoká v porovnaní s potrebnou dávkou inzulínu. Závažná hypoglykémia môže viesť k bezvedomiu a/alebo kŕčom, čoho výsledkom môže byť prechodné alebo trvalé poškodenie funkcií mozgu alebo až smrť. Príznaky hypoglykémie sa objavujú zvyčajne náhle. Môžu zahŕňať studený pot, studenú bledú pokožku, vyčerpanosť, nervozitu alebo triašku, úzkosť, nezvyčajnú únavu alebo

slabosť, zmätenosť, problémy s koncentráciou, ospalosť, nadmerný hlad, zmeny videnia, bolesť hlavy, nauzeu, a búšenie srdca.

V klinických štúdiách sa frekvencia hypoglykémie mení s populáciou pacientov, dávkovacími schémami a úrovňou glykemickej kontroly. Počas klinických štúdií celkové množstvo hypoglykémií nebolo rozdielne v porovnaní medzi pacientami liečenými inzulínom aspartátom a ľudským inzulínom.

Poruchy kože a podkožného tkaniva:

Lipodystrofia (vrátane lipohypertrofie, lipoatrofie) a kožná amyloidóza sa môže vyskytnúť v mieste podávania injekcie, čím sa môže oneskoriť lokálna absorpcia inzulínu. Pravidelné striedanie miesta podania injekcie v danej oblasti môže pomôcť pri zmiernení týchto reakcií alebo môže týmto reakciám zabrániť (pozri časť 4.4).

Pediatrická populácia

Na základe postmarketingových zdrojov a klinických štúdií, frekvencia, typ a závažnosť nežiaducich reakcií pozorovaných v pediatrickej populácii nenaznačujú žiadne rozdiely vo všeobecných skúsenostiach v porovnaní s bežnou populáciou.

Iné špecifické populácie

Na základe postmarketingových zdrojov a klinických štúdií, frekvencia, typ a závažnosť nežiaducich reakcií pozorovaných u starších pacientov a pacientov s poškodením obličiek alebo pečene nenaznačujú žiadne rozdiely vo všeobecných skúsenostiach v porovnaní s bežnou populáciou.

Hlásenie podozrení na nežiaduce reakcie

Hlásenie podozrení na nežiaduce reakcie po registrácii lieku je dôležité. Umožňuje priebežné monitorovanie pomeru prínosu a rizika lieku. Od zdravotníckych pracovníkov sa vyžaduje, aby hlásili akékoľvek podozrenia na nežiaduce reakcie na národné centrum hlásenia uvedené v Prílohe V.

4.9. Predávkovanie

Špecifiká predávkovania inzulínom nie je možné definovať, hoci sa hypoglykémia môže vyvinúť cez nasledujúce štádiá, ak sú pacientovi podané veľmi vysoké dávky v porovnaní s potrebou:

  • V prípade miernej hypoglykémie, je možné podať perorálne pacientovi glukózu alebo potravu obsahujúcu cukor. Preto sa odporúča, aby diabetik mal vždy pri sebe výrobky obsahujúce cukor.
  • Pri závažnej hypoglykémii, ak je pacient v bezvedomí, môže mu byť podaný intramuskulárne alebo subkutánne glukagón (0,5 až 1 mg) osobou oboznámenou s podávaním injekcie, alebo glukóza, ktorú môžu podávať intravenózne lekári alebo iní zdravotnícki pracovníci. Ak pacient do 10 až 15 minút nezareagoval na glukagón, musí sa mu podať intravenózne glukóza. Po nadobudnutí vedomia sa odporúča podať pacientovi perorálne cukor, ako prevenciu proti recidíve.

5. FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI

5.1. Farmakodynamické vlastnosti

Farmakoterapeutická skupina: Lieky používané na liečbu diabetu. Inzulíny a analógy na injekciu,

rýchlo pôsobiace, ATC kód: A10AB05.

Mechanizmus účinku a farmakodynamické účinky

Vplyv inzulínu aspartátu na znižovanie cukru v krvi je dôsledkom uľahčeného vychytávania glukózy väzbou na inzulínové receptory vo svale a tukových bunkách a súčasne prebieha inhibícia produkcie glukózy v pečeni.

Pri sledovaní znižovania koncentrácie glukózy za prvé štyri hodiny po jedle má NovoRapid rýchlejší nástup účinku v porovnaní s rozpustným ľudským inzulínom. Pri podkožnom podaní má NovoRapid kratšiu dobu účinku ako rozpustný ľudský inzulín.

Grafické znázornenie z tejto kapitoly nájdete v oficiálnom zdrojovom dokumente.

Obr. I. Koncentrácia glukózy v krvi po jednorazovej dávke lieku NovoRapid podanej bezprostredne pred jedlom (plná krivka) alebo po podaní rozpustného ľudského inzulínu podaného 30 minút pred jedlom (čiarkovaná krivka) u pacienta s diabetes mellitus 1. typu.

Keď je NovoRapid podaný podkožne, začiatok účinku je do 10 až 20 minút po podaní. Maximálny účinok sa dosiahne medzi 1. a 3. hodinou po podaní. Celkový čas trvania účinku je 3 až 5 hodín.

Klinická účinnosť

Klinické skúšky u pacientov s diabetes mellitus 1. typu dokázali nižšie hodnoty postprandiálnej glukózy v krvi po podaní lieku NovoRapid v porovnaní s rozpustným ľudským inzulínom (obrázok 1.). V dvoch dlhodobých otvorených štúdiách na pacientoch s cukrovkou 1. typu pozostávajúcich z 1070 a 884 pacientov, NovoRapid znižoval glykovaný hemoglobín o 0,12 [95% C.I. 0,03; 0,22] percentných bodov a o 0,15 [95% C.I. 0,05; 0,26] percentných bodov v porovnaní s ľudským inzulínom: rozdiel má obmedzený klinický význam.

Klinické štúdie s inzulínom aspartátom u pacientov s diabetom 1. typu preukázali znížené riziko nočnej hypoglykémie v porovnaní s rozpustným ľudským inzulínom. Riziko dennej hypoglykémie sa výrazne nezvýšilo.

Inzulín aspartát je ekvivalentný s rozpustným ľudským inzulínom v molárnom základe.

Špecifické populácie

Staršie osoby (≥ 65 rokov)

Randomizovaná, dvojito zaslepená skrížená PK/PD štúdia porovnávajúca inzulín aspartát s rozpustným ľudským inzulínom, uskutočnená na starších pacientoch s cukrovkou 2. typu (19 pacientov vo veku 65–83 rokov, priemerný vek 70 rokov). Porovnateľné rozdiely vo farmakodynamických vlastnostiach (GIRmax,AUCGIR, 0-120 min) medzi inzulínom aspartátom a rozpustným ľudským inzulínom u starších pacientov boli podobné s tými, ktoré sa pozorovali u zdravých subjektov a u mladších pacientov s diabetom.

Pediatrická populácia

Klinická štúdia porovnávajúca preprandiálny rozpustný ľudský inzulín s postprandiálnym inzulín aspartátom bola vykonaná na malých deťoch (20 pacientov vo veku od 2 do menej ako 6 rokov, vykonávaná 12 týždňov, medzi ktorými boli štyria mladší ako 4-roční) a štúdia PK/PD jednotlivej dávky bola vykonaná u detí (6–12 rokov) a mladistvých (13–17 rokov). Farmakodynamický profil inzulín aspartátu u detí bol podobný ako u dospelých.

Účinnosť a bezpečnosť lieku NovoRapid, ktorý bol podávaný ako bolusový inzulín v kombinácii, buď s inzulínom detemirom, alebo s inzulínom degludekom, ako bazálnym inzulínom, bola sledovaná v dvoch randomizovaných kontrolovaných klinických skúšaniach počas obdobia až do 12 mesiacov u dospievajúcich a detí vo veku od 1 do menej ako 18 rokov (n=712). Skúšania zahŕňali 167 detí vo veku 1–5 rokov, 260 vo veku 6–11 a 285 vo veku 12–17. Pozorované zlepšenie HbA1c a bezpečnostné profily boli porovnateľné v rámci všetkých vekových skupín.

Gravidita

Klinická štúdia porovnávajúca bezpečnosť a účinnosť inzulínu aspartátu proti ľudskému inzulínu v liečbe gravidných žien s diabetes mellitus 1. typu (322 gravidných žien (inzulín aspartát: 157; ľudský inzulín: 165)) nepreukázala žiadne nežiaduce účinky na graviditu alebo na zdravie plodu/novorodenca.

Na doplnenie, údaje z klinickej štúdie zahŕňajúcej 27 žien s gestačným diabetes mellitus randomizovaných na liečbu s inzulínom aspartátom proti ľudskému inzulínu (inzulín aspartát: 14; ľudský inzulín: 13) preukázali podobné bezpečnostné profily medzi liečbami.

5.2. Farmakokinetické vlastnosti

Absorpcia, distribúcia a eliminácia

V lieku NovoRapid je aminokyselina prolín nahradená v polohe B 28 kyselinou asparágovou, čím sa znižuje možnosť vytvárania hexamérov, ktoré boli pozorované u rozpustného ľudského inzulínu. Preto je NovoRapid v porovnaní s rozpustným ľudským inzulínom rýchlejšie absorbovaný z podkožnej vrstvy.

Čas do získania maximálnej koncentrácie je v priemere polovičný ako pre rozpustný ľudský inzulín. Priemerná maximálna koncentrácia v plazme 492±256 pmol/l bola dosiahnutá za 40 (v rozmedzí 30 – 40) minút po podkožnom podaní dávky 0,15 jednotky/kg telesnej hmotnosti, u pacientov s diabetes mellitus 1. typu. Koncentrácie inzulínu sa vracajú k základnej línii za 4 až 6 hodín po podaní.

Rýchlosť absorpcie bola o niečo nižšia u pacientov s diabetes mellitus 2. typu z čoho vyplýva nižšie Cmax (352 ± 240 pmol/l) a neskorší tmax/60 (v rozmedzí 50 – 90) minút. Variabilita v čase dosiahnutia maximálnej koncentrácie u jednotlivých osôb je významne nižšia pri lieku NovoRapid ako pri rozpustnom ľudskom inzulíne, aj keď naopak variabilita v Cmax je pri lieku NovoRapid vyššia.

Špecifické populácie

Staršie osoby (≥ 65 rokov)

Porovnateľné rozdiely vo farmakokinetických vlastnostiach medzi inzulínom aspartátom a rozpustným ľudským inzulínom u starších pacientov (65–83 rokov, priemerný vek 70 rokov) s diabetom 2. typu boli podobné, ako tie ktoré sa pozorovali u zdravých subjektov a mladších pacientov s diabetom.

Znížená absorpčná rýchlosť sa spozorovala u starších pacientov, vyplývajúca z neskoršieho tmax (82 (medzikvartilový intreval: 60–120) minút), zatiaľ čo Cmax bolo podobné ako to, ktoré sa pozorovalo u mladších pacientov s diabetom 2. typu a nepatrne nižšie ako u pacientov s diabetom 1. typu.

Porucha funkcie pečene

Jednodávková farmakokinetická štúdia inzulínu aspartátu bola vykonaná u 24 subjektov s poruchou funkcie pečene v rozmedzí od normálnej po vážnu poruchu. U pacientov s poruchou funkcie pečene bola absorpčná rýchlosť znížená a variabilnejšia, vyplývajúca zo spomaleného tmax z asi 50 minút u subjektov s normálnou funkciou pečene po asi 85 minút u pacientov s miernou a vážnou poruchou funkcie pečene. AUC, C max a CL/F boli podobné u pacientov s poruchou funkcie pečene v porovnaní so subjektami s normálnou funkciou pečene.

Porucha funkcie obličiek

Jednodávková farmakokinetická štúdia inzulínu aspartátu bola vykonaná u 18 subjektov s poškodením funkcie obličiek v rozmedzí od normálnej po vážne poškodenú. Žiaden zdanlivý vplyv hodnôt kreatinín klírensu na AUC, C max, CL/F a tmax inzulínu aspartu nebol zistený. Dáta boli obmedzené u pacientov so strednou a vážnou poruchou funkcie obličiek. Pacienti so zlyhávaním obličiekvyžadujúcim si liečbu dialýzou neboli skúmané.

Pediatrická populácia

Farmakokinetické a farmakodynamické vlastnosti lieku NovoRapid boli skúmané u detí (6 – 12 rokov) a dospievajúcich (13 – 17 rokov) s diabetom 1. typu. Inzulín aspartát bol rýchlo absorbovaný u oboch vekových skupín s podobným tmax ako u dospelých. Avšak Cmax sa líšilo medzi vekovými skupinami s dôrazom na význam individuálnej titrácie lieku NovoRapid.

5.3. Predklinické údaje o bezpečnosti

Predklinické údaje získané na základe obvyklých farmakologických štúdií bezpečnosti, toxicity po opakovanom podaní, genotoxicity a reprodukčnej toxicity a vývinu nedokázali žiadne osobitné riziko pre ľudí.

V in vitro testoch, zahrňujúcich väzby na inzulínové a IGF-1 receptorové miesta a pri sledovaní vplyvu na rast buniek sa inzulín aspartát správal podobne ako ľudský inzulín. Štúdie tiež dokázali, že disociácia väzieb medzi inzulínovými receptormi a inzulínom aspartátom je rovnaká ako u ľudského inzulínu.

6. FARMACEUTICKÉ INFORMÁCIE

6.1. Zoznam pomocných látok

glycerol fenol metakrezol

chlorid zinočnatý

dihydrát hydrogénfosforečnanu sodného

chlorid sodný

kyselina chlorovodíková (na úpravu pH)

hydroxid sodný (na úpravu pH)

voda na injekciu

6.2. Inkompatibility

Látky pridávané k lieku NovoRapid môžu zapríčiniť rozklad inzulínu aspartátu.

Tento liek sa nesmie riediť alebo miešať s inými liekmi s výnimkou miešania s NPH (Neutral Protamine Hagerdorn) inzulínom v injekčnej striekačke na subkutánne použitie ,alebo s infúznymi roztokmi, ako je uvedené v časti 4.2.

6.3. Čas použiteľnosti

Pred otvorením: 30 mesiacov.

NovoRapid injekčná liekovka/NovoRapid Penfill/NovoRapid FlexPen/NovoRapid

InnoLet/NovoRapid FlexTouch

Počas používania, alebo keď sa nosí ako rezerva: Tento liek sa má uchovávať maximálne 4 týždne. Uchovávajte pri teplote do 30 °C.

NovoRapid PumpCart

Počas používania, alebo keď sa nosí ako rezerva: NovoRapid PumpCart, ktorý sa nosí ako rezerva sa môže uchovávať 2 týždne pri teplote do 30 °C. Potom ho je možné používať počas 7 dní pri teplote do 37 °C v inzulínových infúznych pumpách, ako sú inzulínové pumpy Accu-Chek Insight a YpsoPump, ktoré sú určené na používanie s touto náplňou.

6.4. Špeciálne upozornenia na uchovávanie

Podmienky na uchovávanie lieku, pozri časť 6.3.

Pred otvorením:

Uchovávajte chladničke (2 °C – 8 °C).

Neuchovávajte v mrazničke.

NovoRapid injekčná liekovka/NovoRapid Penfill

Počas používania, alebo keď sa nosí ako rezerva:

Uchovávajte pri teplote do 30 °C. Neuchovávajte v chladničke. Neuchovávajte v mrazničke.

Injekčnú liekovku/náplň uchovávajte vo vonkajšom obale, na ochranu pred svetlom.

NovoRapid FlexPen/NovoRapid FlexTouch

Počas používania, alebo keď sa nosí ako rezerva:

Uchovávajte pri teplote do 30 °C. Môže sa uchovávať v chladničke (2 °C – 8 °C). Neuchovávajte v mrazničke.

Ponechajte kryt na pere na ochranu pred svetlom.

NovoRapid InnoLet

Počas používania, alebo keď sa nosí ako rezerva:

Uchovávajte pri teplote do 30 °C. Neuchovávajte v chladničke. Neuchovávajte v mrazničke.

Ponechajte kryt na pere na ochranu pred svetlom.

NovoRapid PumpCart

Počas používania, alebo keď sa nosí ako rezerva:

Uchovávajte pri teplote do 37 °C (počas používania), alebo uchovávajte pri teplote do 30 °C (keď sa nosí ako rezerva). Neuchovávajte v chladničke.

Neuchovávajte v mrazničke.

Náplň uchovávajte vo vonkajšom obale na ochranu pred svetlom.

6.5. Druh obalu a obsah balenia

NovoRapid injekčná liekovka

10 ml roztok v injekčnej liekovke (typ 1 sklo), ktorá je uzavretá zátkou (brómobutyl/polyizoprénová guma) a ochranným poistným plastovým viečkom.

Veľkosť balenia je 1 alebo 5 injekčných liekoviek alebo viacnásobné balenie obsahujúce 5 balení po

1 x 10 ml injekčná liekovka. Na trh nemusia byť uvedené všetky veľkosti balenia.

NovoRapid Penfill

3 ml roztok v náplni (typ 1 sklo) s piestom (brómbutyl) a gumovým uzáverom (brómbutyl/polyizoprén).

Veľkosť balenia je 5 a 10 náplní. Na trh nemusia byť uvedené všetky veľkosti balenia.

NovoRapid FlexPen

Jednorazové naplnené pero na viac dávok vyrobené z polypropylénu obsahuje 3 ml roztoku v náplni

(typ 1 sklo) s piestom (brómbutyl) a gumovým uzáverom (brómbutyl/polyizoprén).

Veľkosť balenia je 1 (s ihlami alebo bez ihiel), 5 (bez ihiel) a 10 (bez ihiel) naplnených pier. Na trh nemusia byť uvedené všetky veľkosti balenia.

NovoRapid InnoLet

Jednorazové naplnené pero na viac dávok vyrobené z polypropylénu obsahuje 3 ml roztoku v náplni

(typ 1 sklo) s piestom (brómbutyl) a gumovým uzáverom (brómbutyl/polyizoprén).

Veľkosť balenia je 1, 5 a 10 naplnených pier. Na trh nemusia byť uvedené všetky veľkosti balenia.

NovoRapid FlexTouch

Jednorazové naplnené pero na viac dávok vyrobené z polypropylénu obsahuje 3 ml roztoku v náplni

(typ 1 sklo) s piestom (brómbutyl) a gumovým uzáverom (brómbutyl/polyizoprén).

Veľkosť balenia je 1 (s ihlami alebo bez ihiel), 5 (bez ihiel) alebo viacnásobné balenie 2 x 5 (bez ihiel) naplnených pier s obsahom 3 ml. Na trh nemusia byť uvedené všetky veľkosti balenia.

NovoRapid PumpCart

1,6 ml roztok v náplni (typ 1 sklo) s piestom (brómbutyl) a gumovým uzáverom (brómbutyl/polyizoprén).

Veľkosť balenia je 5 náplní a viacnásobné balenie obsahujúce 25 (5 balení po 5) náplní. Na trh nemusia byť uvedené všetky veľkosti balenia.

6.6. Špeciálne opatrenia na likvidáciu a iné zaobchádzanie s liekom Nepoužívajte tento liek, ak spozorujete, že roztok nie je číry, bezfarebný a vodný. NovoRapid, ktorý bol zmrazený sa nesmie použiť.

Pacient má byť poučený o tom, že po každej injekcii má ihlu zlikvidovať.

Všetok nepoužitý liek alebo odpad vzniknutý z lieku sa má zlikvidovať v súlade s národnými požiadavkami.

Ihly, injekčné striekačky, náplne, naplnené perá a infúzne súpravy nesmie používať nikto iný.

Náplň sa nesmie znovu napĺňať.

NovoRapid injekčná liekovka

NovoRapid môže byť použitý v infúznych pumpách (CSII) tak, ako je uvedené v časti 4.2. Cievky, v ktorých sú vnútorné povrchové materiály vyrobené z polyetylénu alebo polyolefínu, boli posúdené ako kompatibilné s použitím v pumpách.

NovoRapid PumpCart

NovoRapid PumpCart je naplnená náplň pripravená na použitie priamo v tejto pumpe. Prosím pozrite si písomnú informáciu, kde sa nachádza podrobný návod na používanie.

Aby sa zaistilo správne dávkovanie, NovoRapid PumpCart sa nesmie používať v inzulínovom pere.

NovoRapid PumpCart je určený na použitie len s inzulínovými infúznymi pumpami, ktoré sa majú používať s touto náplňou, ako sú inzulínové pumpy Accu-Chek Insight a YpsoPump, ako je popísané v časti 4.2. Vnútorný povrch hadičky je vyrobený z polyetylénu alebo polyolefínu, ktorý bol posúdený a je kompatibilný s použitím v pumpách.

7. DRŽITEĽ ROZHODNUTIA O REGISTRÁCII

Novo Nordisk A/S Novo Allé

DK-2880 Bagsværd Dánsko

8. REGISTRAČNÉ ČÍSLA

NovoRapid injekčná liekovka
EU/1/99/119/001
EU/1/99/119/008
EU/1/99/119/015

NovoRapid Penfill
EU/1/99/119/003
EU/1/99/119/006

NovoRapid FlexPen
EU/1/99/119/009
EU/1/99/119/010
EU/1/99/119/011
EU/1/99/119/017
EU/1/99/119/018

NovoRapid InnoLet
EU/1/99/119/012
EU/1/99/119/013
EU/1/99/119/014

NovoRapid FlexTouch
EU/1/99/119/019
EU/1/99/119/020
EU/1/99/119/021
EU/1/99/119/022
EU/1/99/119/023

NovoRapid PumpCart
EU/1/99/119/024
EU/1/99/119/025

9. DÁTUM PRVEJ REGISTRÁCIE/PREDĹŽENIA REGISTRÁCIE

Dátum prvej registrácie: 7. septembra 1999

Dátum posledného predĺženia registrácie: 30. apríla 2009

10. DÁTUM REVÍZIE TEXTU

Podrobné informácie o tomto lieku sú dostupné na internetovej stránke Európskej agentúry pre lieky https://www.ema.europa.eu

Posledná zmena: 22/03/2023