Nitroglycerin-SLOVAKOFARMA tbl slg 0,5 mg (blis.) 1x20 ks

Schválený text k rozhodnutiu o zmene, ev. č.: 2015/06946-ZME

 

SÚHRN CHARAKTERISTICKÝCH VLASTNOSTÍ LIEKU

 

1. NÁZOV LIEKU

Nitroglycerin-SLOVAKOFARMA

0,5 mg sublingválne tablety

2. KVALITATÍVNE A KVANTITATÍVNE ZLOŽENIE LIEKU

Jedna sublingválna tableta obsahuje 0,5 mg glyceroltrinitrátu.

Pomocná látka so známym účinkom: laktóza.

Úplný zoznam pomocných látok, pozri časť 6.1.

3. LIEKOVÁ FORMA

sublingválna tableta

Biele okrúhle tablety so skosenou hranou.

4. KLINICKÉ ÚDAJE

4.1 Terapeutické indikácie

Nitroglycerín sa používa na prerušenie, prípadne na krátkodobú profylaxiu jednotlivých záchvatov anginy pectoris a u stavov s rizikom záchvatov anginy pectoris (stres alebo fyzická záťaž). Pri čerstvom infarkte myokardu sa môže nitroglycerín použiť na vazodilatačnú terapiu na jednotkách intenzívnej starostlivosti za predpokladu hemodynamického monitorovania.

Ďalej sa používa pri akútnej insuficiencii ľavého srdca a spazme koronárnych ciev vyvolaného katetrizáciou pri koronografii.

Liek je určený pre dospelých.

4.2 Dávkovanie a spôsob podávania

Dávkovanie

Na začiatku záchvatu anginy pectoris alebo krátko pred plánovanou namáhavou činnosťou (ranná toaleta, jedlo, chôdza, nosenie bremien, ťažšia telesná práca, prechod do chladu a pod.) sa nechá 1 tableta rozpustiť v ústach. Pri akútnej insuficiencii ľavej komory a pri akútnom infarkte myokardu pri kontrole krvného tlaku (systolický tlak nad 100 mm Hg) nechať 1 - 2 tablety rozpustiť v ústach.

Ak nedôjde k prerušeniu anginózneho záchvatu, môže sa dávka o 10 minút zopakovať.

Pred koronografiou nechať 1 - 2 tablety rozpustiť v ústach.

Spôsob podávania

Sublingválna tableta sa nechá rozpustiť v ústach pod jazykom. Môže sa tiež rozhrýzť, ale nesmie sa prehltnúť. Po nástupe účinku je vhodné zvyšok tablety vypľuť.

4.3 Kontraindikácie

- Precitlivenosť na glyceroltrinitrát, iné nitráty alebo na ktorúkoľvek z pomocných látok uvedených v časti 6.1.

- Akútne zlyhanie cirkulácie (kardiogenný šok, závažná hypovolémia hypotenzia so systolickým tlakom nižším ako 90 mm Hg).

- Akútny infarkt myokardu spodnej steny s postihnutím pravej komory.

- Zranenie hlavy, stavy so zvýšeným intrakraniálnym tlakom (napr. mozgové krvácanie; bolo pozorované zvýšenie intrakraniálneho tlaku pri užívaní vysokých dávok nitroglycerínu).

- Hypertrofická obštrukčná kardiomyopatia, konstriktívna perikarditída, tamponáda perikardu, aortálna alebo mitrálna stenóza.

- Súčasné podávanie látok, ktoré sú zdrojom oxidu dusnatého, ako sú inhibítory fosfodiesterázy typu 5 (sildenafil, vardenafil, tadalafil), pretože môžu výrazne zosilniť hypotenzný účinok všetkých nitrátov (pozri časť 4.5).

- Ťažká anémia.

- Súčasné užívanie s agonistami rozpustnej guanylátcyklázy, z dôvodu zvýšeného rizika hypotenzie (pozri časť 4.5).

4.4 Osobitné upozornenia a opatrenia pri používaní

Liek je možné podávať iba po dôkladnom zvážení pomeru rizika a prínosu liečby u pacientov:

- pri obmedzenej funkcii ľavej komory srdca, pri znížených plniacich tlakoch;

- s hypertyreózou;

- s ťažkou poruchou funkcie pečene (zvýšenie rizika methemoglobinémie) alebo obličiek;

- s glaukómom (nebezpečenstvo zvýšenia vnútroočného tlaku).

Môže sa vyskytnúť tolerancia vrátane skríženej tolerancie na iné nitrozlúčeniny.

Pri liečbe vysokými dávkami musí laboratórne vyšetrenie zahŕňať testy na methemoglobinémiu v prípadoch, pri ktorých by sa mohla rozvinúť cyanóza.

Pri užívaní lieku môže dôjsť k hypotenzii a reflexnej tachykardii a tým k zvýšeným nárokom myokardu na spotrebu kyslíka. Tieto okolnosti môžu viesť k srdcovej arytmii ako je komorová fibrilácia (niekedy fatálna), najmä u pacientov s akútnym infarktom myokardu spodnej steny s postihnutím pravej komory (pozri časť 4.3).

Liek obsahuje laktózu. Pacienti so zriedkavými dedičnými problémami: galaktózovej intolerancie, lapónskeho deficitu laktázy alebo glukózo-galaktózovej malabsorpcie nesmú užívať tento liek.

4.5 Liekové a iné interakcie

Súčasné podanie látok, ktoré sú zdrojom oxidu dusnatého, ako sú inhibítory fosfodiesterázy typu 5 (sildenafil, tadalafil, vardenafil), môžu výrazne zosilniť hypotenzný účinok všetkých nitrátov, teda i nitroglycerínu. Podanie týchto látok je kontraindikované (pozri časť 4.3) u pacientov liečených nitrátmi vzhľadom na riziko až letálneho hypotenzného účinku.

Súčasné užívanie s agonistami rozpustnej guanylátcyklázy (receptor pre oxid dusnatý) je kontraindikované z dôvodu možného zvýšeného rizika hypotenzie (vazodilatácia) (pozri časť 4.3).

V dôsledku možnej interakcie medzi nitrátmi a námeľovými alkaloidmi, ktorá môže viesť k antagonistickému pôsobeniu medzi týmito liečivami, je potrebné vyhnúť sa ich súčasnému užívaniu.

Nitroglycerín zvyšuje plazmatickú hladinu súčasne podávaného dihydroergotamínu a tým zosilňuje jeho hypertenzný účinok.

Súčasné podanie iných vazodilatancií, antihypertenzív, diuretík, beta-blokátorov, blokátorov vápnikových kanálov, neuroleptík alebo tricyklických antidepresív, ako aj alkoholu zvyšuje hypotenzný účinok nitroglycerínu.

Súčasné podanie nitroglycerínu môže znižovať antikoagulačný účinok heparínu. To si môže vyžadovať úpravu dávkovania heparínu a častejšiu kontrolu dosahovanej antikoagulácie (APTT). Po vysadení nitroglycerínu je potrebné príslušne znížiť dávkovanie heparínu.

Pri súčasnom podaní s nitrátmi je riziko, že sa znížia účinky acetylcholínu, histamínu alebo noradrenalínu.

Kombinácia glyceroltrinitrátu s inými nitrátmi nie je vhodná pre možnosť vzniku nežiaducich účinkov.

4.6 Fertilita, gravidita a laktácia

U človeka nie sú k dispozícii dostatočné skúsenosti s užívaním lieku počas gravidity a laktácie.

Gravidita

Nitroglycerín pravdepodobne prechádza placentou. V experimentálnych štúdiách na zvieratách sa nedokázal žiaden účinok, ktorý by poškodzoval plod. Nitroglycerín sa nemá podávať gravidným ženám okrem prípadu, kedy možný klinický prínos preváži, podľa posúdenia lekára, nad možným rizikom.

Dojčenie

Nie je známe, či nitroglycerín prechádza do materského mlieka. Bezpečnosť nebola u dojčiacich žien zisťovaná. Počas trvania liečby sa preto dojčenie neodporúča.

4.7 Ovplyvnenie schopnosti viesť vozidlá a obsluhovať stroje

Nitroglycerín neovplyvňuje nepriaznivo pozornosť pacienta a jeho schopnosť sústrediť sa. Schopnosť pacienta obsluhovať stroje, pracovať vo výškach alebo viesť vozidlá nie je ovplyvnená podávaním nitroglycerínu.

Liek však môže často spôsobiť ortostatické poruchy, najmä na začiatku terapie. Pokiaľ sa u pacienta vyskytnú závraty, je dôležité, aby sa vyvaroval vedeniu vozidiel, práci so zvýšeným nebezpečenstvom úrazu a obsluhe strojov.

4.8 Nežiaduce účinky

Nežiaduce účinky sa môžu vyskytnúť najčastejšie na začiatku terapie (až v 8 %), v závislosti od veľkosti dávky.

V nasledujúcej tabuľke sú zhrnuté nežiaduce účinky glyceroltrinitrátu rozdelené do skupín podľa terminológie MedDRA s uvedením frekvencie výskytu: veľmi časté (≥1/10); časté (≥1/100 až <1/10); menej časté (≥1/1 000 až <1/100); zriedkavé (≥1/10 000 až <1/1 000); veľmi zriedkavé (<1/10 000), neznáme (častosť sa nedá odhadnúť z dostupných údajov):

Trieda orgánových systémov podľa databázy MedDRA

Frekvencia

Typy nežiaducich účinkov

Poruchy krvi a lymfatického systému

Neznáme

Methemoglobinémia*

Poruchy imunitného systému

Neznáme

Anafylaktická reakcia, angioedém, opuch jazyka a pier, žihľavka

Psychické poruchy

Neznáme

Nepokoj*

Poruchy nervového systému

Časté

Bolesti hlavy („nitrátové bolesti hlavy“), ataxia

Menej časté

Závrat

Poruchy oka

Zriedkavé

Poruchy videnia

Poruchy srdca a srdcovej činnosti

Časté

Palpitácie, tachykardia

Neznáme

Cyanóza*, bradykardia*

Poruchy ciev

Časté

Hypotenzia, niekedy závažná, zahŕňajúca ortostatickú hypotenziu, návaly tepla alebo začervenanie tváre

Zriedkavé

Obehový kolaps (niekedy sprevádzaný bradykardickými poruchami srdcového rytmu a synkopami.)

Poruchy dýchacej sústavy, hrudníka a mediastína

Neznáme

Respiračné poruchy*

Poruchy gastrointestinálneho traktu

Zriedkavé

Sucho v ústach

Nevoľnosť*, vracanie*

Poruchy kože a podkožného tkaniva

Zriedkavé

Kožné vyrážky

Veľmi zriedkavé

Exfoliatívna dermatitída

Celkové poruchy a reakcie v mieste podania

Menej časté

Asténia

Laboratórne a funkčné vyšetrenia

Zriedkavé

Silný pokles tlaku krvi so zosilnenými príznakmi anginy pectoris (paradoxné pôsobenie nitrátov)

* Môže sa objaviť pri vyšších dávkach

Väčšina ťažkostí vymizne po niekoľkých dňoch užívania lieku. Vhodné je prechodné zníženie dávok.

Hlásenie podozrení na nežiaduce reakcie

Hlásenie podozrení na nežiaduce reakcie po registrácii lieku je dôležité. Umožňuje priebežné monitorovanie pomeru prínosu a rizika lieku. Od zdravotníckych pracovníkov sa vyžaduje, aby hlásili akékoľvek podozrenia na nežiaduce reakcie na národné centrum hlásenia uvedené v Prílohe V.

4.9 Predávkovanie

Symptómy predávkovania sa primárne odvíjajú od vazodilatácie, ktorá môže viesť k závažnému poklesu krvného tlaku s ortostatickými poruchami a reflexnej tachykardii. Môžu sa vyskytnúť bolesti hlavy, pocity slabosti, závraty, úzkosť, flush, horúčka, nevoľnosť, vracanie a hnačky.

Pri užití vysokých dávok nitroglycerínu bola hlásená methemoglobinémia. Methemoglobinémia sa prejavuje modrastým sfarbením pier, nechtových lôžok a dlaní rúk. Cyanóza sa prejavuje pri koncentráciách nad 1,5 g/100 ml. Pri koncentráciách medzi 20 - 50 g/100 ml ide o závažnú formu s tlakovým bolesťami hlavy v dôsledku zvýšenia intrakraniálneho tlaku s cerebrálnymi symptómami. Sprevádza ju dýchavica a zrýchlené dýchanie (tachypnoe).

Terapia intoxikácie:

Okrem všeobecných opatrení, ako je výplach žalúdka a vodorovná poloha pacienta s vysoko podloženými nohami, sa musia za podmienok intenzívnej starostlivosti kontrolovať vitálne parametre a podľa potreby ich korigovať.

Pri výraznej hypotenzii a/alebo šoku je potrebné doplniť krvné riečisko (podaním plazmaexpandérov), vo výnimočných prípadoch je nutné podať noradrenalín a/alebo dopamín. Podávanie adrenalínu a príbuzných látok je kontraindikované.

Podľa stupňa závažnosti sa pri methemoglobinémii podávajú nasledujúce antidotá:

- vitamín C 1 g perorálne alebo ako sodná soľ intravenózne,

- metylénová modrá, až 50 ml 1 % roztoku intravenózne,

- toluidínová modrá; na začiatku 2 - 4 mg/kg telesnej hmotnosti, prísne intravenózne, v prípade potreby je možné viacnásobné opakovanie podávania dávky 2 mg/kg telesnej hmotnosti v hodinových intervaloch,

- kyslíková terapia, hemodialýza, transfúzia krvi.

5. FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI

5.1 Farmakodynamické vlastnosti

Farmakoterapeutická skupina: vazodilatanciá pri srdcových chorobách, organické nitráty

ATC kód: C01DA02

Mechanizmus účinku

Nitroglycerín sa v bunkách hladkej svaloviny denitruje za vzniku oxidu dusnatého, ktorý pravdepodobne reaguje s receptorom obsahujúcim sulfhydrylovú skupinu na molekule enzýmu guanylcyklázy s jeho následnou aktiváciou. Výsledným efektom je vzostup cGMP s následnou relaxáciou hladkej svaloviny cievnej steny na všetkých úrovniach krvného riečiska. Primárnym následkom je dilatácia venózneho riečiska s následným zvýšením žilovej kapacity, znížením venózneho návratu (preload), plniaceho tlaku ľavej komory aj pľúcneho objemu. Znižuje sa práca ľavej komory a spotreba kyslíka myokardom, zlepšuje sa i perfúzia subendokardiálnych vrstiev myokardu poklesom napätia srdcovej steny, dochádza k relaxácii hladkej svaloviny v oblasti stenóz.

Nepriamym účinkom nitrátov je aktivácia baroreceptorových reflexov ako odpoveď na pokles krvného tlaku.

Experimentálne bola preukázaná i relaxácia hladkého svalstva bronchov, gastrointestinálneho a urogenitálneho systému, ktorá je vzhľadom na krátkodobé trvanie klinicky bezvýznamná.

5.2 Farmakokinetické vlastnosti

Po sublingválnom podaní sa nitroglycerín veľmi rýchlo vstrebáva sliznicou ústnej dutiny. Účinok nastupuje za 1 - 3 minúty s maximom do 15 minút a trvá asi 1 hodinu. Hladiny v plazme sa dajú detekovať už za 30 sekúnd, maximálnu hladinu dosahujú za 2 -5 minút. Nitroglycerín sa biotransformuje v pečeni (a ďalej i v endoteli artérií a vén) na dinitrátové (aktívne metabolity - pôsobia výrazne vazodilatačne) a mononitrátové (neaktívne) metabolity. Vylučovanie sa uskutočňuje obličkami vo forme konjugátov denitrovaných metabolitov s kyselinou glukurónovou (počas 24 hodín sa vylúči 22 %). Hemodialýzou sa odstráni 16 – 29 %.

5.3 Predklinické údaje o bezpečnosti

Akútna toxicita nitroglycerínu je relatívne nízka, LD50 sa pohybuje u experimentálnych zvierat medzi 105 - 120 mg/kg po perorálnom podaní. Chronické podávanie vysokých dávok viedlo u experimentálnych zvierat k methemoglobinémii, poklesu príjmu potravy a znižovaniu telesnej hmotnosti. Nitroglycerín nemá mutagénne alebo kancerogénne účinky. Podávanie nitroglycerínu gravidným samiciam neviedlo k prejavom embryotoxicity alebo k vzniku malformácií plodov.

Bezpečnosť nitroglycerínu bola navyše preverená jeho dlhodobým používaním v klinickej praxi.

6. FARMACEUTICKÉ INFORMÁCIE

6.1 Zoznam pomocných látok

bezvodá laktóza

krospovidón

mastenec

magnéziumstearát

6.2 Inkompatibility

Neaplikovateľné.

6.3 Čas použiteľnosti

1 rok

6.4 Špeciálne upozornenia na uchovávanie

Uchovávajte pri teplote do 25 °C v pôvodnom obale na ochranu pred svetlom a vlhkosťou.

6.5 Druh obalu a obsah balenia

Blister (PVC/PVDC/hliníková fólia), škatuľka, písomná informácia pre používateľa.

Veľkosť balenia: 20 sublingválnych tabliet (2 blistre po 10 sublingválnych tabliet).

6.6 Špeciálne opatrenia na likvidáciu a iné zaobchádzanie s liekom

Žiadne zvláštne požiadavky.

7. DRŽITEĽ ROZHODNUTIA O REGISTRÁCII

Zentiva, a.s., Einsteinova 24, 851 01 Bratislava, Slovenská republika

8. REGISTRAČNÉ ČÍSLO

83/0653/69-S

9. DÁTUM PRVEJ REGISTRÁCIE/PREDĹŽENIA REGISTRÁCIE

Dátum prvej registrácie: 30.12.1969

Dátum posledného predĺženia registrácie: 18.10.2006

10. DÁTUM REVÍZIE TEXTU

Jún 2016