Schválený text k rozhodnutiu o zmene, ev. č.: 2018/02309-ZME 

SÚHRN CHARAKTERISTICKÝCH VLASTNOSTÍ LIEKU

1. NÁZOV LIEKU

Mucosolvan Tablety

30 mg

ambroxoliumchlorid

2. KVALITATÍVNE A KVANTITATÍVNE ZLOŽENIE

Jedna tableta obsahuje 30 mg ambroxoliumchloridu.

Pomocná látka so známym účinkom:

1 tableta obsahuje 171 mg laktózy.

Úplný zoznam pomocných látok, pozri časť 6.1

3. LIEKOVÁ FORMA

Tableta.

Okrúhle biele ploché tablety so skosenými hranami, na jednej strane s vyrazeným kódom ,,67C“ nad a pod deliacou ryhou.

4. KLINICKÉ ÚDAJE

4.1 Terapeutické indikácie

Sekretolytická liečba akútnych a chronických bronchopulmonálnych ochorení, sprevádzaných narušenou tvorbou väzkého prieduškového hlienu a jeho sťaženým transportom a vylučovaním.

Liek je určený pre dospelých.

4.2 Dávkovanie a spôsob podávania

Dávkovanie

Dospelí: 1 tableta 3-krát denne

Terapeutický účinok možno zvýšiť podaním 2 tabliet 2-krát denne.

Spôsob podávania

Tento liek je určený na perorálne použitie.

Tablety sa majú zapiť tekutinou.

Všeobecne

Ak sa príznaky akútneho respiračného ochorenia nezlepšia do 7 dní alebo sa naopak počas liečby zhoršia, treba vyhľadať lekára.

Mucosolvan Tablety sa môžu užívať s jedlom alebo bez jedla.

4.3 Kontraindikácie

  • precitlivenosť na ambroxoliumchlorid alebo na ktorúkoľvek z pomocných látok uvedených v časti 6.1

4.4 Osobitné upozornenia a opatrenia pri používaní

Hlásené boli závažné kožné reakcie, ako je multiformný erytém, Stevensov-Johnsonov syndróm (SJS)/toxická epidermálna nekrolýza (TEN) a akútna generalizovaná exantematózna pustulóza (AGEP), súvisiace s podávaním ambroxoliumchloridu. Ak sú prítomné príznaky alebo prejavy progresívnej kožnej vyrážky (niekedy spojené s pľuzgiermi alebo sliznicovými léziami), liečba ambroxoliumchloridom sa má okamžite prerušiť a má sa vyhľadať lekárska pomoc.

V prípade poruchy funkcie obličiek alebo závažnej hepatopatie sa môžu Mucosolvan Tablety užívať len po konzultácii s lekárom. Tak ako pri iných liekoch metabolizovaných v pečeni s následnou renálnou elimináciou, pri závažnej renálnej insuficiencii možno očakávať kumuláciu metabolitov ambroxolu, ktoré sa tvoria v pečeni.

Tento liek obsahuje 171 mg laktózy v jednej tablete, čo zodpovedá 684 mg laktózy v maximálnej odporúčanej dennej dávke (4 tablety). Pacienti so zriedkavými dedičnými problémami galaktózovej intolerancie, celkovým deficitom laktázy alebo glukózo-galaktózovou malabsorpciou nesmú užívať tento liek.

4.5 Liekové a iné interakcie

Po podaní ambroxoliumchloridu sa zvyšujú koncentrácie antibiotík (amoxicilín, cefuroxim, erytromycín) v bronchopulmonálnom sekréte a v spúte.

S opatrnosťou treba postupovať, ak sa ambroxoliumchlorid podáva spolu s antitusikami, nakoľko vzniká riziko nahromadenia hlienu ako dôsledok útlmu reflexu kašľa, preto sa ich súbežné užívanie s ambroxoliumchloridom neodporúča.

Nehlásili sa žiadne klinicky relevantné nežiaduce interakcie s inými liekmi.

4.6 Fertilita, gravidita a laktácia

Gravidita

Ambroxoliumchlorid prechádza placentárnou bariérou. V predklinických štúdiách sa nezistili priame ani nepriame škodlivé vplyvy na graviditu, embryonálny/fetálny vývoj, priebeh pôrodu alebo postnatálny vývoj.

Rozsiahle klinické pozorovania po 28. týždni gravidity nepreukázali žiadne škodlivé účinky na plod. Napriek tomu sa musia dodržiavať bežné opatrenia týkajúce sa užívania liekov v gravidite. Užívanie lieku Mucosolvan Tablety, najmä počas prvého trimestra, sa neodporúča.

Dojčenie

Ambroxoliumchlorid sa vylučuje do materského mlieka. Užívanie lieku Mucosolvan Tablety sa neodporúča dojčiacim matkám, i napriek tomu, že sa nepredpokladá výskyt nežiaducich účinkov u dojčených detí.

Fertilita

V predklinických štúdiách sa nezistili priame ani nepriame škodlivé vplyvy z hľadiska fertility (pozri časť 5.3).

4.7 Ovplyvnenie schopnosti viesť vozidlá a obsluhovať stroje

Z údajov po uvedení lieku na trh nie sú žiadne dôkazy o ovplyvnení schopnosti viesť vozidlá a obsluhovať stroje. Nevykonali sa žiadne štúdie o účinkoch na schopnosť viesť vozidlá a obsluhovať stroje.

4.8 Nežiaduce účinky

Frekvencia výskytu nežiaducich účinkov podľa konvencií MedDRA:

Veľmi časté  ≥ 1/10

Časté  ≥ 1/100 až < 1/10

Menej časté  ≥ 1/1 000 až < 1/100

Zriedkavé  ≥ 1/10 000 až < 1/1 000

Veľmi zriedkavé  < 1/10 000

Neznáme  z dostupných údajov

Poruchy imunitného systému

Zriedkavé:  reakcie z precitlivenosti

Neznáme:  anafylaktické reakcie vrátane anafylaktického šoku, angioedém a pruritus

Poruchy gastrointestinálneho traktu

Časté:  nauzea

Menej časté:  hnačka, vracanie, porucha trávenia, bolesť brucha

Poruchy kože a podkožného tkaniva

Zriedkavé:  vyrážka, urtikária

Neznáme:  závažné kožné nežiaduce reakcie (vrátane multiformného erytému, Stevensovho-Johnsonovho syndrómu/toxickej epidermálnej nekrolýzy a akútnej generalizovanej exantematóznej pustulózy) (pozri časť 4.4)

Hlásenie podozrení na nežiaduce reakcie

Hlásenie podozrení na nežiaduce reakcie po registrácii lieku je dôležité. Umožňuje priebežné monitorovanie pomeru prínosu a rizika lieku. Od zdravotníckych pracovníkov sa vyžaduje, aby hlásili akékoľvek podozrenia na nežiaduce reakcie na národné centrum hlásenia uvedené v Prílohe V.

4.9 Predávkovanie

Doteraz sa nehlásili žiadne špecifické príznaky predávkovania u ľudí. Na základe informácií o náhodnom predávkovaní a/alebo hlásení o medikačných chybách (chyby v liečbe) boli pozorované príznaky predávkovania zhodné so známymi nežiaducimi účinkami Mucosolvanu, ktoré sa vyskytli pri odporúčanom dávkovaní a môžu si vyžadovať symptomatickú liečbu.

5. FARMAKOLOGICKÉ VLASNOSTI

5.1 Farmakodynamické vlastnosti

Farmakoterapeutická skupina: antitusiká a lieky proti nachladnutiu, mukolytiká, ATC kód: R05CB06

Predklinické štúdie ukázali, že ambroxoliumchlorid, liečivo Mucosolvanu Tablety, zvyšuje vylučovanie hlienu z dýchacích ciest. Zlepšuje tvorbu pľúcneho surfaktantu a stimuluje činnosť riasiniek. Tieto účinky vedú k zlepšeniu pohybu a transportu hlienu (mukociliárneho klírensu). Zlepšenie mukociliárneho klírensu sa preukázalo v klinických farmakologických štúdiách.

Zlepšenie exkrécie tekutín a mukociliárneho klírensu uľahčuje vykašliavanie a zmierňuje kašeľ.

U pacientov, ktorí majú chronickú obštrukčnú chorobu pľúc (CHOCHP), viedla dlhodobá liečba (6 mesiacov) Mucosolvanom (Mucosolvan Long Effect, kapsuly 75 mg) k signifikantnému zníženiu exacerbácií, čo bolo očividné po 2 mesiacoch liečby. Pacienti v skupine liečenej Mucosolvanom prekonali významne menej dní s prejavmi ochorenia a mali menej dní s potrebou antibiotickej liečby. V porovnaní s placebom viedla liečba Mucosolvanom Long Effect aj k štatisticky významnému zlepšeniu symptómov (ťažkosti s vykašliavaním, kašeľ, dyspnoe, auskultačné znaky).

Lokálny anestetický účinok ambroxoliumchloridu sa sledoval na modeli králičieho oka, čo možno vysvetliť vlastnosťou blokovať sodíkový kanál. In vitro sa preukázalo, že ambroxoliumchlorid blokuje klonované neurónové sodíkové kanály. Väzba bola reverzibilná a závisela od koncentrácie.

Zistilo sa, že vylučovanie cytokínu z krvi, ale aj z mononukleárnych a polymorfonukleárnych buniek viazaných na tkanivo, sa výrazne znížilo ambroxoliumchloridom in vitro.

V klinických štúdiách s pacientmi s bolesťou hrdla sa výrazne znížila bolesť hltana a sčervenanie.

Tieto farmakologické vlastnosti sú v súlade s doplnkovými pozorovaniami v klinických štúdiách účinnosti liečby symptómov horných dýchacích ciest ambroxoliumchloridom, ktoré viedli k rýchlej úľave od bolesti a po inhalácii k úľave bolesti súvisiacej s nepohodlným stavom bolesti v oblasti uší – nosa – priedušnice.

Po podaní ambroxoliumchloridu sa zvyšujú koncentrácie antibiotík (amoxicilín, cefuroxim, erytromycín) v bronchopulmonálnom sekréte a v spúte.

5.2 Farmakokinetické vlastnosti

Absorpcia

Absorpcia všetkých perorálnych foriem ambroxoliumchloridu s okamžitým uvoľňovaním je rýchla a úplná, s linearitou dávky v terapeutickom rozmedzí. Maximálne plazmatické koncentrácie sa dosahujú počas 1 až 2,5 hodín po perorálnom podaní pri forme s okamžitým uvoľňovaním a pri forme s pomalým uvoľňovaním s mediánom 6,5 hodiny. Absolútna biologická dostupnosť po podaní 30 mg tablety bola 79 %. Kapsula s pomalým uvoľňovaním vykázala relatívnu biologickú dostupnosť 95 % (normalizovaná dávka) v porovnaní s dennou dávkou 60 mg (30 mg dvakrát denne) podávanou vo forme tabliet s okamžitým uvoľňovaním.

Distribúcia

Distribúcia ambroxoliumchloridu z krvi do tkanív je rýchla a výrazná, s maximálnou koncentráciou liečiva zistenou v pľúcach. Distribučný objem po perorálnom podaní lieku sa stanovil na 552 l. V terapeutickom rozmedzí bola zistená väzba na plazmatické bielkoviny približne 90 %.

Biotransformácia a eliminácia

Približne 30 % perorálne podanej dávky sa eliminuje prostredníctvom metabolizmu pri prvom prechode pečeňou. Ambroxoliumchlorid sa primárne metabolizuje v pečeni glukuronidáciou a premenou na kyselinu dibromo-antranilovú (približne 10 % z dávky) a na ďalšie menej významné metabolity. Štúdie na mikrozómoch ľudskej pečene ukázali, že CYP3A4 je zodpovedný za metabolizmus ambroxoliumchloridu na kyselinu dibromo-antranilovú.

Počas 3 dní po perorálnom podaní lieku sa približne 6 % dávky vyskytuje vo voľnej forme, pričom približne 26 % dávky sa vylučuje v konjugovanej forme močom. Ambroxoliumchlorid sa eliminuje s terminálnym polčasom eliminácie približne 10 hodín. Celkový klírens dosahuje hodnotu 660 ml/min, pričom renálny klírens predstavuje približne 8 % celkového klírensu. Bolo odhadnuté, že množstvo dávky vylúčenej močom po 5 dňoch predstavuje približne 83 % celkovej dávky (rádioaktivity).

Farmakokinetika u špeciálnych skupín pacientov

U pacientov s poruchou funkcie pečene je eliminácia ambroxoliumchloridu znížená, čo má za následok približne 1,3 až 2-násobne vyššie plazmatické koncentrácie. Vzhľadom na vysoké terapeutické rozmedzie ambroxoliumchloridu nie je potrebná úprava dávkovania.

Iné

Nezistilo sa, že by vek a pohlavie ovplyvňovali farmakokinetiku ambroxoliumchloridu v klinicky relevantnom rozsahu, a preto nie je potrebná úprava dávkovacieho režimu.

Zistilo sa, že príjem potravy nemá vplyv na biologickú dostupnosť ambroxoliumchloridu.

5.3 Predklinické údaje o bezpečnosti

Ambroxoliumchlorid má veľmi nízky index akútnej toxicity.

V štúdiách s opakovaným podávaním sa po podaní perorálnej dávky 150 mg/kg/deň (u myší, 4 týždne), 50 mg/kg/deň (u potkanov, 52 a 78 týždňov), 40 mg/kg/deň (u králikov, 26 týždňov) a 10 mg/kg/deň (u psov, 52 týždňov) nepozorovali žiadne hladiny nežiaducich účinkov (NOAEL, no observed adverse effect levels). Nedetegovali sa žiadne cieľové orgány z hľadiska toxicity.

Štúdie toxicity pri 4-týždňovom intravenóznom podávaní ambroxoliumchloridu u potkanov (s dávkami 4, 16 a 64 mg/kg/deň) a u psov (s dávkami 45, 90 a 120 mg/kg/deň (infúzie 3 hod./deň)) nepreukázali žiadnu závažnú lokálnu ani systémovú toxicitu vrátane histopatológie. Všetky nežiaduce účinky boli reverzibilné.

Ambroxoliumchlorid nevykazoval ani embryotoxický ani teratogénny účinok pri testovaných perorálnych dávkach do 3000 mg/kg/deň u potkanov a do 200 mg/kg/deň u králikov. Fertilita samcov a samíc potkanov nebola ovplyvnená pri dávkach do 500 mg/kg/deň.

Hodnota NOAEL v štúdiách počas perinatálneho a postnatálneho vývoja bola 50 mg/kg/deň. Dávka 500 mg/kg/deň ambroxoliumchloridu bola mierne toxická pre samice a mláďatá, čo sa prejavilo zníženým prírastkom telesnej hmotnosti a zníženým počtom mláďat.

Štúdie genotoxicity in vitro (Amesov test a test chromozomových aberácií) a in vivo (mikronukleový test na myšiach) neodhalili žiadny mutagénny potenciál ambroxoliumchloridu.

Ambroxoliumchlorid nevykazoval žiadny tumorogénny potenciál v štúdiách karcinogenity u myší (50, 200 a 800 mg/kg/deň) a potkanov (65, 250 a 1 000 mg/kg/deň), ktorým sa podával spolu s výživou počas 105 respektíve počas 116 týždňov.

6. FARMACEUTICKÉ INFORMÁCIE

6.1 Zoznam pomocných látok

monohydrát laktózy

kukuričný škrob

koloidný bezvodný oxid kremičitý

stearan horečnatý

čistená voda

6.2 Inkompatibility

Nie sú známe.

6.3 Čas použiteľnosti

5 rokov

6.4 Špeciálne upozornenia na uchovávanie

Uchovávajte pri teplote do 25 ºC, na suchom mieste.

Uchovávajte mimo dohľadu a dosahu detí.

6.5 Druh obalu a obsah balenia

PVC blister, papierová škatuľka, písomná informácia pre používateľa.

Veľkosť balenia: 20 alebo 50 tabliet.

Na trh nemusia byť uvedené všetky veľkosti balenia.

6.6 Špeciálne opatrenia na likvidáciu a iné zaobchádzanie s liekom

Žiadne zvláštne požiadavky.

Všetok nepoužitý liek alebo odpad vzniknutý z lieku sa má zlikvidovať v súlade s národnými požiadavkami.

7. DRŽITEĽ ROZHODNUTIA O REGISTRÁCII

sanofi-aventis Slovakia s.r.o.

Einsteinova 24

851 01 Bratislava

Slovenská republika

8. REGISTRAČNÉ ČÍSLO

52/0243/02-S

9. DÁTUM PRVEJ REGISTRÁCIE/PREDĹŽENIA REGISTRÁCIE

Dátum prvej registrácie: 05. novembra 2002

Dátum posledného predĺženia registrácie: 19. decembra 2007

10. DÁTUM REVÍZIE TEXTU

November 2019