Príloha č. 1 k notifikácii o zmene, ev. č.: 2016/05069-Z1B

SÚHRN CHARAKTERISTICKÝCH VLASTNOSTÍ LIEKU

1. NÁZOV LIEKU

Febira 200

tvrdé kapsuly

2. KVALITATÍVNE A KVANTITATÍVNE ZLOŽENIE

Jedna tvrdá kapsula obsahuje 200 mg fenofibrátu.

Pomocná látka so známym účinkom: azorubín (E122).

Úplný zoznam pomocných látok, pozri časť 6.1.

3. LIEKOVÁ FORMA

Tvrdá kapsula.

Tvrdé želatínové kapsuly veľkosti č. 1, vrchná časť je nepriehľadná fialová, spodná časť je nepriehľadná sivá. Náplň je biely až takmer biely prášok bez zápachu.

4. KLINICKÉ ÚDAJE

4.1  Terapeutické indikácie

Febira 200 je indikovaná ako doplnok k diéte a inej nefarmakologickej liečbe (napr. cvičenie, znižovanie hmotnosti) pri:

  • liečbe závažnej hypertriacylglycerolémie s nízkou hladinou HDL cholesterolu alebo bez nej,
  • kombinovanej dyslipoproteinémii, ak sú statíny kontraindikované alebo nie sú tolerované,
  • zmiešanej hyperlipidémii u pacientov s vysokým kardiovaskulárnym rizikom ako prídavok k statínu, keď triglyceridy a HDL cholesterol nie sú primerane kontrolované.

Liek je určený pre dospelých pacientov.

4.2  Dávkovanie a spôsob podávania

U dospelých pacientov je odporúčaná dávka 1 kapsula denne počas hlavného jedla. Podávaním Febiry 200 súbežne s jedlom sa zvyšuje jeho absorpcia. Počas liečby je nutné naďalej pokračovať v diéte.

Starší pacienti (≥ 65 rokov)

Dávku nie je potrebné upravovať. Odporúča sa obvyklá dávka okrem prípadov so zníženou funkciou obličiek pri odhadovanej glomerulárnej filtrácii < 60 ml/min/1,73 m2 (pozri Pacienti s poruchou funkcie obličiek).

Pacienti s poruchou funkcie obličiek

Fenofibrát sa nemá používať pri závažnej poruche funkcie obličiek, ktorá je definovaná hodnotou eGFR < 30 ml/min na 1,73 m2.

Ak je hodnota eGFR medzi 30 až 59 ml/min/1,73 m2, dávka fenofibrátu nemá prekročiť 100 mg štandardnej alebo 67 mg mikronizovanej formy raz denne. Ak sa v priebehu sledovania eGFR trvalo zníži na < 30 ml/min/1,73 m2, liečbu fenofibrátom treba ukončiť.

Účinnosť liečby treba monitorovať stanovením hodnôt lipidov v sére. Pri liečbe Febirou 200 dochádza k rýchlemu poklesu hladiny sérových lipidov. Ak sa počas troch mesiacov nedosiahne adekvátny terapeutický efekt, odporúča sa podávanie Febiry 200 prerušiť.

4.3  Kontraindikácie

Precitlivenosť na fenofibrát alebo na ktorúkoľvek z pomocných látok uvedených v časti 6.1.

Pacienti so závažnou poruchou funkcie pečene.

Pacienti so závažnou poruchou funkcie obličiek (hodnota glomerulárnej filtrácie < 30 ml/min/1,73 m2).

Pacienti s existujúcou cholelitiázou.

Febira 200 je kontraindikovaná u detí a u žien počas gravidity a dojčenia (pozri časť 4.6).

4.4  Osobitné upozornenia a opatrenia pri používaní

Funkcia obličiek

Febira 200 je kontraindikovaná pri závažnej poruche funkcie obličiek (pozri časť 4.3).

Febira 200 sa má používať s opatrnosťou u pacientov s miernou až stredne závažnou poruchou funkcie obličiek. Pacientom s odhadovanou glomerulárnou filtráciou 30 až 59 ml/min/1,73 m2 je potrebné dávku upraviť (pozri časť 4.2).

U pacientov liečených fenofibrátom v monoterapii alebo v kombinácii so statínmi sa zaznamenalo reverzibilné zvýšenie sérového kreatinínu. Zvýšenie sérového kreatinínu bolo vo všeobecnosti stabilné v čase, bez známok pokračovania zvyšovania pri dlhodobej liečbe a po ukončení liečby sa pozorovala tendencia k návratu do východiskového stavu.

Počas klinických skúšaní sa zistilo zvýšenie hladiny kreatinínu z východiskového stavu o viac ako 30 μmol/l u 10 % pacientov pri liečbe kombináciou fenofibrátu a simvastatínu oproti 4,4 % pacientov liečených statínom v monoterapii. 0,3 % pacientov liečených kombináciou malo klinicky relevantné zvýšenie hladiny kreatinínu na hodnoty > 200 μmol/l.

Ak hladina kreatinínu presiahne o 50 % hornú hranicu normálnych hodnôt, liečbu treba prerušiť. Odporúča sa merať kreatinín počas prvých 3 mesiacov po začatí liečby a potom v pravidelných intervaloch.

Transaminázy v sére

U niektorých pacientov sa môžu zistiť mierne zvýšené hladiny sérových transamináz, čo však je len zriedka dôvodom na prerušenie liečby. Napriek tomu sa odporúča kontrolovať hladiny sérových transamináz pravidelne každé 3 mesiace počas prvých 12 mesiacov liečby. Podávanie Febiry 200 sa má prerušiť, pri zvýšení AST a ALT na 3-násobok hornej hranice normálneho rozmedzia.

Tento liek obsahuje azorubín (E122), ktorý môže vyvolať alergické reakcie.

4.5  Liekové a iné interakcie

Perorálne antikoagulanciá

U pacientov, ktorí sú liečení perorálnymi antikoagulanciami, je potrebné pri začatí liečby Febirou 200 znížiť ich dávkovanie približne o jednu tretinu. Neskôr, v prípade potreby, možno dávkovanie antikoagulancií postupne upravovať.

Iné liekové interakcie

Klinické interakcie fenofibrátu s inými liekmi neboli doteraz zistené a potvrdené, hoci štúdie in vitro naznačili možnosť vytláčania fenylbutazónu z väzbových miest na plazmatických bielkovinách. U potkanov fenofibrát, podobne ako iné fibráty, indukuje syntézu mikrozomálnych oxidáz katalyzujúcich metabolizmus mastných kyselín a môže interagovať s liekmi, ktoré sú metabolizované týmito enzýmami. Do úvahy prichádza aj možná interakcia s perorálnymi antidiabetikami.

4.6  Fertilita, gravidita a laktácia

Skúšania na zvieratách nepreukázali teratogénne pôsobenie fenofibrátu. Určité známky embryotoxického pôsobenia sa zistili u potkanov. Pre nedostatok údajov z klinickej praxe sa podávanie fenofibrátu počas gravidity a dojčenia neodporúča.

4.7  Ovplyvnenie schopnosti viesť vozidlá a obsluhovať stroje

Febira 200 nemá žiadny alebo má zanedbateľný vplyv na schopnosť viesť vozidlá a obsluhovať stroje.

4.8  Nežiaduce účinky

Nežiaduce účinky sú len mierne, vyskytujú sa iba pri malom počte pacientov a neovplyvňujú liečbu.

Podobne ako pri iných fibrátoch, boli opísané prípady poškodenia svalov (difúzna myalgia, citlivosť svalov sprevádzaná bolesťami a slabosťou svalov) a ojedinele i rabdomyolýza. Po vysadení lieku tieto účinky zväčša vymiznú (pozri časť 4.4).

Zatiaľ nie sú k dispozícii žiadne kontrolované štúdie, ktoré by umožnili zhodnotenie nežiaducich účinkov v dlhšom časovom horizonte, najmä pokiaľ ide o riziko vzniku žlčových kameňov.

Fenofibrát môže spôsobiť nasledujúce nežiaduce účinky (rozdelené do skupín podľa terminológie MedDRA s uvedením frekvencie výskytu): veľmi časté (≥ 1/10); časté (≥ 1/100 až < 1/10); menej časté (≥ 1/1 000 až < 1/100); zriedkavé (≥ 1/10 000 až < 1/1 000); veľmi zriedkavé (< 1/10 000), neznáme (z dostupných údajov).

Trieda orgánových systémov podľa databázy MedDRA Frekvencia Typ nežiaduceho účinku
Laboratórne a funkčné vyšetrenia, inde nezaradené časté zvýšená hladina transamináz
veľmi zriedkavé mierne zvýšenie sérového kreatinínu a urey
mierne zníženie hemoglobínu a leukocytov
Poruchy krvi a lymfatického systému veľmi zriedkavé poruchy krvotvorby (neutropénia, agranulocytóza, aplastická alebo hemolytická anémia, trombocytopénia)
Poruchy nervového systému časté bolesti hlavy
menej časté závraty
Poruchy gastrointestinálneho traktu časté tráviace, žalúdočné alebo črevné poruchy dyspeptickej povahy
Poruchy kože a podkožného tkaniva menej časté kožné alergické reakcie, vrátane fotosenzitivity
veľmi zriedkavé alopécia
Poruchy kostrovej a svalovej sústavy a spojivového tkaniva zriedkavé poškodenie svalov (difúzna myalgia, citlivosť svalov sprevádzaná bolesťami a slabosťou svalov)
veľmi zriedkavé rabdomyolýza
Psychické poruchy veľmi zriedkavé sexuálna asténia

Hlásenie podozrení na nežiaduce reakcie

Hlásenie podozrení na nežiaduce reakcie po registrácii lieku je dôležité. Umožňuje priebežné monitorovanie pomeru prínosu a rizika lieku. Od zdravotníckych pracovníkov sa vyžaduje, aby hlásili akékoľvek podozrenia na nežiaduce reakcie na národné centrum hlásenia uvedené v Prílohe V.

4.9  Predávkovanie

Prípady predávkovania s patologickými dôsledkami doposiaľ nie sú známe. Špecifické antidotá nie sú k dispozícii. Akútne predávkovanie treba liečiť symptomaticky. V prípade potreby môže byť urobený výplach žalúdka spolu s ďalšou vhodnou liečbou.

5. FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI

5.1  Farmakodynamické vlastnosti

Farmakoterapeutická skupina: hypolipidemiká, fibráty, ATC kód: C10AB05

Mechanizmus účinku

Febira 200 je novou, mikronizovanou formou fenofibrátu s obsahom 200 mg mikronizovaného fenofibrátu v 1 kapsule.

Fenofibrát znižuje hladinu LDL cholesterolu od 20 do 35 %, znižuje hladinu celkového cholesterolu od 20 do 25 %, hladinu triacylglycerolov od 40 do 50 % a zvyšuje hladinu protektívneho HDL cholesterolu od 10 do 38 %.

Ako ukázali výsledky pokusov na transgénnych myšiach a kultúrach ľudských hepatocytov, fenofibrát znižuje hladiny sérových lipidov aktiváciou receptora PPARalfa (Peroxisome Proliferator Activated Receptor type alfa). Týmto mechanizmom aktivuje fenofibrát lipoproteínovú lipázu a znižuje tvorbu apoproteínu C-III, čo má za následok zvýšenie lipolýzy a eliminácie častíc s vysokým obsahom triacylgycerolov z plazmy. Aktiváciou PPARalfa receptora fenofibrátom sa zvyšuje taktiež apoproteínov A-I, A-II, a syntéza HDL cholesterolu.

Epidemiologické štúdie preukázali pozitívnu koreláciu medzi patologicky zvýšenými sérovými hladinami lipidov a zvýšeným rizikom ischemickej choroby srdca. Táto závislosť odôvodňuje liečbu dyslipidémií Febirou 200. Bolo dokázané, že liečba fibrátmi môže znižovať výskyt kardiovaskulárnych príhod, nezaznamenal sa však pokles celkovej mortality v primárnej ani v sekundárnej prevencii kardiovaskulárnych ochorení.

Štúdie lipoproteínových frakcií preukázali, že účinkom fenofibrátu došlo k zníženiu hladín LDL a VLDL cholesterolu, ako aj k zvýšeniu hladiny HDL cholesterolu. Celkovým účinkom je teda zníženie hladín aterogénnych lipoproteínov a zvýšenie hladín lipoproteínov s protektívnym účinkom voči aterogenéze.

Počas liečby fenofibrátom bola zaznamenaná regresia xantómov.

Febira 200 má urikozurický účinok, čím prináša pacientom ďalší prínos. U pacientov s hyperlipidémiou sa tento účinok prejavil znížením plazmatickej hladiny kyseliny močovej v priemere o 25 %.

V klinických štúdiách s fenofibrátom sa preukázalo signifikantné zníženie hladín fibrinogénu a Lp(a) u pacientov, u ktorých boli tieto parametre zvýšené.

Je dokázané, že liečba fibrátmi môže redukovať koronárne príhody, ale nepreukázal sa pokles mortality zo všetkých príčin v primárnej alebo sekundárnej prevencii kardiovaskulárneho ochorenia.

Lipidová skúška Akcia na kontrolu kardiovaskulárneho rizika u diabetu (The Action to Control Cardiovascular Risk in Diabetes – ACCORD) bola randomizovaná, placebom kontrolovaná štúdia u 5518 pacientov s diabetom mellitus 2. typu liečených fenofibrátom ako doplnok k simvastatínu. Terapia fenofibrátom a simvastatínom nepreukázala žiadne významné rozdiely v porovnaní s monoterapiou simvastatínom v zloženom primárnom výsledku nefatálneho infarktu myokardu, nefatálnej mozgovej príhody a kardiovaskulárnej smrti (pomer rizika [HR] 0,92, 95 % IS 0,79-1,08, p = 0,32 ; zníženie absolútneho rizika: 0,74 %). U predom špecifikovanej podskupiny pacientov s dyslipidémiou, definovanej ako pacienti v najnižšom tertile HDL-C (≤ 34 mg/dl alebo 0,88 mmol/l) a najvyššom tertile TG (≥ 204 mg/dl alebo 2,3 mmol/l) pri vstupe, terapia fenofibrátom a simvastatínom preukázala relatívny pokles o 31 % v porovnaní s monoterapiou simvastatínom v zloženom primárnom výsledku (pomer rizika [HR] 0,69, 95 % IS 0,49-0,97, p = 0,03; zníženie absolútneho rizika: 4,95 %). Ďalšia analýza vopred špecifikovaných podskupín zistila štatisticky významnú interakciu medzi liečbou a pohlavím (p = 0,01), ktorá naznačuje možný prínos kombinovanej liečby u mužov (p = 0,037), ale potenciálne vyššie riziko pre primárny výsledok u žien liečených kombinovanou liečbou v porovnaní s monoterapiou simvastatínom (p = 0,069). To sa nepozorovalo vo vyššie zmienenej podskupine pacientov s dyslipidémiou, ale rovnako sa nenašiel žiadny jasný dôkaz o prínose liečby fenofibrátom a simvastatínom u žien s dyslipidémiou a možný škodlivý účinok v tejto podskupine nemožno vylúčiť.

5.2  Farmakokinetické vlastnosti

Absorpcia

V plazme sa nenachádza nemetabolizovaný fenofibrát. Hlavným plazmatickým metabolitom je kyselina fenofibrová. Plazmatická koncentrácia kyseliny fenofibrovej dosahuje svoje maximum za 5 hodín po podaní Febiry 200. Priemerná plazmatická koncentrácia je 15μg/ml pri dennej dávke 200 mg mikronizovaného fenofibrátu (1 kapsula). Počas kontinuálnej liečby sú plazmatické koncentrácie stabilné.

Kyselina fenofibrová sa pevne viaže na plazmatický albumín. Môže vytlačiť z tejto väzby antagonistov vitamínu K a zvýšiť tak ich antikoagulačný účinok.

Plazmatický polčas vylučovania kyseliny fenofibrovej je približne 20 hodín.

Biotransformácia a eliminácia

Febira 200 sa vylučuje hlavne močom ako kyselina fenofibrová a jej glukuronidové konjugáty: 70 % sa vylúči do 24 hodín, 88 % do 6 dní. Celkovo, t.j. močom a stolicou sa do 6 dní vylúči 93 %.

Kinetické štúdie po opakovanom podaní pacientom bez poškodenia obličkových funkcií potvrdili, že fenofibrát sa nekumuluje.

Kyselina fenofibrová sa hemodialýzou neeliminuje.

5.3  Predklinické údaje o bezpečnosti

Štúdie chronickej toxicity sa uskutočnili na potkanoch, psoch a opiciach druhu Rhesus. Zvýšenie hodnôt pečeňových enzýmov a zvýšenie hmotnosti pečene sa zaznamenalo pri štúdiách na potkanoch. Ani v testoch in vitro, ani v testoch in vivo sa po fenofibrát nepozorovali mutagénne účinky. Štúdie na myšiach, potkanoch a králikoch neodhalili teratogénne účinky. Embryotoxické pôsobenie sa pozorovalo pri dávkach pohybujúcich sa v oblasti toxicity pre matku. Pri vysokých dávkach bolo zaznamenané predĺženie tehotenstva a problémy pri pôrode. Nezistilo sa žiadne ovplyvnenie fertility.

6. FARMACEUTICKÉ INFORMÁCIE

6.1  Zoznam pomocných látok

Náplň: povidón 40, krospovidón, laurylsíran sodný.

Kapsula:

Vrchný diel: azorubín (E122), indigokarmín (E132), oxid titaničitý (E171), želatína.

Spodný diel: čierny oxid železa (E172), oxid titaničitý (E171), želatína.

6.2  Inkompatibility

Neaplikovateľné.

6.3  Čas použiteľnosti

3 roky

6.4  Špeciálne upozornenia na uchovávanie

Uchovávajte pri teplote do 30 oC v pôvodnom vnútornom obale a v pôvodnej papierovej škatuľke.

6.5  Druh obalu a obsah balenia

Blister (PVC/PVDC fólia)/hliníková fólia s tlačou, písomná informácia pre používateľa, papierová škatuľka.

Veľkosť balenia:

30 tvrdých kapsúl

60 tvrdých kapsúl

90 tvrdých kapsúl

Na trh nemusia byť uvedené všetky veľkosti balenia.

6.6  Špeciálne opatrenia na likvidáciu a iné zaobchádzanie s liekom

Žiadne zvláštne požiadavky.

7. DRŽITEĽ ROZHODNUTIA O REGISTRÁCII

Zentiva, a.s.

Einsteinova 24

851 01 Bratislava

Slovensko

8. REGISTRAČNÉ ČÍSLO

31/0374/01-S

9. DÁTUM PRVEJ REGISTRÁCIE/PREDĹŽENIA REGISTRÁCIE

Dátum prvej registrácie: 8. novembra 2001

Dátum posledného predĺženia registrácie: 25. januára 2007

10. DÁTUM REVÍZIE TEXTU

01/2020