Zobraziť oficiálny zdrojový dokument od príslušnej autority (ŠÚKL)

Príloha č. 1 k notifikácii o zmene, ev. č.: 2023/00957-Z1B

SÚHRN CHARAKTERISTICKÝCH VLASTNOSTÍ LIEKU

1. NÁZOV LIEKU

Duomox 125

Duomox 250

Duomox 375

Duomox 500

Duomox 750

Duomox 1000

2. KVALITATÍVNE A KVANTITATÍVNE ZLOŽENIE

125 mg dispergovateľné tablety

Každá dispergovateľná tableta obsahuje trihydrát amoxicilínu zodpovedajúci 125 mg amoxicilínu.

Pomocné látky, pozri časť 6.1.

250 mg dispergovateľné tablety

Každá dispergovateľná tableta obsahuje trihydrát amoxicilínu zodpovedajúci 250 mg amoxicilínu.

Pomocné látky, pozri časť 6.1.

375 mg dispergovateľné tablety

Každá dispergovateľná tableta obsahuje trihydrát amoxicilínu zodpovedajúci 375 mg amoxicilínu.

Pomocné látky, pozri časť 6.1.

500 mg dispergovateľné tablety

Každá dispergovateľná tableta obsahuje trihydrát amoxicilínu zodpovedajúci 500 mg amoxicilínu.

Pomocné látky, pozri časť 6.1.

750 mg dispergovateľné tablety

Každá dispergovateľná tableta obsahuje trihydrát amoxicilínu zodpovedajúci 750 mg amoxicilínu.

Pomocné látky, pozri časť 6.1.

1000 mg dispergovateľné tablety

Každá dispergovateľná tableta obsahuje trihydrát amoxicilínu zodpovedajúci 1000 mg amoxicilínu.

Úplný zoznam pomocných látok, pozri časť 6.1.

3. LIEKOVÁ FORMA

125 mg dispergovateľné tablety

Dispergovateľné tablety

Duomox sú krémovo-biele oválne tablety s logom na jednej strane a kódom: „231“. Na druhej strane tablety je deliaca ryha. Deliaca ryha neslúži na rozdelenie tablety na rovnaké dávky, má len estetickú funkciu.

250 mg dispergovateľné tablety

Dispergovateľné tablety.

Duomox sú krémovo-biele oválne tablety s logom na jednej strane a kódom: „232“. Na druhej strane tablety je deliaca ryha. Deliaca ryha neslúži na rozdelenie tablety na rovnaké dávky, má len estetickú funkciu.

375 mg dispergovateľné tablety

Dispergovateľné tablety.

Duomox sú krémovo-biele oválne tablety s logom na jednej strane a kódom: „233“. Na druhej strane tablety je deliaca ryha. Deliaca ryha neslúži na rozdelenie tablety na rovnaké dávky, má len estetickú funkciu.

500 mg dispergovateľné tablety

Dispergovateľné tablety.

Duomox sú krémovo-biele oválne tablety s logom na jednej strane a kódom: „234“. Na druhej strane tablety je deliaca ryha. Deliaca ryha neslúži na rozdelenie tablety na rovnaké dávky, má len estetickú funkciu.

750 mg dispergovateľné tablety

Dispergovateľné tablety.

Duomox sú krémovo-biele oválne tablety s logom na jednej strane a kódom: „235“. Na druhej strane tablety je deliaca ryha. Deliaca ryha neslúži na rozdelenie tablety na rovnaké dávky, má len estetickú funkciu.

1000 mg dispergovateľné tablety

Dispergovateľné tablety.

Duomox sú krémovo-biele oválne tablety s logom na jednej strane a kódom: „236“. Na druhej strane tablety je deliaca ryha. Deliaca ryha neslúži na rozdelenie tablety na rovnaké dávky, má len estetickú funkciu.

4. KLINICKÉ ÚDAJE

4.1 Terapeutické indikácie

Amoxicilín je indikovaný na liečbu nasledujúcich infekcií u dospelých a detí (pozri časti 4.2, 4.4 a 5.1):

 • akútna bakteriálna sinusitída
 • akútna otitis media
 • akútna streptokoková tonzilitída a faryngitída
 • akútne exacerbácie chronickej bronchitídy
 • pneumónia získaná v komunite
 • akútna cystitída
 • asymptomatická bakteriúria v gravidite
 • akútna pyelonefritída
 • brušný týfus a paratýfus
 • dentálny absces so šíriacou sa celulitídou
 • infekcie protetických kĺbov
 • eradikácia Helicobacter pylori
 • Lymská choroba

Amoxicilín je indikovaný aj na liečbu a profylaxiu endokarditídy.

Do úvahy sa má vziať oficiálne usmernenie o náležitom používaní antibakteriálnych látok.

4.2 Dávkovanie a spôsob podávania

Dávkovanie

Dávka amoxicilínu, ktorá sa zvolí na liečbu individuálnej infekcie, musí zohľadňovať:

 • Predpokladané patogény a ich pravdepodobnú citlivosť na antibakteriálne látky (pozri časť 4.4)
 • Závažnosť infekcie a miesto infekcie
 • Vek, telesnú hmotnosť a funkciu obličiek pacienta; ako je uvedené nižšie

Dĺžka liečby sa má určiť podľa typu infekcie a odpovede pacienta na liečbu a spravidla má byť čo najkratšia. Niektoré infekcie vyžadujú dlhodobejšiu liečbu (údaje o dlhodobej liečbe, pozri časť 4.4).

Dospelí a deti vážiace ≥ 40 kg

Indikácia*

Dávka*

Akútna bakteriálna sinusitída

250 mg až 500 mg každých 8 hodín alebo 750 mg až 1 g každých 12 hodín

750 mg až 1 g každých 8 hodín pri závažných infekciách

Akútna cystitída sa môže liečiť 3 g dvakrát denne počas jedného dňa.

Asymptomatická bakteriúria v gravidite

Akútna pyelonefritída

Dentálny absces so šíriacou sa celulitídou

Akútna cystitída

Akútna otitis media

500 mg každých 8 hodín, 750 mg až 1 g každých 12 hodín

750 mg až 1 g každých 8 hodín počas 10 dní pri závažných infekciách

Akútna streptokoková tonzilitída a faryngitída

Akútne exacerbácie chronickej bronchitídy

Pneumónia získaná v komunite

500 mg až 1 g každých 8 hodín

Brušný týfus a paratýfus

500 mg až 2 g každých 8 hodín

Infekcie protetických kĺbov

500 mg až 1 g každých 8 hodín

Profylaxia endokarditídy

2 g perorálne, jednorazová dávka 30 až 60 minút pred zákrokom

Eradikácia Helicobacter pylori

750 mg až 1 g dvakrát denne v kombinácii s inhibítorom protónovej pumpy (napr. s omeprazolom, lanzoprazolom) a ďalším antibiotikom (napr. s klaritromycínom, metronidazolom) počas 7 dní

Lymská choroba (pozri časť 4.4)

Včasné štádium: 500 mg až 1 g každých 8 hodín, maximálne až 4 g/deň, ktoré sa podávajú rozdelené do čiastkových dávok počas 14 dní (10 až 21 dní).

Neskoré štádium (systémové postihnutie): 500 mg až 2 g každých 8 hodín, maximálne až 6 g/deň, ktoré sa podávajú rozdelené do čiastkových dávok počas 10 až 30 dní.

*Pri každej indikácii sa majú vziať do úvahy oficiálne usmernenia pre liečbu.

Deti vážiace < 40 kg

Deti sa môžu liečiť amoxcilínom vo forme dispergovateľných tabliet.

Amoxicilín 100 mg/ml prášok na perorálnu suspenziu sa odporúča podávať deťom mladším ako šesť mesiacov.

Deťom vážiacim 40 kg alebo viac sa má predpísať zvyčajná dávka pre dospelých.

Odporúčané dávky:

Indikácia+*

Dávka+*

Akútna bakteriálna sinusitída

20 až 90 mg/kg/deň, ktoré sa podávajú rozdelené do čiastkových dávok*

Akútna otitis media

Pneumónia získaná v komunite

Akútna cystitída

Akútna pyelonefritída

Dentálny absces so šíriacou sa celulitídou

Akútna streptokoková tonzilitída a faryngitída

40 až 90 mg/kg/deň, ktoré sa podávajú rozdelené do čiastkových dávok*

Brušný týfus a paratýfus

100 mg/kg/deň, ktoré sa podávajú rozdelené do troch čiastkových dávok

Profylaxia endokarditídy

50 mg/kg perorálne, jednorazová dávka 30 až 60 minút pred zákrokom

Lymská choroba (pozri časť 4.4)

Včasné štádium: 25 až 50 mg/kg/deň, ktoré sa podávajú rozdelené do troch čiastkových dávok počas 10 až 21 dní

Neskoré štádium (systémové postihnutie): 100 mg/kg/deň, ktoré sa podávajú rozdelené do troch čiastkových dávok počas 10 až 30 dní

+ Pri každej indikácii sa majú vziať do úvahy oficiálne usmernenia pre liečbu.

* Schémy s dávkou podávanou dvakrát denne sa majú zvážiť iba v prípade, keď ide o dávku z hornej hranice rozmedzia dávok.

Staršie osoby

Nie je potrebná žiadna úprava dávky.

Porucha funkcie obličiek

GFR (ml/min)

Dospelí a deti vážiace ≥ 40 kg

Deti vážiace < 40 kg

viac ako 30

nie je potrebná žiadna úprava dávky

nie je potrebná žiadna úprava dávky

10 až 30

maximálne 500 mg dvakrát denne

15 mg/kg podávaných dvakrát denne (maximálne 500 mg dvakrát denne)

menej ako 10

maximálne 500 mg/deň

15 mg/kg podaných v jednorazovej dennej dávke (maximálne 500 mg)

# Vo väčšine prípadov sa preferuje parenterálna liečba.

U pacientov podstupujúcich hemodialýzu

Amoxicilín sa môže odstrániť z krvného obehu hemodialýzou.

 

Hemodialýza

Dospelí a deti vážiace ≥ 40 kg

15 mg/kg/deň podaných v jednorazovej dennej dávke.

Pred hemodialýzou sa má podať doplnková dávka 15 mg/kg. Po hemodialýze sa má podať ďalšia dávka 15 mg/kg, aby sa obnovili hladiny lieku v krvnom obehu.

U pacientov podstupujúcich peritoneálnu dialýzu

Amoxicilín v dávke maximálne 500 mg/deň.

Porucha funkcie pečene

Liek podávajte opatrne a v pravidelných intervaloch sledujte funkciu pečene (pozri časti 4.4 a 4.8).

Spôsob podávania

Amoxicilín je určený na perorálne použitie.

Absorpcia amoxicilínu nie je narušená príjmom jedla.

Liečba sa môže začať parenterálne v súlade s odporúčaniami na dávkovanie intravenóznej liekovej formy a pokračovať perorálne podávaným liekom.

Dispergovateľné tablety

Tableta sa má vložiť do pohára s vodou a dôkladne premiešať, kým sa rovnomerne nerozmieša. Zmes treba ihneď vypiť.

4.3 Kontraindikácie

Precitlivenosť na liečivo, na ktorýkoľvek z penicilínov alebo na ktorúkoľvek z pomocných látok uvedených v časti 6.1.

Závažná okamžitá reakcia z precitlivenosti (napr. anafylaxia) na iné betalaktámové liečivo (napr. cefalosporín, karbapeném alebo monobaktám) v anamnéze.

4.4 Osobitné upozornenia a opatrenia pri používaní

Reakcie z precitlivenosti

Pred začiatkom liečby amoxicilínom je potrebné starostlivo preveriť, či sa u pacienta v minulosti nevyskytli reakcie z precitlivenosti na penicilíny, cefalosporíny alebo na iné betalaktámové liečivá (pozri časti 4.3 a 4.8).

U pacientov liečených penicilínmi sa hlásili závažné a ojedinele smrteľné reakcie z precitlivenosti (vrátane anafylaktoidných a závažných kožných reakcií). Reakcie z precitlivenosti môžu tiež progredovať do Kounisovho syndrómu, závažnej alergickej reakcie, ktorá môže vyústiť do infarktu myokardu (pozri časť 4.8). Tieto reakcie sa pravdepodobnejšie vyskytnú u jedincov s anamnézou precitlivenosti na penicilín a u atopických jedincov. Ak sa vyskytne alergická reakcia, musí sa liečba amoxicilínom ukončiť a začať vhodná alternatívna liečba.

Enterokolitída vyvolaná liekom (drug-induced enterocolitis syndrome, DIES) bola hlásená hlavne u detí dostávajúcich amoxicilín (pozri časť 4.8). DIES je alergická reakcia s hlavným príznakom protrahovaného vracania (1-4 hodiny po užití lieku) bez alergických kožných alebo respiračných príznakov. Ďalšie príznaky môžu zahŕňať bolesť brucha, hnačku, hypotenziu alebo leukocytózu s neutrofíliou. Vyskytli sa závažné prípady vrátane progresie do šoku.

Necitlivé mikroorganizmy

Amoxicilín nie je vhodný na liečbu niektorých typov infekcie, pokiaľ patogén ešte nie je preukázaný a nie je známe, či je citlivý, alebo pokiaľ nie je veľmi vysoká pravdepodobnosť, že pri prítomnosti daného patogénu je liečba amoxicilínom vhodná (pozri časť 5.1). Týka sa to hlavne prípadov, keď sa uvažuje o liečbe pacientov s infekciami močových ciest a so závažnými infekciami ucha, nosa a hrdla.

Kŕče

U pacientov s poruchou funkcie obličiek, alebo u tých, ktorí sú liečení vysokými dávkami, alebo u pacientov s predisponujúcimi faktormi (napr. epileptické záchvaty v anamnéze, liečená epilepsia alebo meningeálne poruchy) sa môžu vyskytnúť kŕče (pozri časť 4.8).

Porucha funkcie obličiek

U pacientov s poruchou funkcie obličiek sa má dávka upraviť podľa stupňa poruchy (pozri časť 4.2).

Kožné reakcie

Generalizovaný erytém sprevádzaný horúčkou a spojený s pustulami, ktorý sa vyskytne na začiatku liečby, môže byť príznakom akútnej generalizovanej exantemóznej pustulózy (AGEP, pozri časť 4.8). Táto reakcia vyžaduje ukončenie liečby amoxicilínom a je kontraindikáciou akéhokoľvek následného podania amoxicilínu.

Amoxicilín sa nemá podávať pri podozrení na infekčnú mononukleózu, keďže v súvislosti s týmto stavom sa po podaní amoxicilínu vyskytla morbiliformná vyrážka.

Jarischova-Herxheimerova reakcia

Po liečbe Lymskej choroby amoxicilínom sa pozorovala Jarischova-Herxheimerova reakcia (pozri časť 4.8). Je priamym dôsledkom baktericídneho účinku amoxicilínu na baktériu vyvolávajúcu Lymskú chorobu, spirochétu Borrelia burgdorferi. Pacientov treba uistiť, že ide o častú a zvyčajne spontánne ustupujúcu reakciu, ktorá je následkom antibiotickej liečby Lymskej choroby.

Pomnoženie necitlivých mikroorganizmov

Dlhodobé podávanie môže občas viesť k pomnoženiu necitlivých mikroorganizmov.

Kolitída súvisiaca s podávaním antibiotík bola hlásená takmer pri všetkých antibakteriálnych látkach a jej závažnosť sa môže pohybovať od miernej až po život ohrozujúcu (pozri časť 4.8). Preto je dôležité vziať túto diagnózu do úvahy u pacientov, ktorí trpia hnačkou počas podávania akýchkoľvek antibiotík alebo bezprostredne po ich vysadení. Ak sa vyskytne kolitída súvisiaca s podávaním antibiotík, musí sa liečba amoxicilínom ihneď ukončiť, vyhľadať pomoc lekára a začať vhodná liečba. V takomto prípade je podávanie antiperistaltických liekov kontraindikované.

Dlhodobá liečba

Počas dlhodobej liečby sa odporúča pravidelné vyhodnocovanie funkcií orgánových systémov vrátane funkcie obličiek, pečene a krvotvorby. Hlásené boli zvýšené hladiny pečeňových enzýmov a zmeny krvného obrazu (pozri časť 4.8).

Antikoagulanciá

U pacientov liečených amoxicilínom bolo zriedkavo hlásené predĺženie protrombínového času. Pri súbežnom predpísaní antikoagulancií sa má vykonávať náležité monitorovanie. Môže byť nutná úprava dávky perorálnych antikoagulancií na udržanie požadovaného stupňa antikoagulácie (pozri časť 4.5 a 4.8).

Kryštalúria

U pacientov so zníženým výdajom moču sa veľmi zriedkavo pozorovala kryštalúria (vrátane akútneho poškodenia obličiek), predovšetkým pri parenterálnej liečbe. Počas podávania vysokých dávok amoxicilínu treba udržiavať dostatočný príjem tekutín a výdaj moču, aby sa znížila možnosť vzniku kryštalúrie vyvolanej amoxicilínom. U pacientov, ktorí majú v močovom mechúre zavedený katéter, sa má pravidelne kontrolovať jeho priechodnosť (pozri časti 4.8 a 4.9).

Interferencia s diagnostickými testami

Zvýšené hladiny amoxicilínu v sére a v moči pravdepodobne ovplyvnia niektoré laboratórne testy. Vzhľadom na vysoké koncentrácie amoxicilínu v moči sú pri použití chemických metód časté falošne pozitívne výsledky.

Keď sa počas liečby amoxicilínom robia testy na prítomnosť glukózy v moči, odporúča sa použiť enzymatické metódy s glukózooxidázou.

Prítomnosť amoxicilínu môže skresliť výsledky testov stanovujúcich hladinu estriolu u gravidných žien.

4.5 Liekové a iné interakcie

Probenecid

Súbežné používanie probenecidu sa neodporúča. Probenecid znižuje renálnu tubulárnu sekréciu amoxicilínu. Súbežné používanie probenecidu môže viesť k zvýšeniu a predĺženému trvaniu hladín amoxicilínu v krvi.

Alopurinol

Súbežné podávanie alopurinolu počas liečby amoxicilínom môže zvýšiť pravdepodobnosť vzniku alergických kožných reakcií.

Tetracyklíny

Tetracyklíny a iné bakteriostatické liečivá môžu interferovať s baktericídnymi účinkami amoxicilínu.

Perorálne antikoagulanciá

Perorálne antikoagulanciá a penicilínové antibiotiká sa v praxi používajú v značnej miere, pričom sa medzi nimi nehlásila interakcia. V literatúre sa však uvádzajú prípady zvýšeného medzinárodného normalizovaného pomeru u pacientov s udržiavacou liečbou acenokumarolom alebo warfarínom, ktorým sa nasadila liečba amoxicilínom. Ak je súbežné podávanie nevyhnutné, po pridaní alebo vysadení amoxicilínu sa má starostlivo sledovať protrombínový čas alebo medzinárodný normalizovaný pomer. Navyše môže byť nutná úprava dávky perorálnych antikoagulancií (pozri časti 4.4 a 4.8).

Metotrexát

Penicilíny môžu znižovať vylučovanie metotrexátu, čo môže viesť k potenciálnemu zvýšeniu toxicity.

4.6 Fertilita, gravidita a laktácia

Gravidita

Štúdie na zvieratách nepreukázali priame alebo nepriame škodlivé účinky z hľadiska reprodukčnej toxicity. Obmedzené údaje o použití amoxicilínu u gravidných žien nepreukázali zvýšené riziko vrodených malformácií. Amoxicilín sa môže používať počas gravidity, keď možné prínosy prevažujú nad možnými rizikami súvisiacimi s liečbou.

Dojčenie

Amoxicilín sa vylučuje do materského mlieka v malom množstve a je možné riziko senzibilizácie. V dôsledku toho sa u dojčeného dieťaťa môže vyskytnúť hnačka a hubová infekcia slizníc, a preto sa dojčenie možno bude musieť prerušiť. Amoxicilín sa má používať počas dojčenia až po zhodnotení prínosu/rizika ošetrujúcim lekárom.

Fertilita

K dispozícii nie sú žiadne údaje o účinkoch amoxicilínu na fertilitu u ľudí. Reprodukčné štúdie na zvieratách nepreukázali žiadne účinky na fertilitu.

4.7 Ovplyvnenie schopnosti viesť vozidlá a obsluhovať stroje

Neuskutočnili sa žiadne štúdie o účinkoch na schopnosť viesť vozidlá a obsluhovať stroje. Môžu sa však vyskytnúť nežiaduce účinky (napr. alergické reakcie, závraty, kŕče), ktoré môžu ovplyvniť schopnosť viesť vozidlá a obsluhovať stroje (pozri časť 4.8).

4.8 Nežiaduce účinky

Najčastejšie hlásené nežiaduce reakcie na liek (adverse drug reactions, ADR) sú hnačka, nauzea a kožná vyrážka.

Nižšie sú vymenované ADR zaznamenané v klinických štúdiách s amoxicilínom a v rámci pozorovania po jeho uvedení na trh a sú uvedené podľa tried orgánových systémov podľa MedDRA.

Na klasifikáciu výskytu nežiaducich účinkov sa použili nasledujúce výrazy.

Veľmi časté (≥ 1/10)

Časté (≥ 1/100 až < 1/10)

Menej časté (≥ 1/1 000 až < 1/100)

Zriedkavé (≥ 1/10 000 až < 1/1 000)

Veľmi zriedkavé (<1/10 000)

Neznáme (nie je možné určiť z dostupných údajov)

Infekcie a nákazy

Veľmi zriedkavé

slizničná a kožná kandidóza

Poruchy krvi a lymfatického systému

Veľmi zriedkavé

reverzibilná leukopénia (vrátane závažnej neutropénie alebo agranulocytózy), reverzibilná trombocytopénia a hemolytická anémia

predĺženie času krvácania a protrombínového času (pozri časť 4.4)

Poruchy imunitného systému

Veľmi zriedkavé

závažné alergické reakcie vrátane angioneurotického edému, anafylaxie, sérovej choroby a alergickej vaskulitídy (pozri časť 4.4)

Neznáme

Jarischova-Herxheimerova reakcia (pozri časť 4.4) 

Poruchy nervového systému

Veľmi zriedkavé

hyperkinéza, závraty a kŕče (pozri časť 4.4 a 4.9)

Neznáme

aseptická meningitída

Poruchy srdca a srdcovej činnosti
Neznáme Kounisov syndróm (pozri časť 4.4)

Poruchy gastrointestinálneho traktu

Údaje z klinických skúšaní

*Časté

hnačka a nauzea

*Menej časté

vracanie

Údaje z obdobia po uvedení lieku na trh

Veľmi zriedkavé

kolitída súvisiaca s podávaním antibiotík (vrátane pseudomembranóznej kolitídy a hemoragickej kolitídy, pozri časť 4.4)

čierne sfarbenie jazyka, ktorý vyzerá ako ochlpený

povrchové zafarbenie zubov#

Neznáme Enterokolitída vyvolaná liekom

Poruchy pečene a žlčových ciest

Veľmi zriedkavé

hepatitída a cholestatická žltačka, stredne závažný vzostup hodnôt AST a/alebo ALT

Poruchy kože a podkožného tkaniva

Údaje z klinických skúšaní

*Časté

kožná vyrážka

*Menej časté

urtikária a pruritus

Neznáme fotosenzitívna reakcia

Údaje z obdobia po uvedení lieku na trh

Veľmi zriedkavé

kožné reakcie, ako napríklad multiformný erytém, Stevensov-Johnsonov syndróm, toxická epidermálna nekrolýza, bulózna a exfoliatívna dermatitída, akútna generalizovaná exantémová pustulóza (AGEP) (pozri časť 4.4) a lieková reakcia s eozinofíliou a systémovými príznakmi (DRESS, drug reaction with eosinophilia and systemic symptoms)

Neznáme IgA lineárna dermatóza

Poruchy obličiek a močových ciest

Veľmi zriedkavé

Neznáme

intersticiálna nefritída

kryštalúria (vrátane akútneho poškodenia obličiek) (pozri časti 4.4 a 4.9).

* Výskyt týchto nežiaducich udalostí vychádza z údajov získaných v klinických štúdiách zahŕňajúcich celkovo približne 6 000 dospelých a pediatrických pacientov, ktorí užívali amoxicilín.

# U detí sa hlásilo povrchové zafarbenie zubov. Dôkladná ústna hygiena môže pomôcť predísť zafarbeniu zubov, pretože čistenie zubnou kefkou ho zvyčajne odstráni.

Hlásenie podozrení na nežiaduce reakcie

Hlásenie podozrení na nežiaduce reakcie po registrácii lieku je dôležité. Umožňuje priebežné monitorovanie pomeru prínosu a rizika lieku. Od zdravotníckych pracovníkov sa vyžaduje, aby hlásili akékoľvek podozrenia na nežiaduce reakcie na národné centrum hlásenia uvedené v Prílohe V.

4.9 Predávkovanie

Príznaky a prejavy predávkovania

Môžu sa objaviť gastrointestinálne príznaky (ako napríklad nauzea, vracanie a hnačka) a porucha rovnováhy tekutín a elektrolytov. Pozorovala sa kryštalúria vyvolaná amoxicilínom, ktorá viedla v niektorých prípadoch k zlyhaniu obličiek (pozri časť 4.4). U pacientov s poruchou funkcie obličiek, alebo u tých, ktorí sú liečení vysokými dávkami, sa môžu vyskytnúť kŕče (pozri časti 4.4 a 4.8).

Liečba intoxikácie

Gastrointestinálne príznaky možno liečiť symptomaticky a zároveň treba dávať pozor na rovnováhu vody/elektrolytov.

Amoxicilín sa môže odstrániť z krvného obehu hemodialýzou.

5. FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI

5.1 Farmakodynamické vlastnosti

Farmakoterapeutická skupina: penicilíny širokospektrálne; ATC kód: J01CA04.

Mechanizmus účinku

Amoxicilín je polosyntetický penicilín (betalaktámové antibiotikum), ktorý inhibuje jeden alebo viaceré enzýmy (často označované ako penicilín viažuce proteíny, PBP) biosyntetickej dráhy bakteriálneho peptidoglykánu, ktorý je integrálnou štrukturálnou zložkou bakteriálnej bunkovej steny. Inhibícia syntézy peptidoglykánu vedie k oslabeniu bunkovej steny, po ktorom zvyčajne dochádza k lýze a smrti bunky.

Amoxicilín je náchylný na rozklad betalaktamázami produkovanými rezistentnými baktériami, a preto spektrum účinnosti samotného amoxicilínu nezahŕňa mikroorganizmy, ktoré produkujú tieto enzýmy.

Farmakokinetický/farmakodynamický vzťah

Čas, počas ktorého je hladina amoxicilínu nad minimálnou inhibičnou koncentráciou (T>MIC), sa považuje za hlavný determinant účinnosti amoxicilínu.

Mechanizmus rezistencie

Hlavné mechanizmy rezistencie na amoxicilín sú:

 • Inaktivácia bakteriálnymi betalaktamázami.
 • Zmena PBP, ktorá znižuje afinitu antibakteriálnej látky k cieľovému patogénu.

Nepriepustnosť baktérií alebo mechanizmus efluxných púmp môže vyvolať alebo prispieť k bakteriálnej rezistencii, najmä pri gramnegatívnych baktériách.

Hraničné hodnoty

Hraničné hodnoty MIC amoxicilínu pochádzajú od Európskej komisie pre testovanie antimikrobiálnej citlivosti (European Committee on Antimicrobial Susceptibility Testing, EUCAST), verzia 5.0.

Mikroorganizmus Hraničné hodnoty MIC (mg/l)
  Citlivé ≤ Rezistentné >
Enterobaktérie 81 8
Staphylococcus spp. Poznámka2 Poznámka2
3
Enterococcus spp.
4 8
Streptokoky skupín A, B, C a G Poznámka4 Poznámka4
Streptococcus pneumoniae Poznámka5 Poznámka5
Viridujúce streptokoky 0,5 2
Haemophilus influenzae 6
2
6
2
Moraxella catarrhalis Poznámka7 Poznámka7
Neisseria meningitidis 0,125 1
Grampozitívne anaeróby okrem Clostridium difficile8 4 8
Gramnegatívne anaeróby8 0,5 2
Helicobacter pylori 0,1259 0,1259
Pasteurella multocida 1 1
Hraničné hodnoty nezávislé od bakteriálnych druhov10 2 8
1 Kmene enterobaktérií divokého typu sú kategorizované ako citlivé na aminopenicilíny. Niektoré krajiny radšej kategorizujú izoláty E. coli a P. mirabilis divokého typu ako intermediárne citlivé. V takomto prípade použite ako hraničnú hodnotu MIC S (citlivé) ≤ 0,5 mg/l.
2 Väčšina stafylokokov produkuje penicilinázu a je rezistentná na amoxicilín. Izoláty rezistentné na meticilín sú, s malými výnimkami, rezistentné na všetky betalaktámové liečivá.
3 Citlivosť na amoxicilín sa môže odvodiť od citlivosti na ampicilín.
4 Citlivosť streptokokov skupín A, B, C a G na penicilíny sa odvodzuje od citlivosti na benzylpenicilín.
5 Hraničné hodnoty sa netýkajú izolátov z meningitídy. Pri izolátoch kategorizovaných ako intermediárne citlivé na ampicilín sa treba vyhnúť perorálnej liečbe amoxicilínom. Citlivosť sa odvodzuje od MIC ampicilínu.
6 Hraničné hodnoty sú založené na intravenóznom podávaní. Izoláty produkujúce betalaktamázu sa považujú za rezistentné.
7 Kmene produkujúce betalaktamázu sa majú považovať za rezistentné.
8 Citlivosť na ampicilín sa môže odvodiť od citlivosti na benzylpenicilín.
9 Hraničné hodnoty sú založené na epidemiologických hraničných (cut-off) hodnotách (ECOFFs), ktoré odlišujú izoláty divokého typu od izolátov so zníženou citlivosťou.
10 Hraničné hodnoty nezávislé od bakteriálnych druhov sú založené na dávkach minimálne 0,5 g x 3 alebo 4 dávky denne (1,5 až 2 g/deň).

Prevalencia rezistencie sa môže pri vybraných druhoch geograficky a časovo meniť a je potrebné získať lokálne informácie o rezistencii, najmä pri liečbe závažných infekcií. V prípade potreby sa má vyhľadať rada odborníka, keď je lokálna prevalencia rezistencie taká, že užitočnosť liečiva je minimálne pri niektorých typoch infekcie sporná.

In vitro citlivosť mikroorganizmov na amoxicilín

Zvyčajne citlivé druhy

Grampozitívne aeróby:

Enterococcus faecalis

Betahemolytické streptokoky (skupín A, B, C a G)

Listeria monocytogenes

Druhy, pri ktorých môže byť problémom získaná rezistencia

Gramnegatívne aeróby:

Escherichia coli

Haemophilus influenzae

Helicobacter pylori

Proteus mirabilis

Salmonella typhi

Salmonella paratyphi

Pasteurella multocida

Grampozitívne aeróby:

Koaguláza negatívny stafylokok

Staphylococcus aureus£

Streptococcus pneumoniae

Viridujúce streptokoky

Grampozitívne anaeróby:

Clostridium spp.

Gramnegatívne anaeróby:

Fusobacterium spp.

Iné:

Borrelia burgdorferi

Inherentne rezistentné mikroorganizmy

Grampozitívne aeróby:

Enterococcus faecium

Gramnegatívne aeróby:

Acinetobacter spp.

Enterobacter spp.

Klebsiella spp.

Pseudomonas spp.

Gramnegatívne anaeróby:

Bacteroides spp. (mnohé kmene Bacteroides fragilis sú rezistentné).

Iné:

Chlamydia spp.

Mycoplasma spp.

Legionella spp.

Prirodzená intermediárna citlivosť pri neprítomnosti získaného mechanizmu rezistencie.
£ Takmer všetky kmene S. aureus sú rezistentné na amoxicilín z dôvodu produkcie penicilinázy. Okrem toho všetky kmene rezistentné na meticilín sú rezistentné na amoxicilín.

5.2 Farmakokinetické vlastnosti

Absorpcia

Amoxicilín je pri fyziologickom pH plne rozpustný vo vodnom roztoku. Po perorálnom podaní sa rýchlo a dobre absorbuje. Po perorálnom podaní je biologická dostupnosť amoxicilínu približne 70 %. Čas do dosiahnutia maximálnej plazmatickej koncentrácie (Tmax) je približne jedna hodina.

Nižšie sú uvedené farmakokinetické výsledky získané v štúdii, v ktorej sa amoxicilín v dávke 250 mg trikrát denne podával nalačno skupinám zdravých dobrovoľníkov.

Cmax

Tmax*

AUC (0-24h)

T ½

(μg/ml)

(h)

(μg.h/ml)

(h)

3,3 ± 1,12

1,5 (1,0 - 2,0)

26,7 ± 4,56

1,36 ± 0,56

*Medián (rozmedzie)

V rozmedzí 250 až 3 000 mg je biologická dostupnosť (meraná ako Cmax a AUC) lineárna a úmerná dávke. Absorpcia nie je ovplyvnená súčasným príjmom jedla.

Na elimináciu amoxicilínu sa môže použiť hemodialýza.

Distribúcia

Asi 18 % z celkového množstva amoxicilínu v plazme sa viaže na bielkoviny a zdanlivý distribučný objem je asi 0,3 až 0,4 l/kg.

Po intravenóznom podaní sa amoxicilín zistil v žlčníku, brušnom tkanive, koži, tukovom a svalovom tkanive, v synoviálnej a peritoneálnej tekutine, v žlči a hnise. Amoxicilín sa v dostatočnej miere nedistribuuje do mozgovomiechovej tekutiny.

Štúdie na zvieratách nepreukázali významné zadržiavanie látok súvisiacich s liečivom v tkanivách. Amoxicilín, ako väčšinu penicilínov, je možné zistiť v materskom mlieku (pozri časť 4.6).

Preukázalo sa, že amoxicilín prechádza placentárnou bariérou (pozri časť 4.6).

Biotransformácia

Amoxicilín sa čiastočne vylučuje močom vo forme inaktívnej kyseliny penicilovej v množstve zodpovedajúcom 10 až 25 % úvodnej dávky.

Eliminácia

Amoxicilín sa vylučuje hlavne obličkami.

U zdravých osôb je priemerný eliminačný polčas amoxicilínu približne jedna hodina a priemerný celkový klírens je približne 25 l/hodinu. Približne 60 až 70 % amoxicilínu sa vylúči v nezmenenej forme močom v priebehu prvých 6 hodín po podaní jednorazovej 250 mg alebo 500 mg dávky amoxicilínu. Rôzne štúdie zistili, že v priebehu 24 hodín sa močom vylúči 50 až 85 % amoxicilínu.

Súbežné podanie probenecidu spomaľuje vylučovanie amoxicilínu (pozri časť 4.5).

Vek

Eliminačný polčas amoxicilínu u malých detí vo veku okolo 3 mesiacov až 2 rokov a u starších detí a dospelých je podobný. U veľmi malých detí (vrátane predčasne narodených novorodencov) v prvom týždni života nemá interval podávania prekročiť podávanie dvakrát denne, vzhľadom na nezrelosť renálnej cesty vylučovania. Keďže u starších pacientov existuje vyššia pravdepodobnosť zníženej funkcie obličiek, dávka sa má zvoliť opatrne a môže byť užitočné sledovať funkciu obličiek.

Pohlavie

Po perorálnom podaní amoxicilínu zdravým mužom a ženám nemalo pohlavie významný vplyv na farmakokinetiku amoxicilínu.

Porucha funkcie obličiek

Celkový sérový klírens amoxicilínu sa znižuje úmerne znižujúcej sa funkcii obličiek (pozri časti 4.2 a 4.4).

Porucha funkcie pečene

Pacientom s poruchou funkcie pečene sa má liek podávať obozretne a v pravidelných intervaloch sa má sledovať funkcia pečene.

5.3 Predklinické údaje o bezpečnosti

Predklinické údaje získané na základe obvyklých farmakologických štúdií bezpečnosti, toxicity po opakovanom podávaní, genotoxicity, reprodukčnej toxicity a vývinu neodhalili žiadne osobitné riziko pre ľudí.

Štúdie karcinogenity sa s amoxicilínom neuskutočnili.

6. FARMACEUTICKÉ INFORMÁCIE

6.1 Zoznam pomocných látok

mikrokryštalická celulóza a sodná soľ karmelózy (E 466)

mikrokryštalická celulóza (E 460)

krospovidón (E 1202)

vanilín mandarínková príchuť

citrónová príchuť

sacharín (E 954)

stearát  horečnatý (E 470 B)

6.2 Inkompatibility

Neaplikovateľné.

6.3 Čas použiteľnosti

42 mesiacov

6.4 Špeciálne upozornenia na uchovávanie

Uchovávajte na suchom mieste pri izbovej teplote (od 15 °C do 25 °C).

6.5 Druh obalu a obsah balenia

125 mg, 250 mg, 375 mg, 500 mg dispergovateľné tablety

Blister zložený s hliníka a PVC Blistre sú vložené do papierovej škatuľky.

Blistre po 20 tabliet.

750 mg, 1000 mg dispergovateľné tablety

Blister zložený s hliníka a PVC. Blistre sú vložené do papierovej škatuľky.

Blistre po 20 a 14 tabliet.

Na trh nemusia byť uvedené všetky veľkosti balenia.

6.6 Špeciálne opatrenia na likvidáciu

Všetok nepoužitý liek alebo odpad vzniknutý z lieku sa má zlikvidovať v súlade s národnými požiadavkami.

7. DRŽITEĽ ROZHODNUTIA O REGISTRÁCII

CHEPLAPHARM Arzneimittel GmbH
Ziegelhof 24
17489 Greifswald
Nemecko

8. REGISTRAČNÉ ČÍSLA

Duomox 125 15/0149/19-S

Duomox 250 15/0150/19-S

Duomox 375 15/0151/19-S

Duomox 500 15/0152/19-S

Duomox 750 15/0153/19-S

Duomox 1000 15/0383/95-S

9. DÁTUM REGISTRÁCIE/DÁTUM PREDĹŽENIA REGISTRÁCIE

Dátum registrácie: 11.7.1995

Dátum posledného predĺženia registrácie: 18.10.2006

10.  DÁTUM REVÍZIE TEXTU

05/2023