CORONAL 5 tbl flm 10x5 mg (Al/Al blis.)

Príloha č.2 k notifikácii o zmene, ev. č.: 2013/07221

SÚHRN CHARAKTERISTICKÝCH VLASTNOSTÍ LIEKU

1. NÁZOV LIEKU

Coronal 5

Coronal 10

2. KVALITATÍVNE A KVANTITATÍVNE ZLOŽENIE

Coronal 5: bisoprololiumfumarát 5 mg v 1 filmom obalenej tablete.

Coronal 10: bisoprololiumfumarát 10 mg v 1 filmom obalenej tablete.

Úplný zoznam pomocných látok, pozri časť 6.1.

3. LIEKOVÁ FORMA

filmom obalená tableta

Coronal 5: bledožlté šošovkovité okrúhle tablety s deliacou ryhou.

Coronal 10: bledoružové šošovkovité okrúhle tablety s deliacou ryhou.

4. KLINICKÉ ÚDAJE

4.1  Terapeutické indikácie

 • hypertenzia,
 • ischemická choroba srdca (angína pektoris)

4.2  Dávkovanie a spôsob podávania

Dospelí

Pre obe indikácie je dávka 5 mg bisoprololiumfumarátu raz denne. Ak je to potrebné, môže byť dávka zvýšená na 10 mg bisoprololiumfumarátu raz denne. Maximálna odporúčaná dávka je 20 mg raz denne.

Vo všetkých prípadoch je dávka upravovaná individuálne, predovšetkým podľa srdcovej frekvencie a úspechu terapie.

Dĺžka trvania liečby

Liečba bisoprololom je vo všeobecnosti dlhodobá.

Liečba bisoprololom nesmie byť skončená náhle, keďže toto môže viesť k prechodnému zhoršeniu stavu. Obzvlášť u pacientov s ischemickou chorobou srdca nesmie byť liečba náhle prerušená. Odporúča sa postupná redukcia dávky.

Osobitné populácie

Poškodenie funkcie pečene alebo obličiek

U pacientov s miernym až stredne ťažkým poškodením funkcie pečene a obličiek nie je úprava dávky zvyčajne potrebná. U pacientov s ťažkým poškodením funkcie obličiek (klírens kreatinínu < 20 ml/min) a u pacientov s ťažkým poškodením funkcie pečene nemá byť prekročená denná dávka 10 mg bisoprololiumfumarátu.

Skúsenosti s použitím bisoprololu u dialyzovaných pacientov sú obmedzené; avšak nie sú údaje o zmene dávkovacej schémy.

Starší pacienti

Nie je potrebná úprava dávky.

Deti

S bisoprololom nie sú žiadne pediatrické skúsenosti, preto sa jeho používanie u detí neodporúča.

Spôsob podania

Tablety Coronalu sa majú užívať ráno s jedlom alebo bez jedla. Majú sa prehltnúť a zapiť tekutinou a nemajú sa rozhrýzť.

4.3  Kontraindikácie

Bisoprolol je kontraindikovaný u pacientov:

 •  s akútnym srdcovým zlyhaním alebo počas epizód dekompenzácie srdcového zlyhania, ktoré vyžaduje i.v. inotropnú terapiu,
 • s kardiogénnym šokom,
 • s AV blokádou druhého alebo tretieho stupňa (bez kardiostimulátora),
 • so syndrómom chorého sínusu,
 • so sinoatriálnou blokádou,
 • so symptomatickou bradykardiou,
 • so symptomatickou hypotenziou,
 • s ťažkou bronchiálnou astmou alebo s ťažkou chronickou obštrukčnou chorobou pľúc,
 • s ťažkou formou periférneho artériového ochorenia choroby alebo s ťažkou formou Raynaudovho syndrómu,
 • s neliečeným feochromocytómom (pozri časť 4.4),
 • s metabolickou acidózou.

Coronal je kontraindikovaný u pacientov s precitlivenosťou na bisoprolol alebo na ktorúkoľvek z pomocných látok uvedených v časti 6.1.

4.4  Osobitné upozornenia a opatrenia pri používaní

Predovšetkým u pacientov s ischemickou chorobou srdca nesmie byť liečba náhle prerušená, pokiaľ to nie je jasne indikované, pretože náhle prerušenie liečby môže viesť k prechodnému zhoršeniu stavu (pozri časť 4.2).

Bisoprolol musí byť použitý s opatrnosťou u pacientov s hypertenziou alebo angínou pektoris a so sprievodným srdcovým zlyhaním.

Bisoprolol sa musí opatrne užívať pri:

 • diabetes mellitus s veľkými výkyvmi hodnôt glukózy v krvi. Symptómy hypoglykémie môžu byť maskované, (napr. tachykardia, palpitácie alebo potenie),
 • prísnom hladovaní,
 • prebiehajúcej desenzibilizačnej liečbe, podobne ako iné betablokátory, bisoprolol môže  zvýšiť senzitivitu na alergény a závažnosť anafylaktických reakcií. Liečba adrenalínom nemusí mať vždy očakávaný terapeutický prínos,  
 • A-V blokáde I.stupňa,
 • Prinzmetallovej angíne,
 • periférnom artériovom ochorení. Najmä na začiatku liečby môže dôjsť k intenzifikácii ťažkostí.

Pacientom so psoriázou alebo s psoriázou v anamnéze je možné podať betablokátory (napr. bisoprolol) len po starostlivom zvážení pomeru prínosu a rizika liečby.

Symptómy tyreotoxikózy môžu byť maskované počas liečby bisoprololom.

Pacientom s feochromocytómom možno podať bisoprolol až po blokáde alfareceptorov.

U pacientov s celkovou anestéziou si anesteziológ musí uvedomovať riziko betablokády. Ak je potrebné pred operáciou betablokačnú liečbu prerušiť, táto liečba sa má postupne znižovať a skončiť minimálne 48 hodín pred anestéziou.

Pri bronchiálnej astme, alebo iných chronických obštrukčných pľúcnych chorobách, ktoré môžu spôsobovať symptómy, je potrebné podávať súbežne bronchodilatačnú liečbu. U pacientov s astmou sa môže príležitostne vyskytnúť zvýšenie odporu dýchacích ciest, preto môže byť nutné zvýšenie dávky β2‑mimetík.

4.5  Liekové a iné interakcie

Kombinácie, ktoré sa neodporúčajú

Antagonisty vápnika typu verapamilu a v menšom množstve typu diltiazému: Negatívny vplyv na kontraktilitu a atrio-ventrikulárne vedenie.

Intravenózne podávania verapamilu u pacientov liečených betablokátorom môže viesť k ťažkej hypotenzii a atrioventrikulárnemu bloku.

Centrálne pôsobiace antihypertenzíva, (napr. klonidín, metyldopa, moxonodín, rilmenidín):

Súbežné užívanie centrálne pôsobiacich antihypertenzív môže viesť k zníženiu srdcového tepu a srdcového minútového objemu a k vazodilatácii. Náhle prerušenie môže spôsobiť zvýšenie rizika „rebound“ hypertenzie.

Kombinácie, pri ktorých je nutná zvýšená opatrnosť

Antagonisty vápnika typu dihydropyridínu (napr. nifedipín): Súbežným podávaním môže dôjsť k zvýšeniu rizika hypotenzie a nie je možné vylúčiť zvýšené riziko ďalšieho zhoršovania funkcie ventrikulárnej pumpy u pacientov so zlyhaním srdca.

Antiarytmiká I.triedy (napr. chinidín, dizopyramid, lidokaín, fenytoín, flekainid, propafenón): Môže dôjsť k zosilneniu účinku na dobu atrioventrikulárneho vedenia a k zvýšeniu negatívneho inotropného účinku.

Antiarytmiká III. triedy (napr. amiodarón): Môže dôjsť k zosilneniu účinku na dobu atrioventrikulárneho vedenia.

Parasympatikomimetiká: Súbežným podávaním môže dôjsť k predĺženiu času atrioventrikulárneho vedenia a k zvýšeniu rizika bradykardie.

Lokálne betablokátory (napr. očné kvapky určené na liečbu glaukómu) môžu zvýšiť systémové účinky bisoprololu.

Inzulín a perorálne antidiabetiká: Intenzifikácia účinku znižujúceho hladinu cukru v krvi. Blokáda β-adrenoreceptorov môže maskovať symptómy hypoglykémie.

Anestetiká: Potlačenie reflexnej tachykardie a zvýšenie rizika hypotenzie (ďalšie informácie o celkovej anestézii pozri časť 4.4).

Srdcové glykozidy: zníženie srdcovej frekvencie, predĺženie atrioventrikulárneho prevodu.

Nesteroidné protizápalové lieky (NSAID): NSAID môžu znížiť hypotenzívny účinok bisoprololu.

ß-sympatomimetiká (napr. izoprenalín, dobutamín): Kombinácia s bisoprololom môže vzájomne znížiť účinky oboch liekov.

Sympatomimetiká, ktoré aktivujú ß- aj α-adrenoreceptory: Kombináciou s bisoprololom môže dôjsť k zvýšeniu krvného tlaku. Takéto interakcie sú pravdepodobnejšie v prípade neselektívnych ß-blokátorov.

Súbežné užívanie antihypertenzív, ako aj  iných liekov, ktoré môžu spôsobiť zníženie krvného tlaku (napr. tricyklické antidepresíva, barbituráty, fenotiazíny), môže zvýšiť  riziko hypotenzie.

Kombinácie, ktoré prichádzajú do úvahy

Meflochín: zvýšené riziko bradykardie.

4.6  Fertilita, gravidita a laktácia

Fertilita

Nie sú k dispozícii žiadne údaje.

Gravidita

Bisoprolol má farmakologické účinky, ktoré môžu spôsobiť škodlivé účinky na graviditu a/alebo plod/novorodenca. Betablokátory vo všeobecnosti znižujú perfúziu placenty, čo býva spojené s retardáciou rastu, intrauterínnou smrťou, potratom a predčasným pôrodom. U plodu a novorodenca sa môžu vyskytnúť nežiaduce účinky (napr. hypoglykémia a bradykardia). Ak je potrebná liečba betablokátormi, uprednostňujú sa β1-selektívne blokátory adrenoreceptorov.

Coronal sa nemá užívať počas gravidity okrem prípadov, ak je to nevyhnutné. Ak sa zváži, že je potrebná liečba bisoprololom, je potrebné monitorovať uteroplacentárny prietok krvi a rast plodu.  V prípade škodlivých účinkov na graviditu alebo na plod je potrebné zvážiť alternatívnu liečbu.  Novorodenec sa musí starostlivo monitorovať. Hypoglykemické symptómy a bradykardia sa zvyčajne vyskytujú počas prvých 3 dní.

Laktácia

Nie sú k dispozícii žiadne údaje o vylučovaní bisoprololu do materského mlieka alebo o bezpečnosti expozície bisoprololu u detí.

Dojčenie sa preto počas podávania Coronalu neodporúča.

4.7  Ovplyvnenie schopnosti viesť vozidlá a obsluhovať stroje

V štúdii pacientov s ischemickou chorobou srdca bisoprolol nezhoršil schopnosť viesť vozidlá. Avšak, nakoľko sú prítomné individuálne rozdiely v reakciách na liečivo, môže sa vyskytnúť zhoršenie schopnosti vedenia vozidla alebo obsluhovať stroje. Toto je potrebné zvážiť najmä na začiatku liečby a pri zmene liečby, ako aj pri súčasnom užití alkoholu.

4.8  Nežiaduce účinky

V nasledujúcej tabuľke sú zhrnuté nežiaduce účinky bisoprololu rozdelené do skupín podľa terminológie MedDRA s uvedením frekvencie ich výskytu: veľmi časté (≥ 1/10), časté (≥ 1/100 až <1/10), menej časté (≥ 1/1 000 až <1/100), zriedkavé (≥ 1/10 000 až <1/1 000), veľmi zriedkavé (<1/10 000), neznáme (nemožno odhadnúť z dostupných údajov):

Trieda orgánových systémov MedDRA Frekvencia výskytu Nežiaduce účinky
Psychické poruchy Menej časté Poruchy spánku *
Depresívna nálada *
Emočná labilita ***
Zriedkavé Nočné mory*
Poruchy nervového systému Časté Bolesť hlavy *
Závraty *
Parestézia
Zriedkavé Amnézia ***
Poruchy oka Zriedkavé Obmedzenie tvorby sĺz (u pacientov užívajúcich kontaktné šošovky)
Veľmi zriedkavé Zápal spojiviek
Zhoršenie zraku
Poruchy ucha a labyrintu Zriedkavé Poškodenia sluchu ***
Tinnitus ***
Poruchy srdca a srdcovej činnosti Menej časté Bradykardia
Srdcové poruchy vedenia
Poruchy ciev Časté Občasné zhoršenie klaudikácie
Zhoršenie Raynaudovho syndrómu
Menej časté Ortostatická hypotenzia
Poruchy dýchacej sústavy, hrudníka a mediastína Menej časté Bronchospazmus u pacientov s bronchiálnou astmou
Zriedkavé Alergická nádcha ***
Poruchy gastrointestinálneho traktu Časté Zápcha
Hnačka
Nevoľnosť
Menej časté Bolesť brucha
Poruchy pečene a žlčových ciest Zriedkavé Zvýšenie sérových hladín pečeňových enzýmov (AST, ALT)
Hepatitída
Poruchy kože a podkožného tkaniva Zriedkavé Sčervenanie kože
Svrbenie
Nadmerné potenie
Veľmi zriedkavé Psoriatiformná vyrážka
Psoriáza alebo zhoršenie jej príznakov
Alopécia ***
Poruchy metabolizmu a výživy Menej časté Zhoršenie glukózovej tolerancie **
Prírastok telesnej hmotnosti ***
Poruchy kostrovej a svalovej sústavy a spojivového tkaniva Časté Artropatia
Menej časté Bolesti svalov
Kŕče
Poruchy reprodukčného systému a prsníkov Zriedkavé Erektilná dysfunkcia
Indurácia penisu ***
Celkové poruchy a reakcie v mieste podania Časté Zvýšená únava *
Laboratórne a funkčné vyšetrenia Zriedkavé Zvýšenie triglyceridov v krvi

* Tieto príznaky sa vyskytujú najmä na začiatku liečby. Sú všeobecne mierne a často vymiznú počas prvých týždňov liečby.

** U pacientov s latentnou alebo manifestnou formou diabetes mellitus sa môže znížiť glukózová tolerancia. Príznaky hypoglykémie môžu byť maskované.

*** Tieto príznaky boli pozorované pri liečbe betablokátormi.

Hlásenie podozrení na nežiaduce reakcie

Hlásenie podozrení na nežiaduce reakcie po registrácii lieku je dôležité. Umožňuje priebežné monitorovanie pomeru prínosu a rizika lieku. Od zdravotníckych pracovníkov sa vyžaduje, aby hlásili akékoľvek podozrenia na nežiaduce reakcie prostredníctvom národného systému hlásenia uvedeného v Prílohe V.

4.9  Predávkovanie

Príznaky

Najčastejšie príznaky, ktoré je možné očakávať pri predávkovaní β-blokátorom sú: bradykardia, hypotenzia, bronchospazmus, akútna kardiálna insuficiencia a hypoglykémia.

Existuje široká interindividuálna variabilita v citlivosti na jednorazovú vysokú dávku bisoprololu a pacienti so srdcovým zlyhaním sú pravdepodobne veľmi citliví.

Liečba

Vo všeobecnosti je pri predávkovaní potrebné prerušiť liečbu bisoprololom a poskytnúť podpornú a symptomatickú liečbu.

Limitované údaje naznačujú, že bisoprolol je ťažko dialyzovateľný.

5. FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI

5.1 Farmakodynamické vlastnosti

Farmakoterapeutická skupina: betablokátor, selektívny, ATC kód: C07AB07

Bisoprolol je β1-selektívny betablokátor bez vnútornej sympatikomimetickej a membránu stabilizujúcej  aktivity. Vykazuje len veľmi malú afinitu k β2-receptorom hladkej svaloviny bronchov a ciev rovnako ako k β2- receptorom zúčastňujúcim sa metabolickej regulácie. Pri bisoprolole sa vo všeobecnosti neočakáva vplyv na rezistenciu dýchacích ciest a β2 sprostredkované metabolické účinky. β1 selektivita bisoprololu prekrýva celú šírku terapeutického rozmedzia.

Bisoprolol nemá výrazný negatívny inotropný efekt.

Bisoprolol dosahuje maximálny efekt 3-4 hodiny po perorálnom podaní. Výsledkom 10-12 hodinového polčasu bisoprololu je jeho 24-hodinová účinnosť po podaní raz denne.

Maximálny antihypertenzný účinok bisoprololu sa vo všeobecnosti dosiahne po 2 týždňoch.

Pri akútnom podaní u pacientov s ischemickou chorobou srdca bez chronického srdcového zlyhávania, bisoprolol znižuje frekvenciu srdca a vývrhový objem, čím znižuje srdcový výdaj a spotrebu kyslíka. Pri chronickom podávaní sa úvodná zvýšená periférna rezistencia znižuje. Okrem iného sa diskutuje o znížení plazmatickej renínovej aktivity ako o mechanizme účinku beta blokátorov. 

Bisoprolol znižuje odpoveď na sympatoadrenergnú aktivitu blokádou kardiálnych betareceptorov. Toto spôsobuje zníženie frekvencie srdca a jeho kontraktility a tým zníženie spotreby kyslíka myokardom, čo je želaný účinok pri angíne pektoris s ischemickou chorobou srdca.

5.2 Farmakokinetické vlastnosti

Absorpcia

Bisoprolol sa takmer úplne (>90 %) absorbuje z gastrointestinálneho traktu s veľmi malým first-pass efektom v pečeni (asi 10 %), má po perorálnom podaní absolútnu biologickú dostupnosť približne 90 %.

Distribúcia

Distribučný objem je 3,5 l/kg. Väzba na plazmatické bielkoviny je približne 30 %.

Metabolizmus a eliminácia

Bisoprolol sa vylučuje z tela dvoma rovnako účinnými cestami: 50 % sa metabolizuje v pečeni na inaktívne metabolity, ktoré sa potom vylučujú obličkami. Ostávajúcich 50 % sa vylučuje obličkami v nezmenenej forme. Preto nie je potrebná úprava dávky u pacientov s poruchou funkcie obličiek alebo pečene ľahkej až stredne ťažkej závažnosti.

Celkový klírens lieku je približne 15 l/h. Plazmatický polčas vylučovania je 10-12 hodín.

Kinetika bisoprololu je lineárna a nezávislá od veku.

5.3 Predklinické údaje o bezpečnosti

Predklinické údaje neodhalili žiadne osobitné riziko pre ľudí na základe obvyklých štúdií toxicity po jednorazovom a opakovanom podávaní, genotoxicity/mutagenity alebo karcinogenity.

Reprodukčná toxicita

V štúdiách reprodukčnej toxicity nemal bisoprolol žiadny vplyv na fertilitu alebo reprodukciu. Podobne ako ostatné β-blokátory, bol bisoprolol vo vysokých dávkach toxický pre matku (znížený príjem jedla a znížená telesná hmotnosť) a embryo/plod (zvýšená incidencia resorpcií, znížená pôrodná hmotnosť dieťaťa, retardácia psychického vývoja), ale nebol teratogénny

6. FARMACEUTICKÉ ÚDAJE

6.1 Zoznam pomocných látok

Mikrokryštalická celulóza, kukuričný škrob, nátriumlaurylsulfát, koloidný bezvodý oxid kremičitý, magnéziumstearát, hypromelóza, makrogol 400, oxid titaničitý (E 171), žltý oxid železitý (E 172) (Coronal 5 ), červený oxid železitý (E 172) (Coronal 10).

6.2 Inkompatibility

Neaplikovateľné.

6.3 Čas použiteľnosti

3 roky

6.4 Špeciálne upozornenia na uchovávanie

Uchovávajte pri teplote do 25 °C. Uchovávajte v pôvodnom vnútornom a vonkajšom obale na ochranu pred vlhkosťou.

6.5 Druh obalu a obsah balenia

a)  Blister Al/Al fólia, papierová škatuľka, písomná informácia pre používateľa.

b)  Blister PVC/PE/PVDC/Al fólia, papierová škatuľka, písomná informácia pre používateľa.

Veľkosť balenia: 10, 30, 60, 100 filmom obalených tabliet

Nie všetky veľkosti balenia musia byť uvedené na trh.

6.6 Špeciálne opatrenia na likvidáciu a iné zaobchádzanie s liekom

Nie je potrebné špeciálne zaobchádzanie s liekom.

7. DRŽITEĽ ROZHODNUTIA O REGISTRÁCII

Zentiva, a. s., Einsteinova 24, 851 01 Bratislava, Slovenská republika

8. REGISTRAČNÉ ČÍSLA

Coronal  5:  41/0233/02-S

Coronal 10:  41/0234/02-S

9. DÁTUM PRVEJ REGISTRÁCIE/ PREDĹŽENIA REGISTRÁCIE

Dátum prvej registrácie: 31.10.2002

Dátum posledného predĺženia registrácie: 6.02.2008

10. DÁTUM REVÍZIE TEXTU

November 2013