Cholib 145 mg/20 mg filmom obalené tablety tbl flm (blis.Al/Al) 1x90 ks

SÚHRN CHARAKTERISTICKÝCH VLASTNOSTÍ LIEKU

1. NÁZOV LIEKU

Cholib 145 mg/20 mg filmom obalené tablety

2. KVALITATÍVNE A KVANTITATÍVNE ZLOŽENIE

Jedna filmom obalená tableta obsahuje 145 mg fenofibrátu a 20 mg simvastatínu.

Pomocné látky so známym účinkom:

Jedna filmom obalená tableta obsahuje 160,1 mg laktózy (ako monohydrát), 145 mg sacharózy, 0,7 mg lecitínu (pochádzajúceho zo sójových bôbov (E 322)) a 0,17 mg žlti oranžovej FCF (E 110).

Úplný zoznam pomocných látok, pozri časť 6.1.

3. LIEKOVÁ FORMA

Filmom obalená tableta (tableta).

Oválna, bikonvexná, svetlohnedá filmom obalená tableta so skosenými okrajmi a nápisom 145/20 na jednej strane. Priemerné rozmery sú približne 19,3 x 9,3 mm a váha tablety je približne 734 mg.

4. KLINICKÉ ÚDAJE

4.1 Terapeutické indikácie

Cholib je indikovaný ako podporná liečba k diéte a cvičeniu u dospelých pacientov s vysokým kardiovaskulárnym rizikom a zmiešanou dyslipidémiou na znižovanie hladín triacylglycerolov a zvyšovanie hladín HDL-C v prípade, že hladiny LDL-C sú dostatočne kontrolované zodpovedajúcou dávkou simvastatínu v monoterapii.

4.2 Dávkovanie a spôsob podávania

Sekundárne príčiny hyperlipidémie, ako sú nekontrolovaný diabetes mellitus 2. typu, hypotyreoidizmus, nefrotický syndróm, dysproteinémia, obštrukčná choroba pečene, farmakologická liečba (napríklad perorálnymi estrogénmi), alkoholizmus sa majú adekvátne liečiť ešte pred zvažovaním terapie Cholibom a pacienti majú dodržiavať štandardnú diétu na znižovanie hladín cholesterolu a triacylglycerolov, ktorá má pokračovať aj počas liečby.

Dávkovanie

Odporúčaná dávka je jedna tableta denne. Je potrebné vyhýbať sa pitiu grapefruitového džúsu (pozri časť 4.5).

Odpoveď na liečbu sa má sledovať pomocou vyšetrovania hladín lipidov v sére (celkový cholesterol (TC), LDL-C, triacylglyceroly (TAG)).

Starší pacienti (≥ 65 rokov)

Nie je potrebná žiadna úprava dávky. Odporúča sa zvyčajná dávka lieku, s výnimkou zníženej renálnej funkcie s odhadovanou glomerulárnou filtráciou < 60 ml/min/1,73 m2, kedy je Cholib kontraindikovaný (pozri časť 4.3).

Pacienti s poruchou funkcie obličiek

Cholib je kontraindikovaný u pacientov so stredne ťažkou až ťažkou renálnou insuficienciou, ktorých odhadovaná glomerulárna filtrácia je < 60 ml/min/1,73 m2 (pozri časť 4.3).

Cholib sa má používať opatrne u pacientov s ľahkou renálnou insuficienciou, ktorých odhadovaná glomerulárna filtrácia je 60 až 89 ml/min/1,73 m2 (pozri časť 4.4).

Pacienti s poruchou funkcie pečene

Cholib nebol skúmaný u pacientov s poruchou funkcie pečene, a preto je v tejto populácii pacientov kontraindikovaný (pozri časť 4.3).

Pediatrická populácia

Cholib je kontraindikovaný u detí a dospievajúcich do veku 18 rokov (pozri časť 4.3).

Súbežná liečba

U pacientov, ktorým sú súbežne s Cholibom podávané lieky obsahujúce elbasvir alebo grazoprevir, nesmie dávka simvastatínu prekročiť 20 mg/deň (pozri časti 4.4 a 4.5.).

Spôsob podávania

Každá tableta sa má prehltnúť v celku a zapiť pohárom vody. Tablety sa nemajú drviť ani žuť. Môžu sa užívať spolu s jedlom alebo bez jedla (pozri časť 5.2).

4.3 Kontraindikácie

 • Precitlivenosť na liečivá, arašidy, sóju alebo ktorúkoľvek z pomocných látok uvedených v časti 6.1 (pozri tiež časť 4.4).
 • Známa fotoalergia alebo fototoxická reakcia počas liečby fibrátmi alebo ketoprofénom.
 • Aktívna choroba pečene alebo nevysvetlené trvalé zvýšenie transamináz v sére.
 • Známe ochorenie žlčníka.
 • Chronická alebo akútna pankreatitída, s výnimkou akútnej pankreatitídy spôsobenej ťažkou hypertriacylglycerolémiou.
 • Stredne ťažká až ťažká renálna insuficiencia (odhadovaná glomerulárna filtrácia < 60 ml/min/1,73 m2).
 • Súbežné podávanie silných inhibítorov CYP3A4 (látky, ktoré zvyšujú AUC približne 5- alebo viacnásobne) (napr. itrakonazol, ketokonazol, posakonazol, vorikonazol, inhibítory HIV proteázy (napr. nelfinavir), boceprevir, telaprevir, erytromycín, klaritromycín, telitromycín, nefazodón a lieky obsahujúce kobicistát) (pozri časti 4.4 a 4.5).
 • Súbežné podávanie gemfibrozilu, cyklosporínu alebo danazolu (pozri časti 4.4 a 4.5).
 • Súbežné podávanie glecapreviru/pibrentasviru (pozri časť 4.5)
 • Pediatrická populácia (vek nižší ako 18 rokov).
 • Gravidita a dojčenie (pozri časť 4.6).
 • Osobná anamnéza myopatie a/alebo rabdomyolýzy pri užívaní statínov a/alebo fibrátov alebo potvrdené zvýšenie hladiny kreatínfosfokinázy na viac ako 5-násobok horného limitu normy (ULN) pri predchádzajúcej liečbe statínom (pozri časť 4.4).

4.4 Osobitné upozornenia a opatrenia pri používaní

Svaly

Pri podávaní liekov na znižovanie hladín lipidov, ako sú fibráty a statíny, sa zaznamenala toxicita voči kostrovým svalom, vrátane zriedkavých prípadov rabdomyolýzy so zlyhaním obličiek alebo bez neho. Je známe, že riziko myopatie pri užívaní statínov alebo fibrátov súvisí s dávkou každej zložky a typom fibrátu.

Znížená funkcia transportných proteínov

Znížená funkcia pečeňových transportných proteínov OATP môže zvyšovať systémovú expozíciu simvastatínu a zvyšovať riziko myopatie a rabdomyolýzy. Znížená funkcia sa môže vyskytnúť ako dôsledok inhibície interagujúcimi liekmi (napr. cyklosporín) alebo u pacientov, ktorí sú nositeľmi genotypu SLCO1B1 c.521T>C.

Pacienti, ktorí sú nositeľmi alely génu SLCO1B1 (c.521T>C) kódujúcej menej aktívny proteín OATP1B1, majú zvýšenú systémovú expozíciu simvastatínu a zvýšené riziko myopatie. Riziko myopatie spojené s užívaním vysokých dávok simvastatínu (80 mg) je vo všeobecnosti, bez genetického testovania, asi 1 %. Na základe výsledkov štúdie SEARCH majú homozygotní nositelia alely C (nazývaní aj CC), ktorí sú liečení 80 mg simvastatínu, v priebehu jedného roka liečby riziko vzniku myopatie 15 %, zatiaľ čo u heterozygotných nositeľov alely C (CT) je riziko 1,5 %. U pacientov, ktorí majú najčastejší genotyp (TT) (pozri časť 5.2), je zodpovedajúce riziko 0,3 %.

Nekrotizujúca myopatia sprostredkovaná imunitným systémom (IMNM)

V súvislosti s liečbou statínmi boli hlásené zriedkavé prípady nekrotizujúcej myopatie sprostredkovanej imunitným systémom (immune-mediated necrotizing myopathy, IMNM). IMNM je charakterizovaná: slabosťou proximálnych svalov a zvýšenou sérovou hladinou kreatínkinázy, ktoré pretrvávajú napriek ukončeniu liečby statínmi; pozitívnymi protilátkami proti HMG CoA reduktáze; svalovou biopsiou preukazujúcou nekrotizujúcu myopatiu a zlepšením vplyvom imunosupresívnych látok. Môže byť potrebné vykonať ďalšie testy na neuromuskulárne ochorenia a sérologické testy.

Môže sa vyžadovať imunosupresívna liečba. Pred začatím liečby inými statínmi treba dôkladne zvážiť riziká súvisiace s IMNM. V prípade začatia liečby inými statínmi treba monitorovať prejavy a príznaky IMNM.

Opatrenia zamerané na zníženie rizika myopatie spôsobenej liekovými interakciami

Riziko svalovej toxicity sa môže zvýšiť, ak sa Cholib podáva súbežne s ďalším fibrátom, statínom, niacínom, kyselinou fusidovou alebo ďalšími špecifickými látkami (špecifické interakcie, pozri časť 4.5). Lekári zamýšľajúci kombinovať terapiu Cholibom s niacínom (kyselina nikotínová) v dávkach modifikujúcich lipidy (≥ 1 g/deň) alebo s liekmi obsahujúcimi niacín musia dôkladne zvážiť ich potenciálny prínos a riziká a musia pacientov dôkladne monitorovať s cieľom odhaliť akékoľvek známky a príznaky svalovej bolesti, citlivosti alebo slabosti, a to obzvlášť počas prvých mesiacov liečby a vtedy, keď sa zvyšuje dávka ktoréhokoľvek z týchto liekov.

Riziko myopatie a rabdomyolýzy sa významne zvyšuje pri súbežnom užívaní simvastatínu so silnými inhibítormi CYP 3A4 (pozri časti 4.3 a 4.5).

Simvastatín je substrát efluxného transportéra proteínu rezistencie voči rakovine prsníka (BCRP), ktorý je efluxným transportérom. Súbežné podávanie liekov, ktoré sú inhibítormi proteínu BCRP (napríklad elbasvir alebo grazoprevir), môže viesť k zvýšeným koncentráciám simvastatínu v plazme a zvýšeniu rizika myopatie. Preto je potrebné zvážiť úpravu dávky simvastatínu v závislosti od predpísanej dávky. Súbežné podávanie elbasviru alebo grazopreviru so simvastatínom sa neskúmalo, dávka simvastatínu však u pacientov súbežne užívajúcich lieky obsahujúce elbasvir alebo grazoprevir presiahnuť 20 mg za deň (pozri časť 4.5).

Riziko myopatie sa zvyšuje pri vysokých hladinách inhibičnej aktivity HMG-CoA reduktázy v plazme (tj. pri zvýšených hladinách simvastatínu a kyseliny simvastatínovej v plazme), ktorej čiastočnou príčinou môžu byť navzájom pôsobiace lieky, ktoré zasahujú do metabolizmu simvastatínu a/alebo ciest transportných proteínov (pozri časť 4.5).

Cholib sa nesmie podávať spolu s kyselinou fusidovou. Bol hlásený výskyt rabdomyolýzy (vrátane niekoľkých fatálnych prípadov) u pacientov, ktorým bol podávaný statín v kombinácii s kyselinou fusidovou (pozri časť 4.5). U pacientov, u ktorých sa považuje systémová liečba kyselinou fusidovou za nevyhnutnú, sa má počas liečby kyselinou fusidovou prerušiť liečba statínom. Pacient má byť upozornený, aby pri výskyte akýchkoľvek príznakov svalovej slabosti, bolesti alebo citlivosti okamžite vyhľadal lekára.

Liečbu statínom možno obnoviť sedem dní po poslednej dávke kyseliny fusidovej. Pri výnimočných okolnostiach, kedy je potrebné predĺžené podávanie systémovej kyseliny fusidovej, napr. pri liečbe závažných infekcií, sa má potreba podávania Cholibu spolu s kyselinou fusidovou zvážiť iba individuálne a pod dôsledným lekárskym dohľadom.

Stanovenie kreatínkinázy

Kreatínkináza sa nemá hodnotiť po namáhavom cvičení ani v prítomnosti alternatívnej hodnovernej príčiny zvýšenia hladiny kreatínkinázy, pretože to sťažuje interpretáciu nameranej hodnoty. Ak sú hladiny kreatínkinázy na začiatku významne zvýšené (> 5 x ULN), stanovenie sa má o 5 až 7 dní zopakovať s cieľom potvrdiť výsledky.

Pred liečbou

Všetci pacienti, ktorí začínajú s liečbou alebo sa im zvyšuje dávka simvastatínu, majú byť poučení o riziku myopatie a nutnosti okamžite nahlásiť akúkoľvek nevysvetliteľnú svalovú bolesť, citlivosť alebo slabosť.

Pozornosť je potrebné venovať pacientom s faktormi predisponujúcimi k rabdomyolýze: stanovenie hladiny kreatínkinázy pred začatím liečby s cieľom stanoviť referenčnú východiskovú hodnotu je potrebné v týchto situáciách:

 • starší pacienti vo veku ≥ 65 rokov,
 • ženské pohlavie,
 • porucha funkcie obličiek,
 • nekontrolovaný hypotyreoidizmus,
 • hypoalbuminémia,
 • osobná alebo rodinná anamnéza vrodených svalových ochorení,
 • predchádzajúca anamnéza svalovej toxicity pri užívaní statínu alebo fibrátu,
 • abúzus alkoholu.

V týchto situáciách je potrebné zvážiť riziko liečby vo vzťahu k možnému prínosu a odporúča sa klinické sledovanie pacienta.

Je potrebné zistiť hladinu kreatínkinázy s cieľom stanoviť referenčnú východiskovú hodnotu a odporúča sa klinické sledovanie pacienta.

Ak sa u pacienta v minulosti objavila pri liečbe fibrátom alebo statínom svalová porucha, má sa liečba iným liečivom z tejto triedy začať opatrne. Ak sú východiskové hladiny kreatínkinázy významne zvýšené (> 5 x ULN), liečba sa nemá začínať.

Ak vzniklo z akejkoľvek príčiny podozrenie na myopatiu, liečba sa má ukončiť.

Terapia Cholibom sa má dočasne prerušiť niekoľko dní pred veľkým plánovaným operačným výkonom a v prípade vážnejšieho stavu vyžadujúceho lekársku alebo chirurgickú starostlivosť.

Poruchy funkcie pečene

U niektorých pacientov liečených simvastatínom alebo fenofibrátom boli hlásené zvýšenia hladín transamináz. Vo väčšine prípadov boli tieto zvýšenia prechodné, málo závažné a asymptomatické, nevyžadujúce prerušenie liečby.

Hladiny transamináz sa musia monitorovať pred začatím liečby, každé 3 mesiace počas prvých 12 mesiacov liečby, a potom v pravidelných intervaloch. Pacientom, u ktorých dôjde k zvýšeniu hladín transamináz, je potrebné venovať pozornosť, a ak sa hladiny aspartátaminotransferázy (AST), známej aj ako sérová glutamát-oxalacetát transamináza (SGOT), a alanínaminotransferázy (ALT), známej aj ako sérová glutamát-pyruvát transamináza (SGPT), zvýšia viac ako na 3-násobok horného limitu normálneho rozpätia, liečbu treba prerušiť.

Ak sa objavia príznaky naznačujúce hepatitídu (napr. žltačka, pruritus) a diagnóza sa potvrdí pomocou laboratórnych vyšetrení, terapiu Cholibom treba prerušiť.

Cholib sa má používať opatrne u pacientov, ktorí konzumujú veľké množstvá alkoholu.

Pankreatitída

U pacientov užívajúcich fenofibrát bol hlásený výskyt pankreatitídy (pozri časti 4.3 a 4.8). Jej výskyt môže znamenať zlyhanie účinnosti liečby u pacientov s ťažkou hypertriacylglycerolémiou, indukciu zvýšenia pankreatických enzýmov alebo sekundárny fenomén sprostredkovaný kameňom v žlčových cestách alebo vznikom žlčového piesku s obštrukciou spoločného žlčovodu.

Renálna funkcia

Cholib je kontraindikovaný pri stredne ťažkej až ťažkej poruche funkcie obličiek (pozri časť 4.3).

Cholib sa má užívať opatrne u pacientov s ľahkou renálnou insuficienciou, u ktorých odhadovaná glomerulárna filtrácia je 60 až 89 ml/min/1,73 m2 (pozri časť 4.2).

U pacientov užívajúcich monoterapiu fenofibrátom alebo súbežnú liečbu fenofibrátom a statínmi boli hlásené reverzibilné zvýšenia kreatinínu v sére. Zvýšenia kreatinínu v sére boli zvyčajne z časového hľadiska ustálené, nezistil sa žiadny dôkaz o kontinuálnom zvyšovaní kreatinínu v sére pri dlhodobom užívaní lieku, a po ukončení liečby mali tendenciu vrátiť sa k východiskovým hodnotám.

Počas klinických skúšaní došlo u 10 % pacientov užívajúcich súbežne fenofibrát a simvastatín k zvýšeniu hladiny kreatinínu v sére oproti východiskovému stavu o viac ako 30 μmol/l, v porovnaní so 4,4 % pri monoterapii statínom. U 0,3 % pacientov užívajúcich súbežne lieky s obsahom týchto liečiv došlo ku klinicky významnému zvýšeniu hladiny kreatinínu v sére na hodnoty > 200 μmol/l.

Pri zvýšení hladiny kreatinínu o 50 % nad horný limit normy je potrebné prerušiť liečbu. Odporúča sa sledovať hodnoty kreatinínu počas prvých 3 mesiacov po začatí liečby a potom v pravidelných intervaloch.

Intersticiálna choroba pľúc

Pri liečbe niektorými statínmi a fenofibrátom, najmä pri dlhodobej liečbe, boli hlásené prípady intersticiálnej choroby pľúc (pozri časť 4.8). K prejavom intersticiálnej choroby pľúc môže patriť dyspnoe, neproduktívny kašeľ a zhoršenie celkového zdravia (únava, pokles hmotnosti a horúčka). Ak vznikne podozrenie, že sa u pacienta vyvinula intersticiálna choroba pľúc, je potrebné prerušiť terapiu Cholibom.

Diabetes mellitus

Niektoré dôkazy naznačujú, že statíny ako trieda zvyšujú hladinu glukózy v krvi a u niektorých pacientov s vysokým rizikom vzniku diabetu môžu spôsobiť takú hyperglykémiu, ktorá si vyžaduje regulárnu diabetickú liečbu. Toto riziko však vyvažuje zníženie vaskulárneho rizika pomocou statínov, a preto nemá byť dôvodom na ukončenie liečby statínom. Rizikoví pacienti (glukóza v krvi nalačno 5,6 až 6,9 mmol/l, BMI > 30 kg/m2, zvýšená hladina triacylglycerolov, hypertenzia) majú byť klinicky aj biochemicky sledovaní v súlade s národnými smernicami.

Venózne tromboembolické príhody

V štúdii FIELD sa zaznamenalo štatisticky signifikantné zvýšenie výskytu pľúcnej embólie (0,7 % v placebo skupine v porovnaní s 1,1 % v skupine užívajúcej fenofibrát; p=0,022) a štatisticky nesignifikantné zvýšenie výskytu hlbokej venóznej trombózy (placebo 1,0 %, 48/4900 pacientov, v porovnaní s fenofibrátom 1,4 %, 67/4895; p=0,074). Zvýšené riziko venóznych trombotických príhod môže súvisieť so zvýšenou hladinou homocysteínu, čo je rizikový faktor pre trombózu a inými nedefinovanými faktormi. Klinický význam tejto skutočnosti nie je jasný. Preto je potrebné venovať špecifickú pozornosť pacientom s anamnézou pľúcnej embólie.

Pomocné látky

Keďže tento liek obsahuje laktózu, nemajú ho užívať pacienti so zriedkavou dedičnou intoleranciou galaktózy, laponským deficitom laktázy alebo glukózo-galaktózovou malabsorpciou.

Keďže tento liek obsahuje sacharózu, nemajú ho užívať pacienti so zriedkavou dedičnou intoleranciou fruktózy, glukózo-galaktózovou malabsorpciou alebo sacharázo-izomaltázovou insuficienciou.

Tento liek obsahuje menej ako 1 mmol (23 mg) sodíka v jednej tablete, t.j v podstate zanedbateľné množstvo sodíka.

Tento liek obsahuje žlť oranžovú FCF (E110), ktorá môže vyvolávať alergické reakcie.

4.5 Liekové a iné interakcie

Neuskutočnili sa žiadne interakčné štúdie s Cholibom.

Interakcie týkajúce sa monoterapií

Inhibítory CYP 3A4

Simvastatín je substrát cytochrómu P450 3A4.

K možným interakciám s inhibítormi HMG-CoA reduktázy môže prispievať niekoľko mechanizmov. Lieky alebo rastlinné prípravky, ktoré inhibujú niektoré enzýmy (napríklad enzým CYP3A4) a/alebo cesty transportných proteínov (napríklad OATP1B), môžu viesť k zvýšeniu koncentrácie simvastatínu alebo kyseliny simvastatínovej v plazme a spôsobiť zvýšenie rizika myopatie/rabdomyolýzy.

Silné inhibítory cytochrómu P450 3A4 zvyšujú riziko myopatie a rabdomyolýzy zvyšovaním hladiny inhibičnej aktivity HMG-CoA reduktázy v plazme počas liečby simvastatínom. K týmto inhibítorom patria itrakonazol, ketokonazol, posakonazol, erytromycín, klaritromycín, telitromycín, inhibítory HIV proteázy (napr. nelfinavir), kobicistát a nefazodón.

Kombinácia s itrakonazolom, ketokonazolom, posakonazolom, inhibítormi HIV-proteáz (napr. nelfinavirom), kobicistátom, erytromycínom, klaritromycínom, telitromycínom a nefazodónom je kontraindikovaná (pozri časť 4.3). Ak nie je možné vyhnúť sa liečbe itrakonazolom, ketokonazolom, posakonazolom, erytromycínom, klaritromycínom alebo telitromycínom, terapia Cholibom sa musí počas tejto liečby prerušiť. Opatrnosť je potrebná aj pri kombinovaní Cholibu s niektorými ďalšími menej silnými inhibítormi CYP 3A4: flukonazolom, verapamilom alebo diltiazemom (pozri časti 4.3 a 4.4).

Ďalšie informácie o možných interakciách všetkých súbežne podávaných liekov so simvastatínom a/alebo potenciálnom pôsobení na enzýmy alebo transportné proteíny nájdete v príslušných materiáloch s informáciami o ich predpisovaní a o prípadných úpravách dávky a jeho režimu.

Danazol

Pri súbežnom podávaní danazolu so simvastatínom sa zvyšuje riziko myopatie a rabdomyolýzy.

U pacientov užívajúcich danazol nemá denná dávka simvastatínu prekročiť 10 mg. Preto je súbežné podávanie Cholibu s danazolom kontraindikované (pozri časť 4.3).

Cyklosporín

Pri súbežnom podávaní cyklosporínu so simvastatínom sa zvyšuje riziko myopatie/rabdomyolýzy. Aj keď nie je mechanizmus úplne vysvetlený, preukázalo sa, že cyklosporín zvyšuje plazmatickú expozíciu (AUC) kyseline simvastatínovej, pravdepodobne z časti v dôsledku inhibície CYP 3A4 a transportéra OATP-1B1. Keďže dávka simvastatínu nemá u pacientov užívajúcich cyklosporín prekročiť 10 mg denne, súbežné podávanie Cholibu s cyklosporínom je kontraindikované (pozri časť 4.3).

Amiodarón, amlodipín, diltiazem a verapamil

Pri súbežnom užívaní simvastatínu v dávke 40 mg denne s amiodarónom, amlodipínom, diltiazemom alebo verapamilom sa zvyšuje riziko myopatie a rabdomyolýzy.

V klinickom skúšaní bola myopatia hlásená u 6 % pacientov užívajúcich simvastatín 80 mg a amiodarón, v porovnaní s 0,4 % pacientov užívajúcich iba simvastatín 80 mg.

Súbežné podávanie amlodipínu a simvastatínu spôsobilo 1,6-násobné zvýšenie expozície kyseline simvastatínovej.

Súbežné podávanie diltiazemu a simvastatínu spôsobilo 2,7-násobné zvýšenie expozície kyseline simvastatínovej, pravdepodobne v dôsledku inhibície CYP 3A4.

Súbežné podávanie verapamilu a simvastatínu viedlo k 2,3-násobnému zvýšeniu plazmatickej expozície kyseline simvastatínovej, pravdepodobne z časti v dôsledku inhibície CYP 3A4.

Preto nemá dávka Cholibu prekročiť u pacientov užívajúcich amiodarón, amlodipín, diltiazem alebo verapamil 145 mg/20 mg denne.

Inhibítory proteínu rezistencie voči rakovine prsníka (BCRP)

Súbežné podávanie liekov, ktoré sú inhibítormi proteínu BCRP, vrátane liekov obsahujúcich elbasvir alebo grazoprevir môže spôsobiť zvýšené koncentrácie simvastatínu v plazme a zvýšenie rizika myopatie (pozri časti 4.2 a 4.4).

Iné statíny a fibráty

Gemfibrozil 1,9-násobne zvyšuje AUC kyseliny simvastatínovej, pravdepodobne v dôsledku inhibície metabolickej dráhy glukuronidácie. Pri súbežnom užívaní gemfibrozilu so simvastatínom sa významne zvyšuje riziko myopatie a rabdomyolýzy. Riziko rabdomyolýzy sa zvyšuje aj u pacientov, ktorí súbežne dostávajú iné fibráty alebo statíny. Preto je súbežné podávanie Cholibu s gemfibrozilom, inými fibrátmi alebo statínmi kontraindikované (pozri časť 4.3).

Niacín (kyselina nikotínová)

Prípady myopatie/rabdomyolýzy boli spojené aj so súbežným podávaním statínov a niacínu (kyselina nikotínová) v dávkach modifikujúcich lipidy (≥ 1 g/deň), pričom je známe, že myopatiu môže spôsobiť aj podávanie samotného niacínu a samotných statínov.

Lekári zamýšľajúci kombinovať terapiu Cholibom s niacínom (kyselina nikotínová) v dávkach modifikujúcich lipidy (≥ 1 g/deň) alebo s liekmi obsahujúcimi niacín musia dôkladne zvážiť ich potenciálny prínos a riziká a musia pacientov dôkladne monitorovať s cieľom odhaliť akékoľvek známky a príznaky svalovej bolesti, citlivosti alebo slabosti, a to obzvlášť počas prvých mesiacov liečby a vtedy, keď sa zvyšuje dávka ktoréhokoľvek z týchto liekov.

Kyselina fusidová

Pri súbežnom systémovom podávaní kyseliny fusidovej so statínmi môže byť zvýšené riziko myopatie vrátane rabdomyolýzy. Podávanie tejto kombinácie môže spôsobiť zvýšenie koncentrácie oboch látok v plazme. Mechanizmus tejto interakcie (či už farmakodynamika alebo farmakokinetika alebo obe) zatiaľ nie je známy. U pacientov, ktorým bola podávaná táto kombinácia, boli hlásené prípady rabdomyolýzy (vrátanie niekoľkých fatálnych prípadov).

Pokiaľ je liečba kyselinou fusidovou nevyhnutná, počas liečby kyselinou fusidovou sa má liečba Cholibom prerušiť. (Pozri tiež časť 4.4.)

Grapefruitový džús

Grapefruitový džús inhibuje CYP 3A4. Súbežná konzumácia veľkých množstiev (viac ako 1 liter denne) grapefruitového džúsu a užitie simvastatínu viedlo k 7-násobnému zvýšeniu plazmatickej expozície kyseline simvastatínovej. Konzumácia 240 ml grapefruitového džúsu ráno a užitie simvastatínu večer taktiež viedlo k 1,9-násobnému zvýšeniu plazmatickej expozície kyseline simvastatínovej. Z tohto dôvodu je potrebné vyhýbať sa konzumácii grapefruitového džúsu počas terapie Cholibom.

Kolchicín

Pri súbežnom podávaní kolchicínu a simvastatínu pacientom s renálnou insuficienciou bol hlásený výskyt myopatie a rabdomyolýzy. Z tohto dôvodu sa odporúča dôkladné klinické monitorovanie týchto pacientov pri užívaní kolchicínu a Cholibu.

Antagonisty vitamínu K

Fenofibrát a simvastatín zvyšujú účinky antagonistov vitamínu K a môžu zvýšiť riziko krvácania. Odporúča sa, aby sa na začiatku liečby zredukovala dávka týchto perorálnych antikoagulancií približne o jednu tretinu, a aby sa potom podľa potreby postupne upravovala na základe monitorovania INR (Medzinárodný normalizovaný pomer). INR sa má vyšetrovať pred začatím podávania Cholibu a dostatočne často na začiatku terapie, aby sa predišlo významným zmenám hodnôt INR. Po zdokumentovaní stabilných hodnôt sa INR môže ďalej monitorovať v intervaloch, ktoré sa zvyčajne odporúčajú u pacientov užívajúcich tieto perorálne antikoagulanciá. Ak dôjde k zmene dávky Cholibu alebo sa preruší terapia, je potrebné zopakovať ten istý postup. U pacientov, ktorí neužívajú antikoagulanciá, nebola terapia Cholibom spojená s výskytom krvácania.

Glitazóny

Pri súbežnom podávaní fenofibrátu a glitazónov boli hlásené prípady reverzibilného paradoxného zníženia HDL-C. Z tohto dôvodu sa pri súbežnom podávaní Cholibu a glitazónu odporúča monitorovať HDL-C a prerušiť podávanie niektorého z týchto liekov, ak je hladina HDL-C príliš nízka.

Rifampicín

Keďže rifampicín je silný induktor CYP 3A4, ktorý interferuje s metabolizmom simvastatínu, u pacientov podstupujúcich dlhodobú liečbu rifampicínom (napr. liečba tuberkulózy) môže dôjsť k strate účinnosti simvastatínu. U zdravých dobrovoľníkov sa plazmatická expozícia kyseline simvastatínovej znížila pri súbežnom podávaní rifampicínu o 93 %.

Účinky na farmakokinetiku iných liečiv

Fenofibrát a simvastatín nie sú inhibítory ani induktory CYP 3A4. Preto sa neočakáva, že bude Cholib ovplyvňovať plazmatické koncentrácie látok metabolizovaných prostredníctvom CYP 3A4.

Fenofibrát a simvastatín nie sú inhibítory CYP 2D6, CYP 2E1 ani CYP 1A2. Fenofibrát je slabý až stredne silný inhibítor CYP 2C9 a slabý inhibítor CYP 2C19 a CYP 2A6.

Pacienti, ktorí súbežne dostávajú Cholib a lieky s obsahom liečiv metabolizovaných prostredníctvom CYP 2C19, CYP 2A6 alebo obzvlášť CYP 2C9 s úzkym terapeutickým indexom, majú byť dôkladne monitorovaní a v prípade potreby sa u nich odporúča úprava dávky týchto liekov.

Interakcia medzi simvastatínom a fenofibrátom

Účinky opakovaného podania fenofibrátu na farmakokinetiku jednej alebo viacnásobnej dávky simvastatínu sa skúmali v dvoch malých štúdiách (n = 12) a následne v jednej veľkej štúdii (n = 85) u zdravých jedincov.

V jednej štúdii klesla hodnota AUC kyseliny simvastatínovej (SVA), hlavného aktívneho metabolitu simvastatínu, po podaní jednej dávky 40 mg simvastatínu v kombinácii s opakovaným podaním 160 mg fenofibrátu o 42 % (90 % IS 24-56 %). V inej štúdii [Bergman a kol., 2004] viedlo opakované podanie 80 mg simvastatínu a 160 mg fenofibrátu k zníženiu hodnoty AUC SVA o 36 % (90 % IS 30-42 %). Vo väčšej štúdii bolo zaznamenané zníženie hodnoty AUC SVA o 21 % (90 % IS 14-27 %) po opakovanom večernom podaní 40 mg simvastatínu spolu so 145 mg fenofibrátu.

Nebol to výrazný rozdiel v porovnaní so znížením hodnoty AUC SVA o 29 % (90 % IS 22-35 %) zaznamenaným pri ich podaní s odstupom 12 hodín: 40 mg simvastatínu večer a 145 mg fenofibrátu ráno.

Nebol skúmaný vplyv fenofibrátu na iné aktívne metabolity simvastatínu.

Presný mechanizmus interakcie nie je známy. V dostupných klinických údajoch sa vplyv na zníženie hladiny LDL-C nepovažoval za výrazne odlišný v porovnaní s monoterapiou simvastatínom, keď bola hladina LDL-C v čase začatia liečby kontrolovaná.

Opakované podanie 40 mg alebo 80 mg simvastatínu, najvyššia registrovaná dávka, nemalo vplyv na plazmatické hladiny kyseliny fenofibrovej v ustálenom stave.

Preskripčné odporúčania pre interagujúce liečivá sú zhrnuté v nižšie uvedenej tabuľke (pozri aj časti 4.2 a 4.3).

Interagujúce liečivá Preskripčné odporúčania
Silné inhibítory CYP 3A4:
itrakonazol
ketokonazol
flukonazol
posakonazol
erytromycín
klaritromycín
telitromycín
inhibítory HIV-proteázy (napr. nelfinavir) nefazodón
kobicistát
Kontraindikované s Cholibom
danazol
cyklosporín
Kontraindikované s Cholibom
gemfibrozil, iné statíny a fibráty Kontraindikované s Cholibom
amiodarón
verapamil
diltiazem
amlodipín
Neprekročiť jednu tabletu Cholibu 145 mg/20 mg denne,
pokiaľ klinický prínos nepreváži riziko
elbasvir
grazoprevir
Neprekročiť jednu tabletu Cholibu 145 mg/20 mg denne
glecaprevir
pibrentasvir
Kontraindikované s Cholibom
niacín (kyselina nikotínová) ≥ 1 g/deň Vyhýbať sa podávaniu Cholibu, pokiaľ klinický prínos nepreváži riziko
Monitorovať pacientov s cieľom odhaliť akékoľvek známky a príznaky svalovej bolesti, citlivosti alebo slabosti
kyselina fusidová Pacienti majú byť dôsledne monitorovaní. Je možné zvážiť dočasné prerušenie terapie Cholibom
grapefruitový džús Vyhýbať sa počas užívania Cholibu
antagonisty vitamínu K Upraviť dávku týchto perorálnych antikoagulancií na základe monitorovania INR
glitazóny Monitorovať HDL-C a prerušiť podávanie jednej alebo druhej liečby (glitazón alebo Cholib), ak je hladina HDL-C príliš nízka

4.6 Fertilita, gravidita a laktácia

Gravidita

Cholib

Keďže simvastatín je počas gravidity kontraindikovaný (pozri ďalej), Cholib je počas gravidity taktiež kontraindikovaný (pozri časť 4.3).

Fenofibrát

Nie sú k dispozícii dostatočné údaje o použití fenofibrátu u gravidných žien. Štúdie na zvieratách preukázali embryotoxické účinky pri dávkach toxických pre matky (pozri časť 5.3). Nie je známe potenciálne riziko u ľudí. Preto sa má fenofibrát používať počas gravidity iba po dôkladnom zhodnotení prínosu/rizika.

Simvastatín

Simvastatín je počas gravidity kontraindikovaný. Bezpečnosť u gravidných žien nebola stanovená. Liečba matky simvastatínom môže znížiť fetálne hladiny mevalonátu, ktorý je prekurzorom biosyntézy cholesterolu. Z tohto dôvodu sa simvastatín nesmie používať u žien, ktoré sú gravidné, pokúšajú sa o graviditu alebo majú podozrenie, že sú gravidné. Liečba simvastatínom sa musí prerušiť počas trvania gravidity alebo kým sa nepotvrdí, že žena nie je gravidná.

Dojčenie

Nie je známe, či sa fenofibrát, simvastatín a/alebo ich metabolity vylučujú do ľudského materského mlieka. Preto je podávanie Cholibu počas dojčenia kontraindikované (pozri časť 4.3).

Fertilita

Na zvieratách sa pozorovali reverzibilné účinky na fertilitu (pozri časť 5.3).

Nie sú k dispozícii žiadne klinické údaje o vplyve užívania Cholibu na fertilitu.

4.7 Ovplyvnenie schopnosti viesť vozidlá a obsluhovať stroje

Fenofibrát nemá žiadny alebo má iba zanedbateľný vplyv na schopnosť viesť vozidlá a obsluhovať stroje.

V postmarketingových skúsenostiach so simvastatínom boli zaznamenané zriedkavé prípady závratu. S touto nežiaducou reakciou treba počítať pri vedení vozidiel alebo obsluhe strojov počas terapie Cholibom.

4.8 Nežiaduce účinky

Zhrnutie bezpečnostného profilu

Najčastejšie hlásené nežiaduce liekové reakcie (ADR, z angl. Adverse Drug Reactions) počas terapie Cholibom sú zvýšená hladina kreatinínu v krvi, infekcia horných dýchacích ciest, zvýšený počet trombocytov, gastroenteritída a zvýšená hladina alanínaminotransferázy.

Tabuľkový zoznam nežiaducich reakcií

Počas štyroch dvojito zaslepených klinických skúšaní trvajúcich 24-týždňov dostávalo 1 237 pacientov liečbu súbežne podávaným fenofibrátom a simvastatínom. V združenej analýze týchto štyroch skúšaní bola miera prerušenia liečby v dôsledku závažných nežiaducich reakcií súvisiacich s liečbou 5,0 % (51 jedincov na 1 012) po 12 týždňoch liečby fenofibrátom a simvastatínom v dávke 145 mg/20 mg denne a 1,8 % (4 jedinci na 225) po 12 týždňoch liečby fenofibrátom a simvastatínom v dávke 145 mg/40 mg denne.

Závažné nežiaduce reakcie súvisiace s liečbou, ktorých výskyt bol hlásený u pacientov dostávajúcich súbežnú liečbu fenofibrátom a simvastatínom, sú uvedené nižšie podľa triedy orgánových systémov a frekvencie výskytu.

Nežiaduce reakcie Cholibu zodpovedajú tomu, čo je známe o jeho dvoch účinných látkach: fenofibráte a simvastatíne

Frekvencie nežiaducich reakcií sú zoradené takto: veľmi časté (≥ 1/10), časté (≥ 1/100 až < 1/10), menej časté (≥ 1/1 000 až < 1/100), zriedkavé (≥ 1/10 000 až < 1/1 000), veľmi zriedkavé (< 1/10 000) a frekvencia neznáma (z dostupných údajov).

Nežiaduce reakcie pozorované pri súbežnom podávaní fenofibrátu a simvastatínu (Cholib)

Trieda orgánových systémov Nežiaduce reakcie Frekvencia
Infekcie a nákazy Infekcia horných dýchacích ciest, gastroenteritída časté
Poruchy krvi a lymfatického systému Zvýšený počet trombocytov časté
Poruchy pečene a žlčových ciest Zvýšená hladina alanínaminotransferázy časté
Poruchy kože a podkožného tkaniva Dermatitída a ekzém menej časté
Laboratórne a funkčné vyšetrenia Zvýšená hladina kreatinínu v krvi (pozri časti 4.3 a 4.4) veľmi časté

Popis vybraných nežiaducich reakcií

Zvýšená hladina kreatinínu v krvi: u 10 % pacientov užívajúcich súbežne fenofibrát a simvastatín došlo k zvýšeniu hladiny kreatinínu v sére oproti východiskovému stavu o viac ako 30 µmol/l, v porovnaní so 4,4 % pri monoterapii statínom. U 0,3 % pacientov užívajúcich súbežne tieto lieky došlo ku klinicky významnému zvýšeniu hladiny kreatinínu v sére na hodnoty > 200 µmol/l.

Ďalšie informácie o jednotlivých liečivách fixnej kombinácie

Nižšie sú uvedené ďalšie nežiaduce reakcie spojené s užívaním liekov obsahujúcich simvastatín alebo fenofibrát pozorované v klinických skúšaniach a počas postmarketingových skúseností, ktoré sa môžu potenciálne objaviť pri užívaní lieku Cholib. Kategórie frekvencie sú založené na informáciách dostupných v súhrnoch charakteristických vlastností lieku pre simvastatín a fenofibrát platných v EÚ.

Trieda orgánových systémov Nežiaduce reakcie
(fenofibrát)
Nežiaduce reakcie (simvastatín) Frekvencia
Poruchy krvi a lymfatického systému Znížená hladina hemoglobínu
Znížený počet leukocytov
  zriedkavé
  Anémia zriedkavé
Poruchy imunitného systému Precitlivenosť   zriedkavé
  Anafylaxia veľmi
zriedkavé
Poruchy metabolizmu a
výživy
  Diabetes mellitus**** neznáme
Psychické poruchy   Nespavosť veľmi
zriedkavé
Poruchy spánku, vrátane
nočných môr, depresia
neznáma
Poruchy nervového systému Bolesť hlavy   menej časté
  Parestézie, závraty, periférna
neuropatia
zriedkavé
Zhoršenie pamäti/Strata pamäti zriedkavé
Poruchy oka   Rozmazané videnie, zhoršenie
zraku
zriedkavé
Poruchy ciev Tromboembólia (pľúcna
embólia, hlboká venózna trombóza)*
  menej časté
Poruchy dýchacej sústavy, hrudníka a mediastína   Intersticiálna choroba pľúc neznáme
Poruchy gastrointestinálneho traktu Gastrointestinálne znaky a príznaky (bolesť brucha, nauzea, vracanie, hnačka,
nadúvanie)
  časté
Pankreatitída* menej časté
  Zápcha, dyspepsia zriedkavé
Poruchy pečene
a žlčových ciest
Zvýšená hladina transamináz   časté
Cholelitiáza menej časté

 

Trieda orgánových
systémov
Nežiaduce reakcie
(fenofibrát)
Nežiaduce reakcie
(simvastatín)
Frekvencia
  Komplikácie cholelitiázy (napr. cholecystitída, cholangitída, biliárna kolika atď.)   neznáme
  Zvýšená hladina gamaglutamyltransferázy zriedkavé
Hepatitída/žltačka zlyhanie pečene veľmi
zriedkavé
Poruchy kože a podkožného tkaniva Závažné kožné reakcie (napr.
multiformný erytém, Stevensov-Johnsonov syndróm, toxická epidermálna nekrolýza a pod.)
  neznáme
Kožná hypersenzitivita (napr.
vyrážky, pruritus, žihľavka)
menej časté
Alopécia zriedkavé
Fotosenzitívne reakcie zriedkavé
  Syndróm precitlivenosti *** zriedkavé
  Lichenoidné liekové vyrážky veľmi
zriedkavé
Poruchy kostrovej a svalovej sústavy a spojivového tkaniva Poruchy svalov
(napr. myalgia, myozitída,
svalové spazmy a slabosť)
  menej časté
Rabdomyolýza s renálnym
zlyhaním alebo bez renálneho
zlyhania (pozri časť 4.4),
zriedkavé
  Myopatia**
Nekrotizujúca myopatia sprostredkovaná imunitným systémom (pozri časť 4.4) Tendinopatia
Zriedkavé
neznáme
  Pretrhnutie svalu veľmi
zriedkavé
Poruchy reprodukčného systému a prsníkov Pohlavná dysfunkcia   menej časté
  Erektilná dysfunkcia neznáme
  Gynekomastia veľmi
zriedkavé
Celkové poruchy a reakcie v mieste
podania
  Asténia zriedkavé
Laboratórne a funkčné vyšetrenia Zvýšená hladina
homocysteínu v krvi (pozri
časť 4.4)*****
  veľmi časté
zriedkavé
Zvýšená hladina močoviny v
krvi
  Zvýšená hladina alkalickej fosfatázy v krvi zriedkavé
Zvýšená hladina kreatínfosfokinázy v krvi zriedkavé
Zvýšená hladina glykozylovaného hemoglobínu neznáme
Zvýšená hladina glukózy v krvi neznáme

Popis vybraných nežiaducich reakcií

Pankreatitída

 • V štúdii FIELD, randomizovanom placebom kontrolovanom skúšaní vykonanom u 9 795 pacientov s diabetes mellitus 2. typu sa pozorovalo štatisticky signifikantné zvýšenie prípadov pankreatitídy u pacientov dostávajúcich fenofibrát v porovnaní s pacientmi dostávajúcimi placebo (0,8 % verzus 0,5 %; p = 0,031).

Tromboembólia

 • V štúdii FIELD sa zaznamenalo štatisticky signifikantné zvýšenie výskytu pľúcnej embólie (0,7 % [32/4900 pacientov] v placebo skupine v porovnaní s 1,1 % [53/4895 pacientov] v skupine užívajúcej fenofibrát; p = 0,022) a štatisticky nesignifikantné zvýšenie výskytu hlbokej venóznej trombózy (placebo: 1,0 %, [48/4900 pacientov] v porovnaní s fenofibrátom 1,4 %, [67/4895 pacientov]; p = 0,074).

Myopatia

** V klinickom skúšaní sa u pacientov liečených simvastatínom v dávke 80 mg/deň často objavovala myopatia, v porovnaní s pacientmi liečenými dávkou 20 mg/deň (1,0 % verzus 0,02 %).

Syndróm precitlivenosti

*** Zriedkavo bol hlásený zjavný syndróm precitlivenosti, ktorý zahŕňal niektoré z týchto znakov: angioedém, syndróm podobný lupusu, reumatická polymyalgia, dermatomyozitída, vaskulitída, trombocytopénia, eozinofília, zvýšenie sedimentácie erytrocytov (FW), artritída a artralgia, žihľavka, fotosenzitivita, horúčka, dyspnoe a celkový pocit choroby.

Diabetes mellitus

**** Diabetes mellitus: Rizikoví pacienti (glukóza v krvi nalačno 5,6 až 6,9 mmol/l, BMI > 30 kg/m2, zvýšená hladina triacylglycerolov, hypertenzia) majú byť klinicky aj biochemicky sledovaní v súlade s národnými smernicami.

Zvýšená hladina homocysteínu v krvi

***** V štúdii FIELD bolo priemerné zvýšenie hladiny homocysteínu v krvi u pacientov liečených fenofibrátom 6,5 µmol/l a po prerušení liečby fenofibrátom bolo toto zvýšenie reverzibilné.

Hlásenie podozrení na nežiaduce reakcie

Hlásenie podozrení na nežiaduce reakcie po registrácii lieku je dôležité. Umožňuje priebežné monitorovanie pomeru prínosu a rizika lieku. Od zdravotníckych pracovníkov sa vyžaduje, aby hlásili akékoľvek podozrenia na nežiaduce reakcie na národné centrum hlásenia uvedené v Prílohe V.

4.9 Predávkovanie

Cholib

Nie je známe žiadne špecifické antidotum. V prípade podozrenia na predávkovanie sa musí podľa potreby zabezpečiť symptomatická liečba a vhodné podporné opatrenia.

Fenofibrát

Zaznamenali sa iba neoverené správy o prípadoch predávkovania. Vo väčšine prípadov sa nezaznamenali žiadne príznaky predávkovania. Fenofibrát sa nedá eliminovať hemodialýzou.

Simvastatín

Zaznamenalo sa niekoľko prípadov predávkovania simvastatínom; maximálna užitá dávka bola 3,6 g. Všetci pacienti sa zotavili bez následkov. V prípade predávkovania neexistuje žiadna špecifická liečba. V tomto prípade sa majú vykonať symptomatické a podporné opatrenia.

5. FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI

5.1 Farmakodynamické vlastnosti

Farmakoterapeutická skupina: Hypolipidemiká, inhibítory HMG – CoA reduktázy v kombinácii s inými hypolipidemikami, ATC kód: C10BA04

Mechanizmus účinku

Fenofibrát

Fenofibrát je derivát kyseliny fibrovej, ktorého účinky na modifikáciu hladín tukov zaznamenané u ľudí sú sprostredkované aktiváciou receptora PPARα (Peroxisome Proliferator Activated Receptor type alpha).

Aktiváciou PPARα fenofibrát aktivuje tvorbu lipoproteínovej lipázy a znižuje tvorbu apoproteínu CIII. Aktivácia PPARα taktiež indukuje zvýšenie syntézy apoproteínov AI a AII.

Simvastatín

Simvastatín, ktorý je inaktívny laktón, sa hydrolyzuje v pečeni na príslušnú aktívnu formu beta-hydroxykyseliny, ktorá má silnú inhibičnú aktivitu na HMG – CoA reduktázu (3 hydroxy-3 metylglutaryl CoA reduktáza). Tento enzým katalyzuje premenu HMG – CoA na mevalonát, počiatočný a rýchlosť limitujúci krok v procese biosyntézy cholesterolu.

Cholib:

Cholib obsahuje fenofibrát a simvastatín s rôznymi mechanizmami účinku, ako bolo popísané vyššie. Farmakodynamické účinky

Fenofibrát

Štúdie vplyvu fenofibrátu na lipoproteínové frakcie ukazujú zníženie hladín LDL a VLDL cholesterolu (VLDL-C). Hladiny HDL-C sú často zvýšené. LDL a VLDL triglyceridy sú znížené.

Celkový účinok predstavuje zníženie pomeru lipoproteínov s nízkou a veľmi nízkou hustotou k lipoproteínom s vysokou hustotou.

Fenofibrát má tiež urikozurický účinok, ktorý vedie k znižovaniu hladín kyseliny močovej približne o 25 %.

Simvastatín

Preukázalo sa, že simvastatín znižuje normálne aj zvýšené koncentrácie LDL-C. LDL vzniká z proteínu s veľmi nízkou hustotou (VLDL) a katabolizuje sa prevažne prostredníctvom LDL receptoru s vysokou afinitou. Mechanizmus účinku simvastatínu na znižovanie hladín LDL môže zahŕňať zníženie koncentrácie VLDL-C) aj indukciu LDL receptora, čo vedie k zníženiu tvorby a zvýšeniu katabolizmu LDL-C. Počas liečby simvastatínom významne klesá aj hladina apolipoproteínu B. Okrem toho simvastatín v strednej miere zvyšuje hladinu HDL-C a znižuje hladinu TAG v plazme. Výsledkom týchto zmien je zníženie pomerov TC k HDL-C a LDL-C k HDL-C.

Cholib

Príslušné účinky simvastatínu a fenofibrátu sa vzájomne dopĺňajú.

Klinická účinnosť a bezpečnosť

Cholib

V rámci klinického programu sa vykonali štyri kľúčové štúdie. Celkovo sa 7 583 jedincov so zmiešanou dyslipidémiou zúčastnilo 6-týždňovej zábehovej („run-in“) fázy užívania statínu. Z nich bolo 2 474 jedincov randomizovaných na 24-týždňovú liečbu, 1 237 jedincov dostávalo súbežne fenofibrát a simvastatín a 1 230 monoterapiu statínom, pričom všetky lieky sa podávali večer.

Použitý druh a dávka statínu:

    0. týždeň až 12. týždeň 12. týždeň až 24. týždeň
Štúdia 6-týždňová zábehová („run-in“) fáza
užívania statínu
Monoterapia
statínom
Kombinácia fenofibrátu
a simvastatínu
Monoterapia
statínom
Kombinácia fenofibrátu
a simvastatínu
0501 simvastatín 20 mg simvastatín 40 mg simvastatín 20 mg simvastatín 40 mg simvastatín 40 mg
0502 simvastatín 40 mg simvastatín 40 mg simvastatín 40 mg simvastatín40 mg simvastatín 40 mg
0503 atorvastatín 10 mg atorvastatín
10 mg
simvastatín 20 mg atorvastatín20 mg simvastatín 40 mg
0504 pravastatín 40 mg pravastatín 40 mg simvastatín 20 mg pravastatín40 mg simvastatín 40 mg

Cholib 145/40

Štúdia 0502 hodnotila konštantnú dávku kombinácie fenofibrátu a simvastatínu v porovnaní s liečbou statínom počas dvojito zaslepeného obdobia 24 týždňov. Primárnym kritériom účinnosti bola nadradenosť kombinácie 145 mg fenofibrátu a 40 mg simvastatínu v porovnaní so 40 mg simvastatínu v znížení hladiny TAG a LDL-C a zvýšení hladiny HDL-C za 12 týždňov.

V 12. a 24. týždni bola zaznamenaná nadradenosť kombinácie 145 mg fenofibrátu a 40 mg simvastatínu (F145/S40) v porovnaní so 40 mg simvastatínu (S40) v znížení hladiny TAG a zvýšení hladiny HDL-C.

Nadradenosť kombinácie F145/S40 v porovnaní s komparátorom S40 v znížení hladiny LDL-C bola zaznamenaná až v 24. týždni z nevýznamného nárastu zníženia hladiny LDL-C o 1,2 % v 12. týždni po štatisticky významné zníženie o 7,2 % v 24. týždni.

Percentuálna zmena TAG, LDL-C a HDL-C od začiatku do 12. a 24. týždňa Vzorka pacientov s kompletnou analýzou
Lipidový parameter
(mmol/L)
Feno 145 + Simva 40
(N = 221)
Simva 40
(N = 219)
Porovnanie liečby* Hodnota P
Po 12 týždňoch % priemeru zmeny (SD)    
TAG (mmol/l) –27,18 (36,18) –0,74 (39,54) –28,19
(–32,91; –23,13)
<0,001
LDL-C (mmol/l) –6,34 (23,53) –5,21 (22,01) –1,24
(–5,22; 2,7)
0,539
HDL-C (mmol/l) 5,77 (15,97) –0,75 (12,98) 6,46
(3,83; 9,09)
<0,001
Po 24 týždňoch % priemeru zmeny (SD)    
TAG (mmol/l) –22,66 (43,87) 1,81 (36,64) –27,56
(–32,90; –21,80)
<0,001
LDL-C (mmol/l) –3,98 (24,16) 3,07 (30,01) –7,21
(–12,20; –2,21)
0,005
HDL-C (mmol/l) 5,08 (16,10) 0,62 (13,21) 4,65
(1,88; 7,42)
0,001
 • Porovnanie liečby zahŕňa rozdiel medzi priemermi vypočítanými metódou najmenších štvorcov pre kombináciu Feno 145 + Simva 40 a komparátor Simva 40, ako aj zodpovedajúci 95 % IS – Interval spoľahlivosti.

Výsledky sledovaných biologických parametrov v 24. týždni sú uvedené v tabuľke nižšie.

Bola preukázaná štatisticky významná nadradenosť kombinácie F145/S40 vo všetkých parametroch okrem zvýšenia hodnoty ApoA1.

ANCOVA (analýza kovariancie) percentuálnej zmeny TC, non-HDL-C, ApoAI, ApoB, ApoB/ApoAI a fibrinogénu od začiatku po 24. týždeň – vzorka pacientov s kompletnou analýzou
Parameter Liečebná skupina Počet Priemer (SD) Porovnanie liečby* Hodnota P
TC (mmol/l) Feno 145 + Simva 40
Simva 40
213 –4,95 (18,59) –6,76 (–10,31;–3,20)  
203 1,69 (20,45) <0,001
Non-HDL-C
(mmol/l)
Feno 145 + Simva 40
Simva 40
213 –7,62 (23,94)    
203 2,52 (26,42) –10,33 (–14,94;– 5,72) <0,001
         
Apo AI (g/l) Feno 145 + Simva 40
Simva 40
204 5,79 (15,96)    
194 4,02 (1,11) 2,34 (–0,32;4,99) 0,084
Apo B (g/l) Feno 145 + Simva 40
Simva 40
204 –2,95 (21,88)    
194 6,04 (26,29) –9,26 (–13,70;–4,82) <0,001
Apo B/Apo
AI
Feno 145 + Simva 40
Simva 40
204 –4,93 (41,66)    
194 3,08 (26,85) –8,29 (–15,18;–1,39) 0,019
Fibrinogén* (g/l) Feno 145 + Simva 40
Simva 40
202 –0,29 (0,04)    
192 0,01 (0,05) –0,30 (–0,41;–0,19) <0,001
 • Porovnanie liečby zahŕňa rozdiel medzi priemermi vypočítanými metódou najmenších štvorcov pre kombináciu Feno 145 + Simva 40 a komparátor Simva 40, ako aj zodpovedajúci 95 % IS – Interval spoľahlivosti. LS (priemer metódou najmenších štvorcov) SD (štandardná odchýlka)

Cholib 145/20

Štúdia 0501 hodnotila 2 rôzne dávky kombinácie fenofibrátu a simvastatínu v porovnaní s liečbou 40 mg simvastatínu počas dvojito zaslepeného obdobia 24 týždňov. Primárnym kritériom účinnosti bola nadradenosť kombinácie 145 mg fenofibrátu a 20 mg simvastatínu v porovnaní so 40 mg simvastatínu v znížení hladiny TAG a zvýšení hladiny HDL-C a nepodradenosť v znížení hladiny LDL-C za 12 týždňov.

Priemerná percentuálna zmena od začiatku do 12. týždňa
Vzorka pacientov s kompletnou analýzou
Parameter Feno 145 + Simva 20
(N = 493)
Priemer (SD)
Simva 40
(N = 505)
Priemer (SD)
Porovnanie liečby* Hodnota P
TAG (mmol/l) –28,20 (37,31) –4,60 (40,92) –26,47 (–30,0;–
22,78)
<0,001
LDL-C (mmol/l) –5,64 (23,03) –10,51 (22,98) 4,75 (2,0; 7,51) NA–
HDL-C (mmol/l) 7,32 (15,84) 1,64 (15,76) 5,76 (3,88; 7,65) <0,001
TC (mmol/l) -6,00 (15,98) -7,56 (15,77) 1,49 (-0,41; 3,38) 0,123
Non-HDL-C
(mmol/l)
-9,79 (21,32) -9,79 (20,14) -0,11 (-2,61; 2,39) 0,931
Apo AI (g/l) 3,97 (13,15) 0,94 (13,03) 2,98 (1,42; 4,55) <0,001
Apo B (g/l) -6,52 (21,12) -7,97 (17,98) 1,22 (-1,19; 3,63) 0,320
Apo B/Apo AI -8,49 (24,42) -7,94 (18,96) -0,73 (-3,44; 1,97) 0,595
Fibrinogén (g/l) -0,31 (0,70) -0,02 (0,70) -0,32 (-0,40; -0,24) < 0,001

*Porovnanie liečby zahŕňa rozdiel medzi priemermi LS pre kombináciu Feno 145 + Simva 20 a komparátor Simva 40, ako aj súvisiaci 95 % interval spoľahlivosti (IS)

Po prvých 12 týždňoch liečby bola zaznamenaná nadradenosť kombinácie 145 mg fenofibrátu a 20 mg simvastatínu v porovnaní so 40 mg simvastatínu v znížení hodnoty TAG a zvýšení hladiny HDL-C, ale neboli splnené kritériá nepodradenosti pri kontrole LDL-C. Pri kombinácií 145 mg fenofibrátu s 20 mg simvastatínu bola zaznamenaná štatisticky významná nadradenosť vo zvýšení ApoA1 a znížení fibrinogénu v porovnaní so 40 mg simvastatínom.

Podporná štúdia

Lipidová štúdia ACCORD (Action to Control Cardiovascular Risk in Diabetes) bola randomizovaná, placebom kontrolovaná štúdia skúmajúca 5 518 pacientov s diabetes mellitus 2. typu liečených fenofibrátom pridaným k simvastatínu. Liečba fenofibrátom a simvastatínom nepreukázala žiadne signifikantné rozdiely v porovnaní s monoterapiou simvastatínom v zloženom primárnom výsledku, ktorý zahŕňal nefatálny infarkt myokardu, nefatálnu cievnu mozgovú príhodu a úmrtie z kardiovaskulárnych príčin (pomer rizika [PR] 0,92; 95 % IS 0,79 – 1,08, p = 0,32; zníženie absolútneho rizika: 0,74 %). Vo vopred špecifikovanej podskupine pacientov s dyslipidémiou, ktorá bola definovaná ako skupina pacientov v najnižšej tretine hodnôt HDL-C (≤ 34 mg/dl alebo 0,88 mmol/l) a najvyššej tretine hodnôt TAG (≥ 204 mg/dl alebo 2,3 mmol/l) na začiatku štúdie preukázala liečba fenofibrátom a simvastatínom 31 % relatívne zníženie zloženého primárneho výsledku v porovnaní s monoterapiou simvastatínom (pomer rizika [PR] 0,69; 95 % IS 0,49 – 0,97; p = 0,03; zníženie absolútneho rizika: 4,95 %). Analýza ďalšej vopred špecifikovanej podskupiny odhalila štatisticky signifikantnú súvislosť medzi liečbou a pohlavím (p = 0,01), ktorá naznačuje možný prínos kombinovanej liečby u mužov (p = 0,037), ale potenciálne vyššie riziko pre primárny výsledok u žien liečených kombinovanou terapiou v porovnaní s monoterapiou simvastatínom (p = 0,069). Toto sa nepozorovalo vo vyššie spomínanej podskupine pacientov s dyslipidémiou, ale nenašiel sa ani jasný dôkaz o prínose terapie fenofibrátom a simvastatínom u žien s dyslipidémiou a nemožno vylúčiť možný škodlivý účinok v tejto podskupine pacientov.

Pediatrická populácia

Európska agentúra pre lieky udelila výnimku z povinnosti predložiť výsledky štúdií lieku Cholib vo všetkých vekových podskupinách pediatrickej populácie s kombinovanou dyslipidémiou (informácie o použití v pediatrickej populácii, pozri časť 4.2).

5.2 Farmakokinetické vlastnosti

Pomery geometrických priemerov a 90 % IS pre porovnanie AUC, AUC(0 t) a Cmax aktívnych metabolitov, kyseliny fenofibrovej a kyseliny simvastatínovej po podaní fixnej dávky kombinovaného lieku Cholib 145 mg/20 mg a po súbežnom podaní samostatných tabliet fenofibrátu 145 mg a simvastatínu 20 mg, ako sa užívalo v klinickom programe, všetky boli v rozmedzí 80-125 % intervalu bioekvivalencie.

Maximálna plazmatická hladina geometrického priemeru (Cmax) inaktívneho východiskového simvastatínu bola 2,7 ng/ml pre fixnú dávku kombinovaného lieku Cholib 145 mg/20 mg a 3,9 ng/ml pre súbežné podanie samostatných tabliet fenofibrátu 145 mg a simvastatínu 20 mg, ako sa užívalo v klinickom programe.

Pomery geometrických priemerov a 90 % IS pre porovnanie plazmatickej expozície (AUC) a AUC(0-t) pre simvastatín po podaní fixnej dávky kombinovaného lieku Cholib 145 mg/20 mg a po súbežnom podaní samostatných tabliet fenofibrátu 145 mg a simvastatínu 20 mg, ako sa užívalo v klinickom programe, boli v rozmedzí 80 – 125 % intervalu bioekvivalencie.

Absorpcia

Maximálne plazmatické koncentrácie (Cmax) fenofibrátu sa objavujú do 2 až 4 hodín po jeho perorálnom podaní. Plazmatické koncentrácie sú počas kontinuálneho podávania ustálené u každého liečeného jednotlivca.

Fenofibrát je nerozpustný vo vode a musí sa užívať súčasne s jedlom, aby sa uľahčila jeho absorpcia. Použitie mikronizovaného fenofibrátu a technológie NanoCrystal® pre formu 145 mg tablety fenofibrátu zvyšuje jeho vstrebávanie.

Na rozdiel od predchádzajúcich foriem fenofibrátu, nie sú maximálne plazmatické koncentrácie a celková expozícia závislé od príjmu potravy.

Klinická štúdia skúmajúca vplyv potravy na podávanie tejto formy fenofibrátu 145 mg tabliet zdravým mužom a ženám nalačno a spolu s potravou s vysokým obsahom tuku ukázala, že expozícia (AUC a Cmax) kyseline fenofibrovej nie je ovplyvnená stravou. Preto fenofibrát v Cholibe sa môže užívať bez ohľadu na jedlo.

Kinetické štúdie skúmajúce jedno podanie a kontinuálnu liečbu preukázali, že liek sa nekumuluje v tele.

Simvastatín je inaktívny laktón, ktorý sa in vivo okamžite hydrolyzuje na príslušnú beta-hydroxykyselinu, ktorá je silný inhibítor HMG – CoA reduktázy. Hydrolýza sa uskutočňuje hlavne v pečeni; rýchlosť hydrolýzy v ľudskej plazme je veľmi nízka.

Simvastatín sa dobre absorbuje a podlieha rozsiahlej extrakcii pri prvom prechode pečeňou. Extrakcia v pečeni závisí od prietoku krvi pečeňou. Pečeň je primárne miesto účinku aktívnej formy. Zistená dostupnosť beta-hydroxykyseliny v systémovej cirkulácii po podaní perorálnej dávky simvastatínu bola menej ako 5 %. Maximálna plazmatická koncentrácia aktívnych inhibítorov sa dosiahne približne 1 – 2 hodiny po podaní simvastatínu. Súčasná konzumácia potravy nemá vplyv na absorpciu.

Farmakokinetika jednotlivých a viacerých dávok simvastatínu ukázala, že po viacerých dávkach nedochádza ku kumulácii lieku.

Distribúcia

Kyselina fenofibrová sa silno viaže na plazmatický albumín (viac ako 99 %). Väzba simvastatínu a jeho aktívnych metabolitov na proteíny je > 95 %.

Biotransformácia a eliminácia

Po perorálnom podaní sa fenofibrát rýchlo hydrolyzuje pomocou esteráz na aktívny metabolit kyselinu fenofibrovú. V plazme nemožno detegovať žiadny nezmenený fenofibrát. Fenofibrát nie je substrát pre CYP 3A4. Nezasahuje pečeňový mikrozomálny metabolizmus.

Liek sa vylučuje hlavne močom. Prakticky celé množstvo lieku sa eliminuje do 6 dní. Fenofibrát sa vylučuje hlavne vo forme kyseliny fenofibrovej a jej glukuronidového konjugátu. U starších pacientov sa celkový plazmatický klírens kyseliny fenofibrovej nemení.

Kinetické štúdie skúmajúce jedno podanie a kontinuálnu liečbu preukázali, že liek sa nekumuluje v tele. Kyselina fenofibrová sa neeliminuje hemodialýzou.

Priemerný plazmatický polčas: plazmatický polčas eliminácie kyseliny fenofibrovej je približne 20 hodín.

Simvastatín je substrát CYP 3A4 a efluxného transportéra BCRP. Simvastatín je aktívne absorbovaný do hepatocytov pomocou transportéra OATP1B1. Hlavné metabolity simvastatínu prítomné v ľudskej plazme sú beta-hydroxykyselina a štyri ďalšie aktívne metabolity. Po perorálnej dávke rádioaktívneho simvastatínu sa u človeka 13 % rádioaktivity vylúčilo močom a 60 % stolicou v priebehu 96 hodín.

Množstvo zistené v stolici predstavuje ekvivalenty absorbovaného liečiva vylúčeného žlčou ako aj neabsorbované liečivo. Po intravenóznej injekcii metabolitu beta-hydroxykyseliny bol jeho priemerný polčas 1,9 hodiny. Iba priemerne 0,3 % intravenóznej dávky sa vylúčilo močom vo forme inhibítorov.

Účinky opakovaného podania fenofibrátu na farmakokinetiku jednej alebo viacnásobnej dávky simvastatínu sa skúmali v dvoch malých štúdiách (n = 12) a následne v jednej veľkej štúdii (n = 85) u zdravých jedincov.

V jednej štúdii klesla hodnota AUC kyseliny simvastatínovej (SVA), hlavného aktívneho metabolitu simvastatínu, po podaní jednej dávky 40 mg simvastatínu v kombinácii s opakovaným podaním 160 mg fenofibrátu o 42 % (90 % IS 24-56 %). V inej štúdii [Bergman a kol., 2004] viedlo opakované podanie 80 mg simvastatínu a 160 mg fenofibrátu k zníženiu hodnoty AUC SVA o 36 % (90 % IS 30-42 %). Vo väčšej štúdii bolo zaznamenané zníženie hodnoty AUC SVA o 21 % (90 % IS 14-27 %) po opakovanom večernom podaní 40 mg simvastatínu spolu so 145 mg fenofibrátu.

Nebol to výrazný rozdiel v porovnaní so znížením hodnoty AUC SVA o 29 % (90 % IS 22-35 %) zaznamenaným pri ich podaní s odstupom 12 hodín: 40 mg simvastatínu večer a 145 mg fenofibrátu ráno.

Nebol skúmaný vplyv fenofibrátu na iné aktívne metabolity simvastatínu.

Presný mechanizmus interakcie nie je známy, ale v dostupných klinických údajoch sa vplyv na zníženie hladiny LDL-C nepovažoval za výrazne odlišný v porovnaní s monoterapiou simvastatínom, keď je hladina LDL-C v čase začatia liečby kontrolovaná.

Opakované podanie 40 mg alebo 80 mg simvastatínu, najvyššia registrovaná dávka, nemalo vplyv na plazmatické hladiny kyseliny fenofibrovej v ustálenom stave.

Osobitné populácie

Nositelia génu SLCO1B1 alely c.521T>C majú menšiu aktivitu OATP1B1. Priemerná expozícia (AUC) hlavného aktívneho metabolitu, kyseliny simvastatínovej, je 120 % u heterozygotných nositeľov alely C (CT) a 221 % u homozygotných nositeľov (CC) v porovnaní s pacientmi, ktorí majú najčastejšie sa vyskytujúci genotyp (TT). Alela C má v európskej populácii frekvenciu výskytu 18 %. U pacientov s polymorfizmom SLCO1B1 je riziko zvýšenej expozície simvastatínu, čo môže viesť k zvýšenému riziku rabdomyolýzy (pozri časť 4.4).

5.3 Predklinické údaje o bezpečnosti

Neuskutočnili sa žiadne predklinické štúdie zamerané na fixnú dávku kombinovaného lieku Cholib.

Fenofibrát

Štúdie skúmajúce akútnu toxicitu nepriniesli žiadne relevantné informácie o špecifickej toxicite fenofibrátu.

V trojmesačnej neklinickej štúdii skúmajúcej perorálne podávanie kyseliny fenofibrovej, aktívneho metabolitu fenofibrátu potkanom, sa pozorovala toxicita voči kostrovým svalom (najmä bohatým na pomalé svalové vlákna I. typu) a degenerácia srdcového svalu, anémia a zníženie telesnej hmotnosti pri expozičných hladinách, ktoré boli ≥50-násobne vyššie ako ľudská expozícia spôsobujúca skeletálnu toxicitu a > 15-násobne vyššie ako ľudská expozícia spôsobujúca kardiomyotoxicitu.

V gastrointestinálnom trakte psov liečených 3 mesiace sa pri expozíciách dosahujúcich približne 7-násobok klinickej AUC objavili reverzibilné vredy a erózie.

Štúdie skúmajúce mutagenitu fenofibrátu boli negatívne.

V štúdiách karcinogenity sa u potkanov a myší zistili nádory pečene, ktorých vznik možno pripísať proliferácii peroxizómov. Tieto zmeny sú špecifické pre hlodavce a neboli pozorované pri porovnateľných dávkach u iných druhov zvierat. Tieto nálezy sú irelevantné pre terapeutické použitie u ľudí.

Štúdie na myšiach, potkanoch a králikoch neodhalili žiadny teratogénny účinok. Embryotoxický účinok bol pozorovaný pri dávkach v rozsahu toxickom pre matky. Pri vysokých dávkach bolo pozorované predĺženie gestačného obdobia a ťažkosti pri pôrode.

V neklinických štúdiách reprodukčnej toxicity pri užívaní fenofibrátu sa nezistil žiadny vplyv na fertilitu. V štúdii toxicity pri podávaní opakovaných dávok kyseliny fenofibrovej mladým psom sa však pozorovala reverzibilná hypospermia, testikulárna vakuolizácia a nezrelosť vaječníkov.

Simvastatín

Na základe obvyklých štúdií na zvieratách týkajúcich sa farmakodynamiky, toxicity po opakovanom podaní, genotoxicity a karcinogenicity neexistujú žiadne iné riziká pre pacienta než aké sa dajú očakávať z farmakologického mechanizmu. Pri maximálnych tolerovaných dávkach neprodukoval simvastatín u potkana ani u králika žiadne fetálne malformácie a nemal žiadny vplyv na fertilitu, reprodukčnú funkciu ani neonatálny vývoj.

6. FARMACEUTICKÉ INFORMÁCIE

6.1 Zoznam pomocných látok

Jadro tablety:

butylhydroxyanizol (E 320)

monohydrát laktózy

laurylsulfát sodný

škrob, preželatinizovaný (kukuričný)

dokuzát sodný

sacharóza

monohydrát kyseliny citrónovej (E 330)

hypromelóza (E 464)

krospovidón (E 1202)

magnéziumstearát (E 572)

silicifikovaná mikrokryštalická celulóza (zložená z mikrokryštalickej celulózy a bezvodého koloidného oxidu kremičitého)

kyselina askorbová (E 300)

Obal tablety:

polyvinylalkohol – čiastočne hydrolyzovaný (E 1203)

oxid titaničitý (E 171)

mastenec (E 553b)

lecitín (pochádzajúci zo sójových bôbov (E 322))

xantánová guma (E 415)

červený oxid železitý (E 172)

žltý oxid železitý (E 172)

žlť oranžová FCF (E110)

6.2 Inkompatibility

Neaplikovateľné.

6.3 Čas použiteľnosti

2 roky

6.4 Špeciálne upozornenia na uchovávanie

Uchovávajte pri teplote do 30 °C.

6.5 Druh obalu a obsah balenia

Alu/Alu blistre

Veľkosti balení: 10, 30 a 90 filmom obalených tabliet. Na trh nemusia byť uvedené všetky veľkosti balenia.

6.6 Špeciálne opatrenia na likvidáciu

Všetok nepoužitý liek alebo odpad vzniknutý z lieku sa má zlikvidovať v súlade s národnými

požiadavkami.

7. DRŽITEĽ ROZHODNUTIA O REGISTRÁCII

Mylan IRE Healthcare Ltd

Unit 35/36 Grange Parade,

Baldoyle Industrial Estate,

Dublin 13

Írsko

8. REGISTRAČNÉ ČÍSLA

EU/1/13/866/001-002

EU/1/13/866/005

9. DÁTUM PRVEJ REGISTRÁCIE/PREDĹŽENIA REGISTRÁCIE

Dátum prvej registrácie: 26. augusta 2013

Dátum posledného predĺženia registrácie: 16 mája 2018

10. DÁTUM REVÍZIE TEXTU

Podrobné informácie o tomto lieku sú dostupné na internetovej stránke Európskej agentúry pre lieky

http://www.ema.europa.eu.

 

Posledná zmena: 13/08/2021