Cefixime InnFarm 100 mg/5 ml gru por (fľ.skl.hnedá+1xPP odmerka+1xstriek.) 1x100 ml

 Príloha č.1 k notifikácii o zmene, ev. č.: 2020/05553-Z1B, 2018/04698-ZME

SÚHRN CHARAKTERISTICKÝCH VLASTNOSTÍ LIEKU

1. NÁZOV LIEKU

Cefixime InnFarm 100 mg/5 ml granulát na perorálnu suspenziu

2. KVALITATÍVNE A KVANTITATÍVNE ZLOŽENIE

Každých 5 ml rekonštituovanej perorálnej suspenzie obsahuje 111,9 mg trihydrátu cefixímu, čo zodpovedá 100 mg cefixímu (bezvodného).

Pomocné látky so známym účinkom:

Sacharóza 2517,40 mg/5 ml

Benzoát sodný (E 211) 2,5 mg/5 ml

Úplný zoznam pomocných látok, pozri časť 6.1.

3. LIEKOVÁ FORMA

granulát na perorálnu suspenziu

Takmer biely až svetložltý granulát.

Rekonštituovaná suspenzia je takmer biela až svetložltá viskózna kvapalina.

4. KLINICKÉ ÚDAJE

4.1 Terapeutické indikácie

Cefixime InnFarm je indikovaný deťom starším ako 6 mesiacov, dospievajúcim a dospelým na liečbu nasledujúcich infekcií vyvolaných mikroorganizmami citlivými na cefixím (pozri časť 4.4 a 5.1):

•  Akútne exacerbácie chronickej bronchitídy

•  Pneumónia získaná v komunite

•  Infekcie dolných močových ciest

•  Pyelonefritída

V liečbe:

•  Otitis media

•  Sínusitídy

•  Faryngitídy

Je nutné venovať pozornosť oficiálnym smerniciam o primeranom použití antibakteriálnych látok.

4.2 Dávkovanie a spôsob podávania

Dávkovanie

Dospelí a dospievajúci:

400 mg raz denne (= 20 ml rekonštituovanej suspenzie) vo forme jednej dávky alebo dvakrát denne po 200 mg (= 10 ml) v intervale každých 12 hodín.

Starší pacienti

Starším pacientom možno podávať rovnakú dávku, aká je odporúčaná pre dospelých (pozri vyššie). V prípade závažnej poruchy funkcie obličiek sa musia vykonať funkčné skúšky a prispôsobiť dávka (pozri časť 4.2 “Renálna insuficiencia“ a časť 4.4 „Pacienti s poruchou funkcie obličiek“).

Deti mladšie ako 12 rokov

Cefixím 8 mg/kg telesnej hmotnosti/deň, vo forme jednej dávky alebo rozdelených na dve dávky každých 12 hodín).

Odporúčané dávkovanie je uvedené v nasledujúcej tabuľke:

Telesná hmotnosť Denná dávka (ml) Raz denne Denná dávka (ml) Dvakrát denne Denná dávka (mg)
6,0 kg - 9 kg (u dojčiat starších ako 6 mesiacov) 1 x 2,5 ml 2 x 1,25 ml 50 mg
10,0 kg 4 ml 2 x 2 ml 80 mg
12,5 kg 5 ml 2 x 2,5 ml 100 mg
15,0 kg 6 ml 2 x 3 ml 120 mg
17,5 kg 7 ml 2 x 3,5 ml 140 mg
20,0 kg 8 ml 2 x 4 ml 160 mg
22,5 kg 9 ml 2 x 4,5 ml 180 mg
25,0 kg 10 ml 2 x 5 ml 200 mg
27,5 kg 11 ml 2 x 5,5 ml 220 mg
30,0 kg 12 ml 2 x 6 ml 240 mg
37,5 kg 15 ml 2 x 7,5 ml 300 mg
>37,5 kg 20 ml 2 x 10 ml 400 mg

U dospievajúcich a dospelých pacientov bez problémov s prehĺtaním sa odporúča používať cefixím vo forme tabliet.

Bezpečnosť a účinnosť cefixímu nebola stanovená u detí mladších ako 6 mesiacov.

Porucha funkcie obličiek

Cefixím sa môže podávať aj vtedy, ak pacient trpí poruchou funkcie obličiek. Pacienti s klírensom kreatinínu 20 ml/min alebo vyššie môžu dostávať normálnu dávku s obvyklým režimom užívania. U pacientov, ktorých klírens kreatinínu je nižší ako 20 ml/min/1,73 m2, sa odporúča, aby dávka nepresahovala 200 mg raz denne. U detí mladších ako 12 rokov s klírensom kreatinínu <20 ml/min/1,73 m² by sa mala podávať dávka 4 mg cefixímu/kg telesnej hmotnosti raz denne. U pacientov na chronickej ambulantnej peritoneálnej dialýze alebo hemodialýze dávka a režim majú rešpektovať rovnaké odporúčanie, ako u pacientov s klírensom kreatinínu nižším ako 20 ml/min.

Trvanie liečby

Liečebný cyklus obvykle trvá 7 dní. Podľa závažnosti infekcie sa môže predĺžiť až na 14 dní.

U akútnej nekomplikovanej cystitídy žien je doba liečby 1–3 dni.

Spôsob podávania

Pokyny na rekonštitúciu lieku pred podaním, pozri časť 6.6.

Cefixime InnFarm 100 mg/5 ml, granulát na perorálnu suspenziu, je určený len na perorálne podávanie. Rekonštituovanú suspenziu podávajte neriedenú pred alebo počas jedla (pozri časť 5.2). Spolu s fľašou sa dodáva plastová perorálna striekačka (5 ml) ako pomôcka pre správne dávkovanie. Jedna plastová perorálna striekačka (5 ml) obsahuje množstvo, ktoré zodpovedá 100 mg cefixímu.

Prítomnosť jedla nemá žiadny výrazný vplyv na absorpciu cefixímu.

4.3 Kontraindikácie

Precitlivenosť na liečivo, iné cefalosporínové antibiotiká alebo na ktorúkoľvek z pomocných látok uvedených v časti 6.1.

Predchádzajúca, bezprostredná a/alebo závažná reakcia z precitlivenosti na penicilín alebo ktorékoľvek beta-laktámové antibiotikum.

4.4 Osobitné upozornenia a opatrenia pri používaní

Precitlivenosť na penicilín

Cefixím sa musí podávať opatrne pacientom, u ktorých sa prejavila precitlivenosť na iné lieky. Cefalosporíny sa musia opatrne podávať pacientom citlivým na penicilín, nakoľko je tu niekoľko dôkazov existencie čiastočnej skríženej alergenicity medzi penicilínmi a cefalosporínmi.

Pacienti mali ťažké reakcie (vrátane anafylaxie) na obe triedy liekov. Osobitná pozornosť je indikovaná u pacientov, u ktorých sa prejavila akákoľvek alergická reakcia na penicilíny alebo iné beta-laktámové antibiotiká, nakoľko sa môžu vyskytnúť skrížené alergické reakcie (o kontraindikáciách v dôsledku známych reakcií z precitlivenosti pozri časť 4.3).

Ak sa po podaní cefixímu vyskytnú závažné reakcie z precitlivenosti alebo anafylaktické reakcie, musí sa užívanie cefixímu okamžite prerušiť a musia sa iniciovať vhodné záchranné opatrenia.

Porucha funkcie obličiek

Cefixím sa musí opatrne podávať pacientom s klírensom kreatinínu < 20 ml / min (pozri časti 4.2 a 5.2).

Pseudomembranózna kolitída

Liečba odporúčanou dávkou cefixímu (400 mg) môže významne zmeniť normálnu flóru hrubého čreva a viesť k nadmernému rastu klostrídia. Štúdie naznačujú, že toxín produkovaný baktériou Clostridium difficile je primárnou príčinou hnačky spojenej s antibiotikami. U pacientov, u ktorých sa vyvinie závažná perzistujúca hnačka počas alebo po užívaní cefixímu, je treba vziať do úvahy nebezpečenstvo život ohrozujúcej pseudomembranóznej kolitídy. Užívanie cefixímu sa musí prerušiť a musia sa zaviesť vhodné liečebné opatrenia. Užívanie liekov, ktoré inhibujú črevnú peristaltiku, je kontraindikované (pozri časť 4.8).

Prolongované užívanie cefixímu môže vyústiť do nadmerného rastu necitlivých organizmov.

Závažné kožné nežiaduce reakcie

Ťažké kožné reakcie, ako syndróm liekovej hypersenzitivity (DRESS syndróm) alebo bulózne kožné reakcie (toxická epidermálna nekrolýza, Stevensov-Johnsonov syndróm) boli hlásené u pacientov liečených cefixímom (pozri časť 4.8). Pri výskyte takýchto reakcií sa musí užívanie cefixímu okamžite zastaviť.

Pediatrická populácia

Cefixím sa nemá podávať predčasne narodeným deťom a novorodencom.

Podávanie s inými liekmi

Funkcia obličiek sa musí sledovať pri kombinovanej liečbe s liekmi s obsahom cefixímu a aminoglykozidovými antibiotikami, polymyxínom B, kolistínom alebo s vysokými dávkami kľučkových diuretík (napr. furosemid) kvôli možnosti ďalšej poruchy funkcie obličiek. To platí najmä u pacientov, ktorí už majú obmedzenú funkciu obličiek (pozri časť 4.5).

Použitie cefixímu môže spôsobiť vracanie a hnačku (pozri časť 4.8). V takomto prípade môže byť ovplyvnená účinnosť tohto lieku a/alebo ďalších požitých liekov (ako napríklad perorálnej antikoncepcie).

Cefixime InnFarm 100 mg/5 ml, granulát na perorálnu suspenziu obsahuje 2,52 g of sacharózy v každých 5 ml rekonštituovanej suspenzie. Musí sa to vziať do úvahy u pacientov s diabetes mellitus.

Pacienti so zriedkavými dedičnými problémami intolerancie fruktózy, glukózo-galaktózovej malabsorpcie alebo deficitu sacharázy a izomaltázy nesmú užívať tento liek.

Tento liek obsahuje 2,5 mg benzoátu sodného  (E 211) v každých 5 ml rekonštituovanej suspenzie.  Benzoát sodný (E 211) môže zhoršiť novorodeneckú žltačku (žltnutie kože a očí) (až do veku 4 týždňov).

Tento liek obsahuje menej ako 1 mmol sodíka (23 mg) v každých 5 ml rekonštituovanej suspenzie, t.j. v podstate zanedbateľné množstvo sodíka.

4.5 Liekové a iné interakcie

Súbežné užívanie cefixímu s potenciálne nefrotoxickými látkami (ako sú aminoglykozidové antibiotiká, kolistín, polymyxín a viomycín) a silne účinkujúcimi diuretikami (napr. kyselinou etakrynovou alebo furosemidom) navodzujú zvýšené riziko poruchy funkcie obličiek (pozri časť 4.4).

Nifedipín, ktorý je blokátorom kalciových kanálov, môže zvýšiť biologickú dostupnosť cefixímu až o 70 %.

Spoločne s inými cefalosporínmi boli u niekoľkých pacientov zaznamenané zvýšenia protrombínového času. Preto je nutné venovať osobitnú starostlivosť pacientom, ktorí dostávajú antikoagulačnú liečbu.

Falošne pozitívne výsledky sa môžu vyskytnúť pri zisťovaní glukózy v moči pomocou Benediktovho a Fehlingovho testu alebo s testovacími tabletami síranu meďnatého, no nie testami, ktoré sa zakladajú na enzymatických reakciách glukózaoxidázy.

Falošne pozitívny priamy Coombsov test bol hlásený počas liečby cefalosporínovými antibiotikami, preto je nutné si uvedomiť, že pozitívny Coombsov test môže byť vyvolaný liekom.

Falošne pozitívna reakcia na ketóny v moči sa môže objaviť u testov, ktoré používajú nitroprusid, ale nie u testov používajúcich nitrokyanoželezitan.

4.6 Fertilita, gravidita a laktácia

Gravidita

Nie sú k dispozícii dostatočné údaje o použití cefixímu u gravidných žien. Pokusy na zvieratách nepreukázali priame alebo nepriame škodlivé účinky na graviditu, na vývoj embrya alebo plodu, na pôrod alebo popôrodný vývoj (pozri časť 5.3). Z preventívnych dôvodov gravidné ženy nemajú užívať Cefixime InnFarm, pokiaľ lekár nepovažuje liečbu cefixímom u danej pacientky za životne dôležitú.

Dojčenie

Nie je známe, či sa cefixím vylučuje do humánneho materského mlieka. Predklinické štúdie preukázali, že cefixím sa u zvierat vylučuje do mlieka. Rozhodnutie, či pokračovať/prerušiť dojčenie alebo pokračovať/prerušiť liečbu cefixímom sa musí urobiť po zvážení úžitku dojčenia pre dieťa a úžitku liečby cefixímom pre ženu. Pokiaľ však nie je k dispozícii ďalšia klinická skúsenosť, Cefixime InnFarm sa nemá predpisovať dojčiacim matkám.

Fertilita

Reprodukčné štúdie uskutočnené na myšiach a potkanoch neindikujú škodlivé účinky vo vzťahu k fertilite (pozri časť 5.3).

4.7 Ovplyvnenie schopnosti viesť vozidlá a obsluhovať stroje

Cefixime InnFarm nemá žiadny vplyv na schopnosť viesť vozidlá a obsluhovať stroje.

4.8 Nežiaduce účinky

V tejto časti sa na klasifikáciu výskytu nežiaducich účinkov použila nasledujúca konvencia:

 • veľmi časté (≥1/10);
 • časté (≥1/100 až <1/10);
 • menej časté (≥1/1 000 až <1/100);
 • zriedkavé (≥1/10 000 až <1/1 000);
 • veľmi zriedkavé (<1/10 000) a
 • neznáme (nedajú sa určiť z dostupných údajov)
Trieda orgánových systémov Časté
>1/100 až <1/10
Menej časté
>1/1 000 až <1/100
Zriedkavé ≥1/10,000 až <1/1,000 Veľmi zriedkavé
<1/10,000
Neznáme (nedajú sa určiť z dostupných údajov)
Infekcie a nákazy     Bakteriálna superinfekcia, plesňová superinfekcia Kolitída spojená s antibiotikami (pozri časť 4.4)  
Poruchy krvi a lymfatického systému     Eozinofília Leukopénia, agranulocytóza, pancytopénia, trombocytopénia, hemolytická anémia TROMBOCYTÓZA, NEUTROPÉNIA
Poruchy imunitného systému     Precitlivenosť Anafylaktický šok, sérová choroba  
Poruchy metabolizmu a výživy     Anorexia    
Poruchy nervového systému   Bolesť hlavy Vertigo Psychomotorická hyperaktivita  
Poruchy gastrointesti-nálneho traktu Diarea Bolesť brucha, nauzea, vracanie Flatulencia    
Poruchy pečene a žlčových ciest       Hepatitída, cholestatická žltačka.  
Poruchy kože a podkožného tkaniva   Vyrážka Angioneuroti-cký edém, pruritus Stevensov-Johnsonov syndróm, toxická epidermálna nekrolýza Lieková vyrážka s eozinofíliou a systémovými symptómami (DRESS syndróm) (pozri časť 4.4), erythema multiforme
Poruchy obličiek a močových ciest       Intersticiálna nefritída  
Celkové poruchy a reakcie v mieste podania     Zápal sliznice, pyrexia    
Laboratórne a funkčné vyšetrenia   Zvýšené pečeňové enzýmy (transamináza alkalická fosfatáza) Zvýšená močovina v krvi Zvýšený kreatinín v krvi Priamo a nepriamo pozitívne Coombsove testy (pozri časť 4.4)

Hlásenie podozrení na nežiaduce reakcie

Hlásenie podozrení na nežiaduce reakcie po registrácii lieku je dôležité. Umožňuje priebežné monitorovanie pomeru prínosu a rizika lieku. Od zdravotníckych pracovníkov sa vyžaduje, aby hlásili akékoľvek podozrenia na nežiaduce reakcie na národné centrum hlásenia uvedené v Prílohe V.

4.9 Predávkovanie

Nie sú žiadne skúsenosti s predávkovaním cefixímom.

Nežiaduce reakcie pozorované u dávkovacích hladín do 2 g cefixímu u normálnych jedincov sa nelíšili od profilu pozorovaného u pacientov liečených odporúčanými dávkami. V prípade predávkovania možno odporúčať výplach žalúdka. Nejestvuje špecifické antidotum. Hemodialýza alebo peritoneálna dialýza nedokážu odstrániť z krvného obehu významné množstvá cefixímu.

5. FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI

5.1 Farmakodynamické vlastnosti

Farmakoterapeutická skupina: Cefalosporíny tretej generácie, ATC kód: J01DD08.

Mechanizmus účinku

Cefixím je antibiotikum z triedy cefalosporínov. Cefixím podobne ako iné cefalosporíny uplatňuje svoju antibakteriálnu aktivitu väzbou na proteíny viažuce penicilín, ktoré sa podieľajú na syntéze bunečných stien baktérií, a inhibíciou účinku týchto proteínov. To vedie k lýze bakteriálnych stien a k bunkovej smrti.

Vzťah PK/PD

Štúdie PK/PD preukázali, že doba, počas ktorej plazmatická koncentrácia cefixímu presahuje MIC infektujúceho organizmu, najlepšie koreluje s účinnosťou.

Mechanizmus rezistencie

Bakteriálna rezistencia na cefixím môže byť dôsledkom jedného alebo viacerých uvedených mechanizmov:

 • Hydrolýza beta-laktamázami s rozšíreným spektrom a/alebo chromozomálne zakódovanými (AmpC) enzýmami, ktoré môžu byť indukované alebo podrobené derepresii u istých aeróbnych gram-negatívnych bakteriálnych druhov
 • Redukovaná afinita proteínov viažucich penicilín
 • Znížená permeabilita vonkajšej membrány istých gram-negatívnych organizmov, čo obmedzuje prístup k proteínom viažucim penicilín
 • Liekové efluxné pumpy

V jedinej bakteriálnej bunke môže koexistovať viacero týchto mechanizmov rezistencie. V závislosti od prítomných mechanizmov môže baktéria prejaviť skríženú rezistenciu na rôzne alebo všetky ostatné beta-laktámové a/alebo antibakteriálne lieky iných tried.

Hraničné hodnoty

Hraničné hodnoty klinickej minimálnej inhibičnej koncentrácie (MIC) vymedzené Európskym výborom pre testovanie mikrobiálnej citlivosti EUCAST (január 2015) pre cefixím sú:

 • H. influenzae: citlivé ≤ 0,12 mg/l, rezistentné >0,12 mg/l;
 • M. catarrhalis: citlivé ≤ 0,5 mg/l, rezistentné >1,0 mg/l;
 • Neisseria gonorrhoeae: citlivé ≤ 0,12 mg/l, rezistentné >0,12 mg/l;
 • Enterobacteriaceae: citlivé ≤1,0 mg/l, rezistentné >1,0 mg/l (platí len pre nekomplikované infekcie močového ústrojenstva).
 • Druhovo nešpecifické hraničné hodnoty: nepostačujúce údaje

Citlivosť

Prevalencia rezistencie sa môže u konkrétnych druhov meniť v závislosti od zemepisnej polohy a v priebehu času, a preto je nutné získať miestnu informáciu, a to najmä pri liečbe závažných infekcií. Ak je lokálna prevalencia rezistencie taká, že prospešnosť liečiva je prinajmenšom u niektorých druhov infekcie sporná, je nutné poradiť sa s expertom.

Najčastejšie citlivé druhy
Aeróby, gram-pozitívne:
Streptococcus pyogenes
Aeróby, gram-negatívne:
Haemophilus influenzae
Moraxella catarrhalis
Proteus mirabilis%
Druhy, u ktorých rezistencia môže predstavovať problém
Aeróby, gram-negatívne:
Citrobacter freundii $
Enterobacter cloacae $
Escherichia coli % &
Klebsiella oxytoca %
Klebsiella pneumoniae %
Morganella morgani $
Serratia marcescens $
Inherentne rezistentné druhy
Aeróby, gram-pozitívne:
Enterococci
Streptococcus pneumoniae
Staphylococcus spp.
Aeróby, gram-negatívne
Pseudomonas species
Iné mikroorganizmy
Chlamydia spp. 
Chlamydophila spp.
Clostridium difficile
Bacteroides fragilis
Legionella pneumophila
Mycoplasma spp.

$ Prirodzená stredná citlivosť.

% Kmene produkujúce širokospektrálne beta-laktamázy (ESBL) sú vždy rezistentné.

& Podiel rezistencií <10 % u izolátov od pacientok s nekomplikovanou cystitídou, alebo >10 %.

5.2 Farmakokinetické vlastnosti

Absorpcia

Absolútna perorálna biologická dostupnosť cefixímu je v rozpätí 40–50 %. Absorpcia sa prítomnosťou jedla signifikantne nemení. Preto je možné podávať cefixím nezávisle od jedál.

Distribúcia

Väzba na sérové proteíny je u ľudských a zvieracích sér dobre popísaná; cefixím sa takmer výlučne viaže na albumínovú frakciu, pričom voľná frakcia predstavuje približne 30 %. Proteínové väzby cefixímu závisia od koncentrácie v humánnom sére len pri veľmi vysokých koncentráciách, aké sa nevyskytujú po klinických dávkach.

Koncentrácie v sére alebo v moči s hodnotou 1 µg/ml alebo vyššie boli v in vitro štúdiách považované za primerané pre väčšinu bežných patogénov, proti ktorým bol cefixím účinný. Poväčšine najvyššie sérové hladiny po odporúčaných dávkach pre dospelých alebo pediatrických pacientov sa nachádzali medzi 1,5 a 3 µg/ml. Po viacnásobných dávkach cefixímu sa objavuje nízka alebo žiadna akumulácia.

Biotransformácia a eliminácia

Farmakokinetika cefixímu u zdravých starších pacientov (vek > 64 rokov) a mladých dobrovoľníkov (11–35) porovnaná s podaním 400 mg dávok raz denne po dobu 5 dní. Priemerné hodnoty Cmax a AUC

boli u starších pacientov o málo vyššie. Starším pacientom možno podávať rovnakú dávku ako

bežnej populácii (pozri časť 4.2).

Cefixím sa vylučuje prevažne ako nezmenené liečivo močom. Za prevládajúci mechanizmus sa považuje glomerulárna filtrácia. Metabolity cefixímu neboli z ľudského séra alebo moču izolované.

Transfer C14 značeného cefixímu z laktujúcich potkaních samíc na dojčených potomkov cez mlieko samíc bol kvantitatívne malý (v mláďatách sa nachádzalo približne 1,5 % cefixímu obsiahnutého v telesnom obsahu samíc). O vylučovaní cefixímu do humánneho materského mlieka nie sú k dispozícii žiadne údaje.

U gravidných potkaních samíc, ktorí dostávali značený cefixím, bol placentárny transfer cefixímu nízky.

5.3 Predklinické údaje o bezpečnosti

Skúmanie chronickej toxicity neprinieslo žiadne zistenia, ktoré by naznačovali, že by sa u ľudí mohli objaviť nejaké doposiaľ neznáme vedľajšie účinky. Ďalšie štúdie in vivo a in vitro nepriniesli žiadne náznaky, že by cefixím mohol zapríčiniť mutagenitu. Neboli uskutočnené žiadne dlhodobé štúdie karcinogenity. U myší a potkanov sa uskutočnili reprodukčné štúdie s dávkami presahujúcimi 400-násobok humánnych dávok a nepriniesli žiaden dôkaz, že by v dôsledku cefixímu došlo k poruche plodnosti alebo poškodeniu plodu. U králikov pri dávkach až po 4 krát vyššiu dávku ako je humánna, sa nezistil žiaden dôkaz teratogénneho účinku; zvýšila sa incidencia výskytu potratov a úmrtí matiek, čo je očakávaný dôsledok známej citlivosti králikov na antibiotikami vyvolané zmeny v populácii mikroflóry intestína.

6. FARMACEUTICKÉ INFORMÁCIE

6.1 Zoznam pomocných látok

sacharóza,

xantánová guma,

benzoát sodný E 211,

pomarančová príchuť Durarome obsahujúca:

aromatické prísady,

maltodextrín, sacharóza,

sójový lecitín E322,

oxid kremičitý E551.

6.2 Inkompatibility

Neaplikovateľné.

6.3 Čas použiteľnosti

Liek pred rekonštitúciou: 2 (dva) roky.

Rekonštituovaná suspenzia: Rekonštituovanú suspenziu uchovávajte maximálne 14 dní pri izbovej teplote (do 25°C) alebo v chladničke.

.4. Špeciálne upozornenia na uchovávanie

Liek pred rekonštitúciou uchovávajte pri teplote do 25°C.

Podmienky na uchovávanie po rekonštitúcii lieku, pozri časť 6.3.

6.5  Druh obalu a obsah balenia

Granulát na perorálnu suspenziu je balený v 150 ml fľaši z hnedého neutrálneho skla (Ph.Eur., typ III) dodávanej s hliníkovým skrutkovacím uzáverom s polyetylénovým tesnením.

Kartónová škatuľa obsahuje jednu (1) fľašu, jednu plastovú (polypropylénovú) odmerku na rekonštitúciu s mierkou iba na 40 ml alebo 66 ml, jednu plastovú ciachovanú perorálnu striekačku na dávkovanie a písomnú informáciu pre používateľa. Každá fľaša obsahuje 32 g granulátu na prípravu 60 ml perorálnej suspenzie alebo 53 g granulátu na prípravu 100 ml perorálnej suspenzie. 5 ml plastovú (polyetylén-polystyrénovú) perorálnu striekačku s ciachovaním od 0,5 ml do 5 ml a označením každých 0,25 ml potlačou na pieste striekačky na meranie dávok.

Na trh nemusia byť uvedené všetky veľkosti balenia.

6.6  Špeciálne opatrenia na likvidáciu a iné zaobchádzanie s liekom

Príprava suspenzie

60 ml perorálnej suspenzie: Na rekonštitúciu použite plastovú odmerku dodávanú v kartónovej škatuli. Pridajte 40 ml vody v dvoch dávkach a po každom pridaní pretraste.

100 ml perorálnej suspenzie: Na rekonštitúciu použite plastovú odmerku dodávanú v kartónovej škatuli. Pridajte 66 ml vody v dvoch dávkach a po každom pridaní pretraste.

Pred každým použitím riadne potraste fľašu s liekom.

Ciachová plastová perorálna striekačka sa používa na odmeranie potrebného predpísaného množstva suspenzie. Plastová perorálna striekačka je súčasťou balenia.

Žiadne zvláštne požiadavky na likvidáciu

Všetok nepoužitý liek alebo odpad vzniknutý z lieku sa má zlikvidovať v súlade s národnými požiadavkami.

7. DRŽITEĽ ROZHODNUTIA O REGISTRÁCII

INN-FARM d.o.o.

Maleševa ulica 14

1000 Ljubljana

Slovinsko

8. REGISTRAČNÉ ČÍSLO

Reg. číslo: 15/0415/15-S

9. DÁTUM PRVEJ REGISTRÁCIE/PREDĹŽENIA REGISTRÁCIE

Dátum prvej registrácie: 12. október 2015

Dátum posledného predĺženia registrácie: 18. september 2019

10. DÁTUM REVÍZIE TEXTU

Január 2021