Príloha č.2 k notifikácii o zmene, ev. č.: 2019/03627-Z1B

SÚHRN CHARAKTERISTICKÝCH VLASTNOSTÍ LIEKU

1. NÁZOV LIEKU

Candibene 100 mg

Candibene 200 mg

vaginálne tablety

2. KVALITATÍVNE A KVANTITATÍVNE ZLOŽENIE

Jedna vaginálna tableta Candibene 100 mg obsahuje 100 mg klotrimazolu.

Jedna vaginálna tableta Candibene 200 mg obsahuje 200 mg klotrimazolu.

Úplný zoznam pomocných látok, pozri časť 6.1.

3. LIEKOVÁ FORMA

Vaginálna tableta.

Candibene 100 mg: Biele, bikonvexné, podlhovasté tablety s označením CL na jednej strane.

Candibene 200 mg: Biele, bikonvexné, podlhovasté tablety.

4. KLINICKÉ ÚDAJE

4.1 Terapeutické indikácie

Candibene vaginálne tablety sú indikované na:

– infekčný výtok spôsobený kvasinkami rodu Candida,

– zápaly vagíny vyvolané kvasinkami (najčastejšie rodu Candida) a patogénmi rodu Trichomonas

– superinfekcie spôsobené baktériami citlivými na klotrimazol.

Liek je určený na používanie u dospelých a je vhodný pre dievčatá od 12 rokov.

4.2 Dávkovanie a spôsob podávania

Dávkovanie

Candibene 100 mg vaginálne tablety:

1 x denne večer, počas šiestich za sebou nasledujúcich dní sa zavádza do pošvy jedna vaginálna tableta

Candibene 200 mg vaginálne tablety:

1x denne večer, počas troch za sebou nasledujúcich dní sa zavádza do pošvy jedna vaginálna tableta

Liečba sa v prípade potreby môže predĺžiť o ďalších 3 až 6 dní.

Ak symptómy pretrvávajú dlhšie ako 7 dní, pacient môže mať zdravotný stav, ktorý si vyžaduje liečbu lekárom.

Pediatrická populácia

Liek je vhodný pre dievčatá od 12 rokov.

Spôsob podávania:

Vaginálne tablety sa majú aplikovať poležiačky aplikátorom čo najhlbšie do vagíny, najlepšie večer pred spaním. Počas menštruácie sa môže liek Candibene podávať len v prípade, ak sú príznaky ochorenia veľmi výrazné. Počas gravidity sa pri aplikácii tabliet nemá používať aplikátor (pozri aj časti 4.3 Kontraindikácie a 4.6 Fertilita, gravidita a laktácia).

Upozornenie:

Pretože vo väčšine prípadov je mykózou postihnutá vulva a vagína naraz, majú sa súčasne liečiť obidve oblasti. Aby sa predišlo reinfekcii, je potrebné vyšetriť aj partnera a v prípade pozitívneho výsledku sa majú partneri podrobiť liečbe súčasne.

4.3 Kontraindikácie

Precitlivenosť na klotrimazol alebo na ktorúkoľvek z pomocných látok uvedených v časti 6.1.

Z výsledkov epidemiologických sledovaní gravidných žien vyplýva oprávnené podozrenie, že klotrimazol podávaný vaginálne v 1. trimestri gravidity môže zvýšiť výskyt potratov. Vyšetrenia v 2. a 3. trimestri gravidity nie sú k dispozícii.

4.4 Osobitné upozornenia a opatrenia pri používaní

Ak má pacientka horúčku (teplotu 38 °C alebo vyššiu), bolesť podbruška, bolesť chrbta, zapáchajúci vaginálny výtok, nauzeu, vaginálne krvácanie a/alebo súvisiacu bolesť chrbta, pacientka má vyhľadať lekára.

Ak sa symptómy vrátia v priebehu 2 mesiacov, pacient má vyhľadať lekára.

Pri preukázaní infekcie vyvolanej Trichomonas vaginalis je nevyhnutná súbežná liečba perorálne podávanými antibiotikami, a to aj u sexuálneho partnera. Liečbu nie je vhodné začať tesne pred menštruáciou alebo v priebehu menštruácie. Candibene môže znížiť účinnosť a bezpečnosť niektorých antikoncepčných metód na báze latexu, napr. prezervatívu alebo pesaru. Tento vplyv je dočasný a vyskytuje sa iba počas liečby.

4.5 Liekové a iné interakcie

Klotrimazol môže znížiť účinok amfotericínu a iných polyénových antibiotík (nystatínu a natamycínu). Pri vaginálnej aplikácii klotrimazolu nevznikajú interakcie s inými liekmi, najmä pre malú resorpciu klotrimazolu.

Súbežná liečba vaginálnym klotrimazolom a perorálnym takrolimusom (FK-506; imunosupresívum) môže viesť k zvýšeným plazmatickým hladinám takrolimusu. Pacienti majú byť preto dôkladne monitorovaní z dôvodu symptómov predávkovania takrolimusom alebo sirolimusom, ak je potrebné pomocou stanovenia príslušných plazmatických hladín.

4.6 Fertilita, gravidita a laktácia

Fertilita

Štúdie s ľuďmi o účinkoch klotrimazolu na fertilitu sa nevykonali. Štúdie na zvieratách však nepreukázali žiadne účinky liečiva na fertilitu.

Gravidita

V prvých troch mesiacoch gravidity majú vaginálnu aplikáciu klotrimazolu nahradiť iné lieky. Ak je však podávanie klotrimazolu v gravidite nevyhnutné, treba ho aplikovať bez aplikátora, resp. má to urobiť lekár. Klotrimazol sa má podávať gravidným ženám opatrne, pretože štúdie, ktoré by vylučovali riziko vzniku malformácií plodu po vaginálnom a dermálnom podávaní klotrimazolu, nie sú k dispozícii. Pozri aj časť 5.3.

Dojčenie

Dostupné farmakodynamické/toxikologické údaje u zvierat preukázali vylučovanie klotrimazolu a jeho metabolitov do materského mlieka. Počas liečby klotrimazolom sa má dojčenie prerušiť.

4.7 Ovplyvnenie schopnosti viesť vozidlá a obsluhovať stroje

Candibene nemá žiadny vplyv na schopnosť viesť vozidlá a obsluhovať stroje.

4.8 Nežiaduce účinky

Frekvencie výskytu nežiaducich účinkov sú zoradené podľa nasledujúcej konvencie: veľmi časté (≥ 1/10), časté (≥ 1/100 až < 1/10), menej časté (≥ 1/1 000 až < 1/100), zriedkavé (≥ 1/10 000 až < 1/1 000), veľmi zriedkavé (< 1/10 000), neznáme (nedá sa odhadnúť z dostupných údajov).

Celkové poruchy a reakcie v mieste podania

Zriedkavé: sliznicové reakcie, napr. pálenie v pošve,

Poruchy kože a podkožného tkaniva

Zriedkavé: svrbenie, vyrážka.

Hlásenie podozrení na nežiaduce reakcie

Hlásenie podozrení na nežiaduce reakcie po registrácii lieku je dôležité. Umožňuje priebežné monitorovanie pomeru prínosu a rizika lieku. Od zdravotníckych pracovníkov sa vyžaduje, aby hlásili akékoľvek podozrenia na nežiaduce reakcie prostredníctvom národného systému hlásenia uvedeného v Prílohe V.

4.9 Predávkovanie

Správy o prípadoch intoxikácie klotrimazolom nie sú k dispozícii. Špecifické antidotum neexistuje.

5. FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI

5.1 Farmakodynamické vlastnosti

Farmakoterapeutická skupina: Gynekologické antiinfektíva a antiseptiká, deriváty imidazolu, ATC kód: G01AF02

Mechanizmus účinku

Účinok klotrimazolu je primárne fungistatický. Antimykotický efekt klotrimazolu spočíva podľa súčasných poznatkov v útlme biosyntézy ergosterínu. Ergosterín je základná zložka bunkovej membrány plesní a kvasiniek. Vplyvom klotrimazolu nastávajú zmeny zloženia a vlastností membrán plesní a s tým spojené poruchy permeability vedú nakoniec k lýze buniek. Klotrimazol vo fungistatických koncentráciách ovplyvňuje aj mitochondriálne a peroxizomálne enzýmy. Dôsledkom je toxické zvýšenie koncentrácie peroxidu vodíka, čo prispieva k zániku bunky („hydrogénperoxidové samostrávenie“).

Klinická účinnosť a bezpečnosť

Klotrimazol má in vitro aj in vivo široké antimykotické spektrum účinku, ktoré zahrňuje dermatofyty, plesne, dimorfné huby a kvasinky. Pri vhodných pokusných podmienkach sú minimálne inhibičné koncentrácie (MIK) klotrimazolu pre tieto druhy húb menej ako 0,062 – 4 (– 8) µg/ml substrátu.

Okrem antimykotického účinku inhibuje klotrimazol in vitro množenie Korynebaktérií a grampozitívnych kokov, okrem enterokokov, v koncentráciách 0,5 – 10 µg/ml substrátu a pôsobí trichomonadocídne v koncentráciách 100 µg/ml.

Rezistencia na klotrimazol je priaznivá: primárne rezistentné varianty citlivých druhov húb sú veľmi zriedkavé a vývoj sekundárnej rezistencie citlivých druhov sa v zvyčajných podmienkach terapie pozoruje len výnimočne.

5.2 Farmakokinetické vlastnosti

Farmakokinetické vyšetrenia po dermálnej a vaginálnej aplikácii klotrimazolu dokázali, že klotrimazol sa len málo resorbuje (2, resp. 3 – 10 % podanej dávky). Z toho vyplývajúce maximálne koncentrácie v plazme boli nižšie ako 10 ng/ml a nemali merateľné systémové účinky ani vedľajšie účinky.

Klotrimazol sa metabolizuje v pečeni oxidáciou a odbúravaním imidazolového kruhu (dezamináciou a desalkyláciou) na neúčinné hydroxyderiváty, ktoré sa vylučujú najmä žlčou do stolice.

5.3 Predklinické údaje o bezpečnosti

Toxikologické vlastnosti:

Akútna toxicita (LD50) klotrimazolu pri hlodavcoch je medzi 500 – 900 mg/kg telesnej hmotnosti, pri mačkách, králikoch a psoch sa nedali stanoviť (vracanie zvierat pri dávkach nad 100 mg/kg hmotnosti tela) letálne dávky.

Subakútna/subchronická toxicita:

Pri trojtýždňovom subakútnom dermálnom podávaní klotrimazolu v dávkach 500 mg/kg telesnej hmotnosti králikom a pri vaginálnom podávaní psom zistili dobrú dermálnu a vaginálnu znášanlivosť. Klotrimazol nemal primárne dráždivý účinok na kožu ani na sliznicu. Podanie 1% roztoku klotrimazolu do oka nevyvolalo príznaky poškodenia.

Pi stanovení subakútnej, resp. subchronickej toxicity (až do 13 týždňov) pri podávaní dávok do 200 mg/kg telesnej hmotnosti pri psoch a potkanoch sa zistili zmeny hepatálnych testov (hodnoty transamináz a alkalickej fosfatázy) a makroskopické zväčšenie pečene spolu s mikroskopickou hypertrofiou pečeňových buniek. Nekróza hepatocytov sa nepozorovala. Tieto zmeny sú typické pre perorálne podávanie azolových antimykotík.

Chronická toxicita:

Dlhodobá aplikácia vysokých perorálnych dávok potkanom, psom a opiciam vyvolala zmeny na pečeni a nadobličkách: od dávky závislá hypertrofia pečene (hypertrofia buniek a zvýšenie hmotnosti orgánu) na základe indukcie mikrozomálnych enzýmov v hepatocytoch. Príznaky intrahepatálnej cholestázy ani iné patologické zmeny sa pri psoch ani pri opiciach neprejavili. Pri potkanoch sa občas objavili degeneratívne zmeny pečeňových buniek pri dávke 20 mg/kg telesnej hmotnosti, ktorých príčinou je mimoriadna citlivosť potkanov na klotrimazol. Funkčná hypertrofia je reverzibilná, vymizne po skončení terapie.

Zhrubnutie drene nadobličiek spôsobilo nahromadenie tuku v zona fasciculata a reticularis. Poškodenie parenchýmu nadobličiek sa nepozorovalo. Aj tieto príznaky sú reverzibilné, po skončení podávania pretrvávajú dlhšie ako hepatálne zmeny.

Mutagenita:

Mutagénne vlastnosti sa vylúčili na základe vyšetrenia dominantného letálneho testu a cytologického vyšetrenia spermatogónií škrečkov pri dávkach 100 mg/kg telesnej hmotnosti.

Karcinogenita:

Pri sledovaniach chronickej toxicity na potkanoch pri perorálnom podávaní 10, 25, 50 a 150 mg/kg telesnej hmotnosti klotrimazolu denne počas 78 týždňov sa neprejavili náznaky karcinogénneho potenciálu.

Toxické ovplyvnenie reprodukcie:

Experimentálne sledovania myší, potkanov a králikov nevykázali prejavy embryotoxického účinku klotrimazolu po vaginálnom podávaní. Skúšky fertility pri potkanoch po podávaní 50 mg/kg telesnej hmotnosti nepotvrdili ovplyvnenie plodnosti zvierat.

6. FARMACEUTICKÉ INFORMÁCIE

6.1 Zoznam pomocných látok

monohydrát laktózy,

kukuričný škrob,

kyselina adipová,

hydrogenuhličitan sodný,

kopovidón,

magnéziumstearát,

koloidný oxid kremičitý bezvodý,

polysorbát 80

6.2 Inkompatibility

Neaplikovateľné.

6.3 Čas použiteľnosti

3 roky.

6.4 Špeciálne upozornenia na uchovávanie

Uchovávajte pri teplote do 25 °C.

6.5 Druh obalu a obsah balenia

Al/Al blister, aplikátor, písomná informácia pre používateľku, papierová škatuľka.

Veľkosti balenia:

Candibene 100 mg: 6 vaginálnych tabliet s aplikátorom,

Candibene 200 mg: 3 vaginálne tablety s aplikátorom.

6.6 Špeciálne opatrenia na likvidáciu a iné zaobchádzanie s liekom

Všetok nepoužitý liek alebo odpad vzniknutý z lieku sa má zlikvidovať v súlade s národnými požiadavkami.

7. DRŽITEĽ ROZHODNUTIA O REGISTRÁCII

Teva B.V.

Swensweg 5

2031 GA Haarlem

Holandsko

8. REGISTRAČNÉ ČÍSLO

Candibene 100 mg: 54/0922/92-S

Candibene 200 mg: 54/0246/19-S

9. DÁTUM PRVEJ REGISTRÁCIE/PREDĹŽENIA REGISTRÁCIE

Dátum prvej registrácie: 30. decembra 1992

Dátum posledného predĺženia registrácie: 11. októbra 2007

10. DÁTUM REVÍZIE TEXTU

07/2017