Zobraziť oficiálny zdrojový dokument od príslušnej autority (ŠÚKL)

Príloha č. 2 k notifikácii o zmene, ev. č.: 2023/04451-ZIA

SÚHRN CHARAKTERISTICKÝCH VLASTNOSTÍ LIEKU

1. NÁZOV LIEKU

Calgel

3,3 mg/g + 1,0 mg/g dentálny gél

2. KVALITATÍVNE A KVANTITATÍVNE ZLOŽENIE

1 gram dentálneho gélu obsahuje 3,3 mg lidokaínium-chloridu (vo forme monohydrátu) a 1,0 mg cetylpyridínium-chloridu (vo forme monohydrátu).

Pomocné látky so známym účinkom: etanol 96 %, hydroxystearoylmakrogol-glycerol, vonné zmesi s alergénmi, peruánsky balzam, benzylalkohol a kyselina benzoová.

Úplný zoznam pomocných látok, pozri časť 6.1.

3. LIEKOVÁ FORMA

Dentálny gél.

Opis lieku: žltohnedý gél s charakteristickou vôňou, homogénneho vzhľadu.

4. KLINICKÉ ÚDAJE

4.1 Terapeutické indikácie

Liek je určený na používanie pri prerezávaní zubov. Pomáha zmierniť bolesti spôsobené prerezávaním zubov a upokojiť ďasná batoliat a dojčiat. Má mierne antiseptické účinky.

4.2 Dávkovanie a spôsob podávania

Dávkovanie

Batoľatá a dojčatá od 5 mesiacov.

Malé množstvo gélu, približne v dĺžke 7,5 mm (0,22 g), sa vytlačí na čistý konček prsta a jemne vtiera do ďasna v mieste rastu zubov.

Aplikáciu je možné v prípade potreby opakovať. Pred opakovanou aplikáciou sa má počkať aspoň 2 hodiny. Nesmie sa prekročiť 6 aplikácií za deň, nesmie sa prekročiť veľkosť jednotlivej dávky.

Spôsob podávania

Orálne použitie, na miestnu aplikáciu na postihnuté ďasno.

4.3 Kontraindikácie

Precitlivenosť na liečivá alebo na ktorúkoľvek z pomocných látok uvedených v časti 6.1.

4.4 Osobitné upozornenia a opatrenia pri používaní

Rumanček, minoritná súčasť bylinkovej prísady upravujúcej chuť, môže byť príčinou alergických reakcií. Prejavy precitlivenosti na rumanček sa zvyčajne prejavujú dýchacími ťažkosťami u atopických jedincov. Boli popísané anafylaktické reakcie u jedincov požívajúcich rastlinné prípravky s obsahom rumančeka.

U citlivých jedincov sa môžu vyskytovať pozitívne kožné reakcie pri používaní prípravkov obsahujúcich rumanček.

Súčasťou bylinkovej príchute sú aj peruánsky balzam, benzylalkohol a kyselina benzoová, ktoré môžu spôsobiť lokálne podráždenie.

Tento liek obsahuje 18,20 mg etanolu (alkohol) v každej dávke. Môže vyvolať pocit pálenia na poškodenej sliznici ústnej dutiny.

Liek obsahuje aj hydroxystearoylmakrogol-glycerol, ktorý môže vyvolať lokálne reakcie.

Tento liek obsahuje vonnú zmes s alergénmi, ktoré môžu spôsobiť alergické reakcie.

4.5 Liekové a iné interakcie

Nie sú známe.

Boli hlásené liekové interakcie medzi intravenózne podanými liečivami lidokaínom a perorálnym prokaínamidom, perorálnym fenytoínom samostatne alebo v kombinácii s fenobarbitalom, primidónom alebo karbamazepínom, perorálnym propranololom a kálium nešetriacimi diuretikami, vrátane bumetanidu, furosemidu a tiazidu.

Tieto účinky nie sú pravdepodobne pre používanie dentálneho gélu Calgel relevantné.

4.6 Fertilita, gravidita a laktácia

Liek je určený na používanie u batoliat a dojčiat, a preto používanie počas gravidity a dojčenia neprichádza do úvahy.

4.7 Ovplyvnenie schopnosti viesť vozidlá a obsluhovať stroje

Netýka sa.

4.8 Nežiaduce účinky

Nežiaduce účinky hlásené v sledovaní po uvedení na trh cetylpyridínu/lidokaínu s frekvenciou výskytu podľa tejto konvenčnej klasifikácie:

veľmi časté  ≥1/10

časté  ≥1/100 až <1/10

menej časté  ≥1/1000 až <1/100

zriedkavé  ≥1/10 000 až <1/1000

veľmi zriedkavé  <1/10 000

neznáme (z dostupných údajov)

Trieda orgánových systémov  Nežiaduci účinok
vyjadrenie frekvencie

Poruchy imunitného systému

veľmi zriedkavé       precitlivenosť (vrátane dermatitídy)

Celkové poruchy a reakcie v mieste podania

veľmi zriedkavé        reakcie v mieste aplikácie (vrátane erytému)

V prípade výskytu akýchkoľvek neočakávaných nežiaducich účinkov sa musí používanie lieku ukončiť a je potrebná konzultácia s lekárom.

Hlásenie podozrení na nežiaduce reakcie

Hlásenie podozrení na nežiaduce reakcie po registrácii lieku je dôležité. Umožňuje priebežné monitorovanie pomeru prínosu a rizika lieku. Od zdravotníckych pracovníkov sa vyžaduje, aby hlásili akékoľvek podozrenia na nežiaduce reakcie na národné centrum hlásenia uvedené v Prílohe V.

4.9 Predávkovanie

Cetylpyridín

Požitie vysokých dávok cetylpyridínu môže spôsobiť žalúdočnú nevoľnosť a depresiu centrálneho nervového systému.

Lidokaín

Systémové toxické účinky lokálnych anestetík (všetkých liekových foriem) môžu zahrnovať účinky na centrálny nervový systém a srdcovú činnosť.

Z analýzy sledovania po uvedení na trh neboli identifikované žiadne príznaky predávkovania tohto lieku. Nadmerná lokálna aplikácia lieku Calgel sa môže prejaviť poruchami funkcie hltana s následnou poruchou prehĺtania a rizikom aspirácie. Táto príhoda bola hlásená u dospelého pacienta, ktorý kloktal a prehltol 5 ml 2 % roztoku lidokaínium-hydrochloridu (čo zodpovedá 100 mg lidokaínu). Dávka však zodpovedá jednotlivej dávke 5,4 g dentálneho gélu Calgel prepočítanej na zodpovedajúci povrch tela a povrch hltana u dieťaťa od 3 mesiacov. Je veľmi nepravdepodobné, a to i pri nesprávnom použití (príliš častej alebo nadmernej aplikácii) lieku Calgel, že môže byť dosiahnutá taká koncentrácia lidokaínium- hydrochloridu alebo cetylpyridínium-chloridu, ktorá môže vyvolať klinicky významné toxické účinky.

Liečba predávkovania ja symptomatická.

5. FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI

5.1 Farmakodynamické vlastnosti

Farmakoterapeutická skupina: stomatologické liečivá, iné liečivá na lokálnu liečbu ATC kód: A01AD11

Mechanizmus účinku

Cetylpyridínium-chlorid, kvartérna amóniová zlúčenina, má antiseptické účinky. Predpokladá sa, že jeho účinok súvisí so schopnosťou zvýšiť permeabilitu bakteriálnej bunkovej steny umožňujúcej únik enzýmov, koenzýmov a metabolických medziproduktov. Používa sa ako súčasť antiseptických ústnych vôd a pastiliek na liečbu miestnych infekcií ústnej dutiny a hrdla.

Lidokaín je lokálne anestetikum amidového typu a pôsobí reverzibilnou prevenciou tvorby a prenosu impulzov nervovými vláknami a na nervových zakončeniach znížením permeability membrány neurónu k sodným iónom. Lidokaín zaisťuje rýchlu analgéziu s nástupom účinku približne 15 minút po aplikácii, účinok môže pretrvávať od jednej do troch hodín.

5.2 Farmakokinetické vlastnosti

Farmakokinetické štúdie s týmto liekom neboli vykonané, a preto nebola experimentálne stanovená biologická dostupnosť po aplikácii tejto kombinácie liečiv.

Cetylpyridínium-chlorid

Z verejných domén neboli identifikované žiadne relevantné farmakokinetické štúdie.

Lidokaíniium-chlorid

Lidokaín sa rýchlo absorbuje z povrchov slizníc s rýchlym nástupom účinku do 2 minút po lokálnej aplikácii 4 % vodného roztoku lidokaínu na sliznicu špičky jazyka.

Šesťdesiatšesť percent lidokaínu sa viaže na bielkoviny plazmy, 90 % lidokaín sa metabolizuje v pečeni a menej ako 10 % sa vylučuje v nezmenenej forme. Biologický polčas lidokaínu je 1,6 hodiny. Celkový telesný klírens je vysoký, s pečeňovou exkréciou 65 až 70 %. Lidokaín nie je detegovaný v žlči a nepodlieha enterohepatálnej cirkulácii.

5.3 Predklinické údaje o bezpečnosti

Predklinické údaje získané na základe konvenčných farmakologických štúdií bezpečnosti, toxicity po opakovanom podávaní, genotoxicity, hodnotenia karcinogénneho potenciálu, reprodukčnej toxicity a vývinu neodhalili žiadne osobitné riziko pre ľudí.

6. FARMACEUTICKÉ INFORMÁCIE

6.1 Zoznam pomocných látok

roztok sorbitolu 70 %

xylitol

etanol 96 % (V/V)

glycerol

hydroxyetylcelulóza

hydroxystearoylmakrogol-glycerol

makrogollauryléter 9

makrogol 300

sodná soľ sacharínu

levomentol

bylinková príchuť (obsahuje etylalkohol, propylénglykol E1520, peruánsky balzam, benzylalkohol a kyselinu benzoovú E 210)

karamel

monohydrát kyseliny citrónovej

dihydrát citrónanu sodného

čistená voda

6.2 Inkompatibility

Neaplikovateľné.

6.3 Čas použiteľnosti

3 roky

6.4 Špeciálne upozornenia na uchovávanie

Uchovávajte pri teplote do 25 °C.

6.5 Druh obalu a obsah balenia

Lakovaná hliníková tuba s uzáverom so závitom z plastu.

Veľkosť balenia: 10 g.

6.6 Špeciálne opatrenia na likvidáciu a iné zaobchádzanie s liekom

Všetok nepoužitý liek alebo odpad vzniknutý z lieku sa má zlikvidovať v súlade s národnými požiadavkami.

7. DRŽITEĽ ROZHODNUTIA O REGISTRÁCII

McNeil Healthcare (Ireland) Limited

Office 5-7, Block 5 High Street, Tallaght

Dublin 24

Írsko D24 YK8N

8. REGISTRAČNÉ ČÍSLO

95/0346/00-S

9. DÁTUM PRVEJ REGISTRÁCIE/ PREDĹŽENIA REGISTRÁCIE

Dátum prvej registrácie: 31.októbra 2000

Dátum posledného predlženia registrácie: 4. mája 2006

10. DÁTUM REVÍZIE TEXTU

11/2023