Bromhexin 12 BC + 8 BC (balíček) gto por 30 ml (ŠÚKL: 12495) + tbl obd 8 mg 25 ks (ŠÚKL: 51621), 1x1 set

Príloha č. 1 k notifikácii o zmene, ev. č.: 2016/00799-Z1B

SÚHRN CHARAKTERISTICKÝCH VLASTNOSTÍ LIEKU

1. NÁZOV LIEKU

Bromhexin 12 BC

12 mg/ml, perorálne roztokové kvapky

2. KVALITATÍVNE A KVANTITATÍVNE ZLOŽENIE

1 ml roztoku Bromhexinu 12 BC (25 kvapiek) obsahuje 12 mg bromhexíniumchloridu.

Pomocná látka so známym účinkom: silica mäty piepornej (pozri časť 4.3).

Úplný zoznam pomocných látok, pozri časť 6.1.

3. LIEKOVÁ FORMA

Perorálne roztokové kvapky.

Číra, mierne viskózna kvapalina, takmer bezfarebná až slabo žltkastá, zelenkastá.

4. KLINICKÉ ÚDAJE

4.1 Terapeutické indikácie

Sekretolytická liečba akútnych a chronických bronchopulmonálnych ochorení spojených s poruchami tvorby a transportu hlienov.

4.2 Dávkovanie a spôsob podávania

Dávkovanie

Pokiaľ nie je predpísané inak, odporúča sa nasledovné dávkovanie pre Bromhexin 12 BC:

Dospelí a dospievajúci starší ako 14 rokov užívajú 16 až 33 kvapiek Bromhexinu 12 BC 3-krát denne (zodpovedá 24 až 48 mg bromhexíniumchloridu denne).

Deti a dospievajúci vo veku 6 až 14 rokov, rovnako ako pacienti s hmotnosťou pod 50 kg, užívajú 16 kvapiek Bromhexinu 12 BC 3-krát denne (zodpovedá 24 mg bromhexíniumchloridu denne).

Deti od 2 do 6 rokov užívajú 8 kvapiek Bromhexinu 12 BC 3-krát denne (zodpovedá 12 mg bromhexíniumchloridu denne).

Osobitné populácie

Bromhexin 12 BC sa môže používať len s veľkou opatrnosťou (t.j. v dlhších intervaloch alebo v redukovanej dávke) u pacientov s poruchou funkcie obličiek alebo ťažkým ochorením pečene (pozri časť 4.4)

Spôsob podávania

Perorálne kvapky. Pre kvapkanie obráťte flaštičku hore dnom.

Príjem dostatočného množstva tekutiny je užitočný.

Dĺžka liečby je individuálna, závisí od indikácie a vývoja ochorenia.

Bez odporúčania lekára sa Bromhexin 12 BC nemá užívať dlhšie ako 4 až 5 dní.

4.3 Kontraindikácie

Precitlivenosť na liečivo alebo na ktorúkoľvek z pomocných látok uvedených v časti 6.1.

Vzhľadom na to, že Bromhexin 12 BC obsahuje silicu mäty piepornej sa nemá podávať pacientom s bronchiálnou astmou alebo s ochoreniami respiračného traktu spojenými s výraznou hypersenzitivitou respiračného traktu. Inhalácia Bromhexinu 12 BC môže viesť ku bronchokonstrikcii.

Pediatrická populácia

Vzhľadom na to, že Bromhexin 12 BC obsahuje silicu mäty piepornej, nesmie sa podávať dojčatám a deťom do 2 rokov, pretože môže vyvolať laryngospazmus.

4.4 Osobitné upozornenia a opatrenia pri používaní

Kožné reakcie

Hlásené boli závažné kožné reakcie, ako je multiformný erytém, Stevensov-Johnsonov syndróm (SJS)/toxická epidermálna nekrolýza (TEN) a akútna generalizovaná exantematózna pustulóza (AGEP), súvisiace s podávaním bromhexíniumchloridu. Ak sú prítomné príznaky alebo prejavy progresívnej kožnej vyrážky (niekedy spojené s pľuzgiermi alebo sliznicovými léziami), liečba bromhexíniumchloridom sa má okamžite prerušiť a má sa vyhľadať lekárska pomoc.

Žalúdočný a duodenálny vred

Bromhexin 12 BC sa nemá podávať pacientom so žalúdočnými a duodenálnymi vredmi alebo s anamnézou vredov, nakoľko Bromhexin 12 BC môže ovplyvniť gastrointestinálnu sliznicu.

Pľúca a dýchacie cesty

Bromhexin 12 BC sa má podávať s opatrnosťou pacientom s poruchou bronchomotoriky a s tvorbou veľkého množstva sekrétu (napr. pri vzácne sa vyskytujúcom syndróme nepohyblivých cílií), vzhľadom na možnosť nahromadenia sekrétu.

Porucha funkcie pečene a obličiek

Bromhexin 12 BC sa má podávať s opatrnosťou pacientom s poruchou renálnych funkcií alebo ťažkým ochorením pečene (napr. dlhšie intervaly, zníženie dávky).

Pri závažnej renálnej insuficiencii sa očakáva akumulácia metabolitov bromhexíniumchloridu vytvorených v pečeni.

Odporúča sa príležitostná kontrola hepatálnych funkcií, najmä pri dlhodobej liečbe.

4.5 Liekové a iné interakcie

Kombinované užívanie Bromhexinu 12 BC a antitusík (liečivá tlmiace kašeľ) môže vyvolať nebezpečný nárast sekrécie v dôsledku poruchy reflexu pre kašeľ, čo znamená, že indikácia tejto kombinovanej liečby sa má zvážiť zvlášť starostlivo.

Pri súbežnom podávaní liečiv, ktoré spôsobujú gastrointestinálne podráždenie, je možné vzájomné zvýšenie dráždivého účinku na sliznicu žalúdka.

4.6 Fertilita, gravidita a laktácia

Gravidita

Doteraz nie sú žiadne skúsenosti s užívaním bromhexíniumchloridu v tehotenstve u ľudí; preto sa má Bromhexin 12 BC užívať počas gravidity iba po prísnom posúdení prínosu a rizika lekárom a neodporúča sa v prvom trimestri gravidity.

Dojčenie

Bromhexin 12 BC sa nemá užívať počas dojčenia, pretože liečivo prechádza do ľudského mlieka.

Fertilita

Štúdie na zvieratách nepreukázali nepriaznivé účinky bromhexíniumchloridu na fertilitu (pozri časť 5.3).

4.7 Ovplyvnenie schopnosti viesť vozidlá a obsluhovať stroje

Vplyv na schopnosť viesť vozidlá a obsluhovať stroje nie je známy.

4.8 Nežiaduce účinky

Nasledujúca stupnica častosti výskytu bola použitá pri hodnotení frekvencie nežiaducich účinkov:

Veľmi časté (≥ 1/10)

Časté (≥ 1/100 až < 1/10)

Menej časté (≥ 1/1 000 až < 1/100)

Zriedkavé (≥ 1/10 000 až < 1/1 000)

Veľmi zriedkavé (< 1/10 000)

Neznáme (z dostupných údajov)

Poruchy imunitného systému

Zriedkavé: reakcie z precitlivenosti

Neznáme: anafylaktické reakcie vrátane anafylaktického šoku, angioedém a pruritus

Poruchy gastrointestinálneho traktu

Menej časté: nauzea, bolesť brucha, vracanie, hnačka

Poruchy kože a podkožného tkaniva

Zriedkavé: vyrážka, urtikária

Neznáme: závažné kožné nežiaduce reakcie (vrátane multiformného erytému, Stevensovho-Johnsonovho syndrómu/toxickej epidermálnej nekrolýzy a akútnej generalizovanej exantematóznej pustulózy, pozri tiež časť 4.4)

Celkové poruchy a reakcie v mieste podania

Menej časté: horúčka

V prípade hypersenzitívnych reakcií, anafylaktických reakcií alebo ak sa objavia zmeny na koži alebo sliznici treba okamžite vyhľadať lekára a ukončiť liečbu bromhexíniumchloridom.

Hlásenie podozrení na nežiaduce reakcie

Hlásenie podozrení na nežiaduce reakcie po registrácii lieku je dôležité. Umožňuje priebežné monitorovanie pomeru prínosu a rizika lieku. Od zdravotníckych pracovníkov sa vyžaduje, aby hlásili akékoľvek podozrenia na nežiaduce reakcie na národné centrum hlásenia uvedené v Prílohe V.

4.9 Predávkovanie

Symptómy

Údaje o nebezpečnom predávkovaní u ľudí nie sú doteraz známe.

Bola publikovaná prípadová štúdia, podľa ktorej sa vracanie vyskytlo v 4 z 25 prípadov po užití nadmerných dávok bromhexíniumchloridu, rovnako ako zastreté vedomie, ataxia, diplopia, mierna metabolická acidóza a tachypnoe u 3 dojčiat. U dojčiat sa neprejavovali žiadne symptómy predávkovania až do dávky 40 mg bromhexíniumchloridu, dokonca aj bez dekontaminácie.

Potenciál pre chronickú toxicitu u ľudí sa nedokázal.

Terapeutické opatrenia

Pri výraznom predávkovaní je indikované monitorovanie cirkulácie a symptomatická liečba, ak je to potrebné. Vzhľadom na nízku toxicitu bromhexíniumchloridu, invazívnejšie opatrenia, ktoré majú znížiť absorpciu alebo urýchliť elimináciu, sa môžu vo všeobecnosti vynechať. Navyše, z farmakokinetickej charakteristiky (vysoký distribučný objem, pomalá redistribúcia a vysoká väzba na proteíny) sa nedá očakávať významný vplyv dialýzy alebo forsírovanej diurézy na elimináciu.

Vzhľadom na to, že u detí starších ako 2 roky sa očakávajú len mierne symptómy aj po požití veľkého množstva, dekontaminácia nie je potrebná do dávky 80 mg bromhexíniumchloridu; zodpovedajúci limit pre mladšie deti je 60 mg bromhexíniumchloridu (6 mg/kg telesnej hmotnosti).

5. FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI

5.1 Farmakodynamické vlastnosti

Farmakoterapeutická skupina: antitusiká a lieky proti nachladnutiu, mukolytiká, ATC kód: R05CB02

Mechanizmus účinku a farmakodymanické účinky

Bromhexíniumchlorid je syntetický derivát vasicínu pochádzajúceho z rastlín. Pôsobí sekretolyticky a sekretomotoricky na oblasť bronchiálneho traktu. V experimentoch na zvieratách sa dokázalo, že zvyšuje množstvo riedkeho bronchiálneho sekrétu. Predpokladá sa, že zníženie viskozity a aktivácia riasinkového epitelu podporujú transport hlienu.

Po užití bromhexíniumchloridu sú zvýšené koncentrácie antibiotík amoxicilínu, erytromycínu a oxytetracyklínu v spúte a v bronchiálnej sekrécii. Klinická súvislosť nie je jasná.

5.2 Farmakokinetické vlastnosti

Absorpcia

Bromhexíniumchlorid sa po perorálnej aplikácii prakticky úplne absorbuje s polčasom približne 0,4 hodiny. Tmax po perorálnej aplikácii je 1 hodina.

Distribúcia a biotransformácia

Prvý prechod pečenou je približne 80 % za vzniku biologicky aktívnych metabolitov. Väzba na plazmatické proteíny je 99 %.

Pokles plazmatických hladín je multifázový. Polčas, ktorý terminuje trvanie účinku, je približne 1 hodina. Okrem toho sa zistil aj konečný polčas približne 16 hodín. Príčinou je redistribúcia malých množstiev bromhexíniumchloridu z tkanív. Distribučný objem je približne 7 l na 1 kg telesnej hmotnosti. Bromhexíniumchlorid sa neakumuluje.

Gravidita a dojčenie

Bromhexíniumchlorid prestupuje placentou, prechádza do cerebrospinálnej tekutiny a do ľudského mlieka.

Eliminácia

Vylučuje sa hlavne obličkami vo forme metabolitov vytvorených v pečeni. Vzhľadom na vysokú väzbu na proteíny a vysoký distribučný objem, ako aj na pomalú redistribúciu z tkanív do krvi, neočakáva sa signifikantná eliminácia bromhexíniumchloridu dialýzou alebo posilnením diurézy.

Osobitné populácie

U ťažkých hepatálnych ochorení sa dá predpokladať zníženie klírensu liečiva. Predĺženie polčasu eliminácie metabolitov bromhexíniumchloridu sa nedá vylúčiť pri závažných renálnych insuficienciách. Možná je aj nitrozácia bromhexíniumchloridu v žalúdku za fyziologických podmienok.

5.3 Predklinické údaje o bezpečnosti

Chronická toxicita

Štúdie na rôznych druhoch zvierat (potkan, myš, pes) s veľmi vysokými a dlhodobo podávanými dávkami neodhalili žiadny osobitný toxický potenciál pre ľudí pri konvenčnom terapeutickom podávaní.

Mutagénny a karcinogénny potenciál

Testami in vitro (Amesov test) a in vivo/in vitro (host-mediated test) sa dokázalo, že bromhexíniumchlorid nemá mutagénny efekt.

Nedokázal sa ani karcinogénny potenciál v experimentoch na potkanoch.

Reprodukčná toxicita

Bromhexíniumchlorid prechádza placentou. V experimentoch na zvieratách nebol žiadny dôkaz o tom, že bromhexíniumchlorid má teratogénny účinok na potkany, myši a králiky. Vývoj a správanie potomkov nebolo narušené pri terapeutických dávkach. Fertilita nebola ovplyvnená bromhexíniumchloridom.

6. FARMACEUTICKÉ INFORMÁCIE

6.1 Zoznam pomocných látok

kyselina citrónová (Ph. Eur.)

silica mäty piepornej

propylénglykol

čistená voda

6.2 Inkompatibility

Neaplikovateľné.

6.3 Čas použiteľnosti

3 roky

Po prvom otvorení: 3 mesiace

6.4 Špeciálne upozornenia na uchovávanie

Uchovávať pri teplote nad 15 °C.

6.5 Druh obalu a obsah balenia

Fľaša z hnedého skla so vsadeným kvapkadlom a skrutkovacím uzáverom.

Originálne balenie s 30 ml perorálnych roztokových kvapiek.

Originálne balenie s 50 ml perorálnych roztokových kvapiek.

Na trh nemusia byť uvedené všetky veľkosti balenia.

6.6 Špeciálne opatrenia na likvidáciu

Žiadne zvláštne požiadavky na likvidáciu.

Všetok nepoužitý liek alebo odpad vzniknutý z lieku sa má zlikvidovať v súlade s národnými požiadavkami.

7. DRŽITEĽ ROZHODNUTIA O REGISTRÁCII

Berlin-Chemie AG

Glienicker Weg 125

12489 Berlín

Nemecko

8. REGISTRAČNE ČÍSLO

52/0124/00-S

9. DÁTUM PRVEJ REGISTRÁCIE/PREDĹŽENIA REGISTRÁCIE

Dátum prvej registrácie: 30. marca 2000

Dátum posledného predĺženia registrácie: 14. decembra 2006

10. DÁTUM REVÍZIE TEXTU

06/2016

 

--------------------------

 

Príloha č. 1 k notifikácii o zmene, ev.č.: 2019/01131-Z1A

SÚHRN CHARAKTERISTICKÝCH VLASTNOSTÍ LIEKU

1. NÁZOV LIEKU

Bromhexin 8 Berlin-Chemie

8 mg, obalené tablety

2. KVALITATÍVNE A KVANTITATÍVNE ZLOŽENIE

Jedna obalená tableta obsahuje 8 mg bromhexíniumchloridu.

Pomocné látky so známym účinkom:

Jedna obalená tableta obsahuje 34,4 mg monohydrátu laktózy, 27,704 mg sacharózy a 1,639 mg glukózy (pozri časť 4.4).

Úplný zoznam pomocných látok, pozri časť 6.1.

3. LIEKOVÁ FORMA

Obalená tableta.

Žlté až zelenožlté, mierne bikonvexné obalené tablety s takmer bielym jadrom.

4. KLINICKÉ ÚDAJE

4.1 Terapeutické indikácie

Sekretolytická liečba pri akútnych a chronických bronchopulmonálnych ochoreniach spojených s poruchou tvorby a transportu hlienu.

4.2 Dávkovanie a spôsob podávania

Dávkovanie

Pokiaľ nie je predpísané inak, odporúča sa nasledovné dávkovanie Bromhexinu 8 Berlin-Chemie:

Dospelí a dospievajúci nad 14 rokov užívajú 1 až 2 obalené tablety Bromhexinu 8 Berlin-Chemie 3-krát denne (ekvivalentné 24 až 48 mg brómhexíniumchloridu denne).

Deti a dospievajúci medzi 6 až 14 rokov, rovnako ako pacienti s telesnou hmotnosťou do 50 kg, užívajú 1 obalenú tabletu Bromhexinu 8 Berlin-Chemie 3-krát denne (ekvivalentné 24 mg bromhexíniumchloridu denne).

Osobitné populácie:

Bromhexin 8 Berlin-Chemie sa musí podávať so zvýšenou opatrnosťou (t.j. v dlhších intervaloch alebo v nižšej dávke) pri poruche funkcie obličiek alebo ťažkom ochorení pečene (pozri časť 4.4).

Spôsob podávania

Obalené tablety Bromhexin 8 Berlin-Chemie sa majú užívať po jedle a zapiť dostatočným množstvom tekutiny (napr. pohárom vody).

Dĺžku liečby treba určiť individuálne v závislosti od indikácie a priebehu ochorenia.

Bez porady s lekárom sa Bromhexin 8 Berlin-Chemie nemá užívať dlhšie ako 4 až 5 dní.

4.3 Kontraindikácie

Precitlivenosť na liečivo alebo na ktorúkoľvek z pomocných látok uvedených v časti 6.1.

Pediatrická populácia

Pre deti mladšie ako 6 rokov je obsah liečiva v Bromhexine 8 Berlin-Chemie veľmi vysoký, preto sa u detí mladších ako 6 rokov nemá používať. Pre túto vekovú kategóriu sú dostupné lieky s nižšou dávkou liečiva.

4.4 Osobitné upozornenia a opatrenia pri používaní

Kožné reakcie

Hlásené boli závažné kožné reakcie, ako je multiformný erytém, Stevensov-Johnsonov syndróm (SJS)/toxická epidermálna nekrolýza (TEN) a akútna generalizovaná exantematózna pustulóza (AGEP), súvisiace s podávaním bromhexíniumchloridu. Ak sú prítomné príznaky alebo prejavy progresívnej kožnej vyrážky (niekedy spojené s pľuzgiermi alebo sliznicovými léziami), liečba bromhexíniumchloridom sa má okamžite prerušiť a má sa vyhľadať lekárska pomoc.

Žalúdočný a duodenálny vred

Nakoľko bromhexíniumchlorid môže ovplyvniť gastrointestinálnu sliznicu, Bromhexin 8 Berlin-Chemie sa nesmie užívať u pacientov so žalúdočným alebo duodenálnym vredom alebo s ich anamnézou.

Pľúca a dýchací trakt

Pri poruche bronchomotorických funkcií a nadmernom množstve hlienu (napr. zriedkavá primárna ciliárna dyskinéza) sa má Bromhexin 8 Berlin-Chemie užívať len so zvýšenou opatrnosťou vzhľadom na možnosť nahromadenia hlienu.

Porucha funkcie pečene a obličiek

Pri poruche funkcie obličiek alebo ťažkej poruche funkcie pečene sa Bromhexin 8 Berlin-Chemie musí užívať so zvýšenou opatrnosťou (t.j. dlhšie intervaly medzi jednotlivými dávkami alebo zníženie dávok).

Pri ťažkej renálnej insuficiencii je potrebné počítať s kumuláciou metabolitov bromhexíniumchloridu v pečeni.

Občasná kontrola hepatálnych funkcií je nutná obzvlášť pri dlhodobej liečbe.

Laktóza, sacharóza, glukóza

Tento liek obsahuje laktózu, sacharózu a glukózu. Pacienti so zriedkavými dedičnými problémami intolerancie galaktózy alebo fruktózy, lapónskeho deficitu laktázy, glukózo-galaktózovej malabsorpcie alebo deficitu sacharázy a izomaltázy nesmú užívať tento liek.

4.5 Liekové a iné interakcie

Kombinované užívanie Bromhexin 8 Berlin-Chemie a antitusík (liečivá tlmiace kašeľ) môže vyvolať nebezpečné nahromadenie hlienov v dôsledku potlačenia kašľacieho reflexu, čo znamená, že indikáciu takejto kombinovanej liečby treba veľmi starostlivo zvážiť.

Pri súbežnom podávaní liečiv, ktoré spôsobujú gastrointestinálne podráždenie, je možné vzájomné zvýšenie dráždivého účinku na sliznicu žalúdka.

4.6 Fertilita, gravidita a laktácia

Gravidita

Doteraz nie sú žiadne skúsenosti s užívaním bromhexíniumchloridu počas gravidity, preto sa Bromhexin 8 Berlin-Chemie môže užívať počas gravidity len po prísnom zvážení prínosu a rizika liečby a neodporúča sa v prvom trimestri gravidity.

Dojčenie

Liečivo prechádza do ľudského mlieka, preto sa Bromhexin 8 Berlin-Chemie nesmie užívať počas dojčenia.

Fertilita

Štúdie na zvieratách nepreukázali nepriaznivé účinky bromhexíniumchloridu na fertilitu (pozri časť 5.3).

4.7 Ovplyvnenie schopnosti viesť vozidlá a obsluhovať stroje

Bromhexin 8 Berlin-Chemie nemá žiadny alebo má zanedbateľný vplyv na schopnosť viesť vozidlá a obsluhovať stroje.

4.8 Nežiaduce účinky

Nežiaduce účinky sa hodnotia na základe frekvencie ich výskytu nasledovne:

Veľmi časté (≥ 1/10)

Časté (≥ 1/100 až < 1/10)

Menej časté (≥ 1/1 000 až < 1/100)

Zriedkavé (≥ 1/10 000 až < 1/1 000)

Veľmi zriedkavé (< 1/10 000)

Neznáme (z dostupných údajov)

Poruchy imunitného systému

Zriedkavé: reakcie z precitlivenosti

Neznáme: anafylaktické reakcie vrátane anafylaktického šoku, angioedém a pruritus

Poruchy gastrointestinálneho traktu

Menej časté: nauzea, bolesť brucha, vracanie, hnačka

Poruchy kože a podkožného tkaniva

Zriedkavé: vyrážka, urtikária

Neznáme: závažné kožné nežiaduce reakcie (vrátane multiformného erytému, Stevensovho-Johnsonovho syndrómu/toxickej epidermálnej nekrolýzy a akútnej generalizovanej exantematóznej pustulózy, pozri tiež časť 4.4)

Celkové poruchy a reakcie v mieste podania

Menej časté: horúčka

Pri reakciách hypersenzitivity, anafylaktických reakciách alebo keď sa objavia zmeny na koži alebo sliznici je nutné ihneď sa poradiť s lekárom a ukončiť liečbu bromhexíniumchloridom.

Hlásenie podozrení na nežiaduce reakcie

Hlásenie podozrení na nežiaduce reakcie po registrácii lieku je dôležité. Umožňuje priebežné monitorovanie pomeru prínosu a rizika lieku. Od zdravotníckych pracovníkov sa vyžaduje, aby hlásili akékoľvek podozrenia na nežiaduce reakcie na národné centrum hlásenia uvedené v Prílohe V.

4.9 Predávkovanie

Symptómy

Nebezpečné predávkovanie u ľudí doteraz nie je známe.

Boli publikované výsledky štúdie, v ktorých je uvádzané vracanie u 4 z 25 pacientov po užití nadmerných dávok bromhexíniumchloridu, rovnako ako zastreté vedomie, ataxia, diplopia, mierna metabolická acidóza a tachypnoe u troch dojčiat. Po dávke až do 40 mg bromhexíniumchloridu sa u dojčiat nevyskytli príznaky predávkovania, aj keď neboli nijako liečené.

Nezistili sa žiadne dôkazy o potenciálnej chronickej toxicite u ľudí.

Terapeutické opatrenia

Po výraznom predávkovaní sa má monitorovať krvný obeh a pokiaľ je to potrebné, začať symptomatickú liečbu. Vzhľadom na nízku toxicitu bromhexíniumchloridu, nie sú potrebné invazívnejšie opatrenia na zníženie vstrebávania alebo urýchlenie eliminácie. Vzhľadom na farmakokinetické vlastnosti (vysoký distribučný objem, pomalý redistribučný proces a vysoká väzba na proteíny) sa neočakáva, že by dialýza alebo nútená diuréza mali významný vplyv na elimináciu bromhexíniumchloridu.

Pediatrická populácia

Keďže je u detí nad 2 roky možné očakávať len mierne symptómy dokonca aj po užití veľkého množstva, dekontaminácia nie je potrebná pri dávkach do 80 mg hydrochloridu bromhexíniumchloridu (t.j. 10 obalených tabliet Bromhexinu 8 Berlin-Chemie); u mladších detí je zodpovedajúci limit stanovený na 60 mg bromhexíniumchloridu (6 mg/kg telesnej hmotnosti).

Poznámka

Pri zvýšenom príjme treba brať do úvahy aj možný účinok pomocných látok (pozri časť 6.1).

5. FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI

5.1 Farmakodynamické vlastnosti

Farmakoterapeutická skupina: antitusiká a lieky proti nachladnutiu, mukolytiká, ATC kód: R05CB02

Mechanizmus účinku a farmakodymanické účinky

Bromhexíniumchlorid je syntetický derivát vasicínu pochádzajúceho z rastlín. Má sekretolytický a sekretomotorický účinok v bronchiálnom trakte. V pokusoch na zvieratách sa dokázal jeho vplyv na zvýšenie seróznej bronchiálnej sekrécie. Predpokladá sa, že k podpore odstraňovania hlienov prispieva znižovaním ich viskozity a aktiváciou riasinkového epitelu.

Po užití bromhexíniumchloridu sú koncentrácie antibiotík amoxicilín, erytromycín a oxytetracyklín v spúte a v bronchiálnej sekrécii zvýšené. Klinický význam tejto skutočnosti je nejasný.

5.2 Farmakokinetické vlastnosti

Absorpcia

Bromhexíniumchlorid sa po perorálnom podaní prakticky úplne absorbuje s polčasom približne 0,4 hodiny. Tmax po perorálnom podaní je 1 hodina.

Distribúcia a biotransformácia

Efekt prvého prechodu je približne 80 %, tvoria sa biologicky aktívne metabolity. Na proteíny plazmy sa viaže 99 % liečiva.

Pokles plazmatických hladín je multifázový. Polčas určujúci dĺžku trvania účinku je približne 1 hodina. Okrem toho terminálny polčas je okolo 16 hodín a je spôsobený redistribúciou malých množstiev bromhexíniumchloridu z tkanív. Distribučný objem je približne 7 l/kg telesnej hmotnosti. Bromhexíniumchlorid sa nekumuluje.

Eliminácia

Eliminuje sa prevažne renálnou cestou vo forme metabolitov vznikajúcich v pečeni. Vzhľadom na vysokú väzbu na proteíny a vysoký distribučný objem, ako aj na pomalú redistribúciu z tkanív do krvi, nie je možné predpokladať veľkú elimináciu bromhexíniumchloridu dialýzou alebo nútenou diurézou.

Osobitné populácie

Pri ťažkých poruchách funkcie pečene môže byť znížený klírens bromhexíniumchloridu. Pri ťažkej renálnej insuficiencii nie je možné vylúčiť predĺžený polčas eliminácie metabolitov bromhexíniumchloridu. Za fyziologických podmienok je možný vznik nitrózozlúčenín bromhexíniumchloridu v žalúdku.

Gravidita a dojčenie

Brómhexíniumchlorid prestupuje placentou do cerebrospinálneho moku a ľudského mlieka.

5.3 Predklinické údaje o bezpečnosti

Predklinické údaje na základe obvyklých farmakologických štúdií bezpečnosti, toxicity po opakovanom podávaní, genotoxicity, karcinogénneho potenciálu, reprodukčnej toxicity a vývinu neodhalili žiadne osobitné riziko pre ľudí.

Chronická toxicita

Testovania na rôznych živočíšnych druhoch (potkan, myš, pes) s veľmi vysokými dávkami a pri dlhodobom podávaní neodhalili žiadny potenciál špecifickej toxicity u ľudí pri bežnom terapeutickom použití.

Mutagénny a karcinogénny potenciál

V štúdiách in vitro (Amesov test) a in vivo/in vitro testoch (skúška typu host mediated assay) sa nedokázal mutagénny účinok bromhexíniumchloridu.

V štúdiách karcinogenity na potkanoch sa nedokázal karcinogénny potenciál bromhexíniumchloridu.

Reprodukčná toxicita

Bromhexíniumchlorid prechádza placentou. V testoch na zvieratách sa nepreukázal žiadny teratogénny potenciál bromhexíniumchloridu u myší, potkanov a králikov.

Pri terapeutických dávkach nebol vývoj a správanie potomstva narušený. Bromhexíniumchlorid nemal vplyv na fertilitu.

6. FARMACEUTICKÉ INFORMÁCIE

6.1 Zoznam pomocných látok

Jadro tablety:

monohydrát laktózy

kukuričný škrob

želatína

koloidný oxid kremičitý

magnéziumstearát (Ph. Eur., rastlinný)

Obal tablety:

sacharóza

uhličitan vápenatý

uhličitan horečnatý

mastenec

chinolínová žltá (E104)

oxid titaničitý (E171)

makrogol 6000

povidón K 25

glukózový sirup

karnaubský vosk

6.2 Inkompatibility

Neaplikovateľné.

6.3 Čas použiteľnosti

36 mesiacov

6.4 Špeciálne upozornenia na uchovávanie

Uchovávajte pri teplote do 25 °C.

6.5 Druh obalu a obsah balenia

Blister z priehľadnej pevnej PVC vrstvy, zatavený tvrdou hliníkovou fóliou.

Veľkosť balenia: 25 alebo 50 obalených tabliet.

Na trh nemusia byť uvedené všetky veľkosti balenia.

6.6 Špeciálne opatrenia na likvidáciu a iné zaobchádzanie s liekom

Žiadne zvláštne požiadavky.

Všetok nepoužitý liek alebo odpad vzniknutý z lieku sa má zlikvidovať v súlade s národnými požiadavkami.

7. DRŽITEĽ ROZHODNUTIA O REGISTRÁCII

Berlin-Chemie AG

Glienicker Weg 125

12489 Berlín

Nemecko

8. REGISTRAČNÉ ČÍSLO

52/0131/93-S

9. DÁTUM PRVEJ REGISTRÁCIE/PREDĹŽENIA REGISTRÁCIE

Dátum prvej registrácie: 10. septembra 1993

Dátum posledného predĺženia registrácie: 14. decembra 2006

10. DÁTUM REVÍZIE TEXTU

05/2019