BeneFIX 500 IU plv iol 1x500 IU+1x5 ml solv., 1x1 set

 

SÚHRN CHARAKTERISTICKÝCH VLASTNOSTÍ LIEKU

 

1. NÁZOV LIEKU

BeneFIX 500 IU prášok a rozpúšťadlo na injekčný roztok

2. KVALITATÍVNE A KVANTITATÍVNE ZLOŽENIE

Každá liekovka obsahuje nominálne 500 IU nonakogu alfa (rekombinantný koagulačný faktor IX). Po rekonštitúcii s priloženým 5 ml (0,234 %) roztokom chloridu sodného na injekciu, každý ml roztoku obsahuje približne 100 IU nonakogu alfa.

Účinnosť (IU) je určená pomocou jednostupňovej skúšky zrážania podľa Európskeho liekopisu. Špecifická aktivita BeneFIXu nie je menej ako 200 IU/mg proteínu.

BeneFIX obsahuje rekombinantný koagulačný faktor IX, (INN = nonakog alfa). Nonakog alfa je purifikovaný proteín obsahujúci 415 aminokyselín v jednom reťazci. Jeho primárna sekvencia aminokyselín je porovnateľná s Ala148 alelovou formou plazmatického faktora IX a niektoré post-translačné zmeny v rekombinantnej molekule sa odlišujú od plazmatickej molekuly. Rekombinantný koagulačný faktor IX je glykoproteín, ktorý je produkovaný geneticky upravenými bunkami cicavcov, pochádzajúcimi z kmeňových buniek ovárií škrečka čínskeho (CHO).

Úplný zoznam pomocných látok, pozri časť 6.1.

3. LIEKOVÁ FORMA

Prášok a rozpúšťadlo na injekčný roztok

Biely/takmer biely prášok a číre a bezfarebné rozpúšťadlo.

4. KLINICKÉ ÚDAJE

4.1 Terapeutické indikácie

Liečba a profylaxia krvácania u pacientov s hemofíliou B (vrodený nedostatok faktora IX). Benefix je vhodný pre všetky vekové skupiny.

4.2 Dávkovanie a spôsob podávania

Liečba má byť začatá pod dohľadom lekára so skúsenosťami v liečbe hemofílie. Monitorovanie liečby

V priebehu liečby sa odporúča stanoviť hladiny faktora IX, čo je potrebné pre stanovenie podávaných dávok a frekvencie opakovaných infúzií. Odpovede individuálnych pacientov na faktor IX sa môžu líšiť, a tak dosahovať rôzne biologické polčasy a rôzne hodnoty in vivo výťažnosti. Dávka vypočítaná na základe telesnej hmotnosti si môže vyžadovať úpravu v prípade pacientov s nedostatočnou hmotnosťou alebo s nadváhou. Presné sledovanie substitučnej liečby pomocou koagulačnej analýzy (aktivita faktora IX v plazme) je nevyhnutné najmä v prípade rozsiahlych operačných zákrokov.

Pri použití jednostupňovej skúšky zrážania založenej na in vitro tromboplastínovom čase (aPTT) pre stanovenie aktivity faktora IX vo vzorkách krvi pacientov, môžu byť výsledky aktivity faktora IX v plazme významne ovplyvnené typom aPTT činidla a referenčným štandardom použitým pri skúške. To je dôležité najmä pri zmene laboratória a/alebo činidiel použitých pri skúške.

Dávkovanie

Dávkovanie a trvanie substitučnej terapie závisia na stupni nedostatku faktora IX, mieste a rozsahu krvácania a na klinickom stave pacienta.

Počet podaných jednotiek faktora IX sa vyjadruje v medzinárodných jednotkách (IU), ktoré súvisia so súčasným štandardom WHO pre koncentráty faktora IX. Aktivita faktora IX v plazme sa vyjadruje buď v percentách (pomer k normálnej aktivite ľudskej plazmy) alebo v medzinárodných jednotkách (pomer k medzinárodnému štandardu pre faktor IX v plazme).

Jedna medzinárodná jednotka (IU) aktivity faktora IX je ekvivalentná množstvu faktora IX v jednom ml normálnej ľudskej plazmy.

Liečba on demand (podľa potreby)

Výpočet požadovanej dávky BeneFIXu môže byť založený na zistení, že jedna jednotka aktivity faktora IX na kg telesnej hmotnosti by mala zvýšiť hladinu cirkulujúceho faktora IX v priemere o 0,8 IU/dl (rozpätie od 0,4 do 1,4 IU/dl) u pacientov ³ 12 rokov (ďalšie informácie v časti 5.2).

Požadované dávkovanie sa určuje pomocou nasledujúcej rovnice:

Počet požadovaných IU faktora IX = telesná hmotnosť (v kg) * požadované zvýšenie faktora IX (%) alebo (IU/dl) * recipročná výťažnosť

Príklad: pre obnovu 0,8 IU/dl vzorec znie:

Počet požadovaných IU faktora IX = telesná hmotnosť (v kg) * želané zvýšenie faktora IX (%) alebo (IU/dl) * 1,3 IU/kg

Množstvo a frekvencia dávky majú byť vždy zamerané na klinickú účinnosť liečiva v individuálnom prípade.

V prípade nasledujúcich krvácavých príhod nemá aktivita faktora IX za príslušné obdobie klesnúť pod danú hladinu aktivity v plazme (v % normálnej aktivity alebo v IU/dl). Nasledujúcu tabuľku možno použiť ako smerodajnú pre dávkovanie v prípadoch krvácania a operácií:

Stupeň krvácania/typ chirurgického zákroku Požadovaná hladina faktora IX (%) alebo (IU/dl) Frekvencia dávok (hodiny)/Trvanie liečby (dni)
Krvácanie    
Skoré krvácanie do kĺbov, krvácanie svalov alebo ústnej dutiny 20 - 40 Opakujte každých 24 hodín. Minimálne 1 deň, kým sa krvácanie – indikované bolesťou - nezastaví alebo sa nedocieli zahojenie.
Rozsiahlejšie krvácanie do kĺbov, krvácanie do svalov alebo hematómy 30 - 60 Opakujte infúziu každých 24 hodín počas 3-4 dní alebo dlhšie, kým bolesť a akútna imobilita nevymiznú.
Život ohrozujúce krvácanie 60 - 100 Opakujte infúziu každých 8 až 24 hodín, kým ohrozenie nepominie.

 

Stupeň krvácania/typ chirurgického zákroku Požadovaná hladina faktora IX (%) alebo (IU/dl) Frekvencia dávok (hodiny)/Trvanie liečby (dni)
Operácia    
Menšia Vrátane extrakcie zubu 30-60 Každých 24 hodín, minimálne 1 deň, kým sa nedocieli zahojenie.
Rozsiahla 80-100 (pred- a pooperačne) Opakujte infúziu každých 8-24 hodín, kým sa rana primerane nezahojí, potom pokračujte v liečbe minimálne ďalších 7 dní na udržanie aktivity faktora IX od 30% do 60% (IU/dl)

Profylaxia

BeneFIX možno podávať pacientom s ťažkou hemofíliou B. V klinickej štúdii bežnej sekundárnej profylaxie bola priemerná dávka predtým liečených pacientov (PTP) 40 IU/kg (rozpätie od 13 do 78 IU/kg) v intervaloch od 3 do 4 dní. U mladších pacientov môžu byť potrebné kratšie dávkovacie intervaly alebo vyššie dávky.

V niektorých prípadoch, predovšetkým u mladších pacientov, sú potrebné kratšie intervaly dávkovania alebo vyššie dávky.

Pediatrická populácia

Ohľadom liečby on-demand a chirurgických zákrokov u detí menej ako 6 ročných liečených BeneFIXom je k dispozícii len limitovaná dokumentácia.

Stredná dávka (± štandardná odchýlka) pre profylaxiu bola 63,7 (±19,1) IU/kg v intervale od 3 do 7 dní. U mladších pacientov môžu byť potrebné kratšie intervaly a vyššie dávky. Spotreba FIX na rutinnú profylaxiu u 22 vyhodnotiteľných pacientov bola 4607 (± 1849) IU/kg za rok a 378 (± 152) IU/kg za mesiac.

Je potrebné prísne sledovať aktivitu faktora IX v plazme podľa klinických indikácií a zároveň vypočítať farmakokinetické parametre, ako sú výťažnosť a biologický polčas pre vhodnú úpravu dávok.

Starší pacienti

Do klinických štúdií BeneFIXu nebol zahrnutý dostatočný počet osôb vo veku 65 a viac rokov, aby bolo možné stanoviť, či miera ich odpovede bude odlišná od mladších osôb. Podobne ako u každého pacienta liečeného BeneFIXom, aj u starších pacientov je potrebné individuálne stanovenie dávky.

Spôsob podávania

BeneFIX sa podáva intravenóznou infúziou po rekonštitúcii lyofilizovaného prášku na injekčný roztok so sterilným roztokom 0,234 % chloridu sodného (pozri časť 6.6).

BeneFIX má byť podávaný pomalou infúziou. Vo väčšine prípadov bola zvolená rýchlosť infúzie do 4 ml za minútu. Rýchlosť podávania sa má zvoliť tak, aby sa pacient cítil pohodlne.

V prípade podozrenia na hypersenzitívnu reakciu, ktorá môže byť spôsobená podávaním BeneFIXu, je potrebné znížiť rýchlosť infúzie alebo infúziu zastaviť (pozri časti 4.4 a 4.8).

Aglutinácia červených krviniek v hadičke/injekčnej striekačke

Existujú hlásenia o aglutinácii červených krviniek v hadičke/injekčnej striekačke pri podávaní BeneFIXu. Dosiaľ neboli v súvislosti s týmto pozorovaním hlásené žiadne nežiaduce reakcie. Pre minimalizáciu možnosti aglutinácie je dôležité obmedziť množstvo krvi vstupujúce do hadičky. Krv nemá vstúpiť do injekčnej striekačky. Ak sa pozoruje aglutinácia červených krviniek v hadičke/injekčnej striekačke, znehodnoťte všetok materiál (hadičky, injekčnú striekačku a roztok BeneFIXu) a začnite podávanie s novým balením.

Kontinuálna infúziaPodávanie kontinuálnou infúziou nebolo schválené a nie je odporúčané (pozri tiež časti 4.4 a 6.6).

Pokyny na rekonštitúciu lieku pred podaním, pozri časť 6.6.

4.3 Kontraindikácie

Precitlivenosť na liečivo alebo na ktorúkoľvek z pomocných látok uvedených v časti 6.1. Známa alergická reakcia na proteíny škrečka.

4.4 Osobitné upozornenia a opatrenia pri používaní

Hypersenzitivita

Pri použití BeneFIXu je možný vznik hypersenzitívnych reakcií alergického typu. Produkt obsahuje stopové množstvo proteínov škrečka. Eventuálne život ohrozujúce anafylaktické/anafylaktoidné reakcie sa vyskytli pri koncentrátoch faktora IX vrátane BeneFIXu. V prípade výskytu symptómov hypersenzitivity je potrebné pacientom odporučiť, aby okamžite ukončili užívanie lieku a kontaktovali lekára. Pacienti majú byť informovaní o skorých prejavoch precitlivenosti zahŕňajúcich ťažkosti s dýchaním, dychovú nedostatočnosť, opuchy, žihľavku, generalizovanú urtikáriu, svrbenie, zvieravý pocit na hrudi, bronchospazmus, laryngospazmus, pískanie, hypotenziu, rozmazané videnie a anafylaxiu.

V niektorých prípadoch sa tieto reakcie vyvinuli do ťažkej anafylaxie. V prípade šoku sa majú dodržať obvyklé medicínske postupy pre liečbu šoku. V prípade závažných alergických reakcií je potrebné zvážiť alternatívne opatrenia na zastavenie krvácania.

Inhibítory

Prítomnosť inhibítorov je menej častým javom u predtým liečených pacientov (PTP). Keďže počas klinických štúdií sa u jedného PTP následne liečeného BeneFIXom vyvinul klinicky významný slabo reagujúci inhibítor a skúsenosti s imunogenicitou rekombinantného faktora IX sú stále obmedzené, pacienti liečení BeneFIXom sa musia prísne sledovať na tvorbu inhibítorov faktora IX, ktoré sa majú titrovať v Bethesda jednotkách pomocou vhodných biologických testov.

Údaje v literatúre preukázali súvislosť medzi výskytom inhibítora faktora IX a alergickými reakciami. Preto sa u pacientov s výskytom alergických reakcií má stanoviť prítomnosť inhibítora. Je potrebné poznamenať, že pacienti s inhibítormi faktora IX môžu byť vystavení zvýšenému riziku anafylaxie následnou expozíciou faktorom IX. Predbežné informácie naznačujú možný vzťah medzi prítomnosťou rozsiahlych delečných mutácií v géne pre faktor IX u pacienta a zvýšeným rizikom tvorby inhibítora a akútnych reakcií z precitlivenosti. U pacientov, u ktorých sú známe rozsiahle delečné mutácie v géne pre faktor IX, je potrebné dôsledne sledovať výskyt príznakov a symptómov akútnych reakcií z precitlivenosti, hlavne počas skorých fáz iniciálneho užívania lieku.

Kvôli riziku alergických reakcií na koncentráty faktora IX má byť iniciálne podávanie faktora IX, podľa úsudku lekára, uskutočnené pod lekárskym dozorom, kde môže byť poskytnutá vhodná medicínska starostlivosť v prípade alergických reakcií.

Trombóza

Napriek tomu, že BeneFIX obsahuje iba faktor IX, treba pripustiť riziko trombózy a diseminovanej intravaskulárnej koagulácie (DIC). Keďže používanie koncentrátov komplexu faktora IX historicky súvisí s rozvojom tromboembolických komplikácií, použitie produktov s obsahom faktora IX môže byť nebezpečné u pacientov s príznakmi fibrinolýzy a u pacientov s diseminovanou intravaskulárnou koaguláciou (DIC). Kvôli možnému riziku trombotických komplikácií je potrebné začať klinické sledovanie skorých príznakov trombotickej a konzumpčnej koagulopatie spolu s príslušnými biologickými testami pri podávaní produktu pacientom s ochorením pečene, pacientom po absolvovaní operácie, novorodencom alebo pacientom s rizikom trombotického fenoménu alebo DIC. V každej z týchto situácií sa musí zhodnotiť prospech liečby BeneFIXom v porovnaní s rizikom týchto komplikácií.

Bezpečnosť a účinnosť podávania BeneFIXu kontinuálnou infúziou nebola stanovená (pozri tiež časti 4.2 a 4.8). Vyskytli sa post-marketingové hlásenia trombotických príhod, vrátane život ohrozujúceho syndrómu hornej dutej žily u kriticky chorých novorodencov, ktorí dostávali kontinuálnu infúziu BeneFIXu cez centrálny venózny katéter (pozri tiež časť 4.8).

Kardiovaskulárne príhody

U pacientov s kardiovaskulárnymi rizikovými faktormi môže substitučná terapia s FIX zvýšiť kardiovaskulárne riziká.

Nefrotický syndróm

U pacientov s hemofíliou B, s inhibítormi faktora IX a alergickými reakciami v anamnéze bol pri pokusoch o vyvolanie imunitnej tolerancie (ITI) hlásený nefrotický syndróm. Bezpečnosť a účinnosť podávania BeneFIXu pre vyvolanie imunitnej tolerancie nebola stanovená.

Osobitné skupiny pacientov

Z klinických štúdií s BeneFIXom sa nezískali dostatočné údaje o liečbe predtým neliečených pacientov (PUP).

Záznam o použití

Dôrazne sa odporúča pri každom podaní BeneFIXu pacientovi zaznamenať názov a číslo šarže lieku, aby sa zachovala súvislosť medzi pacientom a šaržou lieku. Pacienti môžu použiť jeden z odlepovacích štítkov na fľaštičke pre zaznamenanie čísla šarže vo svojom denníku alebo pre hlásenie nežiaducich účinkov,

4.5 Liekové a iné interakcie

Neboli zaznamenané žiadne interakcie produktov ľudského koagulačného faktora IX (rDNA) s liekmi.

4.6 Fertilita, gravidita a laktácia

Neuskutočnili sa žiadne interakčné štúdie na zvieratách s faktorom IX. Kvôli zriedkavému výskytu hemofílie B u žien nie sú dostupné skúsenosti ohľadom užívania faktora IX počas gravidity a dojčenia. Preto smie byť faktor IX v období gravidity a dojčenia užívaný, iba ak je to jasne indikované.

Vplyv BeneFIXu na fertilitu sa nestanovil.

4.7 Ovplyvnenie schopnosti viesť vozidlá a obsluhovať stroje

BeneFIX nemá žiadny vplyv na schopnosť viesť vozidlá a obsluhovať stroje.

4.8 Nežiaduce účinky

Súhrn bezpečnostného profilu

Hypersenzitivita alebo alergické reakcie (ktoré môžu zahŕňať angioedém, pálenie a pichanie v mieste infúzie, zimnicu, sčervenanie, generalizovanú urtikáriu, bolesť hlavy, žihľavku, hypotenziu, letargiu, nauzeu, nepokoj, tachykardiu, zvieravý pocit na hrudi, mravenčenie, vracanie, pískanie) boli pozorované a môžu v niektorých prípadoch viesť až k závažnej anafylaxii (vrátane šoku).

V niektorých prípadoch tieto reakcie vyústili až do ťažkej anafylaxie a došlo k nim v tesnej časovej súvislosti s rozvojom inhibítorov faktora IX (pozri tiež časť 4.4). Nefrotický syndróm bol zaznamenaný po pokuse o indukciu imunitnej tolerancie u pacientov s hemofíliou B s inhibítorom faktora IX a anamnézou alergických reakcií.

Veľmi zriedkavo bolo pozorované vytváranie protilátok proti proteínom škrečka v súvislosti s hypersenzitívnymi reakciami.

Pacienti s hemofíliou B môžu vytvoriť neutralizujúce protilátky (inhibítory) proti faktoru IX. Ak sa tieto inhibítory vyskytnú, prejaví sa to nedostatočnou klinickou reakciou. V takýchto prípadoch sa odporúča kontaktovať špecializované centrum pre liečbu hemofílie.

Existuje potenciálne riziko tromboembolických príhod po podaní koncentrátov faktora IX, pozri časť 4.4

Zoznam nežiaducich reakcií zostavený do tabuľky

Tabuľka uvedená nižšie je zostavená v súlade s triedami orgánových systémov podľa databázy MedDRA (trieda orgánových systémov – SOC, úroveň preferovaných termínov – PTL). Frekvencie boli hodnotené podľa nasledujúcej konvencie: veľmi časté (≥ 1/10); časté (≥ 1/100 až <1/10); menej časté (≥ 1/1 000 až <1/100), neznáme (z dostupných údajov). V tabuľke sú uvedené nežiaduce účinky hlásené v klinických štúdiách u predtým liečených pacientov a z postmarketingovej skúsenosti. Frekvencie sú založené na všetkých liečbou ovplyvnených nežiaducich účinkoch v súhrnných klinických štúdiách s 224 pacientmi.

V rámci jednotlivých skupín frekvencií sú nežiaduce účinky usporiadané v poradí klesajúcej závažnosti.

Trieda orgánových systémov

Veľmi časté

≥ 1/10

Časté

≥ 1/100 až < 1/10

Menej časté

≥ 1/1 000 až < 1/100

Frekvencia neznáma

(z dostupných údajov)

Infekcie a nákazy

   

celulitída v mieste vpichua

 

Poruchy krvi a lymfatického systému

   

inhibícia faktora IXb

 

Poruchy imunitného systému

 

hypersenzitivitac

 

anafylaktická reakcia*

Poruchy nervového systému

bolesť hlavyd

závraty, dysgeúzia

somnolencia, triaška

 

Poruchy oka

   

porucha zrakue

 

Poruchy srdca a srdcovej činnosti

   

tachykardiaf

 

Poruchy ciev

 

flebitída, sčervenanieg

hypotenziah

syndróm hornej dutej žilyi,*, hlboká žilová trombóza*, trombóza*, tromboflebitída*

Poruchy dýchacej sústavy, hrudníka a mediastína

kašeľj

     

Poruchy gastrointestinálneho traktu

 

vracanie, nauzea

   

Poruchy kože a podkožného tkaniva

 

vyrážkak, urtikária

   

Poruchy obličiek a močových ciest

   

Infarkt obličiekl

 

Celkové poruchy a reakcie v mieste podania

pyrexia

nepríjemný pocit v oblasti hrudníkao, reakcia v oblasti vpichun, bolesť v oblasti vpichum

 

nedostatočná liečebná reakcia*

Laboratórne a funkčné vyšetrenia

     

nedostatočné obnovenie faktora IXp, *

* nežiaduce reakcie, ktoré boli identifikované po uvedení lieku na trh

a vrátane celulitídy

b tvorba prechodného inhibítora pri nízkej titrácii

c vrátane hypersensitivity na lieky, angioedému, bronchospazmu, pískania, dýchavičnosti a laryngospazmu

d vrátane migrény, sínusovej bolesti hlavy

e vrátane scintilačného skotómu a rozmazaného videnia

f vrátane zvýšeného srdcového tepu, sínusovej tachykardie

g vrátane návalov tepla, pocitu tepla, teplej pokožky

h vrátane poklesu krvného tlaku

i syndróm hornej dutej žily (SVC) u kriticky chorých novorodencov, pri prijímaní kontinuálnej infúzie BeneFIXu cez centrálny venózny katéter

j vrátane produktívneho kašľa

k vrátane makulárnej vyrážky, papulárnej vyrážky, makulopapulárnej vyrážky

l vyvinutý 12 dní po podaní BeneFIXu v prípade krvácania u pacientov s pozitívnym výskytom protilátok na hepatitídu C

m vrátane bolesti a nepohodlia v mieste vpichu

n vrátane svrbenia a začervenania v mieste vpichu

o vrátane bolesti na hrudi a tlaku na hrudi

p toto je doslovný termín, databáza MedDRA 17.1 neuvádza preferovaný termín (PT)

Opis vybraných nežiaducich reakcií

Precitlivenosť/alergické reakcie

Ak existuje podozrenie na hypersenzitívnu reakciu, ktorá môže mať súvislosť s podávaním BeneFIXu, pozri časti 4.2. a 4.4.

Tvorba inhibítorov

Klinicky významný, slabo reagujúci inhibítor bol zistený u 1 zo 65 pacientov užívajúcich BeneFIX (vrátane 9 pacientov, ktorí sa zúčastnili iba na operačnej štúdii), ktorému boli v minulosti podávané plazmatické koncentráty. Tento pacient bol schopný pokračovať v liečbe BeneFIXom bez príznakov zvýšenia inhibítora alebo anafylaxie (pozri časť 4.4).

Pediatrická populácia

Alergické reakcie sa môžu vyskytnúť častejšie u detí než u dospelých.

Nie sú k dispozícii dostatočné údaje, ktoré by poskytli informácie o výskyte inhibítorov u predtým neliečených pacientov (PUPs) (pozri tiež časť 5.1).

Hlásenie podozrení na nežiaduce reakcie

Hlásenie podozrení na nežiaduce reakcie po registrácii lieku je dôležité. Umožňuje priebežné monitorovanie pomeru prínosu a rizika lieku. Od zdravotníckych pracovníkov sa vyžaduje, aby hlásili akékoľvek podozrenia na nežiaduce reakcie prostredníctvom národného systému hlásenia uvedeného v Prílohe V.

4.9 Predávkovanie

V prípade koncentrátov s rekombinantným koagulačným faktorom IX neboli hlásené žiadne príznaky predávkovania.

5. FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI

5.1 Farmakodynamické vlastnosti

Farmakoterapeutická skupina: krvný koagulačný faktor IX proti krvácaniu; ATC kód: B02BD09

Spôsob účinku

BeneFIX obsahuje rekombinantný koagulačný faktor IX (nonakog alfa). Rekombinantný koagulačný faktor IX je glykoproteín pozostávajúci z jedného reťazca s približnou molekulovou hmotnosťou 55 000 Daltonov a patrí k serínovým proteázam skupiny koagulačných faktorov závislých na vitamíne K. Rekombinantný koagulačný faktor IX je proteínové liečivo na báze rekombinantnej DNA, ktoré má štrukturálne a funkčné vlastnosti porovnateľné s endogénnym faktorom IX. Faktor IX je aktivovaný komplexom faktor VII/ tkanivový faktor vo vonkajšej dráhe ako aj faktorom XIa vo vnútornej koagulačnej dráhe. Aktivovaný faktor IX v kombinácii s aktivovaným faktorom VIII aktivuje faktor X. To vedie v konečnom dôsledku k premene protrombínu na trombín. Trombín následne premieňa fibrinogén na fibrín, a tak môže vzniknúť koagulum. Aktivita faktora IX chýba alebo je značne znížená u pacientov s hemofíliou B a substitučná terapia môže byť potrebná.

Farmakodynamické účinky

Hemofília B je dedičná, na pohlavie viazaná porucha hemokoagulácie spôsobená znížením hladiny faktora IX a vedie k nadmernému krvácaniu do kĺbov, svalov alebo vnútorných orgánov, buď spontánne alebo následkom náhodného úrazu alebo operačného zákroku. Substitučnou terapiou sa zvýšia plazmatické hladiny faktora IX a umožnia tak dočasnú nápravu nedostatku faktora a úpravu tendencie ku krvácaniu.

Pediatrická populácia

Analýza účinnosti v štúdii 3090A1-301-WW bola založená na 22 vyhodnotiteľných pediatrických pacientoch na profylaktickom režime, vrátane 4 pacientov na on-demand liečbe, u ktorých po krátkom čase došlo k zmene na profylaxiu. Dvaja pacienti podstúpili chirurgický zákrok (obriezka a zavedenie portokaválneho katétra). Analýza bezpečnosti 25 vyhodnotiteľných pacientov odráža bezpečnostný profil aký sa očakával. Jediný dokumentovaný závažný nežiaduci účinok spojený s BeneFIX-om bol hlásený od jediného PUP s precitlivelosťou a rozvojom inhibítorov.

Dve nezaslepené štúdie potvrdili bezpečnosť BeneFIXu podávaného v dávke 100 IU/kg raz týždenne. Biologický polčas tohto prípravku (pozri časť 5.2) a obmedzené údaje z farmakokinetickej štúdie týkajúce sa režimu podávania raz týždenne však neumožňujú všeobecné odporúčanie tohto režimu podávania ako dlhodobej profylaxie u pacientov so závažnou hemofíliou B.

5.2 Farmakokinetické vlastnosti

V randomizovanej, prekríženej farmakokinetickej štúdii sa ukázalo, že BeneFIX, ktorý bol rekonštituovaný v 0,234 % roztoku chloridu sodného, je z farmakokinetického hľadiska rovnaký ako predtým registrovaný BeneFIXu (rekonštituovanému v sterilnej vode) u 24 predtým liečených pacientov (vo veku ≥12 rokov) v dávke 75 IU/kg. Na dôvažok, farmakokinetické parametre boli ďalej sledované u tých istých 23 pacientov po opakovanom podaní BeneFIXu po dobu šiestich mesiacov a nezistila sa žiadna zmena v porovnaní s parametrami získanými pri úvodnom hodnotení. Súhrn farmakokinetických údajov je predložený v tabuľke 1.

Tabuľka 1. Odhad farmakokinetických parametrov pre BeneFIX (75 IU/kg) pri východiskovom vyšetrení a v 6. mesiaci u predtým liečených pacientov s hemofíliou B

Parameter

Východisková hodnota n = 24

Priemer ± SD

6. mesiac n = 23

Priemer ± SD

Cmax (IU/dl)

54,5 ± 15,0

57,3 ± 13,2

AUC∞ (IU∙h/dl)

940 ± 237

923 ± 205

t1/2 (h)

22,4 ± 5,3

23,8 ± 6,5

CL (ml/h/kg)

8,47 ± 2,12

8,54 ± 2,04

Výťažnosť (IU/dl na IU/kg)

0,73 ± 0,20

0,76 ± 0,18

Skratky: AUC∞ = plocha pod krivkou plazmatickej koncentrácie vo vzťahu k času od nuly po nekonečno; Cmax = vrcholová koncentrácia; t1/2 = eliminačný polčas plazmy; CL = klírens; SD = štandardná odchýlka.

Populačný farmakokinetický model bol vyvinutý na základe údajov zozbieraných od 73 pacientov vo veku od 7 mesiacov do 60 rokov. Parametre odhadnuté pomocou finálneho 2-priestorového modelu sú uvedené v tabuľke 2. Dojčatá a deti mali vyšší klírens, väčší objem distribúcie, kratší polčas a nižšiu obnovu ako dospievajúci a dospelí. Terminálna fáza nebola pokrytá jednoznačne kvôli nedostatku údajov nad rámec 24 hodín u detských pacientov < 6 ročných.

Tabuľka 2. Priemer ± SD farmakokinetických parametrov založených na individuálnych odhadoch z populačnej farmakokinetickej analýzy

Veková skupina (roky)

Dojčatá

<2

Deti

2 až < 6

Deti

6 až < 12

Adolescenti

12 až < 18

Dospelí

18 až 60

Počet

7

16

1

19

30

Klírens (mL/h/kg)

13,1 ± 2,1

13,1 ± 2,9

15,5

9,2 ± 2,3

8,0 ± 0,6

Vss (mL/kg)

252 ± 35

257 ± 25

303

234 ± 49

225 ± 59

Eliminačný polčas (h)

15,6 ± 1,2

16,7 ± 1,9

16,3

21,5 ± 5,0

23,9 ± 4,5

Výťažnosť (IU/dL na IU/kg)

0,61 ± 0,10

0,60 ± 0,08

0,47

0,69 ± 0,16

0,74 ± 0,20

5.3 Predklinické údaje o bezpečnosti

Predklinické údaje na základe obvyklých štúdií genotoxicity neodhalili žiadne osobitné riziko pre ľudí. Štúdie karcinogénneho potenciálu, reprodukčnej toxicity a fetálneho vývoja neboli vykonané.

6. FARMACEUTICKÉ INFORMÁCIE

6.1 Zoznam pomocných látok

Prášok

Sacharóza

Glycín

L-histidín

Polysorbát 80

Rozpúšťadlo

Roztok chloridu sodného

6.2 Inkompatibility

Nevykonali sa štúdie kompatibility, preto sa tento liek nesmie miešať s inými liekmi. Má sa použiť iba priložená infúzna súprava. Neúspech liečby sa môže vyskytnúť ako dôsledok adsorpcie ľudského koagulačného faktora IX na vnútorné povrchy niektorých častí infúzneho aparátu.

6.3 Čas použiteľnosti

2 roky

Rekonštituovaný liek neobsahuje konzervačnú látku a má sa použiť okamžite alebo do 3 hodín po rekonštitúcii. Chemická a fyzikálna stabilita pre použitie bola preukázaná počas 3 hodín pri teplote do 25 °C.

6.4 Špeciálne upozornenia na uchovávanie

Uchovávajte pri teplote do 30 °C. Nezmrazujte.

6.5 Druh obalu a obsah balenia

500 IU prášku v 10 ml injekčnej liekovke (zo skla typu I) s uzáverom (chlorobutyl) a odnímateľným krytom (hliníkovým) a 5 ml číreho, bezfarebného rozpúšťadla v naplnenej striekačke (zo skla typu I) s uzáverom piestu (bromobutyl), krytom hrotu striekačky (bromobutyl) a sterilným adaptérom liekovky na rekonštitúciu, sterilná infúzna súprava, dva alkoholové tampóny, jedna náplasť a gáza.

6.6 Špeciálne opatrenia na likvidáciu a iné zaobchádzanie s liekom

BeneFIX sa podáva intravenóznou infúziou po rekonštitúcii lyofilizovaného prášku na injekciu s priloženým rozpúšťadlom (0,234 % w/v roztok chloridu sodného) v naplnenej striekačke (pre podrobné informácie o rekonštitúcii pozri časť 3 príbalového letáku).

BeneFIX po rekonštitúcii obsahuje polysorbát-80, o ktorom je známe, že zvyšuje mieru extrakcie di-(2-etylhexyl)ftalátu (DEHP) z polyvinylchloridu (PVC). Túto skutočnosť treba zobrať do úvahy pri príprave a podávaní BeneFIX. Dôležité je, aby sa presne dodržiavali odporúčania uvedené v časti 4.2.

Nepoužitý liek alebo odpad vzniknutý z lieku má byť zlikvidovaný v súlade s národnými požiadavkami.

Pretože použitie BeneFIXu kontinuálnou infúziou nebolo hodnotené, BeneFIX sa nemá miešať s infúznymi roztokmi ani podávať v infúzii.

7. DRŽITEĽ ROZHODNUTIA O REGISTRÁCII

Pfizer Limited Ramsgate Road Sandwich

Kent CT13 9NJ Veľká Británia

8. REGISTRAČNÉ ČÍSLO (ČÍSLA)

EU/1/97/047/005

9. DÁTUM PRVEJ REGISTRÁCIE/PREDĹŽENIA REGISTRÁCIE

Dátum prvej registrácie: 27. august 1997

Dátum posledného predĺženia registrácie: 27. august 2012

10. DÁTUM REVÍZIE TEXTU

Podrobné informácie o tomto lieku sú dostupné na internetovej stránke Európskej liekovej agentúry http://www.ema.europa.eu.