Príloha č. 1 k notifikácii o zmene, ev. č.: 2019/06957-Z1B

SÚHRN CHARAKTERISTICKÝCH VLASTNOSTÍ LIEKU

1.  NÁZOV LIEKU

Belosalic

0,5 mg/g + 20 mg/g dermálna kvapalina

2.  KVALITATÍVNE A KVANTITATÍVNE ZLOŽENIE

1 g dermálnej kvapaliny obsahuje 0,5 mg betametazónu (vo forme betametazóndipropionátu 0,64 mg) a 20 mg kyseliny salicylovej.

Úplný zoznam pomocných látok, pozri časť 6.1.

3.  LIEKOVÁ FORMA

Dermálna kvapalina.

Číry, bezfarebný viskózny roztok.

4. KLINICKÉ ÚDAJE

4.1  Terapeutické indikácie

Liečba subakútnych a chronických hyperkeratotických a suchých dermatóz reagujúcich na lokálnu liečbu kortikosteroidmi a kyselinou salicylovou:

psoriáza, neurodermitída, lichen ruber planus, ekzémy (vrátane numulárneho ekzému, ekzému rúk, ekzematóznej dermatitídy), kontaktná alergická dermatitída, seboroická dermatitída, dyshidróza, ichtyóza a iné ichtyotické prejavy.

4.2  Dávkovanie a spôsob podávania

Niekoľko kvapiek dermálnej kvapaliny sa 2-krát denne nanáša na postihnutú oblasť kože a jemne sa vtrie do celej postihnutej oblasti. Ak sa dermálna kvapalina nanáša pomocou rozprašovača, nastrieka sa 2-krát denne na postihnutú oblasť kože a jemne sa vtrie do celej postihnutej oblasti.

Dermálna kvapalina je vhodná predovšetkým na nanášanie do vlasov a ochlpenej časti tela. Ľahko sa rozotiera, nezlepuje vlasy, nevysušuje pokožku, nezanecháva viditeľné stopy a pôsobí chladivo.

Nesmie sa nanášať do očí alebo na kožu v blízkosti očí.

Po vymiznutí akútnych príznakov je možné intervaly medzi nanášaním postupne predĺžiť na 48 a viac hodín. U miernejších prípadov je dostačujúce menej časté nanášanie. Ošetrené postihnuté plochy sa obvykle nezaväzujú.

Liečba trvá spravidla až do vymiznutia príznakov a jej dĺžka závisí od indikácie a priebehu ochorenia,  a nesmie presiahnuť 3 týždne. Použitie na tvár má byť obmedzené na 5 dní.

Pri chronických ochoreniach je vhodné v liečbe pokračovať ešte 3 – 7 dní aj po vymiznutí všetkých príznakov, aby sa zabránilo recidíve.

Pediatrická populácia

Použitie u detí má byť obmedzené na 5 dní.

4.3  Kontraindikácie

 • Precitlivenosť na liečivá alebo na ktorúkoľvek z pomocných látok uvedených v časti 6.1.
 • Vírusové infekcie kože (napr. herpes simplex, varicela, vaccinia).
 • Bakteriálne infekcie kože (napr. tuberkulóza kože, syfilis).
 • Mykotické a parazitárne infekcie kože (napr. scabies).
 • Periorálna dermatitída.
 • Akné, rosacea, pyodermia.
 • Perianálny a genitálny pruritus.

4.4  Osobitné upozornenia a opatrenia pri používaní

Ak sa po nanesení dermálnej kvapaliny vyskytne kožná reakcia z precitlivenosti (svrbenie, pálenie, začervenanie kože), liečba sa má okamžite prerušiť.

Pediatrická populácia

Neodporúča sa používať dermálnu kvapalinu Belosalic u detí mladších ako 12 mesiacov.

Nanášaním tohto lieku pod plienku sa u detí zvyšuje absorpcia liečiva, pretože plienka pôsobí ako oklúzia. U detí je okrem toho vyššia možnosť systémovej absorpcie pre väčší pomer povrchu kože k telesnej hmotnosti a pre nedostatočne vyvinutú stratum corneum kože.

Systémové prejavy zvýšenej absopcie betametazónu u detí sú retardácia rastu a intrakraniálna hypertenzia. Preto je u detí nevyhnutné starostlivé sledovanie.

Starostlivé sledovanie je nevyhnutné aj u pacientov s hepatálnou insuficienciou a pacientov vyžadujúcich dlhodobú liečbu, a to najmä vtedy, ak sa používa okluzívny obväz, pretože u týchto pacientov môže dôjsť k zvýšenej absorpcii betametazónu a/alebo kyseliny salicylovej so systémovými prejavmi (pozri časť 4.8). Systémové prejavy zvýšenej absorpcie betametazónu sú supresia osi hypotalamus-hypofýza-nadobličky (HPA-os), Cushingov syndróm, hyperglykémia a glykozúria. Tieto nežiaduce účinky sa vyskytujú veľmi zriedkavo, sú obvykle reverzibilné a vymiznú po prerušení liečby. U týchto pacientov sa musí periodicky kontrolovať funkcia HPA-osi (kontrola voľného kortizolu v moči a v plazme, test stimulácie ACTH). Ak dôjde k supresii HPA-osi, má sa liečba dermálnou kvapalinou Belosalic prerušiť, t. j. frekvencia nanášania sa má znížiť alebo sa má dermálna kvapalina Belosalic nahradiť iným, menej účinným kortikosteroidom. Príznaky z vysadenia (horúčka, myalgia, artralgia, slabosť) sa vyskytujú zriedkavo a pri ich výskyte je potrebná systémová substitučná kortikosteroidová terapia.

Dlhodobé nanášanie dermálnej kvapaliny na tvár sa neodporúča pre možnosť vzniku dermatitídy podobnej rosacei, periorálnej dermatitídy a akné.

Dermálna kvapalina sa nesmie nanášať na otvorené rany alebo porušenú kožu.

Dermálna kvapalina sa nesmie nanášať do oka alebo na kožu v blízkosti oka pre možnosť vzniku katarakty alebo glaukómu, mykotických infekcií oka a exacerbácie oparu.

Dermálna kvapalina sa nemá nanášať na sliznice, nepoužíva sa pri liečbe ulcus cruris.

Poruchy videnia

Poruchy videnia môžu byť hlásené pri systémovom a lokálnom použití kortikosteroidov. Ak sa u pacienta objavujú symptómy, ako je rozmazané videnie alebo iné poruchy videnia, pacient má byť odporučený k oftalmológovi na posúdenie možných príčin, medzi ktoré môže patriť sivý zákal, glaukóm alebo zriedkavé ochorenia, ako je napríklad centrálna serózna chorioretinopatia (CSCR), ktoré boli hlásené po použití systémových a lokálnych kortikosteroidov.

Určité časti tela, ako inguinálna, axilárna a perianálna oblasť, kde dochádza k istému druhu prirodzenej oklúzie, sú pri lokálnej liečbe dermálnou kvapalinou citlivejšie na vznik strií, takže sa má nanášanie v týchto oblastiach obmedziť na minimum.

V prípade sekundárnej bakteriálnej alebo mykotickej infekcie kože je nevyhnutné liečbu dermálnou kvapalinou Belosalic prerušiť a  začať antibakteriálnu, resp. antimykotickú liečbu.

4.5  Liekové a iné interakcie

Po lokálnom použití sa nehlásili žiadne významné liekové interakcie. Súbežné použitie kozmetických alebo dermatologických prípravkov proti akné, prípravkov, ktoré obsahujú etanol a medicinálne mydlá so silným dehydratačným účinkom, môžu v niektorých prípadoch zapríčiniť iritáciu kože.

4.6  Fertilita, gravidita a laktácia

Gravidita

Nie sú k dispozícii spoľahlivé štúdie o možných teratogénnych účinkoch lokálne podávaných kortikosteroidov a kyseliny salicylovej u gravidných žien. Je však známe, že tieto liečivá sa môžu po perkutánnom podaní absorbovať. Predklinické štúdie preukázali teratogénne účinky kyseliny salicylovej po perorálnom podaní a silne účinných kortikosteroidov po perkutánnom podaní (pozri časť 5.3). Preto sa lokálne podávanie dermálnej kvapaliny Belosalic u gravidných žien odporúča iba v prípade, ak lekár zváži, že terapeutický prínos pre gravidnú ženu je väčší ako možné riziko pre plod. V takom prípade sa musí používať krátkodobo a na malú plochu.

Dojčenie

Nie je známe, či lokálne podávané kortikosteroidy a perkutánne podávaná kyselina salicylová môžu vyvolať dostatočnú systémovú absorpciu, ktorá by zapríčinila prestup merateľného množstva uvedených liečiv do materského mlieka. Existujú však údaje, že ak sa systémovo podávané kortikosteroidy vylúčia do materského mlieka, tak len v množstve, ktoré nemá škodlivý účinok na dojča.

Preto sa dermálna kvapalina Belosalic u dojčiacich žien odporúča iba v prípade, ak lekár zváži, že terapeutický prínos pre dojčiacu ženu je väčší ako možné riziko pre dojča. V tomto prípade sa dermálna kvapalina nesmie nanášať na pokožku prsníkov pred dojčením, musí sa používať krátkodobo a na malú plochu.

4.7  Ovplyvnenie schopnosti viesť vozidlá a obsluhovať stroje

Dermálna kvapalina Belosalic nemá žiadny alebo má zanedbateľný vplyv na schopnosť viesť vozidlá a obsluhovať stroje.

4.8  Nežiaduce účinky

Nežiaduce účinky môžu byť lokálne alebo systémové. V terapeutických dávkach sú nežiaduce účinky zvyčajne mierne, avšak častým opakovaním sa ich výskyt proporcionálne zvyšuje v závislosti od povrchu ošetrovanej kože, dĺžky používania a použitia oklúzie.

Systémové nežiaduce účinky sa vyskytujú veľmi zriedkavo a väčšinou pri predávkovaní; po prerušení liečby zvyčajne vymiznú.

Frekvencie nežiaducich účinkov podľa MedDRA:

veľmi časté (≥ 1/10), časté (≥ 1/100 až < 1/10), menej časté (≥ 1/1 000 až < 1/100), zriedkavé (≥ 1/10 000 až < 1/1 000), veľmi zriedkavé (< 1/10 000), neznáme (z dostupných údajov).

Lokálne nežiaduce účinky betametazónu

Častejšie sa vyskytujú po použití okluzívnych obväzov a po použití lieku v intertriginóznej oblasti. Môže sa objaviť pocit pálenia, svrbenia, folikulitída, akné, hypopigmentácia, atrofia kože, strie, hypertrichóza, periorálna dermatitída, ekchymóza, sekundárne infekcie kože (pyodermia, furunkulóza), hirzutizmus.

Po použití lieku v periorbitálnej oblasti sa môže vyskytnúť katarakta alebo sekundárny glaukóm.

Zriedkavo sa môže objaviť miliaria rubra charakterizovaná vznikom vezikúl, ako i erózia, ulcerácia a macerácia kože.

Lokálne nežiaduce účinky kyseliny salicylovej

Lokálne nanášaná kyselina salicylová môže spôsobiť dermatitídu.

Systémové nežiaduce účinky betametazónu

Perkutánna absorpcia betametazónu sa môže prejaviť systémovými nežiaducimi účinkami ako hyperglykémia, glykozúria, supresia HPA-osi a Cushingov syndróm (guľatá tvár, nezvyčajná únava a malátnosť, mentálna depresia, nepravidelný menštruačný cyklus, pokles libida), edémy, hypertenzia, hypokalémia, pokles hladiny bielkovín; retardácia rastu a intrakraniálna hypertenzia (len u detí), ktoré sú reverzibilné a odznejú po vysadení liečby.

Môže sa objaviť rozmazané videnie (pozri tiež časť 4.4). Frekvencia výskytu tohto nežiaduceho účinku nie je známa.

Systémové nežiaduce účinky kyseliny salicylovej

Môžu sa vyskytnúť systémové nežiaduce účinky salicylátov ako bledosť, únava, bolesť hlavy, edém tváre, nevoľnosť, vracanie, bolesť brucha, hyperventilácia s prejavom tachypnoe a poruchy sluchu.

Hlásenie podozrení na nežiaduce reakcie

Hlásenie podozrení na nežiaduce reakcie po registrácii lieku je dôležité. Umožňuje priebežné monitorovanie pomeru prínosu a rizika lieku. Od zdravotníckych pracovníkov sa vyžaduje, aby hlásili akékoľvek podozrenia na nežiaduce reakcie na národné centrum hlásenia uvedené v Prílohe V.

4.9  Predávkovanie

Symptómy

Pri dlhodobejšom nanášaní lieku (viac ako tri týždne) na rozsiahle oblasti porušeného, a preto permeabilnejšieho povrchu kože , pri použití okluzívneho obväzu a u detí môže dôjsť k zvýšenej absorpcii liečiv do systémového obehu a k prejavom systémových nežiaducich účinkov betametazónu a kyseliny salicylovej (pozri časť 4.8).

Liečba

Prerušenie podávania lieku a zavedenie symptomatickej liečby s obvyklými postupmi pre zachovanie normálnych funkcií organizmu.

Pri liečbe predávkovania sa môžu zriedkavo vyskytnúť symptómy z vysadenia (horúčka, myalgia, artralgia, slabosť) a pri ich výskyte môže byť potrebná systémová substitučná kortikosteroidová terapia.

Pri liečbe salicylizmu sa postupuje symptomaticky; aby sa alkalizoval moč a podporila sa diuréza, treba perorálne podávať hydrogenuhličitan sodný.

5.  FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI

5.1  Farmakodynamické vlastnosti

Farmakoterapeutická skupina: kortikosteroidy, dermatologické liečivá; kortikosteroidy silno účinné, iné kombinácie;ATC kód: D07XC01.

Betametazón

Betametazón je syntetický fluorovaný kortikosteroid na lokálne podanie. Má silné protizápalové, imunosupresívne a antiproliferatívne účinky. Je syntetickým derivátom prednizolónu s vysokou kortikosteroidnou aktivitou pri nevýznamnom mineralokortikoidnom účinku. Presný mechanizmus lokálnej kortikosteroidnej aktivity nie je známy, ale považuje sa za ňu kombinácia antiflogistického, imunosupresívneho a antiproliferatívneho účinku, z ktorých je najvýznamnejší nešpecifický antiflogistický účinok. Kortikosteroidy difundujú bunkovou membránou a vytvárajú komplexy so špecifickými receptormi v cytoplazme, ktoré prenikajú do bunkového jadra, viažu sa na DNA (chromatín) a stimulujú transkripciu mRNA a tým syntézu rôznych enzýmov zodpovedných za protizápalové pôsobenie lokálne podávaných kortikosteroidov. Kortikosteroidy znižujú tvorbu, uvoľňovanie a aktivitu chemických mediátorov zápalu (kinínu, histamínu, lyzozómových enzýmov, prostaglandínov a leukotriénov). Kortikosteroidy tiež inhibujú dilatáciu krvných ciev a zvýšenú permeabilitu ich stien, čím znižujú prienik leukocytov a makrofágov do miesta poškodenia. Vazokonstrikčné pôsobenie znižuje extravazáciu séra a vznik edému. Kortikosteroidy tiež pôsobia imunosupresívne na typ III a IV hypersenzitívnych reakcií inhibíciou toxickej aktivity komplexu antigén-protilátka v stenách ciev, ktorý vyvoláva alergickú kožnú vaskulitídu a inhibíciou aktivity lymfokinínov, cieľových buniek a makrofágov, ktoré spolu vyvolávajú reakciu podobnú alergickej kontaktnej dermatitíde. Kortikosteroidy tiež zabraňujú prístupu senzibilizovaných T-lymfocytov a makrofágov k cieľovým bunkám.

Kortikosteroidy inhibujú i neskoršie prejavy zápalu, ako sú zmnoženie kapilár, depozícia kolagénu a vytváranie keloidov.

Kyselina salicylová

Kyselina salicylová pôsobí keratolyticky (čím inhibuje rast patogénov), zlepšuje prienik betametazónu cez kožu, má skvamolytický a antimykotický účinok a tiež obnovuje kyslý povrch kože. Zmäkčuje keratín v stratum corneum. Má aj mierne antiseptický a antibakteriálny účinok.

Obe liečivá pôsobia synergicky.

5.2  Farmakokinetické vlastnosti

Rozsah perkutánnej absorpcie lokálne podávaného betametazónu a kyseliny salicylovej závisí od rôznych faktorov, napr. vehikulum, integrita epidermálnej bariéry a použitie okluzívneho obväzu. Lokálne podávané kortikosteroidy sa môžu absorbovať normálnou intaktnou kožou v malej miere, zatiaľ čo prítomnosť zápalových procesov v koži alebo použitie okluzívneho obväzu zvyšuje rozsah absorpcie.

Betametazón sa v koži lokálne nemetabolizuje a z kože sa eliminuje odlučovaním stratum corneum a jeho stieraním z povrchu kože.

Po absorpcii cez kožu sa farmakokinetika lokálne podávaného betametazónu a kyseliny salicylovej podobá farmakokinetike systémovo podávaného betametazónu a kyseliny salicylovej. Systémová absorpcia betametazónu po lokálnom podaní je približne 12 – 14 %. Približne 64 % betametazónu sa viaže na plazmatické proteíny, distribučný objem je 1,4 l/kg. Betametazón sa metabolizuje primárne v pečeni a metabolity sú z väčšej časti vylučované žlčou a z menšej časti obličkami (iba okolo 5 %).

Kyselina salicylová dosahuje maximálnu plazmatickú koncentráciu o 5 hodín po lokálnom podaní a použití okluzívneho obväzu. Okolo 6 % celkovo absorbovaného množstva kyseliny salicylovej sa vylučuje močom v nezmenenej forme.Väčšina sa vylučuje vo forme metabolitov.

5.3  Predklinické údaje o bezpečnosti

Toxicita po jednorazovom podaní

LD50 u myší a potkanov po p. o. podaní:

 • betametazóndipropionát:
  LD50 u potkanov   > 4 g/kg
  LD50 u myší  > 5 g/kg
 • kyselina salicylová:
  LD50  u potkanov:   400 – 800 mg/kg
  LD50  u myší:    1 312 mg/kg

Toxicita po opakovanom podávaní

Po opakovanom perkutánnom podaní betametazónu v dávkach vyšších ako sú terapeutické dávky sa nepozorovali žiadne známky chronickej toxicity.

Kancerogenita

Nie sú žiadne informácie o kancerogenite betametazónu a kyseliny salicylovej.

Mutagenita a teratogenita

Nie sú žiadne informácie o mutagenite betametazónu a kyseliny salicylovej.

Betametazón

Pri systémovom podaní kortikosteroidov laboratórnym zvieratám sa vyskytli teratogénne účinky už pri relatívne nízkych dávkach. Silno účinné kortikosteroidy vykazovali teratogénne účinky dokonca i po perkutánnom podávaní laboratórnym zvieratám. Avšak teratogénna aktivita betametazónu, ktorý je rovnako klasifikovaný ako silno účinný kortikosteroid, sa týmto spôsobom neskúmala.

Po intramuskulárnom podaní betametazóndipropionátu králikom v dávke 0,05 mg/kg sa zaznamenal teratogénny účinok. Použitá dávka je však 26-krát vyššia ako odporúčaná dávka pre lokálne použitie. Fetálne abnormality zahŕňali umbilikálnu herniu, cefalokélu, rázštep podnebia.

Kyselina salicylová.

Po perorálnom podaní kyseliny salicylovej opiciam a potkanom v dávkach (prepočítaných) 6-krát vyšších ako je maximálna dávka podávaná perkutánne u ľudí na veľké plochy kože, sa zaznamenali teratogénne účinky.

6.  FARMACEUTICKÉ INFORMÁCIE

6.1  Zoznam pomocných látok

dihydrát edetanu disodného

hypromelóza

hydroxid sodný

izopropylalkohol

čistená voda

6.2  Inkompatibility

Neaplikovateľné.

6.3  Čas použiteľnosti

2 roky

6.4 Špeciálne upozornenia na uchovávanie

Uchovávajte pri teplote do 25 °C.

6.5  Druh obalu a obsah balenia

Druh obalu: biela plastová (HDPE) fľaška so žltým plastovým uzáverom.

Obsah balenia: 50 ml

Druh obalu: biela plastová (HDPE) fľaška s plastovou pumpou a ochranným krytom a plastovým rozprašovačom.

Obsah balenia: 100 ml

Na trh nemusia byť uvedené všetky veľkosti balenia.

6.6  Špeciálne opatrenia na likvidáciu a iné zaobchádzanie s liekom

Likvidácia

Žiadne zvláštne požiadavky.

Zaobchádzanie s liekom

Ak je liek zabalený vo fľaške s plastovou pumpou, môže sa použiť po odstránení bezpečnostných prvkov z fľaše a nasadení plastového rozprašovača.

7.  DRŽITEĽ ROZHODNUTIA O REGISTRÁCII

BELUPO, s.r.o.

Cukrová 14

811 08 Bratislava

Slovenská republika

8.  REGISTRAČNÉ ČÍSLO

46/0467/94-S

9.  DÁTUM PRVEJ REGISTRÁCIE/PREDĹŽENIA REGISTRÁCIE

Dátum prvej registrácie: 25. júl 1994

Dátum posledného predĺženia registrácie: 14. marec 2006

10. DÁTUM REVÍZIE TEXTU

04/2020