Zobraziť oficiálny zdrojový dokument od príslušnej autority (ŠÚKL)

Príloha č.2 k notifikácii o zmene, ev.č.: 2020/04488-ZIB 2017/06764-ZME

SÚHRN CHARAKTERISTICKÝCH VLASTNOSTÍ LIEKU

1.  NÁZOV LIEKU

ASCORUTIN

20 mg/100 mg filmom obalené tablety

2.  KVALITATÍVNE A KVANTITATÍVNE ZLOŽENIE

Jedna filmom obalená tableta obsahuje 20 mg trihydrátu rutozidu a 100 mg kyseliny askorbovej.

Pomocná látka so známym účinkom: Jedna filmom obalená tableta obsahuje 0,025 g monohydrátu laktózy.

Úplný zoznam pomocných látok pozri v časti 6.1.

3.  LIEKOVÁ FORMA

Filmom obalená tableta.

Takmer biele až krémovo sfarbené tablety šošovkovitého tvaru.

4.  KLINICKÉ ÚDAJE

4.1  Terapeutické indikácie

Tento liek je indikovaný dospelým a deťom vo veku od 3 rokov na liečbu zvýšenej lámavosti a permeability kapilár pri hypovitaminóze vitamínu C.

4.2  Dávkovanie a spôsob podávania

Dávkovanie

Dospelí

Dospelí užívajú zvyčajne 1 − 2 tablety trikrát denne. Dĺžka liečby závisí od charakteru ochorenia. V ťažkých prípadoch je možné dávku zvýšiť na 5 − 8 tabliet denne.

Preventívne sa odporúča podávať liek asi 1 týždeň.

Pri dobrej znášanlivosti sa môže ASCORUTIN užívať dlhodobo.

Pediatrická populácia

U detí vo veku od 3 rokov sa podľa hmotnosti alebo veku podávajú 1 − 2 tablety denne.

V ťažkých prípadoch je možné dávku zvýšiť na maximálne:

Vek Maximálna denná dávka
3 roky 3 - 4 tablety denne
4 – 8 rokov 3 - 6 tabliet denne
9 – 18 rokov 3 - 8 tabliet denne

Preventívne sa odporúča podávať liek asi 1 týždeň.

Pri dobrej znášanlivosti sa môže ASCORUTIN užívať dlhodobo.

Spôsob podávania

Tablety sa prehĺtajú celé, nerozhryzené, a zapíjajú sa dostatočným množstvom tekutiny. Je možné ich užívať pri jedle, po jedle a aj nalačno.

4.3  Kontraindikácie

Precitlivenosť na liečivá alebo na ktorúkoľvek z pomocných látok uvedených v časti 6.1.

4.4  Osobitné upozornenia a opatrenia pri používaní

U pacientov so sklonom k tvorbe obličkových kameňov existuje pri užívaní vysokých dávok kyseliny askorbovej riziko vzniku oxalátových kameňov.

U pacientov s ťažkou renálnou dysfunkciou (vrátane pacientov v pravidelnom hemodialyzačnom programe) môže pravidelné užívanie kyseliny askorbovej viesť k hyperoxalémii a prípadnej precipitácii oxalátu v obličkách.

U pacientov s deficitom glukózo-6-fosfát-dehydrogenázy môže v ojedinelých prípadoch dôjsť k hemolýze, niekedy veľmi závažnej.

Tablety obsahujú monohydrát laktózy. Pacienti so zriedkavými dedičnými problémami galaktózovej intolerancie, celkovým deficitom laktázy alebo glukózo-galaktózovou malabsorpciou nesmú užívať tento liek.

4.5  Liekové a iné interakcie

Pri súbežnom podávaní kyselina askorbová zvyšuje resorpciu železa, V-penicilínu a etinylestradiolu.

Kyselina acetylsalicylová môže znižovať hladinu vitamínu C v krvi a vitamín C môže zvyšovať renálnu reabsorpciu salicylátov. Pri vysokých dávkach môže ovplyvniť účinnosť antikoagulačnej terapie, ovplyvňuje resorpciu vitamínu B12.

Kyselina askorbová vo vyšších dávkach môže teoreticky zvyšovať riziko kryštalúrie pri súbežnom užívaní sulfónamidov alebo kotrimoxazolu (kombinácia sulfametoxazolu s trimetoprimom).

4.6  Fertilita, gravidita a laktácia

Gravidita

Kyselina askorbová sa aktívne transportuje do plodu. Počas gestácie progresívne klesá koncentrácia kyseliny askorbovej v sére. Následkom tohto procesu sú sérové koncentrácie kyseliny askorbovej u novorodenca (9 – 22 µg/ml) približne 2- až 4-krát vyššie ako u matky (4 – 10 µg/ml). Odporúčaný príjem kyseliny askorbovej v gravidite je 105 mg denne. Je zaznamenané, že dlhodobé podávanie vysokých dávok kyseliny askorbovej v gravidite môže viesť k prejavom nedostatku vitamínu C u dieťaťa po pôrode.

Rad flavonoidov, medzi nimi aj rutozid a kvercetín, in vivo indukuje miestne špecifické rozštiepenie génu MLL v oblasti BCR (breakpoint cluster region); pri niektorých z týchto flavonoidov (vrátane kvercetínu) sa okrem toho dokázalo, že sú inhibítormi topoizomerázy II in vitro. Existuje podozrenie, že zvýšená expozícia prírodným alebo syntetickým flavonoidom počas gestácie môže zvyšovať riziko vzniku leukémie in utero. Klinický význam tohto teoreticky formulovaného rizika nie je známy.

Malé množstvo údajov u gravidných žien (300 až 1000 ukončených gravidít) nepoukazuje na malformácie alebo fetálnu/neonatálnu toxicitu ASCORUTINU.

Štúdie na zvieratách nepoukazujú na reprodukčnú toxicitu (pozri časť 5.3).

ASCORUTIN sa môže užívať počas gravidity, ak si to klinický stav vyžaduje.

Dojčenie

Kyselina askorbová sa vylučuje do materského mlieka. Boli zaznamenané koncentrácie v materskom mlieku v rozmedzí od 24 do 158 µg/ml. Suplementácia dennými dávkami 4 – 200 mg kyseliny askorbovej vedie u podvyživených žien ku koncentráciám v mlieku v rozmedzí od 24 do 61 µg/ml. U dobre živených žien sa ani po užívaní denných dávok 1000 mg kyseliny askorbovej nepozorovalo významné zvýšenie koncentrácie kyseliny askorbovej v mlieku. Je teda pravdepodobné, že vylučovanie kyseliny askorbovej do materského mlieka sa reguluje tak, aby neprekročilo určitú saturačnú úroveň. Odporúčaný príjem kyseliny askorbovej v období dojčenia je 155 mg denne.

Informácie o prieniku rutozidu, prípadne jeho metabolitov do materského mlieka a o jeho prípadných účinkoch na dojčené dieťa nie sú k dispozícii.

Rozhodnutie, či ukončiť dojčenie alebo či ukončiť/prerušiť liečbu ASCORUTINOM sa má urobiť po zvážení prínosu dojčenia pre dieťa a prínosu liečby pre ženu.

4.7  Ovplyvnenie schopnosti viesť vozidlá a obsluhovať stroje

ASCORUTIN nemá žiadny alebo má zanedbateľný vplyv na schopnosť viesť vozidlá a obsluhovať stroje.

4.8  Nežiaduce účinky

Nežiaduce účinky sú zoradené do tried orgánových systémov podľa databázy MedDRA s uvedením frekvencie ich výskytu: veľmi časté (≥ 1/10); časté (≥ 1/100 až < 1/10); menej časté (≥ 1/1 000 až < 1/100); zriedkavé (≥ 1/10 000 až < 1/1 000); veľmi zriedkavé (< 1/10 000); neznáme (z dostupných údajov).

Trieda orgánových systémov podľa MedDRA Frekvencia Nežiaduci účinok
Poruchy krvi a lymfatického systému zriedkavé hemolýza1
Poruchy imunitného systému zriedkavé hypersenzitívne reakcie
Poruchy dýchacej sústavy, hrudníka a mediastína zriedkavé astmatický záchvat (u alergických pacientov)
Poruchy gastrointestinálneho traktu zriedkavé nauzea,
vracanie,
iritácia sliznice pažeráka a žalúdka2
Poruchy kože a podkožného tkaniva zriedkavé alergické reakcie, exantém
Poruchy obličiek a močových ciest zriedkavé glykozúria, hyperoxalúria,
obličkové kamene3

1 u pacientov s deficitom glukózo-6-fosfát-dehydrogenázy môže v ojedinelých prípadoch dôjsť k hemolýze, niekedy veľmi závažnej.

2 pri vysokých dávkach.

3 u osôb so sklonom k tvorbe obličkových kameňov existuje pri užívaní vysokých dávok kyseliny askorbovej riziko vzniku oxalátových kameňov. U pacientov s ťažkou renálnou dysfunkciou (vrátane pacientov v pravidelnom hemodialyzačnom programe) môže pravidelné užívanie kyseliny askorbovej viesť k hyperoxalémii a prípadnej precipitácii oxalátu v obličkách.

Výskyt iných nežiaducich účinkov je pri odporúčanom dávkovaní nepravdepodobný.

Hlásenie podozrení na nežiaduce reakcie

Hlásenie podozrení na nežiaduce reakcie po registrácii lieku je dôležité. Umožňuje priebežné monitorovanie pomeru prínosu a rizika lieku. Od zdravotníckych pracovníkov sa vyžaduje, aby hlásili akékoľvek podozrenia na nežiaduce reakcie na národné centrum hlásenia uvedené v Prílohe V.

4.9  Predávkovanie

Nebol hlásený žiadny prípad predávkovania ASCORUTINOM.

Pri masívnom predávkovaní (niekoľko gramov) kyselinou askorbovou sa môže vyskytnúť prechodná osmotická hnačka sprevádzaná príslušnými abdominálnymi príznakmi. Vysoké dávky kyseliny askorbovej vedú k acidifikácii moču, preto je teoreticky možná precipitácia cystínu v obličkách. Perorálna dávka 4 g kyseliny askorbovej má výrazný urikozurický účinok, čo eventuálne môže viesť k precipitácii urátov v obličkách.

Riziko hemolýzy a tvorby oxalátových obličkových kameňov – pozri časť 4.4.

Príznaky akútnej intoxikácie rutozidom nie sú známe.

Kyselina askorbová ani rutozid nemajú špecifické antidotum. Terapia prípadnej intoxikácie musí byť symptomatická. Vysoké dávky kyseliny askorbovej možno odstrániť hemodialýzou.

5.  FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI

5.1  Farmakodynamické vlastnosti

Farmakoterapeutická skupina: Vazoprotektíva, liečivá stabilizujúce kapiláry

ATC kód: C05CA51

Mechanizmus účinku

Kyselina askorbová

Kyselina askorbová je v organizme súčasťou oxidačno-redukčných procesov, má antioxidačné účinky, vychytáva reaktívne formy kyslíka, inhibuje peroxidáciu lipidov. Antioxidačné vlastnosti kyseliny askorbovej sa podieľajú aj na hojení rán. Významne zasahuje do metabolizmu spojivového tkaniva, najmä pri syntéze kolagénu. Zohráva veľmi dôležitú úlohu v odpovedi organizmu na stres a v prevencii proti infekcii (je dôležitá pre normálnu funkciu T-lymfocytov, pre fagocytárnu aktivitu leukocytov, ochraňuje endotelové bunky proti apoptóze indukovanej cytokínmi a mediátormi zápalu). Je nevyhnutná na premenu dopamínu na noradrenalín, tryptofánu na sérotonín, regeneruje α‑tokoferol. Je kofaktorom enzýmu cholesterol‑7–alfa hydroxylázy (potrebného na premenu cholesterolu na žlčové kyseliny), zvyšuje resorpciu železa z gastrointestinálneho traktu, podieľa sa na syntéze karnitínu a neuroendokrinných peptidov.

Rutozid

Rutozid (rutín) patrí medzi bioflavonoidy, prírodné rastlinné polyfenoly, ktoré sú bežnou súčasťou ľudskej stravy. Má antioxidačné účinky, zlepšuje elimináciu cholesterolu z organizmu, znižuje permeabilitu a lámavosť kapilár, zvyšuje ich elasticitu a tím zlepšuje mikrocirkuláciu krvi. Má vazodilatačné účinky, zlepšuje žilový tonus a tkanivovú oxygenáciu a má protizápalový účinok. Pri súbežnom podaní s kyselinou askorbovou stabilizuje a zosilňuje jej účinok v organizme.

5.2  Farmakokinetické vlastnosti

Kyselina askorbová

Absorpcia a distribúcia

Kyselina askorbová sa po perorálnom podaní dobre vstrebáva z tráviaceho traktu a preniká do všetkých tkanív. Gastrointestinálna resorpcia prebieha pomocou uľahčenej difúzie a aktívnym transportom, vstrebané množstvo závisí od dávky. Maximálna koncentrácia v sére sa dosiahne do 2‑3 hodín. Kyselina askorbová sa neviaže na plazmatické proteíny v klinicky významnej miere, prechádza placentárnou membránou a distribuuje sa do materského mlieka.

Biotransformácia a eliminácia

Kyselina askorbová sa v organizme reverzibilne oxiduje na kyselinu dehydroaskorbovú, ktorá má plnú biologickú aktivitu. Hlavným metabolitom je kyselina oxálová (kyselina etándiová) a kyselina 2‑sulfurylaskorbová. Vylučovanie metabolitov kyseliny askorbovej prebieha prevažne obličkami. Pri vysokých dávkach sa z gastrointestinálneho traktu vstrebáva iba určité množstvo kyseliny askorbovej a zvyšok sa vylučuje nemetabolizovaný stolicou. Vstrebaná kyselina askorbová prechádza v obličkách glomerulárnou filtráciou a následnou reabsorpciou. Pri nasýtení transportného proteínu sa zvyšok kyseliny askorbovej vylúči močom.

Rutozid

Absorpcia a distribúcia

Rutozid sa po perorálnom podaní hydrolyzuje v čreve na kvercetín, ktorý sa následne konjuguje. Rutín a kvercetín sú si štruktúrne podobné. V plazme sa vyskytuje vo forme glukuronoidov a/alebo sulfátov.

Biotransformácia a eliminácia

Rutozid sa mení v čreve a pri prvom prechode pečeňou na viac ako 60 metabolitov. Niektoré metabolity sú aktívne. Rutozid a jeho metabolity sa vylučujú močom alebo stolicou. Nevstrebaný rutozid je rozkladaný črevnou mikroflórou a vylučuje sa stolicou.

5.3  Predklinické údaje o bezpečnosti

Kyselina askorbová aj rutozid sa pri zvieratách vyznačujú zanedbateľnou akútnou toxicitou po perorálnom podaní. Stredné letálne dávky (LD50) kyseliny askorbovej po perorálnom podaní sú pri myšiach vyššie ako 3 g/kg telesnej hmotnosti, pri potkanoch vyššie ako 11 g/kg telesnej hmotnosti. LD50 rutozidu po perorálnom podaní potkanom sú viac ako 14 g/kg, LD50 po intravenóznom podaní u myší sú 950 mg/kg. Kyselina askorbová ani rutozid nemajú karcinogénne účinky. Štúdie na myšiach preukázali, že rutín nemá žiadne mutagénne účinky pri perorálnom podaní vysokých dávok (2×625 – 2 500 mg/kg telesnej hmotnosti).

Štúdie na zvieratách nepoukazujú na reprodukčnú toxicitu.

6.  FARMACEUTICKÉ ÚDAJE

6.1  Zoznam pomocných látok

Jadro tablety:

citrónan vápenatý

monohydrát laktózy

zemiakový škrob

hydrogenovaný ricínový olej

želatína

kukuričný škrob

Obalová sústava Sepifilm 752 biela:

hydroxypropylmetylcelulóza (E464)

mikrokryštalická celulóza (E460)

makrogol-stearát (E431)

oxid titaničitý (E171)

6.2  Inkompatibility

Neaplikovateľné.

6.3  Čas použiteľnosti

2 roky

6.4  Špeciálne upozornenia na uchovávanie

Uchovávajte pri teplote do 25 °C v pôvodnom obale na ochranu pred svetlom a vlhkosťou.

6.5  Druh obalu a obsah balenia

Blister (PVC/Al potlačená fólia).

Veľkosti balenia: 50, 100 filmom obalených tabliet.

Na trh nemusia byť uvedené všetky veľkosti balenia.

6.6  Špeciálne opatrenia na likvidáciu

Všetok nepoužitý liek alebo odpad vzniknutý z lieku sa má zlikvidovať v súlade s národnými požiadavkami.

7.  DRŽITEĽ ROZHODNUTIA O REGISTRÁCII

Zentiva, a.s.

Einsteinova 24

85101 Bratislava

Slovenská republika

8.  REGISTRAČNÉ ČÍSLO

86/0682/69-S

9.  DÁTUM PRVEJ REGISTRÁCIE/PREDĹŽENIA REGISTRÁCIE

Dátum prvej registrácie: 30. december 1969

Dátum posledného predĺženia registrácie: 29. január 2007

10.  DÁTUM REVÍZIE TEXTU

12/2020