AMINOPLASMAL HEPA 10% sol inf (fľ.skl.) 1x500 ml

Príloha č. 2 k notifikácii o zmene, ev. č.: 2018/03548-Z1B

Schválený text k rozhodnutiu o zmene, ev. č.: 2018/08312-ZME

SÚHRN CHARAKTERISTICKÝCH VLASTNOSTÍ LIEKU

1. NÁZOV LIEKU

Aminoplasmal Hepa 10%

infúzny roztok

2. KVALITATÍVNE A KVANTITATÍVNE ZLOŽENIE

Infúzny roztok obsahuje: 

  v 1 ml v 500 ml v 1 000 ml  
izoleucín (isoleucinum) 8,80 mg 4,40 g 8,80 g  
leucín (leucinum) 13,60 mg 6,80 g 13,60 g  
lyzínium-acetát (lysini acetas) 10,60 mg 5,30 g 10,60 g  
  (zodpovedá lyzínu [lysinum]) (7,51 mg) (3,75 g) (7,51 g)  
metionín (methioninum) 1,20 mg 0,60 g 1,20 g  
fenylalanín (phenylalaninum) 1,60 mg 0,80 g 1,60 g  
treonín (threoninum) 4,60 mg 2,30 g 4,60 g  
tryptofán (tryptophanum) 1,50 mg 0,75 g 1,50 g  
valín (valinum) 10,60 mg 5,30 g 10,60 g  
arginín (argininum) 8,80 mg 4,40 g 8,80 g  
histidín (histidinum) 4,70 mg 2,35 g 4,70 g  
glycín (glycinum) 6,30 mg 3,15 g 6,30 g  
alanín (alaninum) 8,30 mg 4,15 g 8,30 g  
prolín (prolinum) 7,10 mg 3,55 g 7,10 g  
kyselina asparágová (acidum asparticum) 2,50 mg 1,25 g 2,50 g  
asparagín, monohydrát (asparaginum monohydricum) 0,55 mg 0,27 g 0,55 g  
  (zodpovedá asparagínu [asparaginum]) (0,48 mg) (0,24 g) (0,48 g)  
acetylcysteín (acetylcysteinum) 0,80 mg 0,40 g 0,80 g  
  (zodpovedá cysteínu [cysteinum]) (0,59 mg) (0,29 g) (0,59 g)  
kyselina glutámová (acidum glutamicum) 5,70 mg 2,85 g 5,70 g  
ornitín hydrochlorid (ornithini hydrochloridum) 1,66 mg 0,83 g 1,66 g  
  (zodpovedá ornitínu [ornithinum]) (1,30 mg) (0,65 g) (1,30 g)  
serín (serinum) 3,70 mg 1,85 g 3,70 g  
N-acetyltyrozín (N-acetyltyrosinum) 0,86 mg 0,43 g 0,86 g  
  (zodpovedá tyrozínu [tyrosinum]) (0,70 mg) (0,35 g) (0,70 g)  
Koncentrácie elektrolytov:        
Octan   51 mmol/l    
Chlorid   10 mmol/l    
         
Celkové aminokyseliny   100 g/l    
Celkový dusík   15,3 g/l    
                     

Pomocná látka so známym účinkom

Tento liek obsahuje 0,3 – 2,3 mmol sodíka v 1 000 ml.

Úplný zoznam pomocných látok, pozri časť 6.1.

3. LIEKOVÁ FORMA

Infúzny roztok.

Číry, bezfarebný až jemne slamovo žltkastý vodný roztok.

Energia 1 675 kJ/l ≙ 400 kcal/l
Teoretická osmolarita 875 mosm/l
pH 5,5 – 6,5

4. KLINICKÉ ÚDAJE

4.1 Terapeutické indikácie

Dodanie aminokyselín ako súčasť parenterálnej výživy u pacientov s ťažkou insuficienciou pečene s hepatálnou encefalopatiou III. – IV. stupňa, ktorá je refraktérna voči štandardnej liečbe.

Aminoplasmal Hepa 10% je indikovaný dospelým, dospievajúcim a deťom starším ako 2 roky.

4.2 Dávkovanie a spôsob podávania

Dávkovanie

Dávka sa má upraviť podľa individuálnej potreby aminokyselín a tekutín, v závislosti od klinického stavu pacienta (nutričného stavu a/alebo stupňa katabolizmu dusíka v dôsledku ochorenia).

Dospelí

Maximálna denná dávka:

1,5 g aminokyselín/kg telesnej hmotnosti, čo zodpovedá ≙ 15 ml/kg telesnej hmotnosti, čo je ≙ 1 050 ml u 70 kg pacienta.

Maximálna rýchlosť infúzie:

0,1 g aminokyselín/kg telesnej hmotnosti/hodinu, čo zodpovedá ≙ 1 ml/kg telesnej hmotnosti/hodinu, čo je  ≙ 1,17 ml/minútu u 70 kg pacienta.

Pediatrická populácia

 • Novorodenci, dojčatá a batoľatá mladšie ako 2 roky:

Aminoplasmal Hepa 10% je kontraindikovaný u novorodencov, dojčiat a batoliat mladších ako 2 roky (pozri časť 4.3).

 • Deti a dospievajúci:

Bezpečnosť a účinnosť Aminoplasmalu Hepa 10% u detí doteraz neboli stanovené. Údaje dostupné v súčasnosti sú uvedené v časti 4.4.

Dávkovanie pre túto vekovú skupinu, uvedené nižšie, predstavuje priemerné orientačné hodnoty. Presné dávkovanie sa má nastaviť individuálne podľa veku, stupňa vývoja a prevládajúceho ochorenia a jeho závažnosti.

Maximálna denná dávka:

1,5 g aminokyselín/kg telesnej hmotnosti, čo zodpovedá ≙ 15 ml/kg telesnej hmotnosti.

Maximálna rýchlosť infúzie:

0,1 g aminokyselín/kg telesnej hmotnosti/hodinu, čo zodpovedá ≙ 1 ml/kg telesnej hmotnosti/hodinu.

Dĺžka podávania

Tento roztok sa môže podávať, pokiaľ to vyžaduje klinický stav pacienta alebo kým sa u pacienta neupraví nerovnováha aminokyselín.

Odporúčaná dĺžka podávania infúzie z jednej fľaše je maximálne 24 hodín.

Spôsob podávania

Intravenózne použitie.

Len na centrálnu venóznu infúziu.

4.3 Kontraindikácie

 • Precitlivenosť na liečivá alebo na ktorúkoľvek z pomocných látok uvedených v časti 6.1.
 • Vrodené poruchy metabolizmu aminokyselín.
 • Závažné poruchy cirkulácie s ohrozením vitálnych funkcií (napr. šok).
 • Hypoxia.
 • Metabolická acidóza.
 • Závažná insuficiencia obličiek bez náhrady funkcie obličiek.
 • Dekompenzovaná insuficiencia srdca.
 • Akútny pľúcny edém.
 • Poruchy rovnováhy elektrolytov a tekutín.
 • Novorodenci, dojčatá a batoľatá mladšie ako 2 roky, pretože zloženie aminokyselín úplne nespĺňa špeciálne pediatrické požiadavky pre túto vekovú skupinu.

Kvôli svojmu zloženiu môže Aminoplasmal Hepa 10% spôsobiť značné metabolické poruchy pri podaní mimo indikácií uvedených v časti 4.1. Neindikovanému použitiu je potrebné sa prísne vyvarovať.

4.4 Osobitné upozornenia a opatrenia pri používaní

Pri poruchách metabolizmu aminokyselín iného pôvodu, ako je uvedené v časti 4.3, sa má tento liek podávať len po starostlivom zvážení prínosu a rizika.

Pre svoje zloženie sa má Aminoplasmal Hepa 10% podať pacientom so sprievodnou insuficienciou obličiek iba po individuálnom zvážení prínosu/rizika. Dávku treba upraviť podľa sérových koncentrácií urey a kreatinínu.

Pri podávaní veľkých objemov infúznych tekutín sa má venovať pozornosť pacientom s insuficienciou srdca.

  U pacientov so zvýšenou osmolaritou séra sa má postupovať opatrne.

Pred podaním parenterálnej výživy sa majú upraviť poruchy rovnováhy tekutín a elektrolytov (napr. hypotonická dehydratácia, hyponatriémia, hypokaliémia).

Pravidelne sa majú monitorovať elektrolyty v sére, glukóza v krvi, rovnováha tekutín, acidobázická rovnováha a funkcia obličiek.

Monitorovať sa majú aj proteíny v sére a funkcia pečene.

Terapia aminokyselinami pri liečbe hepatálnej encefalopatie nie je náhradou stanovených terapeutických opatrení, ako je prečisťovanie, podávanie laktózy a/alebo antibiotík na črevnú sterilizáciu.

Roztoky aminokyselín sú len jednou zložkou parenterálnej výživy. Aby bola parenterálna výživa kompletná, musia sa spolu s aminokyselinami podávať substráty nebielkovinovej energie, esenciálne mastné kyseliny, elektrolyty, vitamíny, tekutiny a stopové prvky.

Miesto podávania infúzie sa má denne kontrolovať, či sa neobjavili prejavy zápalu alebo infekcie.

Tento liek obsahuje 6,9 – 52,9 mg sodíka na 1 000 ml, čo zodpovedá 0,3 – 2,6 % WHO odporúčaného maximálneho denného príjmu 2 g sodíka pre dospelú osobu.

4.5 Liekové a iné interakcie

Nie sú známe.

4.6 Fertilita, gravidita a laktácia

Gravidita

Nie sú k dispozícii alebo je iba obmedzené množstvo údajov o použití Aminoplasmalu Hepa 10% u gravidných žien. Použitie Aminoplasmalu Hepa 10% počas gravidity sa má v prípade potreby zvážiť.

Dojčenie

Aminokyseliny a ich metabolity sa vylučujú do ľudského mlieka, ale pri terapeutických dávkach podávaného Aminoplasmalu Hepa 10% sa neočakávajú žiadne účinky na dojčeného novorodenca/dojča.

Aminoplasmal Hepa 10% sa môže používať počas dojčenia.

Fertilita

Nie sú k dispozícii žiadne údaje.

4.7 Ovplyvnenie schopnosti viesť vozidlá a obsluhovať stroje

Netýka sa.

4.8 Nežiaduce účinky

Môžu sa vyskytnúť nežiaduce účinky, ktoré však nesúvisia špecificky s týmto liekom, ale s parenterálnou výživou všeobecne, najmä na začiatku parenterálnej liečby.

Nežiaduce účinky sú uvedené podľa frekvencie výskytu nasledovne:

veľmi časté  (≥ 1/10),

časté  (≥ 1/100 až < 1/10),

menej časté  (≥ 1/1 000 až < 1/100),

zriedkavé  (≥ 1/10 000 až < 1/1 000),

veľmi zriedkavé  (< 1/10 000),

neznáme  (z dostupných údajov).

Poruchy imunitného systému

Neznáme: alergické reakcie.

Poruchy gastrointestinálneho traktu

Menej časté: nauzea, vracanie.

Hlásenie podozrení na nežiaduce reakcie

Hlásenie podozrení na nežiaduce reakcie po registrácii lieku je dôležité. Umožňuje priebežné monitorovanie pomeru prínosu a rizika lieku. Od zdravotníckych pracovníkov sa vyžaduje, aby hlásili akékoľvek podozrenia na nežiaduce reakcie na národné centrum hlásenia uvedené v Prílohe V.

4.9 Predávkovanie

Príznaky predávkovania tekutinami

Predávkovanie alebo príliš rýchle podávanie infúzie môžu viesť k hyperhydratácii, nerovnováhe elektrolytov a pľúcnemu edému.

Príznaky predávkovania aminokyselinami

Predávkovanie alebo príliš rýchle podávanie infúzie môžu viesť k intolerancii, ktorá sa prejaví nevoľnosťou, vracaním, triaškou, bolesťou hlavy, metabolickou acidózou, hyperamonémiou a stratami aminokyselín obličkami.

Liečba

Pri výskyte intolerancie sa infúzia aminokyselín má okamžite prerušiť.

Ďalšie liečebné opatrenia (napr. symptomatická liečba) závisia od konkrétnych príznakov a ich závažnosti.

Ak sa po odznení príznakov odporúča podávanie infúzie, odporúča sa zvyšovať rýchlosť infúzie postupne so sledovaním v krátkych intervaloch.

5. FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI

5.1 Farmakodynamické vlastnosti

Farmakoterapeutická skupina: náhrady krvi a perfúzne roztoky, roztoky na parenterálnu výživu

ATC kód: B05BA01

Pri podaní Aminoplasmalu Hepa 10% s jeho zložením aminokyselín špeciálne prispôsobeným patologickým zmenám metabolizmu u pacientov s cirhózou pečene je možné dosiahnuť normalizáciu nerovnováhy aminokyselín. Tak sa zabráni mozgovým prejavom ochorenia, t. j. hepatálnej encefalopatii alebo hepatálnej prekómy alebo kómy a znášanlivosť proteínov a ich biosyntéza sú značne zlepšené.

Mechanizmus účinku

Cieľom parenterálnej výživy je dodať všetky potrebné živiny na rast, udržiavanie a regeneráciu tkanív organizmu atď.

Aminokyseliny majú osobitný význam, pretože sú čiastočne nevyhnutné pre syntézu proteínov. Intravenózne podávané aminokyseliny sa inkorporujú do príslušných intravaskulárnych a intracelulárnych zásob („pools“) aminokyselín. Endogénne aj exogénne aminokyseliny slúžia ako substrát na syntézu funkčných a štrukturálnych proteínov.

Aby sa však predišlo metabolizmu aminokyselín na tvorbu energie a tiež ako zdroja energie pre ďalšie procesy v organizme, ktoré spotrebúvajú energiu, je potrebné súbežne dodať neproteínovú energiu (vo forme sacharidov alebo tukov).

5.2 Farmakokinetické vlastnosti

Absorpcia

Tento liek sa podáva intravenóznou infúziou, preto je biologická dostupnosť aminokyselín obsiahnutých v roztoku 100 %.

Distribúcia

Aminokyseliny sú súčasťou mnohých proteínov v rôznych tkanivách tela. Okrem toho je každá aminokyselina prítomná vo voľnej forme v krvi a vo vnútri buniek.

Zloženie roztoku aminokyselín je založené na výsledkoch klinických skúšaní metabolizmu intravenózne podávaných aminokyselín. Množstvá aminokyselín, ktoré sú v roztoku, sa vybrali tak, aby sa dosiahlo homogénne zvýšenie koncentrácií všetkých aminokyselín v plazme. Počas infúzie tohto lieku sa udržiavajú fyziologické pomery aminokyselín v plazme, t. j. homeostáza aminokyselín.

Normálny rast a vývin plodu závisia od nepretržitého prísunu aminokyselín od matky k plodu. Placenta zodpovedá za transfer aminokyselín medzi týmito dvoma cirkuláciami.

Biotransformácia

Aminokyseliny, ktoré nevstupujú do proteosyntézy, sa metabolizujú nasledovne: aminoskupina sa oddelí od uhlíkového skeletu transamináciou. Uhlíkový reťazec sa buď oxiduje priamo na CO2 alebo sa využije ako substrát pre glukoneogenézu v pečeni. Aminoskupina sa tiež metabolizuje v pečeni na močovinu.

Eliminácia

Len malé množstvo aminokyselín sa vylučuje močom v nezmenenej forme.

5.3 Predklinické údaje o bezpečnosti

Predklinické údaje pre jednotlivé zložky lieku získané na základe obvyklých farmakologických štúdií bezpečnosti, toxicity po opakovanom podávaní, genotoxicity, karcinogénneho potenciálu, reprodukčnej toxicity a vývinu neodhalili pri zvyčajných dávkach žiadne osobitné riziko pre ľudí.

6. FARMACEUTICKÉ INFORMÁCIE

6.1 Zoznam pomocných látok

hydroxid sodný alebo kyselina chlorovodíková (na úpravu pH)

dihydrát edetanu disodného

voda na injekcie

6.2 Inkompatibility

Aminoplasmal Hepa 10% sa môže miešať iba s takými živinami, ako sú sacharidy, lipidy, vitamíny a stopové prvky, ktoré majú zdokumentovanú kompatibilitu.

Údaje o kompatibilite pre rôzne aditíva (napr. elektrolyty, stopové prvky, vitamíny) a príslušnom čase použiteľnosti týchto zmesí môže na vyžiadanie poskytnúť výrobca. Pozri tiež časť 6.6.

6.3 Čas použiteľnosti

Neotvorené

3 roky

Po prvom otvorení

Liek sa má použiť okamžite.

Po pridaní aditív

Z mikrobiologického hľadiska sa majú zmesi podať ihneď po príprave. Ak sa nepodajú ihneď, za čas a podmienky uchovávania zmesí pred použitím zodpovedá používateľ a za normálnych okolností nesmú prekročiť 24 hodín pri teplote 2 °C – 8 °C, pokiaľ miešanie neprebehlo v kontrolovaných a validovaných aseptických podmienkach.

6.4 Špeciálne upozornenia na uchovávanie

Tento liek nevyžaduje žiadne zvláštne podmienky na uchovávanie.

Fľaše uchovávajte v škatuli na ochranu pred svetlom.

Neuchovávajte v mrazničke.

6.5 Druh obalu a obsah balenia

Fľaše z bezfarebného skla (typ II) uzatvorené elastomérovou zátkou s obsahom 500 ml roztoku.

Veľkosti balenia: 1 x 500 ml, 10 x 500 ml.

Na trh nemusia byť uvedené všetky veľkosti balenia.

6.6 Špeciálne opatrenia na likvidáciu a iné zaobchádzania s liekom

Žiadne zvláštne požiadavky na likvidáciu.

Obaly sú určené len na jednorazové použitie. Obal a všetok nepoužitý obsah po použití zlikvidujte.

Používajte len vtedy, ak je roztok číry a bezfarebný až jemne slamovo žltkastý, a ak fľaša a jej uzáver nie sú poškodené.

Použite sterilnú infúznu súpravu.

Ak je pre nastavenie kompletnej parenterálnej výživy potrebné pridať k tomuto lieku ďalšie živiny, ako sú sacharidy, lipidy, vitamíny, elektrolyty a stopové prvky, musia sa pridať za prísnych aseptických podmienok. Po pridaní akéhokoľvek aditíva poriadne zamiešajte. Venujte zvláštnu pozornosť kompatibilite.

7. DRŽITEĽ ROZHODNUTIA O REGISTRÁCII

B. Braun Melsungen AG

Carl-Braun-Strasse 1

34212 Melsungen

Nemecko

Poštová adresa:

34209 Melsungen

Nemecko

Tel.: +49 5661 71 0

Fax: +49 5661 71 4567

8. REGISTRAČNÉ ČÍSLO

47/0751/92-CS

9. DÁTUM PRVEJ REGISTRÁCIE/PREDĹŽENIA REGISTRÁCIE

Dátum prvej registrácie: 4. november 1997

Dátum posledného predĺženia registrácie: 24. september 2007

10. DÁTUM REVÍZIE TEXTU

11/2020